WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   مقام زن                                                                            نو شته نذ یر ظفر

مقام زن

نو شته نذ یر ظفر
 

روز جهانی زن یا هشتم مارچ را  که به روز یاد بود نهضت نسوان مسمی است به تمام زنان قهر مان جهان و خاصتا به زنان تاریخ ساز ؛ قهر مان و شجاع افغان عرض تبریک گفته مو فقیت های چشمگیر شانرا در امور زنده گی آرزوبرده ومحو دشمنان شانرا هر چه زودتر از بارگاه خداوند منان خواهانم .و این سروده ام را نثار مقام والای شان مینمایم .

مقام زن

زنده گی بی زن ؛ نباشد زنده گی
نور باید  ، تا دهد  رخشنده گی
زن بود خورشید روزو ماه شب
دست در گهواره این همراه شب
زن بود وصف خداوند   حدود
زن بود مادر؛  بود روح سجود
علم از زن پاه به کیوانها کشید
نام از زن ،   عا لم و دانا کشید
زن بود شهکار   کلک کبریا
زن بود تصویر  زیبای  بقا
خانه روشن از وجود زن  بود
عشق ؛ آواز سرود زن بود
زن لباس خوشگل مردان بود
وصف آن بنگر که در قران بود
زن به هر دین مظهر مهرو وفاست
زن برای زنده گانی خوشنماست
زن تغزل است در دیوان عشق
مشعل رخشنده و تا بان عشق
نهضت زن اعتلای کشور است
پایداری و بقای کشور است
زن اگر دانشور و فاضل شود
نسل و اولاد بشر عاقل شود
آنکه با زن میکند جور و ستم
میزند در ملک نا دانی قدم
محو باد آنکو که بد خواه زن است
زن چراغ اعتلای میهن است
زن ستیزان را خدا  گمنام ساز
محو از آیینه ای ایام ساز

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید