گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«13»                            حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی     

شــــهکار جـــدید ســـلیمان لایق

کــتاب جــدید ســـلیمان لایق دانشمــند چپــی و نویســنده کــتاب ســـقای دوم از طــرف اکادمـــی علوم افغـــانستان به چاپ رســـید .

پیرامون این موضوع خبرنگار بی  بی چهل مصاحبه با آقای سلیمان لایق انجام داده که توجه شما را بدان جلب میکنیم :

خــــبرنگار بی  بی چهل :
آقای لایق هنوز سر و صدا هایکه از نوشتن کتاب اول شما یعنی کتاب سقای دوم برخاسته بود بکلی خاموش نشده که شما باز هم با نوشتن کتاب جدید تان عده ای را به شور آورده اید ، آیا شما از سر و صدای مردم لذت می برید ؟
سلیــــــــــمان لایق:
وطیفه یک نویسنده مردمی بیان واقعیت هاست واگر درین راستا یکعده ای از شنیدن این واقعیت ها ناراحت می شوند این مشکل خود آنهاست و نه از آنکه واقعیت ها را بی پرده بیان میدارد.
خــــبرنگار بی  بی چهل :

آقای لایق شما که زمان عضو ارشد حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بودید حزب که معیار روبط انسانی را طبقه اجتماعی انسانها میدانست پس چطور شد که شما حالا قومیت و تعلقات نژادی را بر همه معیار دیگر ترجیح میدهید؟ 

سلیــــــــــمان لایق:
یکی از بزرگان سیاست گفته : آنکس که در آوان جوانی هوای چپگرایی و کمونیزم به سرش نزده اواز احساس انسانی محروم است ولی آنکس که تا محاسن سپیدی هنوز به کمونیزم وفا دار باقی می ماند او هم انسان کودن بیش نیست !

خــــبرنگار بی  بی چهل :
خوب حالا به اجازه تان سوال در مورد کتاب جدید تان از شما دارم و آن اینکه چرا باز هم درین کتاب تان به یک ملیت غیر پشتون اهانت کرده و هزاره ها را رافضی خطاب نموده اید ؟

سلیــــــــــمان لایق:
متاسفانه درین کشور چیزی بنام انصاف و مروت وجود ندارد ورنه در کتابم بیشتر از ده صفحه را به ستایش و بیان صفات مثبت مردم هزاره در مثال محترم خلیلی بیان کرده و از صبر و حوصله مندی ، برده باری و تواضع ، فروتنی ، حلم و صبوری ایشان به نیکی یاد کرده و بیان داشته ام که در این ده سال پر نشیب و فراز حتی یکبار هم صدای اعتراض و انتقاد ایشان را کس نشنید و حتی زمانیکه میهن آبایی شان در جنگ های بهسود بخاک یکسان شده و اقارب نزدیک شان بخاک و خون غلطیدند ایشان بجای عزاداری و سو گواری به وظیفه شان ادامه داده و در باره حفظ محیط زیست سخنرانی نمودند.

بلی در مقابل بیان اینهمه صفات خوب از مردم هزاره هیچکس از من اظهار سپاسگذاری نکرد ولی فقط با ذکر کلمه رافضی آنهم به نقل قول از منبع دیگر قصد سنگسارم را دارند.
من به صراحت کامل در کتابم از سخنرانی مجاهد بزرگوار ملا محمد عمر آخوند در کویته پاکستان گزارش داده بودم که ایشان در سخنرانی شان به طلاب کرام فرموده بودند که :

" هزاره های افغانستان پیرو مذهب تشیع رافضی اند که به حکم شرع سلفی مباح الدم و واجب القتل بوده ، مال شان از خوردن و سر شان از زدن است ."

این را کور با عصایش می بیند که یک نقل قول است ، نه این گفته از من است و نه من با آن کاملاً موافقم چون تنها مردم هزاره رافضی های افغانستان را تشکیل نمیدهند بلکه اقوام دیگری چون بیات ها ، قزلباشان و سادات مناطق مرکزی نیز پیرو مذهب شیعه رافضی اند و علاوتاً با خوردن مالشان مشکلی ندارم ولی زدن سر شان را یک ضایعه بزرگ انسانی و اقتصادی برای کشور میدانم.
ما باید هشیاری به خرچ داده از تجربه دیگران به نفع خویش استفاده کنیم ، اگر یک نگاهی به تاریخ ملت آلمان در دوران اقتدار حزب نازی بیاندازیم می بینیم که چطور رهبر خردمند آلمان نازی از اسرای جنگی و ملت یهود برای چرخاندن ماشین های تولید اسلحه استفاده اعظمی میکردند .
حالا هم ما بجای سر بریدن اقوام هزاره ، بیات و قزلباش باید در بازسازی و عمران کشور از نیروی کار ایشان اسفاده کرده و اگر ممکن بود در اخیر از نعش آنها برای تولید صابون کار بگیریم

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

کــرزی و ذبح شــرعی مخــالفــین ســیاسی

محــترم حــامد کـــرزی جهت رضــایت خــاطــر برادران ناراض و راضش قصــد دارد حــامــیان دیروز را به اتهـــام خـــیانت ملی از ســـر راه آنهـــا بر دارد.
ما بخاطر داریم که چندی قبل بعد از مدت رفت و آمد حواریون راکتیار در ارگ شاهی کابل بالاخره زحمات خواستگاری ثمر بخش بوده و پیوند محبت راکتیار با بی بی کرزی بسته شده و با فیر سی نه راکت خبر این پیوند پر میمنت بگوش کابلیان رسید.
در محافل عروسی خصوصاً در دهات و اطراف افغانستان رایج است که گوسپندی را در پیش پای عروس ذبح کرده و با خون او کفش های عروس را رنگین میکنند.
مردم به این باورند که گوسپند هر قدر چاق و چله، قوی و با هیکل باشد به همان میزان عروس با خود خیر و برکت در خانه دادماد به ارمغان می برد.

آقای راکتیار نیز که سخت بدین خرافات و واهیات عامیانه عقیده مند است لهذا از حواریون خواست که یک قچ جنگی قوی و با هیکل از سمت شمال برای این مناسبت تهیه نمایند اما از شانس بد آقای راکتیار درآن هنگام بعلت برفباری شدید کوتل سالنگ مسدود بوده و او مجبور به گوسپند های شیرسوخته کابل و حومه قناعت میکرد.
ولی راکتیار که در زندگی هرگز به چیز کم قناعت کرده اینبار نیز گوسپندان دیگر را رد کرده و محفل ذبح گوسپند را به آینده موکول ساخت.

حالا که برف های کوتل سالنگ ذوب شد یاران برایش قچ جنگی دلخواهش را تهیه کرده بکابل آوردند ولی بی بی کرزی از دیدن شاخ های کلان قچ سخت در هراس شده و گفت که او چندشب قبل همین قچ را در خواب دیده که با شاخ هایش تخت او را سر نگون میکند.
راکتیار هم از شنیدن این حرف قدری مظطرب شده و بالاخره تصمیم بر این شد که از حضرت صبغت الله مجددی در مورد طلب کمک نمایند.
حضرت صاحب از طریق استخاره در جستجوی راه حل برای این معضله گشته و بعد از غور عمیق فرمودند که ریختاندن خون این گوسپند به صلاح کشور نیست ولی اگر شاخ هایش را بریده بالای دروازه ارگ آویزان کنند این به خیر ملت بوده و وحدت ملی را تحکیم خواهد بخشید.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

جواز شرعی سمپاسی در مکاتب دخترانه

مصــاحــبه خــبرنگار بی بی چهــل با مــلا جــنت گل نمــایــنده طــالــبان در مــورد صدور جواز شرعی سمپاسی مکاتب دخترانه از طرف ملا عمر

 خــبرنگار بی بی چهــل :
آیا این سخن حقیقت دارد که ملا عمر به سمپاشی مدارس دخترانه جواز شرعی صادر کرده ؟

مــــــلا جــــــنت گـــــل :
ای جواز ره که ملا عمر صادر نکردی بلکه شریعت محمدی صادر کردی ، ملا عمر که پقط حکم شریعت به مردم ابلاغ کردی

. خــبرنگار بی بی چهــل :
ملا صاحب در کجای شریعت سمپاسی مکاتب جایز شمرده شده ؟

مــــــلا جــــــنت گـــــل :
نه ، شریعت که از سمپاشی مکاتب چیزی نگپتی اما آموختن پزیک و کیمیا که علوم شیطانی استی برای نارینه مکروه و برای شځینه حرام کردی  خو مردم که نادان و جاهل استی و حکم شریعت به رضایت عمل نکردی ، ملا محمد عمر مجبور شدی که ای مردم نادان خرپام کردی

خــبرنگار بی بی چهــل :
آیا می شود با سمپاسی مکاتب حکم شریعت را به مردم فهماند ؟

مــــــلا جــــــنت گـــــل :
چرا نی ، ما  که از سالها جار می زدیم که پزیک و کیمیا برای شځینه حرام استی و ضرر داری کس حرپ ما گوش نکردی اما حالا که از مواد کیمیاوی در مکاتب دخترانه کار گرپتیم همگی در یک روز پامیدی که راستی کیمیا برای شحینه ضرر داشتی و مغز او خراب کردی

خــبرنگار بی بی چهــل :
ملا صاحب مگر حدیث پیامبر اسلام نیست که فرموده طلب العلم فریض علی کل مسلم و مسلمه !؟

مــــــلا جــــــنت گـــــل :
اما منظور پیغمبر اسلام علوم اسلامی بودی نه علوم شیطانی ، اگر مرد مسلمان عبادت خدا کردی و زن مسلمان اطاعت شوهر کردی دروازه بهشت بروی هردو باز شدی و به پزیک و کیمیا اصلاً ضرورت نبودی.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

حفـــظ محیــــط زیســـت در خــــرابه هــــای بهســــود

 محترم کریم خلیلی به مناسبت روز حفظ محیط زیست در خرابه های بهسود از اهمیت محیط زیست سخن گفتند !

 محترم کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور که جلالتماب کرزی ایشان را در جبران تخریب بت بامیان توسط برادران ناراضش منحیث بت زنده به کار گماشته اخیراً در سخنرانی شان به مناسبت تجلیل از روز حفظ محیط زیست به مردم افغانستان خصوصاً اهالی شهر های بزرگ هشدار دادند که اگر ایشان دولت را در حفاظت محیط زیست همکاری نکنند تا ده سال دیگر هوای شهر های برزگ قابل تنفس نخواهد بود.

ایشان در ادامه سخنرانی شان فرمودند که ده سال قبل افغانستان در جمع کشور های عقب مانده جهان سوم قرار داشت که بجز دو سه فابریکه کهنه و فرسوده چیزی دیگری نداشت ولی امروز از برکت کمک های مالی جامعه جهانی و سعی تلاش مبرم دولتمردان کاردان و با مسولیت افغانستان دارای هزاران فابریکه صنعتی و تولیدی ، ده ها کوره ذوب آهن ، صد ها کار خانه اسخراج نفت و گاز و تولیدات شیمیاوی و کارخانه های دواسازی و ... شده و به همین میزان وسایل نقلیه که ده سال پیش بیشتراز خر ، قاطر و شتر تشکیل می شد امروز به فضل الهی به انبوهی از عرادجات مدرن و عصری موتر ، قطار و طیاره تبدیل شده .

اما از آنجایکه هر سکه دو روی دارد طبعاً که اینهمه پیشرفت و ترقی اجتماعی جوانب منفی هم دارد که خرابی محیط زیست یکی از آنهاست .
ما و شما همه روزگاران را بخاطر داریم که آسمان کابل رنگ آبی داشت و در جویباران اطراف آن آب ظلال به رنگ آسمان جاری بود و کاروان های شتر و مواشی کوچی ها زینت افزای خیابانهای کابل و حومه آن بود.
اما متاسفانه امروز ازآن روزگاران طلایی دیگری اثری بجز همین چند کاروان کوچی باقی نمانده که ازینرو نظر به فرمان خاص جلالتماب کرزی کوچیگری جز آبدات تاریخی و کلتوری وطن قرار گرفته و حفظ و حراست آن وظیفه تمام  ارگانهای دولتی شده و منطقه بهسود در مرکز کشور منحیث چراگاه مواشی آنها برسمیت شناخته شده.
طبیعیست که اهالی منطقه ازین فرمان محترم کرزی دل خوش ندارند و حتی در مقابل آن دست به اعتراضات گسترده زده اند ولی دولت نمی تواند منافع چند نفر دهقان سر و پا برهنه را فدای منافع علیای کشور کند و هر انسان با شعور و با انصاف باید قبول کند که حفظ آبدات تاریخی کشور در خور اهمیت بالا تر است از منافع شخصی چند نفر دهقان.
 
با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

کشــاف و جـــداســـازی قــبرســتان مـــردانه و زنانه !

 نظـــر به فتـــوای رئیس شـــوری علـــمای افغـــانســـتان مـــولـــوی کشـــاف و فـــرمـــان محـــترم حـــامـــد کـــرزی قـــبرســـتان مـــردانه و زنانه از هـــم جـــدا شـــدند !

افغانستان زمان زادگاه مردان بزرگ چون مولانای رومی ، ابن سينا بلخی و سيد جمال الدين افغانی بود که نام نامی شان چون ستاره های درخشان در آسمان علم و معرفت ، عرفان و حکمت مشرق زمين درخشيده و شکوه و جلال به زندگی معنوی مردمان اين خطه بخشيده بود.
بیجا نخواهد بود اگر محترم مولوی کشاف را با کشفیات ارزنده شان در ساحات مختلف حکمت و دانش عصر در زمره آن بزرگمردان تاریخ شمرده و از خدمات علمی شان قدردانی بعمل آریم .

محترم مولوی کشاف که بیشتراز سی سال از عمر عزیز شان را صرف تحقیق و مطالعه در مورد انواع و اقسام کلوخ ها منجمله کلوخ استنجا و  کلوخ قبور مسلمین کرده در نتیجه به نتایج دست یافته اند که با اعلام آن دنیای عقاید مذهبی یکهزار و چارصد ساله مسلمین را به لرزه انداخته.
ایشان در اثر مطالعه و تحقیق علمی بالای کلوخ قبور مسلمین به این واقعیت شگفت انگیز دست یافته اند که مردان که در جوار خانم های جوان بخاک سپرده می شوند در اثر تحریک غریزه جنسی همیش روح شان نا آرام بوده و ازین ناحیه به شدت رنج می برند !

خیلی جای تعجب هم نخواهد بود اگر مردی مسلمانی در کنار مه روی سیمین پیکری که به قول معروف مرده صدساله از تماشای حسن و جمال او دوباره زنده خواهد گشت بخاک سپرده شود اگر غریزه جنسی در وجود این مرد مرد تحریک شده و او را رنج دهد ولی خیلی قابل تعجب است که در طول تاریخ بشریت تا حالا کسی متوجه این معضله نگشته و برای اولین بار این مشکل توسط کشاف بزرگ عالم بشریت مولوی کشاف کشف گردیده و از برکت این کشف خارق العاده که بیانگر نبوغ بی مانند ایشان در دنیای کشفیات اسرار عالم خلقت است افتخاری به افتخارات میهن ما افزوده میگردد.

جامعه الازهر مصر دریک  مراسم با شگوهی به پاس قدردانی از خدمات علمی و تحقیقی و خصوصاً کشف بی نظیر و محیرالعقول آخر آقای کشاف به ایشان جایزه نوبل اسلامی را اعطا فرموده و اسم شان را در لست دانشمندان و عالمان بزرگ جهان اسلام درج کردند که این باز هم موجب افتخار بزرگ و سربلندی ملت افغان در جهان اسلام گردید.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

نظــر به فــتوی شــوری علــمای افغــانســتان محــترم حــامــد کــرزی فــرمــان جــداســازی مــراکــز تعلــیمی دخــتران و پســران را صــادر کــرد.

 شوری علمای افغانستان که مجتمع از علما ، دانشمندان ، محققین ، فیلسوفان ، استادان دانشگاه ، پروفیسوران و سایر نخبگان علم و  دانش کشور اند که اکثریت آنها عمر عزیز شان را وقف تحقیق و تجسس در مسائل علمی ، اجتماعی ، فلسفی و اسلامی کرده اند که از ثمره تحقیقات علمی ایشان نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان اسلام بهره مند میگردند.
سیف الاسلام والمسلمین شمع فروزان اهل یقین محترم مولوی کشاف بیشتر از سی سال از عمر عزیز شان را صرف تحقیق در مورد انواع و اقسام کلوخ استنجا کرده که نتایج تحقیقات علمی ایشان باعث غنای علمی دایرة المعارف جهان اسلام و افتخار بزرگ برای کشور مان در جهان بشمار می رود.

شوری علمای افغانستان در آخرین نشست شان روی مسائل و مشکلات مطرح در کشور به بحث نشسته و منجمله حجاب اسلامی زنان افغان و شیوه زندگی اجتماعی ایشان را از عینک شریعت اسلام اصیل یعنی اسلام سعودی و طالبی نگریسته و به نتایج تازه ای دست یافته اند.
ایشان چادری مروج زنان افغان را بهترین حجاب اسلامی دانسته ولی فقط رنگ آن را غیراسلامی پنداشته و خواهان تغیر آن به رنگ سیاه شدند چون رنگ آبی روشن به تائید اکثریت علمای جید کشورشهوت برانگیز به حساب رفته و مکروه پنداشته شده.

موضوع دیگری که روی آن بحث و تبادله افکار صورت گرفت ارزیابی اجتماعات مختلط مرد و زن در جوامع اسلامی و حکم شرعی آن بود که ایشان با اکثریت آرا به این نظر بودند که چنین اجتماعات مختلط از دید شریعت اسلام اصیل سعودی و طالبی حرام مطلق است چون باعث برانگیختن خواهشات شهوانی در مردان گردیده و عواقب ناگواری به جامعه اسلامی ببار خواهد آورد.

ایشان نتایج نشست شان را به اطلاع محترم حامد کرزی رسانیده و جلالتماب کرزی فوراً حکم جداسازی صنوف دختران و پسران را در مراکز تعلیمی صادر کرده و دستور دادند که ادارات دولتی کشور نیز تا فرارسیدن سال دوهزار و چارده میلادی وخانه نشین شدن دوباره زنان ایشان جدا از مردان به اجرای وظایف شان بپردازند.
همچنین نظر به دستور جلالتماب کرزی و نظر به فتوای شوری علما در مجلس نمایندگان نیز زنان و مردان ذریعه یک پرده سیاه از هم جدا شده و دیگر زنان فقط اجازه دارند که نظریات شان را توسط محارم شان به اطلاع مجلس رسانند چون شنیدن صدای زن نامحرم برای مردان خالی از گناه و معصیت نبوده و و ادامه این حالت را شوری علمای افغانستان به هیچ وجه دیگر تحمل نخواهد کرد.

این اقدام تازه برعلاوه اینکه از ارتکاب گناه بزرگ جلوگیری میکند منافع مالی نیز در بر دارد چون محرم نماینده زن نیز بدینوسیله صاحب شغل آبرومندانه شده و از عین مزایای مادی محرمش برخوردار گشته صاحب معاش دالری ، موتر، راننده و پاسپورت جهانی می گردد.
اما افسوس که چشم بصیرت دشمنان اسلام کور است که برتری های حکومت اسلامی را بر نظام های دیگر به دید حق بنگرند.
 
 
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید