انجنیر خلیل "شجاع
 

2013/06/07

 

داغان - پارچه شعر به نام(خود پرستى) از انجنير شجاع

 

زسوداى لبى مى درخم وپيمانه ميسوزد                     دوزلفى بانوازش پنجه هاى شانه مى سوزد

دوچشمى گرخمارآلود باشد درپى عشقى                   نظرگاه خودش راسرخوش ومستانه ميسوزد

الهى گفت بلبل، كى شود آخر شب هجران؟               فراق روى گل بر آتشم زد ،  خانه مى سوزد

بزن مطرب نوايى كاين دل مهجوروبيمارم                 به هوش آيدمگر،تا كى چنين ديوانه ميسوزد

اگر مرغ سمندرپايكوبى ها كند بر جا ست                 به تن زآتش كفن دارد كه بيبا كا نه ميسوزد

چوذوق وصل افتد برسر پروانه ى شيدا                به گرد مهر محبوبش چه خوش رقصانه ميسوزد

نبيذ حب  آزادى ،  ز ابر يق  ابر مردى                    به كام هركه در افتد ، هدفمندا نه مى سوزد

ندارد باك ازدشمن،مبارز چون گذشت ازسر              شود داغان اگر بيند،خود اش كاشانه ميسوزد

دويى همواره خنجرميزند برالفت ووحدت                     علمبردارتوحيد است كآگاهانه  مى  سوزد

تو خشخاش پليداو خداوندا به آتش كش                   كه لك ازخويش را درپاى هربيگانه مى سوزد

مكن مستى"خليل" گاهى، به بشكن بشكن گردون

كه اين پاتر به رسم خود همه  خمخا نه مى سوزد

 

 پارچه شعر به نام(خود پرستى) از انجنير شجاع

 

يكدمى از التجا بس كن به استغنا نگر                        حرص وآز اين جهان بنمو ده اندت كور و كر

تابكى در وادىءبى انتهاى  شور وشر                            همچوگرگ هاريى اى بى خبر اى بى هنر

گه به سر گاهى به دست وپاى غلتان در به در

انتبا هى از فريدون يا كه خاقان بايدت                         يا ضحاك مار دار و پور دستان  با يدت

غر قه در تحت الثرا گشتن به اتقان بايدت                      عبرت از پو سيدن هر فرق سلطان بايدت

قطر ه يى اى كور دل، دل باز كن دريا نگر

در حضيض خود پرستى غرق گشتى تادوگوش                  عزل همت در وجودت علو را بسته خروش

ديو جهل اندر نهادت جلوه گرشدچون سروش                         افسرت افسار گردانيد و ديهيمت بكوش

تا رهى زاين افسر و افسار در عقبى نگر

خانه ويران كردى و دل ها پريشان  ساختى                     در فتورى تا توانت بود اسپ ات تاختى

دالر و كلدار و زر را سر به سر ا نبا شتى                      يك پدر كشتى دوصد تخم عداوت كاشتى

سر به جيب خود فرو كن، سرقت ويغما نگر

انهدام و قتل و غارت، مثله و تعز ير  خلق                        نيست تنها راه مردى پيچش دستار و دلق

عاقبت مردار خوارى پاره سازد راه حلق                        كرده نا كرده نمودى سبع خو از راه شلق

بايرى دايرنه شد يا راستگو و را ستگر

جابرى با صورت زشتى به صورت آدمى                         واجب الدارى سر اش، تن كوره ى آهنگرى

توبه بنمودم"خليل" زاين خيل مردان دنى                               كاوه و چرم ورا نسبت دهند بر  بربرى

كور غوكى را كجا ، انبازىء شيران  در

 

       

 

 انجنیر خلیل "شجاع

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد