WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 درد ها بسیارشد                                                                            نوشته نذیر ظفر

 

 ماه مبارک صیام

نوشته نذ یر ظفر  12/19/07

 

ماه صیام ؛ بوی  بهشت  برین دهد

نوری ز بارگاه  خدا در  زمین دهد

لطف و عنایت ایست ز درگاه کبریا

در کام نفسء  تلخ بشر  انگبین دهد

بیدار و خواب هردو ثوابست از کرم

پا داش را  برای همه این چنین دهد

با روزه ؛ گر تو تذ کیه  نفس میکنی

هر لحظه بر تو خیل ملک آفرین دهد

شهریست پر ثواب پر از شایگان نور

خیر و صلاح به قا فلهء عا لمین دهد

درد ها بسیارشد

نوشته : نذیر ظفر

12/13/07

  

رفته   رفته  درد ها  بسیار شد

غصه غصه خورده دل  بیمارشد

از چمن دیگر مکن نگهت طلب

گل  به پیش زاغ  در منقار شد

رسم و آیین وفا داری شکست

دوستی در قا لب ء گفتار شد

کجروان را هر کسی آیینه وار

راست گفت و طعمهء کشتار شد

تیکه  داران ء وطن آزارغیر

روز موعود جابر و غدارشد

زور گویی صبغه قانون گرفت

دانهء  مورئئ  نصیب  مار شد

محمل از آخر براه افتاده است

جانی و قا تل سپه سا لار شد

سر برهنه شد ز فقرو فاقه گی

مردم و؛ ظالم  کلاه بردارشد

زیر نام دین جنایت ها شگفت

دین فروشی سنت اشرار شد

پول شد مشکل گشای کار ها

کار ها  با  دالر و  دینار شد

الغیاث از جا بر و شیاد ها

مادر میهن مصیبت دار شد

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید