انجنیر خلیل "شجاع
 

2013/09/18

آرزو انجنیر  خلیل شجاع

نازنين تا كى همه سنگى زنى بر جان ما             كى چنين بودست در عهد ازل پيمان ما

جان دهم بهرت ولى حيفاكه قادر نيستم              وى خودش بس ناله هاميدارداز زندان ما

درلجنزار بدن محصور گشته شش جهت             انتظارى ميكشد مر رفتن و فقدان ما

تارها يابد شود جرقه رود سو ى ابد                  اين ابد خود وحدت و منظور بى پايا ن ما

ازتو آزارى رسد گر شهسوار اين راه را             سنگ مى كوبى به خود اى بندهء سلطان ما

جان من باجان تو وجان عالم مدغم است             اين همه خود قطره اى ازبحربى پايان ما

بحر بى پايان ما درلامكان دارد مكان                 كاستى نايد بدو از خشكىء نيسان ما

غرق اوهاميم بينم قاصر و كوته نظر                   سقم درك ما زجانان، گشته است شيطان ما

بيقرارى هاى دورى، هرنفس درمان كند              رفته رفته مى رسيم منزلگهء جانان ما

 

منزلگهءجانان 

 

گرخداخواهد ببينم باز او                                  گويم اش ازديدنى هايت بگو

ديده بودم پيكرت راچاك چاك                            ازجراحات درون ات باز گو

دست وپابشكسته بودى وفگار                         حلق وكام خشكيده بودت ازخدو

دم به آخربودى و حالت  نزار                        هست ديگر قطره آب ات در سبو

پرسم اش،مردان صديقت چه شد؟                  آنكه آب رو ترا كرد  جست و جو

خادمان دين و فر هنگ  كتاب                        ريشه هاى هستى ات را كرد رو؟

لاجرم گويد به صد آه و ز حير                         "هريكى در قلع وقمعم كينه جو

آن كه آغوشم ورا گهواره بود                         شيرهءجانم بودش هم رنگ وبو

باعدو پيوست تيغ كين  كشيد                         زدخروش وبانگ،ظاهر صلحجو

شاهرگ وعرقم يكى بعد ازدگر                       بس نما، ببريد ، بيش از اين مگو

بين چه سان فوران نموده خون دل                       قطره هاى آخر اش درپاى تو؟

اين زمان مرگ وحيات ام هوشدار                              بسته بنموده فلك با تار  مو

يكطرف خصم ام كشد با صد حيل                       سوى ديگر نوحه داريدم   مرو

فعل را رجحان بود بر گفته  ها.                     نوحه فعلى نيست بر ميتاب از او

آزمندان  كينه  توزان  شبق                           زير صد بار ام بگر دا نيد و رو

گر تو و توها و تو هاى ديگر                          ترك"من" كرده به تو آريد  رو

متحد گرديده  با هم يك شو يد                                 مى شود رو كرد بر من آبرو

ور نه تابوتى نيابيدم ، جسد                               مثله سازندم ، بگويم اين به تو"

هر جفا از مابه تو شد گويم اش                      گل دهد غرقم به خون ، گويدشنو:

" خرقه ى تزوير قباى  موعظت                     يك به آتش زن ، ديگر كن يك به سو

عرضه ى ناموس  ما  بر دشمنان                     بس بود ، خودرا ومن راهى بجو

رخوت نظم تو كى يارد "خليل"

تا به كس حالى كند حال از چنو

 

 

       

 

 انجنیر خلیل "شجاع

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد