گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

    چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«26»                      حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید !

توجـه هـموطـنان گـرامـی را به صحـبت دوسـتانه مـیان نمـاینـده ناتو و جـلالتمـاب اشـرف غنـی سـر قـومـاندان اعلـی قـوای مسـلح افغـان ناتو درین بابت جلـب میکـنم :

اشـرف غنـی :

کاکا ناتو اجازه دارم مه هم یک فیر کنم ؟

کـاکـا ناتو :

نی بچیم فیر کدن کار اشتوکا نیست ، باز بخیر کلان شدی بریت اجاز میتم که یکدفعه فیر کنی.

اشـرف غنـی :

کاکا ناتو چرا اشتوکا اجازه فیر کدن ندارن ؟

کـاکـا ناتو :

از خاطریکه فیرکدن کار خطرناک است و اشتوکا خدای ناخواسته یا خود شان ره اوگار میکنن یا تیر شان به ایران و یا روسیه اصابت میکنه و بری ما درد سر جور میشه.

اشـرف غنـی :

کاکا ناتو بی بی گلم خو میگه ایران و روسیه هر دو بسیار بد هستن ، پلید و شیطان هستن ، خی بان که تیرم ده اونجا اصابت کنه.

کـاکـا ناتو :

بچیم فهمیدن ای چیز ها بری تو بسیار مشکل است تو بچه خوب باش و مه هرچه گفتم به حرف مه گوش کده بسیار چون و چرا نکو !

وظیفه ما دفاع از خاک افغانستان است و ما بهتر میفامیم که چه کار کنیم.

اشـرف غنـی :

کاکا ناتو وظیفه شما که دفاع از خاک افغانستان است خی چرا پاکستان هر روز ده خاک ما راکت فیر میکنه و شما هیچ جواب نمیتین ؟

کـاکـا ناتو :

بچیم مه خو گفتم فهمیدن ای چیز ها بریت بسیار مشکل است چرا سرته بیجای به درد می آری ؟

اشـرف غنـی :

کاکا ناتو شما خودتان میگین که مه مغز متفکر هستم .

کـاکـا ناتو :

بچیم همی که خودت هم به مغز متفکر بودنت باور کدی پس فامیده میشه که ده کلت به غیر از خاک و ریگ چیزی دیگه پیدا نمیشه .

 

اشـرف غنـی :

بچه های خر !

خی مره بازی دادین ، مه تا حالی فکر میکدم که تقلب تنها ده افغانستان رواج داره اما شما هم از ما بد تر هستین.

مه حالی فهمیدم که همی تقلب ره هم از شما یاد گرفته ام.

لعنت به شما بچه های خر !

به سر نواسه خدا قسم اگه دستم برسه همگی تان را بند میکنم.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند

بقـــه تقـــلید از مـــار کـــرد لخشـــید کـــون ره افـــگار کـــرد

دیکتاتورشدن هم یک پوز و چنه می خواهد اگر به بروت های کشال استالین خون آشام یا به چشمان از حدقه بیرون آمده آدولف هیتلر قصاب نگاه کنیم لرزه بر اندام آدم افتاده و بوی مرگ و قساوت به مشام میرسد اما حالا که در جهان امروز آدم قحطی آمده هر جلمبور و شیر سوخته چون اشرف غنی که اگر محکم برویش پف کنی سینه بغل خواهد شد آمده خواب دیکتاتوری دیده و ادای هیتلر و عبدالرحمن خان میکند.

یکی از لازمه های یک نظام دیکتاتوری یک دولت مقتدر مرکزی مجهز با سازمان اطلاعاتی قوی می باشد که همه دیکتاتوران مشهور عالم از استالین گرفته تا هیتلر و موسولینی و هیتلر خود ما امیرعبدالرحمن خان با سعادت داشتن آن توانستند دست به آنهمه جنایت و قساوت بزنند.

اما حالا درین دوران قحط الرجالی این شیرسوخته پاگل شاه که متاسفانه برعلاوه محروم بودن از سلامت جسمی و روانی در امر مردمداری و سیاست چنان ناشیانه به پیش می رود که به جز بی بی گل و نفر خدمتش جناب دانش همه را از خود رنجانده و از فرط ضعف و بیچارگی از روی التماس و چاپلوسی دشمنان ملتش را مخالف سیاسی و برادران ناراض خطاب کرده انها را از زندان رها می سازد ولی با آنهم دایره حکومتش از مرکز شهر کابل فرا تر نرفته و طالب و داعش گاه و ناگه در پشت دیوارهای ارگ هم دست به فعالیت های انفجاری و انتحاری میزنند.

در چنین وضعیت فلاکتبار که دل هندو و مسلمان به حال زار این جوکر می سوزد او در دنیای جنونش هوس دیکتاتوری به سرکرده گاهی کفش کهنه هیتلر به پا و زمان دستار فرسوده امیرعبدالرحمن خان به سر میکند.

اما خیلی غیر قابل باور این واقعیت تلخ و دردناک است که حتی در همین حالت هم یکتعداد کاسه لیسان بی عرضه گرد دسترخوان او را غنیمت شمرده ازیاوه سرایی های جنون آمیز او بنام پالیسی و برنامه دولت یاد کرده و او را در پرواز های جنون امیزش بال و پر میدهند.

او هم از اینهمه چاپلوسی و کاسه لیسی مگسان دور کاسه چنان به وجد آمده که گاهی از همه وزرای کابینه اخذ امتحان تخصصی میکند و زمان دیگر حتی دلاکان شهر را در امر ختنه کردن درست کودکان نظارت و بازپرسی می نماید.

چــنین جــوکــر که باشــد رهــبر مــا

مبــــادا ســــایه اش کــم از ســـر مــا

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده کــند !

 

حالا این سوال بحق در ذهن هر انسان کنجکاو خطور میکند که علت اینهمه پافشاری و قبول خطرات احتمالی در دفاع از کون ایشچی برای امریکا چه خواهد بود؟

آیا انگیزه این گیر و دار واقعا دفاع از ارزش های دیموکراسی و جامعه مدنیست چیزیکه امریکا ادعا میکند ولی عقل سلیم هیچ انسان عاقل نمی تواند آن را قبول کند ؟

اگر چنین باشد پس چرا امریکا تا امروز درموارد دیگر چون سربریدن دختر نه ساله ، سنگسار شدن فرخنده ، کشتار صد نفر در اعتراضات مدنی و قتل بیشتر از دو صد انسان بیگناه در بستر مریضی که ارزش های دیموکراسی را به مراتب بیشتر و بیشرمانه تر پامال کرد به دفاع از آنها صدایش را بلند نکرد ؟

پس دیده می شود که دفاع از ارزش های دیموکراسی و جامعه مدنی فقط یک بهانه ای بیش نیست و علت اصلی چیزی دیگر است.

 

ناگزیرانگیزه این حرکت غیرمترقبه ونامتعارف امریکا را باید در نوعیت و کیفیت کون ایشچی جستجو کرد نه در زیر پا شدن ارزش های دیموکراسی و جامعه مدنی.

اما کون چملک و فلاکت زده یک پیر مرد هفتاد ساله که گوشت یا چربوی بد بوی آن را حتی سگان ولگرد هوت خیل هم نخواهند خورد چه کیفیتی می تواند داشته باشد که امریکا برای دفاع از آن حاضر به جنگ اتمی است ؟

حتی اگر از الماس و طلای عربی هم می بود ارزش اینهمه لشکرکشی و جنگ و دعوی را نمیداشت پس بدون شک که ارزش آن از طلا و الماس به مراتب بالا تر است و دلیل آن فقط نادر و کمیاب بودن آن می تواند باشد که بدون شک کون که در افغانستان تخت و بخت معاون اول ریاست جمهوری را سرنگون کرده و او را به دیار غربت تبعید کرد و تنش های قومی و گروهی را تا جای دامن زد که خطر بروز جنگ های داخلی را هر لحظه ممکن گردانیده و حتی تقابل نیرو های متخاصم بین المللی را متصور ساخته چنین کونی بحق ارزش به مراتب بالاتر از از الماس کوه نور و طلای عربی و زمرد و لاجورد پنجشیر را دارد.

 

گزارش های تائید ناشده حاکی از آن است که موزیم های واشنگتن و لندن با پسر ایشچی تماس برقرار کرده و خواهان خریداری کون ایشچی بعد از مرگش شده اند تا آن را در ویترین های موزیم هایشان به عنوان گرانقیمت ترین کون جهان به نمایش گذارند و همچنین شایعاتی وجود دارد که مافیای بین المللی در صدد اختطاف ایشچی برای فروش کون او در بازار سیاه به قیمت گزاف می باشد.

وجود چنین شایعات طبعا که باعث تشویش و اضطراب برای ایشچی وپسرش شده و او را مجبور به اخذ تدابیر شدید امنیتی زیر نظر ریاست امنیت ملی و نظارت شخص حنیف اتمر و پوشیدن نیکر آهنی و انصراف از بیرون منزل رفتن بدون ضرورت شدید کرده.

گمان برم ایشچی سخت ازین کارش پشیمان است و شب و روز بر حماقت خود و شیطنت اشرف غنی و حنیف اتمر نفرین می فرستد و در هراس است که برعلاوه باختن آبرو عزتش کونش را هم به مفت نبازد.

 

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

 

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد !

توجــه شــما را به چنــه زنی هــای معمــول در بازار ســیاســت افغــانی مــیان متفــکر دوم و محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار جلــب میکــنم :

اشـــرف غنـــی :

بچه خر، مه اصلا باید هرسه تان ره به جرم خیانت ملی اعدام میکدم.

محمــد محــقق :

قاق روده ، پس چرا نکدی حالی هم میتانی دیر نشده.

اشـــرف غنـــی :

به سر نواسه خدا قسم اگه همی کمیسیون حقوق بشر بی پدر ده بیخ گوشم نمی بود هر سه تان ره ده سر چوک از یک لنگ آویزان میکدم.

محمــد محــقق :

اشتراک ده محفل نامزدی بچه دوستم از دید تو خیانت ملییست ؟

اشـــرف غنـــی :

چه تصادفی نیکی ، استاد عطا که تا دیروز سایه دوستم ره به تیر می زد او هم ده همی محفل تصادفا حضور داشت.

محمــد محــقق :

خوب دوستی و دشمنی که عمری نیس ، خودت یک وقتی دوستم ره قاتل شناخته شده می گفتی ولی در انتخابات با همی قاتل شناخته شده ده یک کاسه شوربا می خوردی !؟

اشـــرف غنـــی :

محقق بچو ، ده وقت عقل تقسیم کدن تو کجا بودی ؟

 مه هرگز فکر نمیکدم  که استاد عطا تو ره به ای سادگی فریب داده به دریا برده خشک پس بیاره.

محمــد محــقق :

استحقاق عقل نیم ملت افغانستان ره تو قبضه کدی که عقل کل شدی طبعا که به دیگرها بقدر کافی عقل باقی نمانده بود.

اشـــرف غنـــی :

گوش کو میگن پیش پنج هم پنج و پیش صایب پنج هم پنج.

کت مه رنگ بازی نکو که پشیمان میشی ، ما و تو که پوست یکدیگر ره به چرمگری می شناسیم ، مه یک پیشنها د می کنم خوب سرش فکرکو و جوابمه بتی !

ده ملیون دالر پول نقد

دو عراده کادیلاک مودل سال

یک شهرک بنام یک خانمت

یک قنسولگری بنام پسرت

بچه خر دیگه چه میخاهی !؟

مرگ میخاهی برو قندوز !

محمــد محــقق :

او قاق روده بی پدر مره باز هم بازی نتی ، یکدفعه خو مره از آسمان پر ستاره عزت و آبرو بروی بوریای ذلت و حقارت به زمین زده بی آبرو کدی.

اشـــرف غنـــی :

به سر نواسه خدا قسم اگه دیگه بفکر بازی دادنت باشم.

 محمــد محــقق :

باشه چار روز بعد جوابته میتم ، اول باید همرای خانم هایم مشوره کنم.

اشـــرف غنـــی :

چرا چار روز نمیشه که با همگی شان یکروز مشوره کنی ؟

محمــد محــقق :

نی قاق روده مه مثل تو دیکتاتور نیستم که یک اشپلاق بزنم و همه وزیر ها دسته به سینه حاضر شون ، ده خانه مه فضای دیموکراسی حاکم اس.

 اشـــرف غنـــی :

خی غیرت افغانی کجا شد ؟

 با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

معجــزه آبهــای افغــانســتان

 

آبهــای افغــانســتان نه تنهــا کثــافــات کشــور را پاک میکــند بلــکه مــرده را زنده و خــاین ملــی را به بابای ملــت تبــدیل میکــند !

توجـه همـوطنـان گـرامـی را به صحـبت دوسـتانه میـان جـلالتمـاب اشـرف غنـی احمـدزی و جنـاب حسن روحـانی رئیس جمـهور ایران پیـرامـون مشـکل آبهـای افغـانسـتان با همسـایگـان جلـب میکـنم :

حـسن روحـــانی :

جناب احمدزایی به شما درود فرستاده روز خوش برایتان آرزو میکنم !

اشـــرف غنـــی :

سلام ، سلام روحانی صایب محترم چه حال و احوال !

حـسن روحـــانی :

حالتان خوبه جناب احمد زایی ؟

امیدوارم که سخنانم پیرامون آبهای افغانستان کمی از درد های تون کاسته و نفس کشیدن رو بهتون راحت تر کرده باشد.

اشـــرف غنـــی :

روحانی صایب ، میگم دمتان گرم و جانتان جور !

مره از کلان غم خلاص کدین و به گفته حضرت مولانای افغانی :

مرده بودم زنده شدم ، گریه بودم خنده شدم

بعد از صحبت های شما در باره آبهای افغانستان دیگه هیچ کس از مشکلات امنیتی و بی کفایتی حکومت گپ نمیزنه ، شهکاری ها و شمشیر زنی های خودم موضوع داغ رسانه ها شده و اگه وضع همیطو ادامه پیدا کنه تا چند ماه دیگه بخیر لفب بابای ملت ره بدست خاد آوردم.

حـسن روحـــانی :

خیلی خوشنودم اگر بتونم بهتون کاری انجام بدم ، آخه ما همسایه هستیم و باید در هنگام ضرورت روی همدیگر بتونیم حساب کنیم.

اشـــرف غنـــی :

امیدوارهستم که یکروزی بتانم ای کمک و دستگیری تانه جبران کنم.

حـسن روحـــانی :

جناب احمدزایی حالا که این دونالد ترامپ لعنتی در آمریکا روی کار آمده زمینه جبران از هر زمون دیگر مساعد تر است ، فغط چشم و گوش تون را باز کرده متوجه باشید که هر سخن مهمی پیرامون ایران را به اطلاع برادر هم کیش و هم زبان تون برسانین.

اشـــرف غنـــی :

میگم اندیوال بیخار باش بیخار ، تا ترامپ در باره ایران حتی فکری به سرش بزنه مه بریتان احوال میتم حرف و سخن ره که سری جایش بان.

اما یک چیزی دیگه ره اگه آزرده نمیشی میخواستم بپرسم !؟           

 حـسن روحـــانی :

بفرما جناب احمدزایی هر سوالی داشته باشین من که خدمت تون هستم .

اشـــرف غنـــی :

 احمدی نژاد خو به کرزی بوجی بوجی دالر روان میکد حساب ما و خودت از بابت دالر چطور است ؟

حـسن روحـــانی :

گرچه من در جریان جزئیات موضوع قرار ندارم ولی با آنهم با قاطعیت می گویم که کرزی آن دولار ها را ریگان بدست نیاورده.

 به قول معروف که یکدست دست دیگر را می شوید شما هم چشم و گوش تون را باز نگهدارید دریافت دولار هم ناممکن نیست.

اشـــرف غنـــی :

د خره بچی ما سره چالبازی کوی ...

حـسن روحـــانی :

نفهمیدم جناب احمد زایی شما چه فرمودید !؟

اشـــرف غنـــی :

هیچ فقط دعای سرتان ره کدم.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد

خــداوندگــار از اســتماع ســخنان راکــتیار اول قهــه قهــه بخــندید و بعــد شــروع به گــریســتن کــرد.

منــاجــات به درگــاه قــاضــی الحــاجــات !

الهــی تو را ســپاســگذارم کــه در مقــابل هیــچ دشــمنی ســر خــم نکــرده و تســلیم نشــدم و با هیــچ حکــومــت مفســد و دســت نشــانده کنــار نیــامــدم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا توفیق کسب نام نیک در جوانی عطا فرمودی و مانند خیلی جوانان هم و سن و سالم مرا آغشته به فساد های اخلاقی چون کاغذپران بازی ، کفتر بازی و لولک دوانی نکردی.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن چنان سیرت نیکو و قلب روف عنایت فرمودی که در طول عمرم به مورچه ای هم آزار نرساندم و مانند دیگر جوانان به اذیت و آزار دختران دختران مکتب مبادرت نورزیدم و یا مانند بعض جوانان پست فطرت بروی دختران تیزاب نپاشیدم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا چنان اخلاق نیکو ، قلب بزرگ و وجدان بیدار عطا فرمودی که حتی به نظریات مخالفین سیاسی ام به دید احترام نگریسته و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر به دشمنی ، خصومت و حتی توطئه و ترور علیه مخالفینم نپرداختم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا چنان قدرت و نیروی خارق العاده بخشیدی که شهر ها آباد کردم و شهر ویرانه کابل را با کلبه های گلینش به گلستان منطقه و دوبی دوم تبدیل کردم و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر به تخریب و ویرانی شهر زیبای کابل نپرداختم.

الهی تو را سپاسگذارم که دستانم را مانند دیگران به خون هموطنانم آلوده نکردی و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر مرا شریک جرم انفجار و انتحار و قتل عام منطقه شاه شهید کابل نگشتاندی.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق عنایت فرمودی تا استقلال فکری ، عقیدتی و سیاسی ام را در طول مبازرات سیاسی حفظ نموده و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر حلقه غلامی سازمان جاسوسی پاکستان آی اس آی را بگوش نکردم.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق عنایت فرمودی تا استقلال فکری ، عقیدتی و سیاسی ام را در طول مبازرات سیاسی حفظ نموده و مانند رهبران احزاب و سازمان های دیگر زیر دهل داعش نرقصیده و به ابوبکر البغدادی این ابرقاتل فرزندان مسلمان بیعت نکردم.

الهی تو را سپاسگذارم که بمن توفیق استقامت و پایداری عنایت فرمودی که تا بیرون شدن آخرین سرباز خارجی به کابل باز نگشته و شاهد حکمروایی کفر در قلمرو اسلام نگردیدم.

الهی تو را سپاسگذارم که مرا همیش با عزت و سربلند نگهداشته و مجبور به دستبوسی بی بی گل مسیحی و اقتدای نماز در پشت شوهر مرتد او نکردی.

و خداوندگار از استماع سخنان وی اول قهه قهه بخندید و بعد شروع به گریستن کرد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره

ائتـلاف جـبری گـوینـدگـان سـه زبان در انقـره پایه هـای سـلطنت مطلقـه اشـرف غنـی را به لـرزه درآورد.

ائتلاف گویندگان سه زبان که از تیکه داران سه قوم بزرگ افغانستان تشکیل میگردد در حقیقت صحبت از اوج ایثار و فداکاری این سه شخصیت بزرگ سیاسی و قومی دارد چونکه ایشان برای فقط از برای رضای خدا و صرف انگیزه خدمت به ملت رنجدیده افغانستان از همه مقام و منزلت دولتی و جاه و مال دنیوی چشم پوشی کرده و با هم پیمان بسته و سوگند یاد کردند که تا بدست آوردن حقوق حقه ملت دست از مبارزه برحق شان برندارند.

ایشان خواست های بر حق ملت را از حکومت وحدت ملی چنین بیان داشتند :

جــنرال دوســتم :

من از حکومت وحدت ملی فقط سه خواست دارم :

خـواسـت اول :

دولت باید شخص احمد ایشچی را در ارگ ریاست جمهوری در حضور همه بزرگان ، متنفذین و ریش سفیدان کشور فراخوانده و همانطوریکه خودش ادعا کرده بود از دستانش حنیف اتمر و از پاهایش داکتر صایب اشرف غنی و از سرش آغای ستانکزی محکم گرفته و تنبانش را حامد کرزی از تنش بیرون کند و بقیه کار را من خودم انجام خواهم داد.

خـواسـت دوم :

حکومت وحدت ملی باید زمینه بازگشت محترمانه معاون اول ریاست جمهوری را در دفتر کارش فراهم کرده و خساراتیکه درین مدت به ایشان و کارمندان دفتر شان وارد شده بدون قید و شرط جبران نماید.

خـواسـت سـوم :

حکومت وحدت ملی باید ضمانت مصونیت دارایی های منقول و غیر منقول معاون اول ریاست جمهوری را در داخل و خارج کشور کرده و این تعهدنامه توسط مجامع بین المللی و سفارت امریکا تصدیق گردد.

عطــا محــمد نــور :

من هم از حکومت وحدت ملی فقط سه خواست دارم :

خـواسـت اول :

حکومت وحدت ملی باید مانند سابق به روابط دوستانه و ذات البینی میان حکومت کابل و حکومت بلخ احترام گذاشته و از دخالت در امور داخلی دیگران بپرهیزد.

خـواسـت دوم :

حکومت وحدت ملی جهت حفظ و تداوم مناسبات دوستانه میان حکومت کابل و حکومت بلخ باید شخص داکتر عبدالله را که دیگر اعتباری در میان ملت برایش باقی نمانده با شخص مورد نظر و مورد اعتماد حکومت بلخ معاوضه کند.

خـواسـت سـوم :

حکومت وحدت ملی باید ضمانت مصونیت دارایی های منقول و غیر منقول والی ولایت بلخ و حکمران سمت شمال را در داخل و خارج کشور کرده و این تعهدنامه توسط مجامع بین المللی و سفارت امریکا تصدیق گردد.

حــاجی محــمد محــقق :

من هم مانند دو دوست دیگر از حکومت وحدت ملی فقط سه خواست دارم :

خـواسـت اول :

حکومت وحدت ملی که در حقیقت مسول فروریختن ستاره های بختم از بلندای آسمان سیاست قومی بروی زمین و بالای بوریای حقارت و بی اعتباری است باید دوباره در جبران و ترمیم آن بزل مساعی به خرچ دهد.

خـواسـت دوم :

حکومت وحدت ملی جهت حفظ و تداوم مناسبات دوستانه میان حزب وحدت اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی باید شخص عبدالکریم خلیلی را که دیگر اعتباری در میان ملت برایش باقی نمانده با شخص مورد نظر و مورد اعتماد حزب وحدت اسلامی افغانستان معاوضه کند.

خـواسـت سـوم :

حکومت وحدت ملی باید ضمانت مصونیت دارایی های منقول و غیر منقول معاون دوم ریاست اجرائیه را در داخل و خارج کشور کرده و این تعهدنامه توسط مجامع بین المللی و سفارت امریکا تصدیق گردد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

او مسلمـان هـا ببینـید این عجـایب کـار شـد مـرغ مـن نجـار شـد!

 مغـز متفـکر مـلا اشـرف غنـی خلیلـی هـزاره را مسـول برقـراری صـلح با طـالـب اوغـو مقـرر کـرد

 جلالتماب محترم اشرف غنی در راستای شهکاری های سیاسی و متفکرانه اش اینبار بعد از گوشمالی دادن دوستم اوزبک و سیلی زدن بروی احمد ضیا مسعود تاجک در جهت دیگر پری طاوسی به کلاه خلیلی هزاره زده و او را مسول برقراری صلح با طالب اوغو مقرر کرد.

جناب اشرف غنی درین رابطه فرمودند :

چونکه من در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم هزاره وعده سپرده بودم که هزاره جات را از زندان طبیعت آزاد سازم پس حالا به قولم وفا کرده و با سپردن مسولیت ریاست شوری عالی صلح به جناب خلیلی اولین قدم را درین راه میگذارم تا باشد که در آینده قریب آفتاب صلح و امنیت در وطن عزیز ما از مناطق مرکزی طلوع کرده و شتر کوچی با گوسفند هزاره گردن به گردن در چراگاه های بهسود مشغول چریدن گردند.

اما دشمنان قسم خورده وحدت ملی و صلح و ثبات کشور دست به شایعه پراگنی های غیر مسولانه زده ادعا میکنند که انگیزه اصلی جناب اشرف غنی ازین کار ایجاد درز میان اقوام غیر پشتون و جدا سازی قوم هزاره از تاجک و اوزبک است در حالیکه همه به نیکی میدانند که اولین شعار جناب اشرف غنی در دوران انتخابات ریاست جمهوری این بود که :

ما همه افغانیم و هیچ افغانی از افغان دیگر برتری ندارد !

همچنین به همگان معلوم است که جلالتماب ایشان در چارده سال دوران حکومت کرزی و خصوصا از بدو به قدرت رسیدن خود شان نهایت سعی و تلاش در ایجاد وحدت ملی میان اقوام مختلف افغانستان به خرچ داده و سعی ورزیده اند که این معضل بزرگ اجتماعی را از ریشه مداوا کرده و با وضع هویت واحد افغانی به همه ملت افغان در شناسنامه الکترونیکی و ترویج زبان پشتو منحیث زبان واحد کشور این مشکل را بصورت اصولی و ریشه ای حل نماید تا اگر خواست خداوند باشد در آینده قریب همه دارای یک ملیت شده ، به یک زبان صحبت کرده و از یک رهبر قومی پیروی کنیم اما متاسفانه دشمنان وحدت ملی با سنگ اندازی های غیر مسولانه مانع این کار شدند.

بهر صورت امیدواریم که جناب خلیلی همانطوریکه در دوران معاونیت ریاست جمهوری شان مصدر خدمات بزرگ و بی شائبه برای ملت افغان گشتند اکنون نیز در راستای برقراری صلح با مخالفین سیاسی کشور و برادران ناراض دولت به موفقیت های چشمگیری دست یابند.

میدانیم که این راه پر خطر و دشواریست که با در نظر داشت رویداد های ناگوار گذشته حتی خطر جانی برای جناب خلیلی موجود است اما حتی در همان صورت هم مساعی ایشان بیهوده نبوده و در صورت نوشیدن جام شهادت جناب ایشان سعادت دیدار و همراهی پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شوری عالی صلح را نصیب خواهند شد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

جمعــه خــونیــن

 

حنیــف اتمــر میگــوید معــترضــین خــود مســول خــون ریزی شــان اند !

 

حنیف اتمر میگوید معترضین خود مسول خون ریزی شان اند ورنه نیرو های امنیتی این بار نیز مانند تظاهرات مدنی جنبش روشنایی چوک دهمزنگ به معترضین گل و سنبل هدیه میکردند.

 درین رابطــه توجــه شــما را به  مصــاحــبه خــبرنگــار بی بی چهــل با محــترم حــنیف اتمــر مشــاور امنیــت ملــی دولــت اســلامــی افغــانســتان جلــب میکــنم :

 خــبرنگــار بی بی چهــل :

جناب اتمر اگر اجازه فرمائید اولا یک سوال در رابطه با گذشته شما مطرح سازم که اکثر هموطنان ما خیلی علاقمند دانستن آن هستند !

  محــمد حنیــف اتمــر:

میدانم که سوالتان چیست ولی بفرمائید سوال کنید !

خــبرنگــار بی بی چهــل :

پس که میدانید لطف نمائید و جواب آن را ارائه فرمائید !

  محــمد حنیــف اتمــر:

من قول شرف میدهم که عضو خاد نبوده ام و با رژیم خلق و پرچم هیچ رابطه ای نداشته ام.

 خــبرنگــار بی بی چهــل :

اما جناب اتمر در باره اینهمه اسناد و مدارک تصویری و صوتی در مطبوعات داخلی و خارجی چه میگوئید ؟

 محــمد حنیــف اتمــر:

من ادعا نکرده ام  که شخصی بنام حنیف اتمر در خاد وجود نداشته بلکه سخن من اینست که این یک بازی نامیمون قضا و قدر با من است که دو نفر با یک نام و دو هویت مختلف در یک منطقه زندگی کرده اند و حالا باید یکی تاوان جرم دیگری را بپردازد.

خــبرنگــار بی بی چهــل :

جناب اتمر آیا من درست فهمیدم  که شما ادعا میکنید که حنیف اتمر جلاد خاد کسی دیگری به غیر از شما بوده ؟

 محــمد حنیــف اتمــر:

بلی شما بکلی درست فهمیدید حنیف اتمر خاد یکنفر کمونیست و ملحد بوده که به جای خدا و آخرت بیشتر به مارکس و انگلس و لینین و استالین ایمان داشته و دایم از پیروزی پرولتاریای جهانی صحبت میکرده در حالیکه من به فضل و مرحمت الهی کلمه خوان محمد هستم و همه میدانند که دوبار در معیت ولسمشر کشور به حج عمره رفتم و قرآن کریم را از بالا و پائین از بر دارم پس من اصلا آن حنیف اتمر خاد بوده نمی توانم.

خــبرنگــار بی بی چهــل :

خوب بهر صورت ممنون از ارائه جواب مفصل تان درین مورد و به اجازه تان حالا در مورد تظاهرات خونین روز جمعه می خواستم از شما بپرسم که چرا نیروی های امنیتی در مقابل معترضین متوسل به زور شده و چار تن را به قتل رساندند ؟

 محــمد حنیــف اتمــر:

تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز در هر دیموکراسی حق مسلم شهروندان آن کشور است اما اعمال زور و حمل سلاح های ثقیله چون آرپی جی هفت ، نارنجک ، سکر ، بی ام چهل ، هاوان و حتی ستنجر در یک تظاهرات مدنی اصلا برای هیچ دولتی قابل تحمل نیست .

شما شاید بخاطر داشته باشید که تظاهرات مدنی جنبش روشنای در چوک دهمزنگ در کمال مسالمت برگزار شده و در اخیر نیرو های امنیتی با دادن دسته های گل به معترضین از آنها و رفتار مدنی شان اظهار سپاسگذاری کردند.

خــبرنگــار بی بی چهــل :

جناب اتمر آیا شما باز هم از کدام جنبش روشنایی دیگر و کدام چوک دهمزنگ دیگر صحبت میکنید ؟

مگر در آن روز هشتاد نفر از تظاهر کنندگان به خاک و خون نه غلطیدند که ادعا می شود یک زندانی امنیت ملی یک روز پیش از تظاهرات از قید رها شده و عامل آن فاجعه بوده !

محــمد حنیــف اتمــر:

نفرین به این رسانه های شیطانی اینترنتی و نفرین به تقبلکاران فوتوشاپ که واقعا چنان ماهرانه در جعل واقعیت های اجتماعی دست به کار می شوند که حتی شیطان را فریب میدهند.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

آغــاز فعــالیــت هــای صــلح راکــتیار

 

گلبــیدین راکــتیار امــروز در وزیر اکــبر خــان کــابل رســما به فعــالیــت هــای صلح آغــاز کــرد !

 

برادر راکتیار که مبارزات اسلامی اش را در عنفوان جوانی با پاشیدن تیزاب بروی دختران بی حجاب دانشگاه کابل آغاز کرد بعدا تمام عمر گهربار شان را در راه اسلام شمشیر زد و برای برقراری امارت اسلامی در سر زمین افغانستان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید.

جناب ایشان بعد از خروج عساکر روس از وطن مانند سایر مجاهدین به جمع آوری غنایم جنگی و تعمیر آسمان خراش های شیشه یی نپرداخته بلکه در همان کوه و دشت وطن به مبارزاتش ادامه داده و میله تفنگش را اینبار بسوی سمبول کفر و الحاد جهانی امریکای جهانخوار گشتانده و سوگند یاد کرد که تا از پا درآوردن آخرین سرباز کفر به جهادش ادامه دهد.

 

مجاهد نما هایکه سخت به مال و منال و چوکی و قدرت دنیای فانی دل بسته بودند از او بار ها دعوت بعمل آوردند که دست از جهاد برداشته و مانند آنها با دولت دست نشانده امریکا همکاری نماید

اما جواب افضل المجاهدین برادر راکتیار این بود که :

 

اگــر مــن در مــوجــودیت امــریکــا به کــابل بیــایم از جمــله امــت محمــد نبــاشــم !

 

اما از آنجایکه ملت افغانستان در طی سه دهه جنگ و نا آرامی سخت از قتل و خون ریزی به ستوه آمده و تشنه صلح و امنیت اند و به نیکی میدانند که فقط آنکس که در جهاد علیه کفر و الحاد جهانی موفق بود در تامین صلح نیز تنها او می تواند به توفیق و پیروزی دست یابد.

ازینرو ملت افغانستان و خصوصا مردم کابل با خاطرات نیکی که از برادر حکمتیار داشتند دست به دامان پر برکت او زده و بار ها بزرگان و متنفذین قومی را به پیشگاه حضرت ایشان فرستاده و او را به سر هر دو دختر جوانش و روح پاک ملا عمر قسم دادند که به کابل برگشته و با آوردن صلح آنها را از شر جنگ و نا آرامی و انفجار و انتحار نجات دهند.

 

برادر راکتیار که صدای امت مسلمان افغان را نمی توانست ناشنیده گرفته و مردم کابل را نا امید سازد لهذا دندان بر جگر نهاده کمربند انتحاری را از کمر بیرون آورده لباس سفید صلح بتن کرد و روانه کابل شد.

 

وی فعالیت های صلح جویانه را رسما با آغاز ماه مبارک رمضان در منطقه وزیر اکبر خان کابل شروع کرده و در اولین اقدام برای برقراری صلح و امنیت در کشور برای بیست تن از جوانان  برومند کابل ویزای بهشت را از نمایندگی بهشت در روی زمین ( سفارت عربستان سعودی ) بدست آورده و به صدها جوان مسلمان دیگر نیز وعده سپردند که به اسرع وقت برای ایشان نیز ویزای دخولی بهشت را از آن مقام معظم بدست آرند.

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 مــرد هــا ره قــول اس

 

گــلـیدین راکــتیار هم به قــولــش وفــا کــرده اســمش را کــریســتوف راکــتیار گــذاشــته مســیحی شــد

در زندگی گاه گاهی آدم سخت برسر دوراهی قرار میگیرد که مجبور میگردد راه دهل یا راه سرنی را انتخاب کند اما خیلی سخت تر و دشوار تر از آن حالتیست که آدم مجبور گردد یک پاه را به راه دهل و پای دیگر را به راه را سرنی بگذارد که نتیجه آن احساس درد شدید و طاقت فرسای چره گی خواهد بود.

زمانیکه جناب راکتیار به صدای بلند شعار ضد امریکایی داده و می گفت :

" اگــر در مــوجــودیت امــریکــا مــن به کــابل بیــایم از امــت رســول الله نبــاشــم ! "

آنگاه او نمیدانست که دست تقدیر و سرنوشت تصمیم چه بازی های را با وی داشت و روزی او را مجبور خواهد کرد که گلیم امارت اسلامی اش را در زیر پرچم امریکا در افغانستان پهن کند.

بلی راکتیار سخت برسر دوراهی قرار گرفته بود از یکسو وی که سالها سنگ اسلام به سینه کوبیده بود حالا نمی توانست خلاف حکم صریح قرآن که می فرماید :

یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود ( ای کسانیکه ایمان آورده اید وفا کنید به عهد و پیمان تان ! ) عمل کند.

اما از جانب دیگر او در کشورش شاهد حق تلفی ها و ظلم و بیدادگری های روز افزون در حق قوم مظلوم و ستمدیده پشتون بود که برای نجات شان از آن حالت رقتبار به پیشوایی و امارت جناب ایشان  شدیدا نیازمند بودند.

پس در نتیجه راه دیگری برایشان باقی نمی ماند بجز اینکه برای نجات قوم پشتون امت محمد را ترک گوید که ایشان نیز با کمال شجاعت و متانت دست به این کار زده و بعد از غسل تمعید در اولین اقدام به توصیه و رهنمایی بی بی گل احمدزی اسمش را از گلبیدین راکتیار به کریستوف راکتیار تغیر داد ، شمشیر اسلام به غلاف کرد و صلیب مسیحی به گردن آویخت.

بعدا جناب کریستوف راکتیار بالای کینه و کدورت های ماضیه علیه امپریالیزم امریکا یک بیل خاک فراموشی نداخت و دست محبت و دوستی بسوی انکل سام دراز کرد ، به پیروان و هوادارانش دستور داد که منبعد در مبارزه شان هرگز دست به خشونت نزده و حتی خشونت دیگران را با زبان نرم و با مهر و محبت جواب دهند و اگر کسی سیلی بصورت شان حواله کرد بجای پس سیلی زدن طرف دیگر صورت شان را بسوی ضارب پیش کنند.

جناب کریستوف راکتیار خیلی کوشیدند که لقب مشهور و منفور راکتیار را به گلابیار تبدیل نمایند و برای اجرای این کار بار بار دخترانش را به سفارت امریکا فرستاد اما چون نام قدیمش در همه اسناد و مدارک بین الملل ثبت گردیده بود متاسفانه دیگرامکان تغیرش موجود نبود.

پس مجبور که جناب ایشان با لباس نو و هویت و شخصیت جدید ولی با همان نام منفور گذشته بقیه عمر را سپری نمایند بلی این است مفهوم عدالت و انصاف درین جهان بی انصاف.

 با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید