گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«16»                            حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی     

تســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

اعمــار مــرکــز اســلامی وهــابی در کــابل

عــــــربســــــتان ســــــعودی بعــــــد از اعمــــــار صــــــد هــــــا باب مکــــــاتب، شــــــفاخــــــانه هــــــا و فــــــابریکــــــه هــــــا اکــــــنون به تعمـــیر یک مــــرکــــز اســــــلامی در افغـــانســــــتان مــــــبادرت ورزید

توجه شما را به سخنرانی جنگسالار تقاعدی افضل المجاهدین عبدالرسول سیاف بنیان گذار فرقه وهابیت در افغانستان به مناسبت افتتاح مرکز اسلامی سعودی در افغانستان جلب می کنیم !

نور چشمی ها ، فرزندان مجاهد و طلاب جان بر کف السلام علیکم و رحمته الله و برکاة !
اگر ادعا کنم که امروز از شادمانی در لباس نمیگنجم خیلی مبالغه نخواهد بود، با دیدن شما جوانان که تازه پشت لب سیاه کرده اید بیاد ایام جوانی خود افتادم که در آن روز گاران چنان کفر و ذندقه در کشور اسلامی ما حاکم بود که تنها به زبان آوردن نام وهابیت در افغانستان جرم بزرگ بشمار می رفت و متهم مانند گنهکاری از طرف مردم به چشم بد دیده می شد.

بنده با هزاران مشکلات وموانع و وجود خار های مغیلان بر سر راهم بالاخره به همکاری مجاهد گرانقدرجهان اسلام محترم جنرال ضیا الحق فقید تونستم نو نهال وهابیت را که از سرزمین حرمین شریفین بدستم رسیده بود از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده و در خاک وطن غرس نمایم ولی متاسفانه عدم مساعدت شرایط اقلیمی و زمانی مانع رشد و نموی خوب آن نهال گشته و باعث یاس و نومیدی بنده گردید.

ازینرو امروز افتتاح مرکز اسلامی سعودی را منحیث پایگاه مذهب وهابیت در افغانستان به فال نیک گرفته و خداوند متعال را شکر گذارم که چنین سعادت بزرگ را نصیب من و دیگر بنده های راستینش گردانید و به یقین که این اجرای همان قول خداوندیست که فرموده:

جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهو قاً

چونکه وهابیت در حقیقت اسلام واقعی و حقیقی است و مذاهب دیگر از تسنن حنفی ، مالکی و شافعی گرفته تا تشیع جعفری و اسمعیلی همه و همه بیراهه اند و در نتیجه محکوم به فنا و نابودی.
بزرگان مذاهب دیگر در حقیقت از روی مصلحت و منفعت و یا بزدلی و کوردلی آنقدر آب در اسلام مذاهب شان بیآمیختند که جز دوغ بی مزه ای چیزی از آن باقی نمانده.
در مقابل شعار مذهب وهابیت فقط حفظ اسلام ناب و واقعی از هر نوع تاثیرات زمانی و محیطی و حفظ قرآن از هر نوع تعبیر و تفسیر و دخالت عقل و منطق انسانی در آن است.
ما شدیداً مخالف ترویج اسلام با شیوه های مسالمت آمیز و زنانه چون تبلیغ و ارشاد بوده و فقط به نیروی شمشیر اسلام اتکا کرده و یقین کامل داریم که اسلام فقط بزور شمشیر و بازوان نیرومند مجاهدین اسلام در سراسر جهان می تواند پیاده گردد، انشاالله بزودی شاهد آن روز پر میمنت خواهیم بود.

درین باب توجه شما را به پارچه شعری زیبای از یک نوجوان مجاهد که به تازگی به دعوت وهابیت که در حقیقت دعوت خداوندیست لبیک گفته و در جمع برادران مجاهد پیوسته جلب میکنم !

ما مسلمانیم و مــــا را بحــــــث و جــــــــر در کاار نیست
مــــــرغ ما یک لنــــــگ دارد حـــــــــاجت تکــــــرار نیست

دین مــــــا دین خـــــــــــداوند حکــــــــــیم ذولجــــــــــــلال
دین حــــــق را حــــــاجت تفســــــیر و اســـتدلال نیست

مذهب مــــــا مظهــــــر شمشــــــیر و زور و قـــــــــــلدری
می زنیــــــم بر دهن کــــــافر گفــــــتگو در کــــــار نیست

رهــبر مــــــا چون شــــــبان و ما چـــو گوسپــــــــندان او
شــــــیر و پشــــــم ما فـدایش چون و چند در کار نیست

در حدیث حضــــرت حق است کــــــافر همچــــــو مــــــار
مــــــار را هیــچ چـــــاره ای دیگر به از کشــــــتار نیست

یک نصیحـــت بشــــــنو از من ای برادر بعــــــد ازین
پنجــــه بکس کن به جیب و بحث و جر در کار نیست

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانیتســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

کــرزی و معضــله خــط دیورند

مصـــــاحـــــبه خـــــبرنگار بی بی چهـــــل با محـــــترم حـــــامد کـــــرزی پـــــیرامـــــون معضـــــله خـــــط دیورند.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
جلالتماب محترم در شرایط کنونی که افغانستان با صد ها مشکل دیگر دست و پنجه نرم میکند و حکومت پاکستان دنبال هر بهانه ای برای خرابکاری میگردد آیا دامن زدن به معضله خط دیورند به نفع افغانستان خواهد بود ؟

محـــترم حـــامد کـــرزی :
اینجا سخن از نفع و ضرر نیست بلکه پای غیرت افغانی در میان است که من بار ها به صراحت گفته ام که ملت افغان علف می خورد و سنگ بالای شکمش بسته میکند ولی زیر بار دشمن نمی رود !

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
با کمال معذرت پس بمن اجازه گستاخی دهید تا از شما بپرسم که آن غیرت افغانی که شما از آن سخن می زنید در هنگام فیر راکت های پاکستان بالای خاک افغانستان کجا بود ؟

محـــترم حـــامد کـــرزی :
باور کنید که فیر راکت های پاکستان بیشتر از یک شایعه غیر مسؤلانه مطبوعات چیزی دیگری نیست ، تمام کوه های ننگرهار و کنر بر سر جایشان قرار دارند که این خود از دروغ بزرگ و اتهام بی شرمانه مطبوعات حکایت دارد.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
جلالتماب محترم معاهده خط دیورند که صد سال قبل در عصر امیر عبدالرحمن خان به تصویب رسیده و تا حال از طرف تمام حکومت های وقت افغانستان مورد تائید قرار گرفته پس انگیزه مخالفت شما درین باب چیست ؟

محـــترم حـــامد کـــرزی :
هیچ حکمران افغان به رضا با چنین معاهده ای ننگین موافق نبوده اما متاسفانه هیچ یک توان لغو آن را هم نداشته ولی امروز که دولت افغانستان با پشتیبانی بیشتر از پنجاه کشور دوست و اردوی نیم ملیونی مجهز با مدرن ترین سلاح های امروزی از توان و قدرت بزرگ نظامی در منطقه برخوردار است پس زمان آن است که در فکرد الغای این معاهده ننگین باشیم.

خـــبرنگار بی بی چهـــل :
جلالتماب محترم پشتون های آنسوی خط دیورند که از امتیازات هر دو کشور برخوردارند ولی احساس مسؤلیت به هیچکدام ندارند چه انگیزه آنها را وادار به مسؤلیت پذیری در مقابل دولت افغانستان و ترک امتیازات از حکومت پاکستان خواهد کرد ؟

محـــترم حـــامد کـــرزی :
سهیم شدن در افتخارات تاریخی کشور افغان زمین ، ترقی از منزلت پاکستانی دالخور به مقام والای شیر مرد افغان مجهز با غیرت افغانی که در هنگام ضرورت علف خورد و سنگ بر شکم ببندد ، مگر اینها بقدر کافی انگیزه نیست برای بریدن از جمع دالخوران و پیوستن به جماعت شیران !؟
علاوه بر آن به فرموده دوست عزیزم آقای اسمعیل یون پشتون های آنسوی خط دیورند با پیوستن به جماعت شیران موازنه اقلیت و اکثریت را در هر دو کشور تغیر داده از ذلت زندگی در اقلیت به نعمت زندگی در اکثریت ارتقا خواهند یافت.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

تســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

فرمان دعا خوانی فاروق وردک برای ملاله

محـــــترم فـــــاروق وردک برای صحـــــت یابی مـــــلالـــــه فـــــرمـــــان دعـــــاخـــــوانی در مکـــــاتب افغـــــانســـــتان صـــــادر کـــــرد

توجه شما را به سخنرانی محترم فاروق وردک که در جمع شاگردان مکاتب کابل به مناسبت مجلس دعا خوانی برای ملاله یوسفزی دایر شده بود جلب می کنیم !
شاگردان عزیز مکاتب و نونهالان فردای با شکوه امارت اسلامی افغانستان سلام !

شاید اکثر شما از طریق مطبوعات از حمله وحشیانه طالبان پاکستانی بالای ملاله دختر چارده ساله کشور دوست و برادر مان پاکستان اطلاع داشته باشید و بدانید که این جانوران انسان نما و لکه های ننگ بر دامان بشریت حتی بر طفل چارده ساله هم رحم نمیکنند.

رحم و عاطفه انسانی کلمات اند که اصلاً در قاموس طالبان پاکستانی وجود ندارد چون آنها بیشتر زندگی را در کوه و کمر و دشت و بیابان و بدور از جوامع انسانی سپری کرده اند وبجز چور و چپاول و قتل و کشتار چیزی دیگری از زندگی را نمی شناسند.

پس خدا را شکر گذار باشید که شما با چنین جناوران انسان نما سر و کار ندارید و به فضل الهی طالبان افغانی بجای زندگی در کوه و بیابان در پارلمان و وزارتخانه های کشور و حتی در ارگ ریاست جمهوری اقامت گزین بوده و چنان مقام
و منزلت عالی را در جامعه دارا می باشند که رئیس جمهور کشور ایشان را به القاب محترمانه و پر از محبت
"
برادران ناراض " یاد کرده و با دعوت های پیاپی از ایشان همیش خاطر شان را گرامی میدارد.

اما از آنجایکه طالب طالب است و گاه و ناگه بنا بر اقتضای فطرت طالبی اش هوس یگان حمله انتحاری و یا انفجاری بر سرش می زند حکومت افغانستان برای چنین غرایز طبیعی طالبی تفاهم نشان داده و والی غزنی رسماً اجازه فیر دو راکت را بالای شهر غزنی به طلاب کرام میدهد.

حتی آنهای که در ارضای غریزه طالبی کمی اضافه روی کرده و باعث قتل و کشتار مردم بیگناه میگردند مورد مروت و مدارای حکومت قرار گرفته و بعد از چند ماه صرف قابلی و کباب چوپان در زندان پلچرخی بالاخره از بند رها شده و به جبران ایام محبوسیت به دریافت بورس های تحصیلی برای ترکیه ، کشور های عربی و اروپا نایل میگردند.

کشور های غربی و امریکا هم بعد از ده سال پیمودن راه ترکستان بالاخره به خطای شان پی برده و مانند کرزی طالبان را بجای تروریست و قاتل بنام های محترمانه " مخالفین مسلح دولت " یاد کرده و نام سران شان را از لست سیاه شوری امنیت سازمان ملل بیرون کرده و در لست سفید جیره خوران امریکا قرار دادند.

دیری نخواهد گذشت که به یاری خدا و آی اس آی پاکستان مخالفین مسلح دولت به موافقین مسلح دولت تبدیل شده و زمام امور کشور بدست خواهند گرفت و شما نور چشمان وشاگران عزیز کف و کالر مکتب را با دستار و چلتار مدرسه دینی تعویض کرده و بجای جیولوژی و بیولوژی به خواندن " ضرب زیداً و قتل عمراً " اکتفا خواهید کرد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

تســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

تنــها کــرزی کــر نیســت

تنهـــــا کـــــرزی کـــــر نیست بلـــــکه بانکـــــیمون و راسمـــــوسن نـــــیز چنـــــان کـــــر اند کـــــه از یکســـــال بدینســـــو صـــــدای انفجــــــار خمـــــپاره هـــــای اردوی پاکســـــتان را نمـــــی شـــــنوند

از مدت یکسال بدینسو اردوی پاکستان با فیر راکت هایش در ولایات شرقی افغانستان باعث قتل و کشتار ده ها تن از مردم ملکی و تخریب خانه های مردم بیگناه شده ولی متاسفانه برعلاوه محترم حامد کرزی بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد و راسموسن فرمانده اعلی ناتو هیچکدام نه چیزی شنیده اند و نه چیزی دیده اند که دلالت بر فیر راکت از طرف اردوی پاکستان کند.
ازینرو محترم حامد کرزی آن را شایعه پراگنی غیر مسؤلانه مطبوعات و سؤاستفاده از دیموکراسی خوانده و برای عاملین آن خواستار پیگرد قانونی گشت.

اما در جلسه چندی پیش سازمان ملل در نیویارک آقای زلمی رسول وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان هم فریب این شایعات غیر مسرلانه مطبوعات را خورده و برسم اعتراض از بی تفاوتی شورای امنیت سازمان ملل در قبال راکت پرانی های پاکستان مانند خروسچف با کفش هایش بروی میز کوبیده و صدای اعتراض ملت افغان را بگوش جهانیان رساند.

آقای رسول با صدای بلند فریاد زدند که :
مگر در منشور سازمان ملل متحد اصل برابری و تمامیت ارضی تمامی دول جهان بدون در نظرداشت تفاوتهای مذهبی ، قومی ، لسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی تسجیل نیافته ؟
مگر تجاوز همسایه بر همسایه نقص قوانین بین الملل و خلاف کنوانسیون شوری امنیت سازمان ملل نیست ؟
مگر شوری امنیت سازمان ملل در قبال چنین تجاوزی مسؤلیت مجازات همسایه متجاوز را ندارد ندارد ؟

اگر شوری امنیت سازمان ملل چنین مسؤلیت را دارست پس چرا در قبال راکت پرانی های بیشتر از یکسال پاکستان بالای خاک افغانستان سکوت اختیار کرده ولی فقط با فیر یک راکت سوری در خاک ترکیه قیامت را برپا ساخته و سخن از نقص قوانین بین الملل بمیان می آرد.

درینجا آقای بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد دستش را بالا کرده و چنین به جواب آقای رسول پرداختند:

جلالتماب محترم آقای رسول همه فرموده های شما درست و بجاست ولی زمانیکه از کنوانسیون شوری امنیت سازمان ملل صحبت میکنید پس لطفاً به حکم امانتداری متن کامل کنوانسیون را با ذکر پانویس های آن بیان دارید !
در متن کنوانسیون آمده که هیچ همسایه ای حق تجاوز و تعرض بر همسایه دیگر را ندارد ولی در پانویس آن به صراحت ذکر شده که خانه بی صاحب ازین قاعده مستثنی است و همسایگانش حق استفاده از خانه بی صاحب را منحیث پسخانه و یا زباله دانی دارند.

آقای بانکیمون از محترم زلمی رسول خواستند که به علت این غلط فهمی و اعتراض بیجا بر شوری امنیت سازمان ملل و دولت پاکستان از نمایندگان هر دو معذرت خواسته و توجه کنند که در آینده دچار چنین اشتباه بزرگ نشده و همیش پاورقی های متون را به دقت مطالعه نمایند.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
تســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

دانشــگاه صلــح اســتاد ربانی

به فـــــرمـــــان جـــــلالتـــــماب حـــــامد کـــــرزی و به پاس خدمـــــات صلـــــح اســـــتاد ربانی در ســـــالهای نود میـــــلادی اکـــــنون دانشـــــگاه صلـــــح کـــــابل بنـــــام ایشـــــان افتـــــتاح گـــــردید

توجه شما را به دیالوگ میان محترم حامد کرزی و شهید راه صلح ( جنگسالار قدیم ) استاد ربانی جلب میکنیم !

اســـــتاد ربانی :
کرزی بچم این برادران ناراض برایت خوب یک تبر دوسره شده که به وسیله آنها سر هر مخالفت را بی سر و صدا از تن جدا کرده و در محفل عزاداری اش از همه بیشتر اشک تمساح می ریزی !

حامــد کــرزی :
استاد محترم ما و شما که پوست همدیگر را به چرمگری می شناسیم پس چرا به چشم مردم خاک زده لباس مخالف سیاسی بتن کرده و ادای شهید صلح را در می آورید ؟

اســـــتاد ربانی :
او بی پدر مگر برادران ناراضت به اشاره ای تو مرا شهید نکردند ؟

حامــد کــرزی :
مگر من این را انکار کرده ام !؟
ولی خود را مخالف سیاسی قلم داد کردن و ادای شهید در آوردن کمال بی انصافی و ماده رندیست .
من هرگزدستانم را به خون کسی آلوده نمی سازم که بتوانم از طریق معامله خواسته هایم را از او برآورده کنم .

اســـــتاد ربانی :
من که به هر دهل تو رقصیدم پس تو نامرد بی مروت چرا فرمان ترورم را صادر کردی ؟

حامــد کــرزی :
استاد گرامی فقط از بابت دلسوزی و برای حفظ آبرویتان !
برای جلوگیری ازینکه بنام جنگسالار و جنایتکار جنگی در محکمه بین المللی احضار شده و بجرم قتل و کشتارهزاران انسان بی گناه محکوم به اعدام می گشتید ترجیح دادم که شما را بدست برادران ناراضم ترور کرده و مقام والای شهادت را نصیبتان گردانم.
حالا می بینید که یکشبه دشمنان و مخالفانتان هم به دوستان و هوادارانتان تبدیل شده و خاکتان زیارتگاه خاص و عام گشته ،همه این مقام و منزلت را مدیون خدمات بنده می باشید حالا بجای سپاسگذاری از من دست به شکوه و ناله می زنید ؟

اســـــتاد ربانی :
میدانستم که خیلی رند و دیده درا هستی ولی بدین پیمانه فکر نمیکردم ، حال باید ممنون تو هم باشم که بمن چنین خدمت کرده و ترورم کردی !؟

حامــد کــرزی :
استاد محترم من هرگز ادعا نمیکنم که انگیزه اینکارم فقط خدمت به شما بوده طبعاً که بر علاوه خدمت به شما میخواستم هنر مداری گری ام را به نمایش گذاشته و ثابت کنم که اگر من بخواهم می توانم قیر را به شیر تبدیل کرده و یکشبه از جنایتکار جنگی شهید راه صلح بسازم.

اســـــتاد ربانی :
من که تو را می شناسم یقین دارم که در هر شیطنتی دست ابلیس را از پشت بسته ای و حالا با تاسیس دانشگاه صلح بنام من یک تیر و دو فاخته کرده هم بالای زخم هوادارانم مرهم گذاشته دلشان را بدست می آری که ترورم را فراموش کنند و هم به تقلید از جد بزرگوارت امیر عبدالرحمن خان با این اقدامت احساسات مخالفینم را برانگیخته درزی میان اقوام مختلف افغانستان ایجاد کرده پشتون ها ، هزاره ها و ازبک ها را در مقابل تاجک ها قرار میدهی.

حامــد کــرزی :
سبحان الله این خود یکی از معجزات الهیست که مغزتان بعد از مرگ تان خیلی بهتر از هنگام حیات تان فعالیت دارد ، شکر که همینطور است چنانکه در هنگام حیات تان چنین زرنگ و تیزهوش می بودید من در اجرای پلانم هرگز موفق نمیشدم.

اســـــتاد ربانی :
کرزی بچم بسیار مغرور مباش من در هنگام حیاتم نیز در زرنگی و رندی از تو کمتر نبودم اما به گفته مردمان قدیم آدمی سال یکبار خر می شود و من هم همان روز خر شدم که فریب نیرنگ شیطانی تو را خورده برادران ناراضت را در منزلم پذیرفتم.

حامــد کــرزی :
مردمان قدیم همچنین گفته اند که گاهی یک خطا خطای آخر آدمی خواهد بود.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانیتســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

یاد دوران جهــــاد بخـــیر !

جهـــــاد مـــــانـــــند قمـــــار اســـــت کـــــه یکی را از خـــــاک می خـــــیزاند و دیگـــــری را به خـــــاک می نشـــــاند !

دوستان گرامی توجه کنید به مصاحبت آموزنده میان مجاهد بزرگوار و شیخ الحدیث سیف الاسلام والمسلمین شمع فروزان اهل یقین برادر محترم عبدالرسول سیاف و نواسه تیزهوش شان :

نواســــه ســــیاف :
بابه جان چرا ما ایطو خانه کلان داریم و او بچه گک همرای مادرش ده روی سرک خو میکنن ؟

عــبدالرســول ســیاف :
بچم مه ده جوانی هایم جهاد کدم و خداوند اجر جهاد مره ای خانه ها و موتر ها ره برایم داد.

نواســــه ســــیاف :
بابه جان او بچه گک هم میگه که پدرش جهاد کده و شهید شده خی چرا او مثل ما خانه کلان نداره ؟

عــبدالرســول ســیاف :
بچم جهاد مانند قمار اس که یکی را از خاک می خیزانه و دیگری را به خاک می شانه !

نواســــه ســــیاف :
بابه جان جهاد که مثل قمار اس خی جهاد هم حرام اس ؟
عــبدالرســول ســیاف :
نی نی ! بچم مه گفتم مثل قمار یعنی که مثل قمار برد و باخت داره ؟

نواســــه ســــیاف :
بابه جان اجازه دارم که پیسه دخل خود ره بری او بچه گک بتم ؟

عــبدالرســول ســیاف :
نی بچم ای کار ره اصراف میگن و اصراف ده اسلام حرام مطلق است و در جمع گناهان کبیره میره

نواســــه ســــیاف :
بابه جان مالم ما میگه که کمک کدن به غریب ها ثواب داره !

عــبدالرســول ســیاف :
معلم تان بد میکنه ، برش بگو که تو می فامی یا بابه کلانم !
خداوند بام ره دیده برف می اندازه ، خودش می فامه که کی ره چه قدر بته به کمک ما ضرورت نداره و اگه ما به کار خدا دخالت کنیم ای خودش یک گناه کلان اس .
به معلم تان بگو که لقمه خوده به اندازه دهانش بگیره اگه نی ده گلونش بند مانده خفک میشه.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانیتســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

تســاوی حقــوق زن و مــرد بزعــم راکتــیار 

دیگـــــران تســـــاوی حقـــــوق زن و مـــــرد را فقـــــط شـــــعار میـــــدهنـــــد امـــــا گل بـــــیدین راکتـــــیار آن را در میـــــدان عمـــــل پیـــــاده میکـــــند !

 حد اقل از دوران حکومت امان الله خان بدینسو شعار های تساوی حقوق زن و مرد در گوش هایمان آشنا بوده و گاه و ناگه آن را از دهان این و آن ، چپی و راستی و مرد و زن شنیده ایم ولی این خواست ها متاسفانه فقط در سطح شعار باقی مانده و شانس پیاده شدن در میدان عمل را هرگز نیافته است.

 حتی در دوران حکمروایی احزاب چپی خلق و پرچم که خود را حامیان تساوی حقوق زن و مرد میدانستند زن بیچاره جولانگاه فعالیت های اجتماعی اش از محدوده خانه و آشپزخانه تجاوز نکرده و در بیرون از خانه بیشتر مورد سؤ استفاده رفقای حزبی اش قرار گرفته بود.

 از دوران طلای تساوی حقوق زن و مرد در هنگام حکومت مجاهدین و بریدن پستان زنان و تماشای زایدن آنها از طرف قوماندانهای خشتک  کشال و نیمه وحشی مجاهدین فی السبیل الکرسی والدالر باید به نکوهی یاد کرد چون درین مصیبت سرای افغانستان همیش اوضاع از روز پیش وخیم تر شده چنانکه با ملاحظه مصائب امروز به ناهنجاری های دیروز باید شکر گزار بود.

 دوران وحشت طالبانی که اوج ظلم و جنایات جناوران آدم نما در حق زنان مظلوم این کشور بود و به ایشان حتی در هنگام مریضی اجازه بیرون رفتن از منزل بدون محرم شرعی داده نمی شد همه آن را به خاطر داریم و ازینرو با آمدن دیموکراسی و بلند شدن شعار های حقوق بشر و حقوق زن همگی خصوصاً زنان بیچاره بازهم دچار تخیلات تساوی حقوق زن ومرد گشتند.

 ولی دیری نگذشت که این آرزو ها چون حباب های میان خالی ترکیده و با تبادله زنان با سگان جنگی و سنگسار آنها به جرم محبت و دوستی و تیر باران بی رحمانه ایشان بخاطر منازعات بین الطالبین و سریال بی پایان تجاوز جنسی بر آنها و خاموشی علمای کرام در مورد جنایات وارده بر آنها و اینهمه در زیر چتر حمایت صد ها هزار نیروی نظامی غربی از دیموکراسی و حقوق زن دیگر به اثبات رسید که شعار تساوی حقوق زن و مرد درین خطه همیش فقط یک شعار میان خالی بوده و خواهد بود.

 اما بالاخره این فرزند راستین اسلام و مجاهد جان به کف سیف الاسلام والمسلمین شمع فروزان اهل یقین برادر بزرگوار گل بیدین راکتیار به این شعار های میان خالی پایان داده و تساوی حقوق زن و مرد را با سپردن مساویانه کلید های بهشت و کمربند های انتحاری به پسران و دختران نو بالغ جامه عمل پوشانید.

 جناب ایشان با این تدبیر عاقلانه و روش عادلانه شان نه تنها مجری تساوی حقوق زن و مرد درین جهان گشت بلکه آخرت را نیز از مونوتونی طالبانی رهایی داده بدان طراوت و زیبایی زنانه بخشیده و از تبدیل شدن به مدارس دینی پاکستان نجاتش داد.

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

احمـدی نژاد هیتـلر را خجـالت داد

از زندان بگــرام بســوی ارگ شــاهی

 کـــــرزی برادران ناراضش را بعــــد از رهــــایی از زندان بگــــرام گــــرم در آغــــوش گــــرفــــته به ســـــوی ارگ شاهی برد !

 دشمنان اسلام به سرکردگی امریکا تنها به نابودی فزیکی جهان اسلام اکتفا نکرده بلکه دست از هیچ نوع توطئه و دسیسه برای بدنامی مجاهدین و طلاب کرام برنداشته و همیش کوشش بخرج داده تا از مجاهدان اسلام یک چهره زشت و خشن به جهانیان معرفی کند.

از مدت ده سال بدینسو هزاران طلاب کرام که بجز مسلمان بودن و تبلیغ صلح و همزیستی مسالمت آمیز اسلامی بین انسانها جرمی دیگری ندارند به اتهامات ناحق و ناروای دست داشتن در فعالیت های تروریستی و قتل و کشتار مردم بی گناه در زندان بگرام محبوس بودند.

 این را هر طفل مسلمان هم  میداند که طلاب کرام چنان به لباس خجسته اخلاق اسلامی و رحم و شفقت انسانی ملبس اند که حتی مورچه ای هم در زیر پای ایشان اذیت نخواهد شد چه رسد به ضرب و شتم و یا خدای ناخواسته قتل و کشتار مردم بی گناه.

تعداد زیادی از برادران مجاهد و طلاب کرام از شنیدن این اتهامات ناروا مبنی بر قتل و کشتار مردم بی گناه خصوصاً اطفال معصوم چنان حالشان بهم خورده بود که برای ساعت ها بی هوش شده و تا یک هفته از خواب و خوراک مانده بودند.

حالا بعد از گذشت ده سال از آن اتهامات ناروا بالاخره به اثر سعی و تلاش مصرانه جلالتماب کرزی دولت امریکا به اشتباه بزرک و گناه سترگش پی برده و حاضر به رهایی مجاهدین اسلام و طلاب کرام از زندان بگرام گشت.

علاوه بر آن دولت امریکا برای جبران این خطای بزرگش اسامی بزرگان طالبان را از لست سیاه سازمان ملل بیرون کشیده و آنها را در لست سفید معاش گیران قصر سفید جای داد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانیاحمـدی نژاد هیتـلر را خجـالت داد

ســلاح هــای حــلال و حــرام

 شــــــیخ الحــــــدیث و افضــــــل المجــــــاهــــــدین عــــــبدالــــــرسول ســــــیاف اســــــتفاده از واســــــکت هــــــای انتحــــــاری را حــــــرام مطلــــــق دانســــــته و بجــــــای آن اســــــتعمال ســــــلاح هــــــای حــــــلال را به مســــــلمانان توصــــــیه فــــــرمــــــودند !

توجه خوانندگان گرامی را به مکالمه دوستانه میان شیخ الحدیث عبدالرسول سیاف و امیرالمومنین ملا عمر در باب استعمال سلاح های حلال و حرام جلب میکنیم !

 شــیخ الحــدیث عــبدالــرســول ســیاف :
آخوند صاحب ملا عمر شما میدانید که من بناحق لقب شیخ الحدیث را کسب نکرده ام و بیشتر از بیست هزار حدیث در قفسچه سینه حفظ دارم ولی تا حال به یک حدیثی بر نخورده ام که بتوان حلال بودن واسکت انتحاری را از آن اثبات کرد ، پس نمیدانم که شما چرا مانند من از سلاح های حلال که استعمال آنها حتی ثواب فراوان هم دارند کمتر استفاده می کنید ؟

امـــیرالمـــومنـــین مـــلا عمـــر :
ما می پامیم که شما شیخ الحدیث هستی و در جامع الازهر مصر سبق ملایی خواندی ، گپ شما هم کبول داریم اما باور کنین که سلاح های حلال همیشه به هدپ اصابت نمیکنه اما واسکت انتحاری بسیار دکیک است و از برکت همین واسکت انتحاری بود که امت مسلمان از شر ربانی کبوتر صلح آزاد شد.

 شــیخ الحــدیث عــبدالــرســول ســیاف :
آخوند صاحب شما که امیر المومنین هستید پس باید بدانید که استفاده از سلاح حرام در جمع گناهان کبیره به حساب میرود ولو که نشان آن خیلی دقیق هم باشد.

امـــیرالمـــومنـــین مـــلا عمـــر :
سیاپ صاحب شما که می فامی ما یک گاوچران آدم بودیم از اسلام و مسلمانی چیزی نمی پامیدیم خو همی سگ جنگی های شما مجاهدین و فشار جنرال های پاکستانی ما را امیرالمومنین جور کرد .
ما نمی پامیم که واسکت انتحاری حلال یا حرام است خو همی مولوی فضل الحق صاحب فتوا دادند که اگر اطفال معصوم این کا ره بکنند خداوند آنها ره می بخشه و از همی بابت ما همیشه اطفال ره برای اینکار روان می کنیم .

  شــیخ الحــدیث عــبدالــرســول ســیاف :
از جنگ های داخلی که شما آنها سگ جنگی می نامید من هم چندان خاطره خوشی ندارم چون بنده منحیث کبوتر صلح شب و روز در تلاش ایجاد صلح و آتش بس میان گروه های متخاصم یک لحظه ای آرام و قرار نداشتم طوریکه یک لنگم در دفتر شورای نظار در شرق کابل و لنگ دیگرم در دفتر حزب وحدت در غرب کابل قرار داشته و سامان هایم در بالای کوه آسمایی کشال بود که ثمره آن را حالا در پس پیری می چشم.

در مورد مولوی فضل الحق خدمت مبارک به عرض رسانم که من او را از دوران تحصیل در مصر می شناسم که او مانند آقای محسنی افکارش بیشتر در گرو خانم های جوان بود تا به اسلام و مشکلات مسلمین.
او اشتباه کرده که استفاده از واسکت انتحاری را جایز دانسته چون استفاده از واسکت انتحاری به علت حرام است که با استعمال آن لااقل خون یک مجاهد یا یک طلبه کرام  به زمین می ریزد و ریختاندن یک قطره خون مسلمان یک گناه نا بخشودنیست در حالیکه استعمال بمب و راکت از راه دور صورت گرفته تنها خانه کافر ویران شده و به مجاهد ضرر نمیرسد ازینرو استعمال آنها هم حلال بوده و ثواب فراوان دارد.

امـــیرالمـــومنـــین مـــلا عمـــر :
کیسه می کنن که از یک آدم پرسیدند که تو خدا را بسیار دوست داری یا شترت را او آدم چرت زده و جواب داد که :
والله در بین دو دوست چه بگویم !
حالا سیاپ صاحب ما هم در بین فتوی دو دوست چه بگویم و کدام ره کبول کنیم !؟

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید