2014/11/29

نبشتهٔ  سخی صمیم

حکم جالب یک دادگاه هالند در بارهٔ تآدیه معاش ماهوار

خانمی که تغییر جنسیت می دهد و خود را

تبدیل به مرد می سازد

فیصلهٔ جالب محکمهٔ ( ‌Brabantـ Oost ) در هالند

     

قانون کاروکارگردرهالند بطورعام حقوق و امتیازات کارگران و کارمندانیراکه در حیطهٔ صلاحیت این قانون قرار دارند تعین و تصریح ومنجمله برای کارمندانیکه در جریان وظیفه توانائی کاررا ازدست داده مریض ومعیوب گردند امتیازات خاصی پیش بینی و آن را وواجب الاجرا دانسته است.

مادهٔ BW  7:629  قانون متذکره هدایت می دهد مفهوم آن چنین است. نویسنده (کار گر و یا کارمندیکه در جریان وظیفه توانائی کار را بطورمؤقت و یا دایمی از دست داده و مریض و ناتوان گردند کار فرما و یا صاحب کار بایست معاش دوران مریضی اورا  تا دوسال هفتاد فیصد از مجموع معاشش تآدیه و اجرا نماید.) و در صورتیکه کارمند معیوب ومعلول دایمی گردد  هدایات ویژه وخاصی قانونی دیگری وجود دارد که نافذ و مرعی الاجرا می باشد .

به هر صورت مطلب قابل توجه روی امتیازگیری همین ماده قانون است:

کارگری به اتکای همین ماده حق جالبی میخواهد

زنی در هالند با احساس مفرطیکه دارد می خواهد جنسیت خود را تغییر و خود را به قشر ذکور پیوند دهد و به همین منظور خود را آمادهٔ تکالیف ملزمهٔ این پروژه و جراحی های لازم نموده و عملیات های بخصوص بالایش انجام و اجرا میشود.

 شخص مورد بحث: در دوران انجام و اجرای پروژهٔ انتخابی خویش مدتی ناتوان و از پیشبرد کار عاجز و خود را در زمرهٔ مریضان امتیازگیر مادهٔ فوق شامل دانسته  و خواهان معاش قانونی خود از محل کارش میگردد.

ولی کار فرما و یا شرکتیکه شخص مورد نظر دران به صفت کارمند مصروف کار بوده است از دادن معاش ابا ورزیده و استدلال می نمایند که عمل اجرا شده طور رضائی بمنظوبرآورده ساختن غریزهٔ شخصی و هوس فردی به عمل آمده و مصداق قانونی ندارد. وعمل کارگر خود را زینت و آرایش شخصی می شمارد.

بدین ترتیب موضوع به دعوی کشیده میشود. و اوراق روی میزمحکمه جهت تآمین عدالت گسترده و هموار می گردد. محکمه موضوعرا به مداقه می کشد و در نتیجه برؤیت دعوی مدعی و دفاع مدعی علیه مدلل می سازند که:

شخص مورد نظر با احساس طبیعی و سلطهٔ غیر قابل انکار که بر او مستولی بوده است  وادار بر عمل تغییر جنسیت شده و احساسِ مفرط طبیعی او را به این عمل سوق داده است.  چنانچه پذیرش و قبول اجرای پروژهٔ سنگین اخذ هورمون های بدن در یک مدت طولانی و تکالیف ناشی ازین عمل همه عناصریست که انگیزهٔ موجودیت آرایش را مردود می سازد.  

محکمه با همین استدلال حکم ذیل را صادر می کند:

حکم محکمه

محکمه بر اساس  حکم شماره ( 2417 2014:ROBRB:NL:ECLI)  بر بنیاد دلایل یادشده زن سابقه و ( مرد حاضر) را مستحق معاش مجوزهٔ قانونی می داند و امر تآدیهٔ معاش او را صادر می نماید.      

     

       

 

1 - جنایاتِ پنهان و احکام قضات متعصب

2 - خانمی که تغییر جنسیت می دهد و خود را تبدیل به مرد می سازد

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد