WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 سفر در ماه مبارک صیام                                                          نوشته نذیر ظفر

 

 

  

با تاثرات قلبی خبر مرگ  نا بهنگام بصیر با بی ژور نالیست مبتکر و خبر نگار چیره دست را دریافتم که خارج از محوطهء باورم بود و با اظهار تسلیت قلبی به خانواده ء شریف اش و همه همکارانی که درین سوگ اشک غم باریده اند ؛  از بارگاه خداوند عزوجل برای مر حومی اجر جزیل و برای خانواده و باز مانده گانش صبر جمیل خواهانم . درین ماه مبارک صیام  سفر ابدی این پذیرفته شده رحمت را به جهان بقا نشانه ء از آمرزش الهی پنداشته و برایش طلب مغفرت مینمایم ( انا الله و انا الیه راجعون)

بصیر با بی  از سال 1365 خورشیدی همکاری اش را با رادیو تلویزیون بلخ اغاز کرد و از همان اوان  با ابتکار ژور نا لیستی و سیرت نیکو اش توانست در تسخیر دلها علمبردار ی کند و با تهیه و تر تیب بر نامه های ناب صنوف بیننده گان و شنونده گان را در گرو محبت خود بیاورد که در شهر مزار شریف سراغ این عیار را از هر کی میتوانست گرفت. مرحوم بصیر با بی با دشوار ترین شرایط بخاطر احیا فر هنگ و کار مسلکی اش  جگر به دندان داشت و با همه جوادیت ؛ با همه در همه عرصه ها مصدر خد مت میشد ؛ زما نیکه همکاران رسانه یی وارد شهر مزار شریف میشدند  اولین با ربا استقبال محبانه بصیر با بی مقابل می شدند که از جوادیت و حسن نظر و همکاری وی مستفید میگردیدند.

درد و دریغا که خزان ء نا بهنگام مرگ در باغ عمر این چکاوک خوش الحان وارد می آید و این غنچه ء خندان محبت را با همه زیبایی هایش با خود میبرد و بستان نشینان محبت اورا به به سوگ می نشاند.

روح اش شاد باد و بهشت الماوی مکانش باد

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید