WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 سلسلۀ انتحاری - منبع جنگ - دریای خروشان       رسول پویان

 

رسول پویان

سلسلۀ انتحاری

کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است

سیلاب خون مردم بیچاره جاری است

بر تخـت ارگ فتنه گران جا گرفته اند

برجان ملک تـوطئه مکروب ساری است

با تیغِ کینِ طالب و داعـش تـو را کشند

قتل وترور ووحشت وبی بندوباری است

افــراطـیــت وسـیـلۀ اشـــغالگـری بـود

این طـرح توطئه مدل نیش ماری است

اخطار امریکا به پاکسـتان نمایش است

این شیوه سالهاست که کارمداری است

هرسو که بنگری همه دام سیاست است

از کشـته پـشته دردم تیغ شـکاری است

پیمان وعهد وصدق وصفا را بکشته اند

مکروریاوچال وچم وهرزه کاری است

گـرگان بـه جان مـردم مظلـوم فـتاده اند

نسـل جوان ز دولت خایـن فراری است

خون را چو زالو از دل انسان می مکند

این خوی ظالمانه مگر میگساری است؟

هـر روز انتحـاری و هـر لحـظه انفجار

این شیوۀ سیاست واین رسم کاری است؟

تاکـتـیـک و اسـتـراتـیـژی دولـت دغــل

تـریـاک و انتـحـار و فـسـاد اداری است

فاشیزم ارگ چونکه بود وحشت و ترور

اصل سیاست از بیخ و بن انفجاری است

منظورشان ادامۀ جنگ و ستمگری است

ایـن رسـم قلـدرانـه طـریـق متاری است

گـر جام زهـر سر نکشـید حاکمـان ارگ

والله که زندگی به شـما شـرمساری است

از حـد گـذشـته ظـلـم و جـفا و سـتمگری

تاکی ز نیک مـردم ما بـرده بـاری اسـت

از رخش و از تمدن و از عشق قصه کن

         تاکـی روایت وطـن اشـتـر سـواری است    

رسول پویان

مرگ تدریجی

تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز

چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز

درد و رنج و بی نوایی می کشد آخر تورا

تـا بکی بـاغــم هـم‏آغـوشـی وطندار عزیز

حاکمـان مفسـد و ظـالــم دغـل بـازی کنند

رو به رو با خط مغشوشی وطندار عزیز

جنگ ویـرانگـر ز اول بوده طرح اجنبی

تـو فـقــط قـربـانـی بـوشی وطندار عزیز

جنگ خونین را به ما تحمیل کردند سالها

تـا بکی یارب کـفـن‏پوشـی وطندار عزیز

سـرنوشـت ما بـه دسـت مافیا افتاده است

زهر از تریاک می نـوشی وطندار عزیز

زندگی درجنگ ووحشت مرگ تدریجی بود

هان! به سنگ قبر منقوشی وطندار عزیز

جنگ را بر نسل نسل ما سفارش می‏کنند

تـا بکی نسـل سـیه پـوشـی وطندار عزیز

در طلسـم وحـشـت فاشـیزم جباری اسیر

دام برکن تا که می کوشی وطندار عزیز

خـانـه ات را کـورۀ آتـشـفشانی کـرده انـد

سنگ میگردی و میجوشی وطندار عزیز

فاسدان ازگوشت وخونت قصرها برپاکنند

تو فـقـط بی پـیسه و تـوشی وطندار عزیز

پیش چشمان توکشوررا به داعش می دهند

خـوب می دانی و خامـوشی وطندار عزیز

نیست بازاری برای جنس اخلاص و صفا

با سـیه کاران چه بفـروشی وطندار عزیز

رسول پویان

منبع جنگ

ای که درجنگ‏ها بقای تواست

بی سبب صلح ادعای تو است

منـبـع جـنـگ را تـــو مـی‏دانی

چون‏که افراطی آشنای تو است

جنگ تریاک را کی درداداست

طالبان جـمله مـافـیای تو است

وحشت ازهرطرف که می‏بارد

نـیـغ داعـش پـیـشوای تو است

غـزل جـنـگ کرده ای از بـر

تـیـر و تلوار دلـربای تو است

نسل‏هـا را بـه جـنگ می‏طلبی

تا که افراطیت صدای تو است

خون حلق صغیرو پیر وجوان

در عزای عموم حنای تو است

هـر کجـا امـن و امـنیـت باشـد

خار چشمان بی حیای تو است

پــول نـفـت ســعـودی و دالــر

در رۀ جنگ زیربنای تو است

مــار آسـتـیــن ملـتــی؛ لیـکــن

اژدها زادگان عصای تو است

نـه تمـدن؛ وحـشـت و کشـتـار

نه عدالت؛ ستم قضای تو است

طـالـب و انتحـــاری و داعـش

همـه آماده در سـرای تو است

خــلق بیچـــاره ملـت مظـلـوم

همه پامال زیـر پـای تو است

جنگ قـومی و قـدرت افزون

یا فقط سلطنت هوای تو است

 

رسول پویان

دریای خروشان

برمردم ما جور و جفا تاکی و تا چند

قهروستم و خشم ووغا تاکی و تا چند

خلقی شـده بیچاره و آواره و محروم

آتـش زدن لانـه و جـا تاکی و تا چند

دانم که نداری هنری دارو و درمان

افزایش این درد و بلا تاکی و تا چند

با داعـش جانی شـده یی یار و برادر

خصمانه نظر بررخ ما تاکی وتا چند

تجهـیز کنی قاتـل و اوبـاش و ارازل

تهدید وخطر رسم خطا تاکی وتا چند

در قـوم پرسـتی شـده یی شـهرۀ آفاق

یک بام؛ ولی با دوهوا تاکی و تا چند

برهم زده یی طرح وتُون قالی وحدت

اقوام زهـم پرت و جدا تاکی و تا چند

در سـینۀ دولـت نـتـپــد قلـب صداقـت

روبه صفتان مکرودغا تاکی و تا چند

دشمن زده برسینه وخودی زندازپشت

خنجر زدن از پشت وقفا تاکی وتا چند

چشمان سیاسـت شده در کشورما کور

این مسخرگی کوروعصاتاکی وتا چند

افــراط چــرا شـــادی دل‏هــا بـربـایــد

در خانۀ ما جنگ وعزا تاکی و تا چند

بـرخیز وطـندار بـه احقـاق حقـوق ات

سـر خـم بـه دم تـیغ فـنا تاکی و تا چند

سـرلـوحۀ جنبش که بود وحـدت اقوام

ترس ازدوسه مزدورسیا تاکی وتا چند

مردم که بشورند چو دریای خروشـان

ای ارگ بخون غرق شنا تاکی وتاچند

22/12/2017

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید