WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   همو خرک و همو درک -  چرخ میزند - مفت - دیار من -  ابر غم                 نذیر ظفر

 

همو خرک و همو درک

 نوشته نذیر ظفر

 

فکر نمــــودم که زمان غنی

هیــــچ نباشـــد اثری از دنی

یک دو سه فرمانِ پر از کار داد

دزد و دغل را کمـــــکی خار داد

کم نشده نکــــــبتی از انتحار

طالبِ ملعون بره اش استوار

باز بدیدم که همانـــست خرک

مو تر بمــــــدار بروی سرک

طالب ملــــــــعون بکند انتحار

بیگنه ها کشته شوند بیشمار

خانه دشمن شده مهمان غنی

شرم ندارد بخـــــــــــدا از دنی

شمـــــــــلهء دستار بلند میکند

هر چه که گــــفتند پسند میکند

مدتی با مود چـــــــــپن سا ختیم

حال به دســـــــــتار سر انداختیم

در گلویش حنــجر مردانه نیست

در نظرش اجنـــبی بیگانه نیست

گشــــــت نمایان چو رخی ماه نو

حـــــــــــــضرت ملی ز درون پلو

عقــــــــــــد قرارداد تجاری نمود

بازی یی مانــــــــــند مداری نمود

گفت پی تر بیـــــــــــــــت افسران

می کـــــــــنم اعزام ز پیرو جوان

هر چه که گفت خواجه گک دال خور

بچــــــــــــه ء ادی سر خود داد شور

خنده ء مســـــــــتانه ز دل می نمود

گویــــــی به جو خانه چغل می نمود

 

  نوشته نذیر ظفر  

 چرخ میزند

 هر جا به التـــجا نظرم چرخ میزند

 از با بت فشـــــار سرم چرخ میزند

دارم سراغ گمشده خود به هر طرف

صد هــــا خیال دورو برم چرخ میزند

تنها نه من سراغ تو دارم درین جهان

خـــورشید و نجم با قمرم چرخ میزند

وقتیـــــکه یاد روی تو گل میکند بدل

اشک غمت به چشم ترم چرخ میزند

رقاصــــــــــــه خیال بمـیدان خاطرات

در ساز هــــای سر بسرم چرخ میزند

 

مفت  

 نوشته نذیر ظفر

 شد عــــمرم صرف این دار فنا مفت

ندیدم هیــــــــچ چیز ی جز جفا مفت

بروی یار دیـــــدم دل ســـــــــــــپردم

نباشـــــــــــد رسم دوران رونما مفت

دلم خـــــــــــــون کرد با ناز و ادایش

نکرد یک لحــــظه هم ناز و ادا مفت

نمیـــــــــــــخواهم چو ملا های مسجد

به هر خــــوانی کنم صرف غذا مفت

کی میگوید ؟ قیم در شــــهر بالاست

به هر جا مــــــیدهند جور و جفا مفت

نریزد تا سرشـــــــک دیده در دست

نباشد استــــــــــــجابت در دعا مفت

اگر گفــــــــــــتار می بود با زر وسیم

رقیــــــب ما نمی زد حــر فها مفت

دیار من   

 نوشته نذیر ظفر

دیارم را دگــــــر ویران نسازید

وطـــــنداران من گریان نسازید

نسوزید اشـــــــــــیان مر غکانم

پر و بالــش به غم بریان نسازید

به گلــــــــــها پای بد بینی نمانید

جمال برگ گـــــل پاشان  نسازید

گرو کـــردید خا ک ام را ولیکن

خدا را بیش ازین ارزان نسازید

زبان گر بـــسته سازم دل بگوید

که ما را طعــــمه دزدان نسازید

بس است شلاق کینه بر تن دین

ملول از کذب؛ دینداران نسازید

به نان خشک و آب گرم شاد اند

بخون آغشـــــته نان شان نسازید

فضای خوشــــنمای زنده گی را

فضــــــای ماتم و زندان نسازید

 

ابر غم 

 نوشته نذیر ظفر 

گر دیــــــــــدهء اشکبار دارم

ابری غــــــمی هجر یار دارم

خرم نــــــــشود ز آب چشمم

گلدســــته به شوره زار دارم

از بسکه خزان کشیده ام من

دایم هـــــــــــــوس بهار دارم

هر لحظه که عمر میشود کم

شـــــــــکرانه زکر دگار دارم

چون هر نفسم غم و عذابست

از مرگ نه ترس و عار دارم

آنکــــو که سرشت من قلم زد

زو گــــــلهء بیــــــــشمار دارم

زاهد چــــــــــــو نماز میگزارد

نفرت ز نـــــــــــــماز گذار دارم

فارغ ز بـــــــدی و خوبی گشتم

نی سایـــــــــهء گل نه خار دارم

روی تـــــــو اگر چه در نقابست

بر دیدنــــــــــش انتظار دارم

داغی که ز عشق در دلم ماند

از ماندنـــــــــــش افتخار دارم

نوت : درین جا گزار و گذار دو معنی مختلف دارد که بیت با یک باریکی خاصی آمده امید دوستان این باریکی را درک کنند .

 

به وقت اروپا AM 11:47:01 مطابق به. 26 جون 2013 میلادی PM 02:17:01 چهار شنبه 5 سرطان 1392 وقت محلی

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید