WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

  شادی و طرب -    آوای خموشی -  تندور دسایس -  زادگاه مولوی      رسول پویان

عید روزه بر همگان مبارک باد؛ به امید امنیت و آبادی کشور و نابودی

 جنگ افروزان رنگارنگ.

رسول پویان

شادی و طرب

گــوشــۀ ابـرو نمـود و عـیـد شد

جشن و شادی وطرب جاوید شد

درب کندوی عسـل را بـاز کـرد

بـوسـه در جـشن وطـن تأیید شد

نقل وآجیل پیش دندان آمده است

خورد و نوش روزهـا تمدید شد

کـور بـادا چشـم تنگ محـتسـب

وقـت نوشـانـوش و دیـدادیـد شد

پای افراط و تعصب تا شکست

جـام جـم گل تحـفـۀ جمـشید شد

آتـش پـاکان دل مـا گــرم کــرد

نـور یـزدان شـعلۀ تـوحـیـد شـد

از تـمــدن از دل فـرهـنـگ مـا

داعش و طالب دگر تجـرید شد

مطرب آمد با شراب وبا رباب

در شـبسـتان هـمـدم ناهـیـد شد

آفت سـوگ و عـزا از بزم دل

سـوی گـورستان غـم تبعید شد

زندگی باجشن وشادی خرم است

بی می و معشوق پرتردید شد

مهرشادی ونشاط وطبع خوش

در خراسان اشعۀ خورشید شد

رقص وموسیقی سماع عارفان

در طـربـگاه ادب تمـجـیـد شد

عشق و مستی مایۀ هستی بود

         از ازل بـر روی آن تأکید شد 

رسول پویان

آوای خموشی

ز آوای خموشی شـور و حالی بر نمی خیزد

ز فـریـاد سـکـوتـم قـال مقـالی بر نمی خیزد

مگر از درس و تعلیم مدارس درخموشستان

دیگربحث وجدال و قیل وقالی بر نمی خیزد

جهنم وحشتی افگنده در دشـت و دمن یارب

که درشام وسحر بـوی شمالی بر نمی خیزد

چرا یارب ز فـرهنگ و تمـدن در دل میهن

بـه یـاد فـرّ اجــدادی جــلالی بـر نمی خیزد

کجا شـد شـور مولانـا کجا شـد هیبت رسـتم

ز تالارسماع شنگ شنگ تالی برنمی خیزد

نیـایــد نـغـــمـۀ بـال هـمــا از قـلــۀ پـامـیــر

ز کـوهـستان پلنگ خال خالی برنمی خیزد

ز بس درسینۀ چرخاب میهن لوش میجوشد

تـو گـویی از دل دریـا زلالی بر نمی خیزد

مگر ارگ وطن خنثی سترون بوده از اول

که یـک آزاد مـردِ بـا کمـالی بر نمی خیزد

شبستان وطن از شمع افکاری نشد روشـن

شراری شعله یی از پروبالی بر نمی خیزد

تو گـویی بخـت ما خسبیده در انبنچۀ تقـدیر

امید طالـعی از قـرعــه فـالی بر نمی خیزد

نگیرد جای در گـوش کـران اندرز اجدادی

ز امثال و حِکـم گـویی مثالی بر نمی خیزد

ز بس آلـوده باشـد پشـت پشـت دولـت کابل

مهین فرزندی از تخم حلالی بر نمی خیزد

ز افـراط و تعـصب اعتدال دین شـد بر باد

دیگـر از مکــه آواز بـلالـی بـر نمی خیزد

بـود ارث خـراسـان حکمت سـینا و فارابی

ز آیین عـرب بحث و جـدالی بر نمی خیزد

به چنگ طالب و داعش نیفتد خطۀ شـیران

اگرچه از خراسان پور زالی بر نمی خیزد

رسول پویان

تندور دسایس

وطـن در آتـش بـیــداد پاکـسـتـان می سوزد

نه تنها مرز تورخم ریشۀ عمران می سوزد

تمام قـریه و شـهر وطـن در جنگ ویرانگر

به طرح فوج ظالم بی سروسامان می سوزد

دل شـرق از شـرار فتنۀ بـد خـیم آی اس آی

چووسواس سراطون درتن درمان می سوزد

امیـد امنـیـت را طالـب مـزدور دزدیـد اسـت

به زیرتیغ دزدان رگ رگ شریان می سوزد

ز افـراط و تعصب خانۀ دین می شود ویران

بـه بمب انتحـاری مسـجـد و قـرآن می سوزد

ز بس تار دسـایس می تند جـولای زهرآگین

پر پـرواز جـنـبش در دل جـریـان می سوزد

تفکر محـو وحشت می شـود از کین افراطی

تب جهل و شرارت در دل حزیان می سوزد

نشاط شـوق و مستی در سر افراط می میرد

تبسـم بی شگـفـتن بـر لـب انسـان می سوزد

وطـن را مرکـز افـراطیت کردند از هر سو

دل افـرشـتگان در کـورۀ شـیطان می سوزد

نه تنها جسم و جـان عـزت و آزادگی سوزد

زافراط و ستم عشق دل و ارمان می سوزد

اگر هندی بسازد بند و انهار و سرک بر ما

به بمب انتحاری هستی و عنوان می سوزد

میان دوسـت و دشمن آنقـدر توفیر می باشد

 

یکی آباد مـی سـازد؛ یکی بنیان مـی سوزد

فـریب و حیله باشـد ادعـای صلـح پاکسـتان

به تندور دسـایس وعـده و پیمان می سوزد

ز پاکستان نباشـد دستبردار چین و امـریکا

فقط در جنگ قـدرتهـا دیار مان می سوزد

رسول پویان

زادگاه مولوی

زادگاه مـولــوی بلـخ گُـزیـن

خـانـۀ عشـق و دیار زایـرین

ســرزمیـن بـوعلـی ام الـبلاد

آن که در دنیا بـود خلـدبرین

نـوبهــار بـلـخ آذینـش نمــود

چهره نورانی و روح آزرین

مـرکـز دانـش و افکار کهـن

حکمت یـونـان را آمـد معین

مهربودا دردلـش تابیده است

از کنیشکا یاد دارد هم چنین

در زمان جنبش اسلام گشت

مرکز علم و هنر ارکان دین

نـو نهـال مـولـوی را آب داد

از گلاب تازه شهـد و انگبین

روی چـشـم دل ورا مأوا داد

میزبانـش بـود تا روز پـسین

نام مـولانا بهـار بلـخ گـشـت

با نـوای نی و صوت آتـشین

بلخ و مولانا بود شیر وشکر

عطر باغ ارغـوان و یاسمین

پاک یزدان کردازروزنخست

بلـخ انگـشتر و مـولانـا نگین

در خراسان گوهـری آمد پدید

مولوی گردیدوشمس العارفین

10/6/2016

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید