WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  هویدا هنر مند چند بعدی                                                           نو شته نذ یر ظفر

هویدا هنر مند چند بعدی

(تسلیت قلبی خود را به خانواده مر حوم ظاهر هویدا و باز مانده گانش ابراز داشته بهشت برین برایش از بارگاه خداوندگار استدعا نموده و صبر جمیل برای بازمانده گانش  خواهانم    )

نوشته : نذ یر ظفر

 

 در گذشت هر هنر مند ضا یعه فر هنگی در جوامع بشری محسوب میشود .با اطلاع نا خوش و غم انگیز از وفات هنر مند محبوب مردمی ظاهر هویدا هر دوستدار هنر ی اش به ماتم نشست و این ضا یعه جبران نا پذیر دل هنر دوستان را کست ظاهر هویدا هنر مند بی بدیل مو سیقی , گرداننده مو فق و مجرب  و بر نامه ساز مبتکر رادیوی افغانستان توانست عمر خود را صرف هنرکند و هنر راکه  در گرداب هزاران تعصب قرار داشت با متانت و شجاعت از اضرار این گرداب نگهدارد.

هر هنر مند ویژه گی های خاص خود را دارد و ممکن با لغزشهای از راه خود عدول کند مگر طوریکه به همه اهل هنر و هنر دوستان آشکار است ؛ ظاهر هویدا از یگانه های بی لغزش بوده که همیشه با احترام مردمش مورد استقبال قرار گرفته و بالعکس خودش چه در رادیو و تلویزنون ، چه در کنسرت هایش و چه در محافل مختلف به همه بدون در نظر داشت مو قف اجتماعی  احترام عمیق و تواضح صادقانه داشته و از همین خاطر هر نگارنده لقب هنر مند مردمی را با لایش اطلاق میکنند که  این اطلاق عاری از مبا لغه است .

در کشور عزیز ما با وجود که استعداد های هنری در ادوار مختلف مشعل آرایی داشته  مگر تعصبات ضد هنر مو سیقی پیوسته در کمین  هنر مندان بود ه و اگر هنر مندان ما از شهرت جهانی عقب مانده اند به عقیده من یکی از عوامل آن همین تعصبات است که تو سط یکتعداد کور اندیشان تا کنون همراهی میگردد.

ظاهر هویدا که روح اش همیشه شاد باد از جمله هنر مندانی بود که با وجود هنر موسیقی و آوازخوانی که داشت در ردهء عیاری قدم میزد و با هر امکانی دست داشته  که برایش مهیا بود مصدر خد مت به همنوع خود میشد که گواه براین گفته مان همه کار مندان سابق رادیو تلویزیون ملی است .  آری : عبادت به جز خد مت خلق نیست     به تسبیح و سجاده و دلق نیست (؟)

ظاهر هویدا کنون در میان ما نیست ولی نام اش جاودانه است و یادش همیشه .

روح اش شاد باد

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید