WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

  آفتاب عشق - زن=مرد  - گل رهایی - حماسۀ بزرگ خراسان          رسول پویان

 رسول پویان

 آفتاب عشق

اگـر عـشـق و امـیـد از سـینۀ آدم شـود بیرون

نـیـابی در نهــاد آدمی جـز رنـج روز افـزون

نگـویـد کـس دگر غمنانـۀ فـرهاد و شـیرن را

شـود محو از کتاب عـاشـقی افـسانـۀ مجـنون

نبـاشــد اعتمـادی بـر وفـا و وعـده و پـیـمـان

بـود دل های ماشینزادگان پـر از تب مظنون

نمی تـابـد دگـر نـوری ز سـینای امـل یـارب

نمی گـیـرد چـرا آخـر زوالی ثــروت قـارون

سـروشی از مـزامیـر دل تنگـش نمی خـیـزد

بخوانی گر هـزاران بار دیگـر قصۀ هارون

اگـر آتش زنـد شـیخ دغـل در زنـد و پازنـدم

بتابـد پـرتـو صد مهـر و مـه از دامن هامون

ز بیداد سـعـودی رگ رگ تاریـخ می سـوزد

به آب دجله شـوید خاطرات طاهـر و مأمـون

هـیـولای جهـالـت پـرورد تـا خـاک پاکسـتان

نـبـیـنی در تمـام آســیـا یک خـاطـر مصـئون

زکین طالبان صد پاره شد شهمامه وصلصال

بـه خـون آغـشـتـه بنیاد تمـدن داعـش ملعـون

سیه پوش عرب را نیست راهی در خراسانم

اگر از خون پاکان خاک عالـم را کند گلگون

اگـر بـا طالـب بـیـگانـه بـنـدد بـارهـا پیـمـان

اگـر بـا کیـنه ســازد خـانـۀ اجـداد را وارون

ز پهنای خـراسـان سـربـرآرد آفـتـاب عـشـق

اگـر خنجر زند صد بار دیگـر در دل مفتون

چه میخوانی به جز حماسه از شـهنامۀ رستم

چه میجویی بجز مردانگی ازخامه ومضمون

نیـابی غـیـر شـیـران و عـقـابـان در دل بـابـا

نجـوشـد جـز تششع گهـر از خیـزش جیحون

بگو از همت یعقـوب و مسلم قارن و برمک

کند اولاد شان خصم دغا را در وطن مدفون

بـه نـور دانـش و آزادی و ارث تـمــدن بـاز

شـود ملک خـراسـان تا ابـد پاینـده و میمون

14/3/2015

 رسول پویان

 روز جهانی زن مبارک باد

زن=مرد

 

نمود حرکت هستی و مهـرتابانم

به پله های ترازوی عدل میزانم

به نام گرچه تفاوت فتاده در معنا

اگـر زنـم اگـر مـرد نسـل انسانم

 

رسول پویان

گل رهایی

دگـر تـرانـۀ دل در چـمـن نمی روید

هـوای عطـر گل یـاسـمـن نمی روید

شکسـت تُنگ دلـم در فضای تنهـایی

ز تار بزم خموشـی سـخن نمی روید

چونان بسوخت دلم در تنور هجرانی

که جزشراره ودود ازیخن نمی روید

مگو ز جـذبۀ بی رغبت هوس دیگر

ز بتن کـورۀ سـوزان پرن نمی روید

شــنـیـده ام ز اولاد ظـالــم یـعــقـوب

که بوی یوسفی از پیرهن نمی روید

بهار رفت وخزان آمد و زمستان شد

همیشه لاله به کوه و دمن نمی روید

فـرشـتگان و پـریـان کبود پـوشـیدند

زکشت دیو به جز اهرمن نمی روید

مپاش تخم غم ودرد وماتم ای طالب

که غیر مرده دلی از کفن نمی روید

ز شوره زار فساد و ستم دگر یاران

بجز خیانت ورنج و محن نمی روید

شـمیم عـشق میفشان در سراب وهم

که از خـزانـۀ خالی ثمـن نمی روید

قفس شکستم وزندان کرده ام ویران

گل رهـایی ز بـاغ رسـن نمی روید

ز مکر و فتنۀ اهل سـیاسـتم دلخـون

ز جنگ و کینه بغیر لجن نمی روید

اگر به آتش همسایه سوخت خانۀ ما

گل ازتجاوزکس در وطن نمی روید 

رسول پویان

حماسۀ بزرگ خراسان

جانا بگـو که وعـده و پیمان ما چه شد

گل های سرخ باغ و گلستان ما چه شد

سوگ سیاوشان به خون عرب نشست

سیمرغ زال و رستم دستان ما چه شد

از نـوبهـار بلـخ خـزانی نمـانـده اسـت

جشن سـده و مهر زرافشان ما چه شد

مسلم وسیس وقارن ویعقـوب سیستان

حمـاســۀ بـزرگ خـراسـان ما چه شد

تندیـس هـای عـشـق خـدا را بسـوختند

غلغله شـهر و قصر نریمان ما چه شد

دار و نـدار عصر تمـدن بـه باد رفت

دودمان هـا و سلسله جنبان ما چه شد

از راه ابـریـشــم نـیـابی نـشــانــه یـی

بافت هری و لعل بدخشـان ما چه شد

خاموش گشته بربط وقانون وارغنون

راگ وعراق وطبع غزلخوان ما چه شد

جام جم صداقـت عشـق و وفا شکست

ناهید و مهر و جذبـۀ جانان ما چه شد

عشـق و شـراب حافظ و خیام شد کجا

آن های وهوی جنبش مستان ماچه شد

آواز مـولـوی ز خـراســان نشـد بلـنـد

شمس وسماع وشورنیستان ما چه شد

سیستان وغزنه غوروهریوا زیادرفت

گنجینه های دانش وعـرفان ما چه شد

جامی برفت ومکتب بهزاد شد خراب

فـرّ و شکوهِ طـرف خیابان ما چه شد

دل خسته ام زکینه و بغض ستمگران

انسانیت کجا شـد و وجدان ما چه شد

28/11/2014

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید