WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 عا شقان    - مقام  عشق   -  تیغ طعنه   - رویا                              نذیر ظفر

 

عا شقان  

 نوشته نذیر ظفر

 عا شقانم عشق را رها نکید

 دل ازیـــــن ماجرا جدا نکنید

 پشـــت ملا و مو لوی نروید

پیــــــروی غیرِ از خدا نکنید

فــــــــــقر دارد مقام بی همتا

 خـــــــنده بر جامهِ گدا نکنید

چـــون خداوند تان غنی باشد

چشــــــم بر جیب اغنیا نکنید

هر قضــــــا میشود بجا لیکن

دیــــــــــدن یار را قضا نکنید

غیر درگاه حضـــرت معشوق

قامــت خویش را دو تا نکنید

 

مقام  عشق 

نوشته نذیر ظفر

از قید صبـــرو حوصله آزاد گشته ام

یعنی که از مناقـــــشه بر باد گشته ام

زاغ و زغـــن میان قفس جا نمی دهند

از لحن خو یـــش طعمه صیاد گشته ام

شیرین بود کلام من ار پیش این و آن

اندر مقام عــــــشق تو فر هاد گشته ام

از بسکـــــــه تازیـــــانه ایام خورده ام

سر تا به پا به نــــاله و  فریاد گشته ام

بسکه  غزلـــــــسرایی خوبان نموده ام

در کار عشق رهبر و   استاد گشته ام

 

تیغ طعنه

نوشته نذیر ظفر

هـــــر چــــــــند میکنم غم دل کم نمیشود

از غــــــــــصه های مهر تو بیغم نمیشود

ما را به تیغ طعنه چنان کردی قاش قاش

زخــــم زبان تـــــداوی به مر هم نمیشود

گفـــتم رقیب را که مده طعنه ام به عشق

او گــــــــپ شنــــــو نبوده و آدم نمیشود

از راه لطــــــف صحبت یارم نشد حصول

با ما ســـــــتیز دارد و هــــــــمدم نمیشود

پا ئیز غــــــــصه باغ دلم کرده زرد و زار

با آب دیـــــــده تازه و خــــــــــرم نمیشود

     امر یکا – ورجینیا 14/18/08

 

رویا

 نوشته نذیر ظفر

یار ســـــــــــــر تـا به پا تمنا بود

دلم ازشـــــــــــوق  موج دریا بود

شاهد و شــــــعر و شوق دیدارش

همه از بــــــــــهر مـــــن مهیا بود

ساق چون ساقــــــه هــای گل زیبا

پای سیــــــــمین و مـــو مطلا  بود

چشم او سرخ و چهره اش گلگون

نشـــــه از جام  هــــــــای مینا بود

معتــــصب خواب و عاشــقان بیدار

بخــــــــــــت این بار همــــره ما بود

دســت بود شانه بر دو زلـــــفانش

چشمـــــــــها غرق در تــما شا بود

از لــــــــــــبش  بوسه عطر رعنایی

غنـــــــــچه ء خنده در لبش وا بود

هـــــــوس ما مـــــــخور عزیز دلم

که همــــــــه خواب بود و رویا بود

 

به وقت اروپا AM 11:47:01 مطابق به. 26 جون 2013 میلادی PM 02:17:01 چهار شنبه 5 سرطان 1392 وقت محلی

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید