WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات شهلا لطیفی ولیزاده

 

  خیالات سپید -بی کدورت                      شهلا لطیفی

در سرودن این قطعه میان حریرعشق سفر کردم تا برای خواننده پیوند خوش مروت یک جفت را ترسیم کرده باشم:

خیالات سپید

 شهلا لطیفی

 

ناله ها بی تکلف ریختند

حس و رنگ هم آغوشی لطیف

بر تنش آمیختند

تا نوای عشق بگوش دلش جا بگرفت

مستی و جوشش قلب

چو رنگ شفق حال بگرفت

رقص تن در فرش تن

با خیالات سپید موج گرفت

آن چهار دست باهم

در میان نوای شاد ملوس

تنگ گرفت

بوی مطبوع اندام زنی

با دلاویزي عطر خوش تنی

در میان تن یک مرد جسور

رنگ گرفت

تا نفس در نفسی مست رضا راحت شد

هردو خوابیدند

از بهای عشق با فطرت لوس

با همدیگر خندیدند

این بوَد رسم کامل همدلی

مهرورزی

با صداقت خوشدلی

عشق ورزی

بی کدورت

شهلا لطیفی

 

درس عشق را

از رنگ شفق

از مستی باد

از بوی بهار

از قعر طلوع

زآن مرغ سحر

با محبت دریاب

 

درس وفا را

از نزهت گل

از سبزه باغ

از سرخی رز

از یاقوت ناب

بی کدورت

دریاب

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید