WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  خاطر - افسوس                                                           نو شته نذیر ظفر

 

خاطر

 نوشته نذیر ظفر  لویز یانا   13/11/02

 

نه اگر  بـــهر غم عــــشق بتان زاده شدم

این قدر گـــرم چرا من به جهان زاده شدم

زادگاه ام ز کدام آتــــش پنهان میسو خت

که در آن مجمره با درد زمــان زاده شدم

از تباری کـه به آیین محبت می زیســــت

راست چون نـــخل سپیدار جوان زاده شدم

چیست تقصیر من ار آمـــــده ام با همه درد

به رسوم کـــهن و فصــــل خزان زاده شدم

خبر غــــــصه کی در گوش دل من میخواند

که پر یـــشان و غوی گر یه کنان زاده شدم

چشمی شهلای کسی در نظرم جلوه گرست

دل گـــــمان میـــکند از خاطر آن زاده شدم

  

افسوس

نوشته نذ یر ظفر – لویزیانا – امریکا 13/07/02

 

ای کاش با تو بودم عمری به زنده گانی

تا روز و هفــــــته و ماه  میبود جاودانی

هر روزم عـــــید میبود شامم سعید میبود

غمها بعــــــید میبود در عیش و شادمانی

نه رنـــــــج و درد میبود نه آه سرد میبود

نه رنـــــگ زرد میبود در کوی مهر بانی

لب با سرور میــــــــشد دل با طهور میشد

غـــــــمنامه دور میشد از صفحهء  جوانی

در دامـــــــــن گل و باغ با رقصهای ایاغ

با عــــــــــطر بوسهء داغ میبود یار جانی

شب ها بنور مهتاب تا صبح بی تب و تاب

با دیده گان خضاب من مســت نغمه خوانی

تو چون وفـــــای دایـم چون کو هپا یه قایم

با صحبت ملایـــــــــــم میکردی در فشانی

دردا که مـــــن به دردم یک توته آه سردم

پیرم جوان نگــــــــــــردم با این خیال فانی

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید