WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 امید واری -  لا فوک   ـ خنده کن                                    نو شته نذیر ظفر

 

  

عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر

سفاکان ترد و رســـوا میشه آخر

مخور غم از وجـــود جنگسا لار

همهء شان تک و تنها میشه آخر

تمام ریشه هـــای ظلم و تبعیض

خس و خاشاک صحرا میشه آخر

تمام قصر های ظـــــــــــــلم اباد

مکــــــــان  مــــرد دانا میشه آخر

دریــــــــــن جا بیــرق حریت زن

بدست عــــــــــــقل بالا میشه آخر

هزاران غــنچهء لب های غمگین

بــشادی و خوشـــــی وا میشه آخر

سکوت غـــــــم بود مانـــند شیشه

نصـــــــیبش سنگ خارا میشه اخر

تمـــــــــــام ملــــــــــیت های برادر

چـــــو مشتی بسته یکجا میشه آخر

زبان و مذهــــب و قوم و طریقت

حکایــــــــــت های بیجا میشه آخر

جمــــــال ریش های چرک و انبوه

به زور قیچـــــــی کوتاه میشه آخر

من و تو میشود گـــــــــم از ورقها

بجایــــــــــش ما انشا ء میشه آخر

بـــــــــمرگ جانیان دهشت افگن

هزاران چکچک هر جا میشه آخر

تــــــــــــمام روز ها نوروز گردد

شبان چـــــــون شام یلدا میشه آخر

اگر ما نیـــــــــــــستیم عیبی ندارد

بشــــــادی نســـــل فردا میشه آخر

نمـــــی بینـــــی دگر تجار دین را

دکان شــــان به یغــــــما میشه آخر

ظـــــــــفر در روز نا بـودی اشرار

زمــــین تاج ثــــــــــــریا میشه آخر

   

آن جــابران که لاف وطندار می زنند

ما را به عـــشق میهن ما دار می زنند

بهر فریب مردم بیــــــــــچارهء وطن

بر سوی مسجد آمـــده دستار می زنند

با آنکه خوانده اند هـــــــمه سورة نسا

شــــــــلاق بر زنان عزا دار  می زنند

از بهر حفظ کرسی و جاه و مقام خود

هر روز بوسه بر در اغیار می زنند

زاغان بد سگال سیه دل زروی خشم

بر گل ز بار ء فاجعه منقار می زنند

گســــترده اند بزم شراب و قمار را

با پول هـــــای دالرو کلدار می زنند

دست خسان ببوسه بگیرند و العجب

سیــلی بروی مرد غریبکار می زنند

 

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید