WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

    ایمان ـ  نیاز به اتحاد -  صلاح                                                    شهلا لطیفی

 

ایمان

شهلا لطیفی

شبهایی بود که برای طلوع آرامش

منتظر صبح میبودم

دلم را از دست هوسش رهانیده

به کنج بستر

می غلتیدم

تمنا میکردم روز خوشبختی را

از پشت پنجره نیمه باز

که صدای مرغابی های شاد کنار دریاچه را به من بیاورد

روزها

در جاده طولانی آمیخته با درختان همیشه سبز به اطرافش

فروغ آسمان را درود میگفتم

تا رهنماي با شعوری باشد بر تاریکی های ابهام قوتم

امروز

ایمانم را

از برای آنهمه تلاش با ذکاوتش

در شعاع آفتاب

و در کنار مهتاب نوازش میدهم

که هیچ گاهی

مرا رها نکرد

به حقارت

نیاز به اتحاد

از عمق بدبختی ها ریشه میگیرد

در تنگنای اذهان نامراد

فقط پیشگام سلیم به کار است تا نمویش دهد به فراخنا

با یک سواد

~~~~~~~

به لاله های وحشی مهربان باش

آزادی شان را صرف با سرمستی حاصل نکرده اند

درد هم دیده اند

~~~~~~~

قوه محرکه ایمان را در چشم یتیم بنگر

که از برای استحکام روحش

گل امید را در دامان گرفته است

با یک خیال

شهلا لطیفی

صلاح

شهلا لطیفی

عیدانه در اتاق مزین با رنگ ها

قوت روحش را گم کرده بود

گروگان روح اش ظلمت بخیلی بود

بی مرتجا

که میخواست

پرپرش کند در میان پنجه های اطفال

از خود راضی و بی اعتنا

ناگهان از کناره ی در

گام محکمی را دید که بسویش با استواری قدم می نهد

پرسیدش تو کیستی که فروزانم کردی

گام زرین از مسرت خندید که منم شاخه کرم زآن نیت تو

میروم تا دل های اطفال غریب را بی افروزم

با یک صلاح

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید