WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

گزینهٔ نوشته های   سخی صمیم

خانمی که تغییر جنسیت می دهد و خود را تبدیل به مرد می سازد جنایاتِ پنهان و احکام قضات متعصب
چه امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون و مانع فساد گردد؟ ادعای جالب به ارتباط نقض قانون اساسی وحکم صادرهٔ محکمه
جرم چیست؟ مجرم کیست؟و جزای قانونی کدام است؟ ازقانون جنگل استقبال نکنید
مرتکبین جرم وجنایت در قیدِ این شرایط     مسئولیت جزائی ندارند  وکالت از دیدگاه قانون
قسمت  1 - 2  -3 -4 آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق

عدالت قضائی و ندای فرخنده  

با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید

کلمهٔ «میتواند» باکاربُرد قانونی٬ مجرم را به چوبهٔ دارمیبرد

قسمت4 - 3- 2 .1- با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید

حقوقِ مدفون دروراءِ باروت و خاکستر (حمایت از حقوق کودکان)

ادعای مُستند برجعلیت قانون اساسی چرابی پاسخ مانده است؟

نیازجامعه برنظام مضبوطِ حقوقی وحاکمیت قانون

عدالت قضائی 

 پناهجویان سیه روزداد خواهی می کنند  

 معیارِسنجشِ مسئولیت درقانون مدنی و جزاء 

قوانین مدنی وجزاء 

       
       
       
       

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید