WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

   بوی خون -جام جم -  ترانۀ صبح - بذر عشق و همدلی                        رسول پویان

رسول پویان

بوی خون

ملک عراق و سوریه را خون گرفته است

جنگ و ترور وحشت طاعون گرفته است

دسـت سـعود و شـیخ قطـر رهبران تـرک

خـونین لـوای داعـش ملعـون گـرفته است

دود تـفـنگ و نـالـۀ انـسـان و بـوی خـون

روستا و شهر و دامن هامون گرفته است

پـول کـثـیـف نفـت عـرب می کـند تـرور

دستورازواشنگتُن و صهیون گرفته است

ذهن سـیا وچشم فـرنگ و ســران تـرک

طرح دسیسـه حالـت مظنون گرفته است

انــوار طـور را بـه پـشـیـزی فـروخـتـند

نسل یهـود مـشــرب قـارون گـرفته است

ناپاکستان که مرکز جنگ و ترور گـشت

شیطان رقص وغمزه وافسـون گرفته است

در آســیـا هــزار هــزار آســیـاب خــون

از دجله تا بـه دامـن سیحون گرفته است

طالـب ز مسـجـد و ز کتاب و ز مدرسـه

درس تروروجنگ وشبیخون گرفته است

ازخون پاک غرب وشمال وجنوب وشرق

خـاک وطـن لالـۀ گلگـون گـرفـتـه اسـت

دیـوار و میز و دفـتـر و کلکـین ارگ را

قـرن ها بـود که فتنۀ افـزون گرفته است

در زیـر نـام دیـن و جهـاد و لـوای حــق

هرخائن وستمگری مضمون گرفته است

از رنگ خـون و قصۀ شمشیر خسته ایم

دل دست خامه نالۀ مصئون گرفته است

با خشم و کین و گند تعصب کنیم وداع

نسل جوان طریق دگرگون گرفته است

19/8/2014

رسول پویان

جام جم

به فحـوای تبسم هـر که را بینی غمی دارد

در اوج شـادمانی چـشـم تـر از ماتمی دارد

اسـیرعـشـق از درد فـراق هـرگز نمی نالد

خوشا گریک نفس با دلستان خوددمی دارد

نگار من اگر ازلطف بخشد بوسه ای گاهی

مـیان نـازنیـنـان خـویشـتـن را حـاتمی دارد

به میزان عـمل هر آدمی جـویـد غنای حق

سـلیـمان نیـسـت لیکن آرزوی خاتمی دارد

ز خـرمای لبش آنقـدر شـهـد نیـشکر ریزد

تو می گـویی به کرمان نخلستان بمی دارد

غـزال دل اگـرچــه بـا تمـدن بـوده از اول

چو آهوگان صحراگاه گاهی هم رمی دارد

نشـد آخر روشـن داسـتان وصل و هجرانم

بـه کنج دل عـزیـزم رازهـای مبهمی دارد

لباس فـقـر را از تـن نمی آرم بـرون لیکن

بوقت سودوسودا هرکه پول ودرهمی دارد

مگـو دیگـر به گـوشـم قصۀ دیوان استبداد

بـه میدان نبرد حـق هرکـس رسـتمی دارد

منازای مدعی برتاج و تخت قاصبان آخر

هریوا زاده درغرب وطن جام جمی دارد

اگرچه زخم خونین دلـم ناسورخواهـد شـد

ولی در روز آخـر التیـام و مـرهـمی دارد

ز قـلـب داغــدار من بجـو رسـم وفـاداری

که این درخون تپیده قولهای محکمی دارد

14/8/2014

 

رسول پویان

ترانۀ صبح

دلـم تـرانـۀ صبـح تــو سـر کند نکند

حـدیث طـرۀ شـب مختصر کند نکند

چونان بر دلم آتش زدی که سوزیدم

برون بال و پـرم از شـرر کند نکند

در آستان جنون بازعقل دور اندیش

ز گرگ خفتۀ صحرا حذر کند نکند

بیا که غرق به دریای اشک گردیدم

ترحمی بـه دو چـشمان تر کند نکند

ز گنج فـقر و قناعت دل شکستۀ من

طبق طبق عطا سـیم و زر کند نکند

درخت عشق به باغ وصال پروردم

بگـو که تـا دم آخــر ثـمـر کند نکند

دمی که مـاه رخت بـدر می‏شـود آیا

به شـوق روز هوای سحر کند نکند

زمان گذشت و نیامد پیام و مکتوبی

دلـم بـه جانب کـویت سفر کند نکند

بسان کودک نـوزاد لخت و عریانـم

لباس عشق تو از نو به بر کند نکند

سـرود چشم خمار تو گر نویسم باز

بگـو محک بـه درَ و گهـر کند نکند

همیشـه قصۀ که را بـه کهربا گویم

هـوای جـاذبـۀ مـاده، نـر نکند نکند

نوای نیمه شـب و آه صبحدم یارب

بـه قـلـب نـازک یارم اثـر کند نکند

دگر به گوشۀ تنهایی کی شوم قانع

به شهد وصل مرا مفتخر کند نکند

3/9/2014

 

رسول پویان

بذر عشق و همدلی

مـردم بیچــاره را تـاکی غـریـق خـون کنید

کـوکـب بخت جوان و طفـل را وارون کنید

خواب راحت را زچشم خلـق دزدیدیـد لیک

تـرس طالـب را سلاح حیـله و افسـون کنید

آتش ظلم و سـتم هـرگز نمی گـردد خمـوش

گه بنام دیـن و گاهی بـا دیگر مضمون کنید

زیر نام ازبک و پشتون و تاجیک و هـزار

همچـو دلالان تجـارت بهـر نفـس دون کنید

می سـتیزیـد با بهارسـتان فـرهـنگ و هـنر

پیکـر عـلم و تمـدن را بـه چـه مـدفون کنید

آرزوی کودک و پیر و جـوان را می کشید

نـا امید و خسته از خاک وطـن بیرون کنید

زیــر نـام انـتـخــابـات طـویــل و فـتـنــه زا

جنگ قـدرت بهر چوکی و مقام افزون کنید

قصرهای تان پر از پوند و ریال و دالراست

طور معنی پشت سر، رو جانب قارون کنید

بـا فـریـب اجـنـبـی و نـقــشـــۀ هـمـســایگان

قوم را با قوم و خودی را بخود مظنون کنید

نیشخند و حـرف ناسـنجیده گفتن نا بجـاسـت

ذهـن را خالی ز خشم و عـقـدۀ ملعـون کنید

         ورنه مثل داعـش و طالب با جنگ و سـتیز    

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید