WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  زرع خر بوزه                                                                             نو شته نذ یر ظفر

 

   

تخم خر بوزه خواستم ز وطن

تا کنم زرع آن به رسم کهن

آب دادم مرا قبت کردم

خیشاوه نمودمش هر دم

تا که او برگ و سا قه پیدا کرد

گل و نشو نمو هو یدا کرد

پهن شد برگ های زیبایش

تنگ شد از نموی خود جا یش

گرد دیگر نمودم آماده

چون مرا شوق بیشتر داده

گل زردش دلم تبسم داد

یادی از کشتزار گندم داد

نشد از گل پدید خر بوزه

زحمتم بود برایش هر روزه

زارع ای را درین وطن دیدم

این معما از او بپرسیدم

گفت اقلیم غرب دگر باشد

بهر خر بوزه بی اثر باشد

آب و خاک و هوای ما دگر است

حا صل و میوه های ما دگر است

گفت بر من ز فهم دهقانی

که تو در زرع آن نمیدانی

بکن این برگ و سا قه را از جا

حا صلت نیست ؛ زحمت بیجا

جای آن دسته های گل بنشان

تا کند عطر در فضا پاشان

خیره دیدم به جا نبش باری

گفتمش کی کنم چنین کاری

بته گر میوه ء نداد چه باک

بر و بر پشت کارت ای سفا ک

یاد خاک وطن از او دارم

برگهایش به شوق بو دارم

برگ برگش حکا یتی دارد

بی زبان صد شکا یتی دارد

یاد آرد ز روزگارانم

یاد آرد ز ملک و دورانم

یادی پای کفیدهء دهقان

یادی  قلب دریدهء ا فغان

یادی کشتزار های تشنه به آب

یاد باران و یادی از سیلاب

یادی از اشکهای بیوه زنان

یادی از درد های بی پا یان

یادی اطفال منتظر به پدر

یادی خون شهید خوش منظر

یادی کوه های سر فراز وطن

یادی دشتهای بی نیاز وطن

یادی خورشید و یاد مهتابش

یادی آسمان صاف و کم یابش

یادی مر غان آشیان ویران

یادی نخل شکسته از طو فان

یادی از  خر من های سوزانش

یادی از جنگهای دورانش

برگ این بته برگ جان منست

یاد گاری ز مر دمان منست

صبح و پیشین کنار او باشم

شاد از برگ و با آن باشم

روزها من کنار این بته

می زنم در خیال خود غوطه

 

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید