انجنیر خلیل "شجاع
 

2013/03/25

درناى شب    از انجنیر خلیل شجاع

 

باز مى بينم شميم فر حبار                                سوسن و نرگس قباى مر غزار

نسترن پرباز كرده هرطرف                               سرو آرا يد نواى جويبا ر

سبزه هرسوفرش گشته برزمين                          همچورومى ديبه پاى كوهسار

لاله ى عيوق زينتگر شده                                  پهنه ى دشت ودمن راخاكسار

ارغوان چون سدره ى ياقوترنگ                         سر كشيده شاخهايش بيشمار

ياسمن روح نسيم صبح را                               چون دم عيسى فشا ند هركنار

بوستان با شيوه ى متبوع خود                          جادراغوشش دهد صد ها هزار

بلبل وقمرى نوا سر مى دهد                             شور وشادى مى دمد ازشاخسار

غچى برگشت عروس تازه گى                           مژده آورده است با بوس و كنار

كيست گرپرسد كسى اين نوعروس                     نوعروس سبزپوش نو بهار

يك جهان پيغام دارد در بغل                              با زبان چهچهه سازد نثار

عشرت وشادى و صلح و ايمنى                         مى چكد از گلبن و برگ چنار

قرقر درنابه شب رامشگراست                          جان و دل بشنيدنش بخشد قرار

كينه وحسرت زدل بزدا بيا                               لاو كن آن در پژاوه ى نوبهار

مردم چشمم ز دورى شد سپيد                         لاله مى بايد علا جش از مزار

نيست اين مينابكام تو "خليل"                           رو طلب ديگر،شكن اين انتظار

ريز از ابر يق صلح و دوستى

ساقيا جام ديگر بشكن  خمار

سرشک غم 

   

پسرک خانه بیامد صدا کردکه مادر             بین چه امروزخداداد به ما طا لع ا ختر

گرچه بارفت پدر اشک غمم کرد زمین تر             عا قبت سیل سر شک من و تو ریخت به کوثر

زان خدا از نظرلطف به مادید و به خواهر

خواهرش دخترک ریزه وچرکیده چوبشنید            که برادربه مکررمادرش خواند بترسید

نکند بازبه خودگفت دیگر با ز چه تر کید            بم وخمپار ه عمل کرده ویا راکت نا دید

یادش ازمرگ پدر آ مد وآن صحنهً  ا بتر

پابرهنه به دوش سوی در خا نه  بیا مد            جیغ سرداد وبیفتاد یخن پاره قبا   کرد

دلکش هول نمود,چهرهگک ازترس بشدزرد             لب پرخندبرادرچوبدید دورشد ش درد

اشک خرسندی اش ازدیده بروفت با سرچادر

بچه پرسید که خواهر مادرم باز کجا رفت؟            تا ببیند که چه جا نانه یکی بوتلی ازنفت

دستم آمد زیکی مردک بیچاره نگونبخت             که خودش رفت زدنیابه دیار دگه پیوست

کله اش توته ُ خمپاره بکو بید به آ جر

دخترک بانگهی ها ج چه طفلانه پرازدرد              گفت خوبشد که دگرشب تپتولی نتوانکرد

مام کزدوریُ ا یام تن اش گشته یکی سرد              در جنت بکند بازخدا بررخ آن  مر د

آ نکه سرباخت وشهادت بشد ش نیک میسر

مادرخسته وافسردهُ غمد ید ه  بیا   مد              پسر ودختر خود دید که ایستاده  صدا زد

زودشو دختر کم ،کفش مراآبله پا کرد            آبی آورکه بریزم به سرش ،کشت مرا درد

همه جانم شده ازسوختنش  کو ره،  مسگر

هردوفرزندعجولا نه پئ آ ب  دو ید ند              دوله ای آب به کف دیرترک سربرسیدند

هرچه جستند ته وبر اثر از نفت ند ید ند                ریزش  آن به زمین از لب مادرچوشنید ند

وای گفتند،چه بگذ شت به ایشا ن, همه  از هر

 

 

       

 

 انجنیر خلیل "شجاع

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد