2013/12/07

 

من از اولاد رستم وارث ملک خراسانم

زپشـت طاهر و مسلم ز دودمان نریمانم

زهم‏بزمان عطار وسنايی حافظ و سعدی

ندیـم خواجۀ انصار و یار علم و عرفانم

زنای مولوی آتـش زنم بـر خرمن بیداد

بیا بنگر که نـور عشـق تابـد از نیستانم

ز حکمت محشری برپا کند آثار فارابی

اگرسنجش کنی همپایۀ بيزانس و یونانم

ز لقـمان حکیم کمتر نباشـد بوعلی سینا

به تاریخ طبابت خبره و مشهور دورانم

بخارا وخجند وبلخ وکابل لوگروبادغیس

هرات و گندهارا بامیان وغور و پروانم

نشابور و سمنگان پکتیا و مشهد و تبریز

تخارواصفهان و دهلی و طرف بدخشانم

جلال‏آبادونیمروزوشبرغان غزنه وکندوز

همه جولانگه رخش است و آداب نیاکانم

چه می‏دانی تو ازقوم ونژادومسکنم نادان

مرا ایـن بس که بـا یزدانم و آزاده انسانم

توگر با نه‏يی بیگانه‏يی در خطۀ خورشید

برو خاکی به سر کن بی‏نوا در کابلستانم

  

 

بـه آيين بـهاران می‏ستيزند           بـه لطف گوهر جان می‏ستيزند

به شور و نغمه‏های عندليبان        به باغ و طرف بستان می‏ستيزند

بـه آهنـگ لطيـف آبـشاران          به عطر خاک و باران می‏ستيزند

به لبخند نـشاط‏انگيز نـوروز         به مهر و ماه و کيهان می‏ستيزند

به آهـوبـرگان مست و زيبـا          خيابـان در خيابـان می‏ستيـزند

به چنگ و بربط و آوازمطرب              به بـزم شـاد مستان می‏ستيزند

بـه آثـار گــران بـاســتانـی           به خشت وخاک ايوان می‏ستيزند

به خلق باميان و مهد شيران         به تنديسان بی جان می ستيزند

به خط و واژه و گفتار مـردم                بـه تصويـر عـزيـزان می‏ستيزند

بـه احساس لطيـف شاعـرانه         به نظم و شعروديوان می‏ستيزند

به شعر حافظ و خيام و جامی               به جوش باده نوشان می‏ستيزند

به رسم پاک مستان خـرابات        بـه دسـتاويـز رندان می‏ستيزند

بـه افکار سـنايی، پنـد عـطار                به گنج علم و عرفان می‏ستيزند

به سوز مثنوی و حالت شمس               بـه خورشيد فـروزان می‏ستيزند

به شـعر رودکی، قند سمرقند                به خط و خال ترکان می‏ستيزند

بـه فـارابی و سينا، فـخر رازی             بـه افـکار حکيمان می‏ستـيزنـد

به فـردوسی خـداوند اسـاطير                به پارسی ارث دهگان می‏ستيزند

بـه رسـم جـاودان پهـلوانـان          به رستم، خصم ديوان می‏ستيزند

به پندار و به گفتار و به کردار             بـه آداب بـزرگان می‏سـتـيزنـد

به ارث باستان و گنج شـايـان               بـه فرهنگ خـراسان می‏ستيزند

به سيس و قارن و سنبادو مسلم             بـه طـاهر مـرد ميـدان می‏ستيزند

بـه عيـاران و شيـران خـراسـان             بـه تـاريـخ درخشـان می‏ستـيزنـد

بـه خوجند و سمرقند و بخارا               به آمـوی خروشـان می‏ستـيزند

به غزنی وهـری بلخ و فرهرود             به پروان و بدخشـان می‏ستيزند

به عشق پاک دلهای پر از سوز             بـه آه سينه چاکان می‏ستـيزند

به عـزم راستان و مهر يـاران               به قلـب صاف پاکان می‏ستيزند

به آيين وفـا و رسـم خوبـان          به لفظ وعهد وپيمان می‏ستيزند

بـه عدل و داد و قانون مدوّن                به حکم شرع و قرآن می‏ستيزند

به نـور دانش و صبح معـارف              به شـاگـرد دبستان می‏ستيزند

بـه پيونـد دل عشاق مسکين         به حسن نو عروسان می‏ستيزند

به زلف مهوشان برگرد رخسار             بـه آزادی نسـوان می‏ستـيزنـد

به نفس بيوگان دل پـريشان          به طفل ديده گريان می‏ستيزند

به پيران سخن سنج خراسان         بـه افـکار جـوانـان می‏ستـيزند

بـه انـدرز طبيبان خـردمنـد          به دارو و بـه درمـان می‏ستيزند

بـه نيروی بـزرگ زنـدگـانی         به عقل وعشق وايمان می‏ستيزند

بـه روح آدم و بـنياد هستی          بـه دسـت‏آورد دوران می‏ستيزند

به عرش کبريا و اصل فطرت              بـه ذات پـاک يـزدان می‏ستيزند

سخن کـوتاه ايـن گـرگان وحشی

به هست و بـود انسان می‏ستيزند

 

16/1/1392

 

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد