WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

  زخم ملت                                                                               انجنیر خلیل شجاع

ای فروافتا ده ای از کاروان              جهدکن تا باز یابی همرهان

هِمرهانت مرزها پیموده اند                  زود شو خودرا ز غفلت وارهان

در طریق کوره راه ها ی بلند               گوی سبقت ازحریفا نت ستان

تو لمیده زیر چتر برده گی                    از کمند هان ونی خودرا جهان

من نه گویم چشم  بر مهتاب دوز                  یا عطارد، زهره وشعریمان

موطن خود , مأ من خود، مهدخود            دوست گر داری هویدا یا نهان

سربنه،آن را به دشمن وامنه                 روبهی بگذار ای شیر ژیان!

خاطر آور یک زمان اسلاف خود           صولت و ایثار شان راآنزمان

گرد گردیدند با هم بار بار                  سنکر دشمن شکستند باسنان

سر سپر کردند وسینه مرد وار               سینه بدریدند وسرها غلطکان

پا قلم کردند جانها باختند                    جمله گی مردوزن, پیر و جوان

می توان دنیه به دندان بر کشید             با ر غیر بر دوش بردن کی توان

سوزنستان می شود گلزار کرد              خار دشمن کی شود مخملستان

هر چه گردد پیر اِفنا آیدش                  بُغض دیرین باز میگرد د جوان

کینه دیرینه ی  اهل فرنگ              از شکست و افتضاح بیکران

از دژفرتوت استعمار باز                     در تبانی بادیگر دژخیمیان

سربر آور دست ایندم چون نهنگ           خوا هدا بلعد تمام خاوران

خانه ایرا بین که درب خاور است          مسکن دزدان شده  با دلقکان

سفله گان وسفته گان دون صفت            خانه بفروشنداز بهر دونان

یاد آور آن امیران و شهان                   آنکه با تزویر گرد مردمان

حلقه ی زنجیر استعمار را                  سفت می بستند عاری از امان

حارسی میخواند هریک خویش را          بر نوامیس همه باشنده گان!

خادمان دین و ملت گفته ها!                 ضد هر دو در عمل رفتار شان!

گه به شرق یاهم به غرب روکرد ه اند     امجد و اسلاف این فرزانه گان!

از برای کسب قدرت بهر خود              جمله خون و فر مردم راچه سان

مفت و ارزان این عنینان دغل            پیشکش کردند بهر دیگران

حشمت و آزاده گی ملتی                     صد دریغ و حیف باری همچنان!

بار دیگر بر سر بازار ها                   عرضه خواهند ا شیاطین پیشه گان!

سنگ سنگ و دشت دشت و کوی کوی    برزن وها مون و آموی چنان

سرزمین هیبت و فخر و شکوه             کی پذیرد سلطه بیگانه گان

زخم ملت هِو گرفت،ناسور گشت

ریشه تا  دارد، نه خشکد دّمبلِان

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید