WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

      تنهایی                                                                                    نوشته نذ یر ظفر

 

تنهایی

نوشته نذیر ظفر – ورجینیا 2012-04-12

میان ظلمت غم از تو یاد میکردم

به شمع و انجم و شب اعتماد میکردم

نبود همرهء من هیچکس درین منزل

دلم به دیدن عکس  تو  شاد میکردم

صدای نا خوشی از پای باد می آمد

به ترس و وحشت خود اعتیاد میکردم

گهی به چهرهء کمرنگ ماه می دیدم

گهی  ز جور  زمان   انتقاد  می کردم

بمرد شمع و شب و انجم و سحر آمد

شنید   گریه ای   من کز  نهاد میکردم

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید