گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

    چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«27»                      حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 راکــتیار در آغــوش ســفیر امــریکــا

راکــتیار گفــت من از امــت رســول الله نبــاشــم اگــر زیر چــتر دولــت اســلامی افغــانســتان ســفیر امــریکــا را ســخت در آغــوش نگــیرم.

روایت است که مولانای رومی بعد ازینکه پس از سالها فراق و جدایی از شمس تبریزی سعادت وصال دوباره او را حاصل کرد برای هفت شبانه روز در را بروی خلق بسته و با هم راز و نیاز عارفانه کردند حالا به تقلید از آنها راکتیار هم با سفیر امریکا برای هفت ساعت پشت در های بسته باهم خلوت کردند که این خود برای همه سوال برانگیز است.

اگر موضوع صحبت شان روند صلح حکمتیار با دولت افغانستان بوده که این موضوع نیازی به پنهان کاری و بستن در ندارد چونکه حتی بابه مراد ترکاری فروش هم از جزئیات آن اطلاع کامل دارد.

اما شایعاتی دیگری درین باب در رسانه های اجتماعی افغانستان وجود دارد که حکمتیار با سفیر امریکا برای برقراری صلح دایمی و دوامدار به سنت های قدیم افغانی متوسل شده و با بستن پیوند خویشاوندی با او ضمانت اجرایی برای پیمان صلح شان به وجود آورده است.

اگر این شایعات به حقیقت نزدیک باشد راکتیار با این اقدامش با یک تیر سه فاخته را زده که از یکسو ضمانت اجرایی برای پیمان صلحش با امریکا به وجود آورده و از سوی دیگر پیروزیش را در انتخابات سال آینده تضمین کرده و از همه مهمتر که راکتیار درین خزان عمر با مسلمان ساختن یک کافر امریکایی آنقدر ثواب کمایی خواهد کرد که جبران تمام قتل و کشتار چهل ساله اش را کند.

پس با خدا دادگان ستیزه مکنید که خدا دادگان را خدا داده.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

 مــولــوی تره خــیل بســوی پنجــشیر

مــلا اشــرف غنــی مــولــوی تره خــیل را بســوی پنجــشیر دنبــال توت و تلخــان فــرســتاد.

به همگان معلوم است که این جنگ های خانمانسوز چهل ساله نه تنها باعث قتل و کشتار مردمان بی گناه و تخریب و ویرانی خانه و کاشانه خلق خدا گردید بلکه اثرات منفی آن در خرابی محیط زیست و حتی کشت و زراعت کشور نیز به روشنی محسوس است.

در سه دهه اخیر میزان حاصلات زراعتی کشور در اثر مشبوع بودن هوا با باروت ، مواد منفجره و سایر مواد کیمیاوی مضره و رسوب آن در مزارع کشور در بعض مناطق سی تا چهل در صد کاهش یافته است

نظربه تحقیقات علمی که از طرف کمیسیون رسیدگی به عوارض محیطی وزارت انکشاف دهات صورت گرفته ایشان به این نتیجه دست یافته اند که میزان نزول حاصلات زراعتی متاثر از عوارض فوق الذکر در مناطق که بر سر راه گذرگاه رمه کوچی ها قرار دارند به مراتب کمتر از مناطق دیگر کشور است.

درینکه کود حیوانی باعث قوت زمین زراعتی و بالا بردن سطح حاصلات آن میگردد نیازی به تذکر نیست چون استفاده از کود حیوانی در افغانستان چیزی تازه ای نیست اما اینکه کود حیوانی خصوصا پشقل بز و گوسفند کوچی بر علاوه تقویه زمین زراعتی اثرات منفی وجود مواد کیمیاوی در زمین را نیز خنثی کرده و میزان حاصلات آن را بالا می برد این شناخت کاملا جدید علمی از ارزش مواد فاضله حیوانی مواشی کوچی را مدیون تحقیقات علمی کمیسیون فوق الذکر هستیم

از آنجایکه از یکسو توت و تلخان پنجشیر در تمام نقاط کشور از محبوبیت خاصی برخوردار است و از سوی دیگر اشجار میوه دار منجمله درختان توت و چار مغز در دره پنجشیر نیز بعلت وجود مواد کیمیاوی مضره در خاک و فقدان پشقل رمه کوچی برای مقابله با آن شدیدا دچار کاهش چشمگیر حاصلات گشته لهذا ولسمشر غمخوار که شب و روز به فکر مردم و التیام درد های ملت است فورا با صدور فرمانی مولوی تره خیل را با رمه گوسفندان و خیل شترانش بسوی پنجشیر فرستاد تا در حل این مشکل ملی بذل مساعی به خرچ دهد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

ضــرب کفــش بد تر از ضــرب شــمشیر

 ضــربات کفــش هــای کهــنه هــراتیــان خــواب امــارت اســلامی را از چشــمان راکــتیار بیــرون کــرد !

بدون شک گلب الدین راکتیار دست آورد های سفر هراتش را طوری دیگری پیش بینی کرده بود و شب ها خواب توسعه امارت اسلامی اش را تا سرزمین هریوا و ماورای هریوا دیده بود و مانند کرزی در عالم خیال قلمرو امارتش را تا تهران و اصفهان وسعت داده و انتقام بیرون انداختنش از ایران را از آخوند های ایرانی گرفته بود که با اصابت کفش های کهنه هراتیان به دهانش از خواب شیرین بیدار شده و بحال زارش زار زار به گریستن آغاز کرد.

 به قول معروف از تفنگ خالی دو کس هراس دارد و از سفر هرات راکتیار هم برعلاوه خودش اسمعیل خان حریف دوران جهادش نیز خیلی در تشویش بود اما کفش های کهنه شیر مردان هرات مسیر تاریخ را تغیر داده خیال پلو توسعه امارت اسلامی راکتیار را برایش به زهر مار مبدل ساخت و اسمعیل خان که فرط تشویش بسیار دچار اسهال خونی شده بود از برکت این حادثه باز هم مانند عنایم دوران جهاد به پول فراون دست یافت.

نامبرده که در کار تجارت جهاد تجربه فراوان دارد با درک شرایط و اوضاع پیش آمده فورا دست بکار شده و چندین کانتینر کفش های کهنه هراتی به کابل فرستاده و با فروش آنها بالای مردم داغدیده کابل ملیون ها دالر کمایی کرد.

همین حالا کفش های کهنه هراتی در بازار های کابل تا هزار دالر امریکای خرید و فروش می شوند و خریداران آن را بیشتر جنگ سالاران مخالف گلب الدین ، اعضای جامعه مدنی و تکنوکرات های دولتی تشکیل میدهند.

گفته می شود که وی تصمیم دارد در هفته آینده چند کانتینر کفش کهنه هراتی در مزار شریف و دیگر مناطق شمال نیز بفرستد تا هواداران ائتلاف نجات افغانستان نیز ازین سوغات گرانبهای هراتیان محروم نمانند.

 با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

دســت هــای پشــت پرده

گــروه حقیقــت یاب حــزب اســلامی به دســت هــای پشــت پرده در پرتاب کفــش بســوی حکمتــیار دســت یافــت !

قرار تحقیقات بیطرفانه که در فضای کاملا اسلامی و عادلانه از طرف گروه حقیقت یاب حزب اسلامی تحت نظارت ریاست امنیت ملی با حضور محترم ستانکزی و جناب حنیف اتمر در مورد انگیزه پرتاب کفش از سوی آقای سید عبدالواحد دادشانی بسوی محترم حکمتیار صورت گرفت ایشان بدین نتیجه دست یافته اند که :

 آنطوریکه ادعا میگردد آقای دادشانی نه یک جوان احساساتی و بیطرف است که این عمل شنیع را به تنهایی انجام داده بلکه او عضو برجسته و فعال شوری نظار است که در هفته شهید با فیر های هوایی نیز باعث قتل و جراحت شهروندان بی گناه کابل گردیده است.

قرار اطلاعات دقیق و موثق از دفتر ریاست امنیت ملی جناب دادشانی از پدر ایرانی الاصل است که روابط خیلی نزدیک و حسنه با دفتر سپاه پاسداران مشهد در جمهوری اسلامی ایران دارد که از طرف سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بدل مبلغ ده ملیون تومان برای این کار گماشته شده است.

تیم تخنیکی گروه حقیقت یاب حزب اسلامی با تحقیقات جامع و دقیق که بالای کفش آقای دادشانی انجام دادند به این حقیقت تلخ و دهشتناک دست یافتند که کفش مذکور با مخلوطی از مواد منفجره سنتی و مواد رادیو اکتیفی اتمی تعبیه شده بوده که اگر منفجر میگردید به یقین کامل باعث قتل تمام حاضرین مسجد جامع هرات می گشت.

گمان کنم این حقیقت روشن تر از آفتاب است که تهیه چنین مواد خطرناک رادیو اکتیفی اتمی بدون کمک سازمانهای اطلاعاتی منطقه ناممکن و بدور از تصور است.

در مورد انگیزه این عمل زشت و ناروا جناب دادشانی اعتراف کرده که او در مقابل دریافت پول از جمهوری اسلامی ایران حاضر به این عمل شنیع شده و جمهوری اسلامی ایران با این کار در صدد انتقام گیری از آقای حکمتیار به جرم افشاگری هایش در مورد زندانی های سیاسی دولت ایران منجمله شخص خودش‌ بوده.

 با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

خطــاب به چــوکــی هــای خــالی

اشــرف غنــی خطــاب به چــوکــی هــای خــالــی ســراســر جهــان را به صــلح ، دوســتی و برادری دعــوت کــرد !

سران کشورهای کمک کننده به افغانستان ازینکه شاهد حیف و میل پول های امدادی شان به دولت کابل اند نهایت بر آشفته و خشمگین بودند و بی صبرانه انتظار ارائه دلایل موثق و معاذیر معقول را درین باب از جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتند اما اشرف غنی بجای آن همین که زبان به سخن گشود از موفقیت های بزرگ و چشمگیری که در چند سال اخیر در همه ساحات نصیب دولت افغانستان شده سخن گفت و از پیروزی اردوی ملی و پولیس افغانستان در مبارزه با تروریزم یاد کرد.

نمایندگان کشور های جهان و خصوصا سران کشور های کمک کننده به افغانستان دیگر تحمل شنیدن چنین سخنان بی شرمانه را نداشتند لهذا یکی پس از دیگری صالون سازمان ملل را برسم اعتراض و انزجار ترک  گفته و در اخیر فقط اشرف غنی با یاران وفادارش شاه حسین مرتضوی و ثواب الدین میخکش در صالون باقی ماندند.

اشرف غنی از فرط خشم و غضب چون مار زخمی بخود می پیچید و به زمین و زمان فحش و دشنام نثار کرده میگفت :

بچه های خررر !

مه خو میفامیدم که میگفتم مه اوغان احمق ندیدم اما خارجی احمق بسیار.

یا که میگفتم ما ده اوغانستان خر های چار پای داریم.

به سر نواسه خدا قسم که غربی ها همه شان خر هستن.

اگه زور میداشتم مه بچه آدم نمی بودم اگه همه تان ره بند نمی کدم.

درین وقت شاه حسین مرتضوی به تسلی خاطر جلالتماب پرداخته و چنین میگوید :

داکتر صایب باور کنید این اصلا جای ناراحتی نیست بلکه برعکس برایتان کمال افتخار و مباهات است.

اینها همه فقط به زور پول و ثروت شان به این مقام ها رسیده اند ولی هیچکدام شان از سواد علمی کافی برخوردار نیستند که بتوانند پای سخنان عالمانه شما نشسته و آن را درک و هضم کنند لهذا سخنرانی شما برایشان دو سه نمره بزرگ تر از قدرت درک و فهم آنهاست و ایشان مجبور بودند صالون را ترک کنند.

بعد از آنکه ثواب الدین میخکش هم سخنان شاه حسین مرتضوی را تائید کرد اشرف غنی قدری راحت شده و از کوه خشم و غضبش پائین آمد.

در همین اثنا خانه سامان دفتر سازمان ملل داخل صالون شده و کلیدی را بسوی اشرف غنی انداخته ازش خواهش کرد که بعد از ختم سخنرانی اش چراغ های صالون را خاموش کرده ، دروازه را بسته و کلید را به دفتر خانه سامانی در پائین تسلیم نماید.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

تعــادل قــومــی در اداره امــور

اشــرف غنــی عــلاوه بر زندان بگــرام تعــادل قــومــی را در اداره امــور ریاســت جمهــوری نیــز برقــرار کــرد.

حکایت میکنند که شخصی نزد داکتر رفته و از درد موی و سوزش تفش شکایت کرد ، داکتر با تعجب بسویش نگریسته و از او پرسید که درین دو سه روز اخیر چه خورده است.

مرد در جوابش گفت : داکر صایب فقط کمی نان خشک همرای چند توته یخ.

داکتر با نگاه معنی داری بسوی او خیره شده و گفت : متاسفانه که نه خوراک خودت به خوراک آدم شباهت دارد و نه درد و سوزت درد و سوز آدم است.

حالا هم نه نام کوچک جناب ثواب الدین مخکش به نام آدم شباهت دارد و نه نام فامیلی یا تخلص او.

من تا هنوز در تعجب بودم که چطور آدم به این فکر بیافتد که فرزندش را گل نبی یا خال نبی بنامد اما حالا بعد ازینکه نام ثواب الدین بگوشم رسیده به پدر و مادر گل نبی و خال نبی دعای رحمت می فرستم.

اما جالب تر از نام و تخلص جنابعالی ادعای او در مورد اتهامات وارده بر اوست که همه را توطئه و دسیسه سرویس اطلاعاتی پاکستان و ایران توسط نوکران داخلی شان برای ایجاد تفرقه و نفاق بین القومی میان افغانها میداند.

او میگوید که ولسمشر اشرف غنی وی را وظیف داده بود تا با امرالله صالح تماس گرفته و از طریق او زمینه مذاکره با عطا محمد نور را جهت رفع تشنجات داخلی برایش مهیا سازد که روی همین منظورهفته قبل با آقای امرالله صالح در دفتر کارش در اداره امور قرار ملاقات گذاشته بود.

از شانس بد در همان روز جناب ثواب الدین مخکش دچار قبضیت شدید بوده و بعد از چند دقیقه صحبت با امرالله صالح از او معذرت خواسته و بیشتر از یک ساعت را در تشناب اداره به سر برده که امرالله صالح با استفاده از فرصت مناسب از طریق کامپوتر جناب مخکش همان فایل معروف را تهیه نموده و بنام او آن را با تمام کارکنان اداره امور به اشتراک است.

جناب مخکش ادعا دارد که او در زندگی اصلا چیزی را بنام تعصب قومی نمی شناسد و برای او همه افغانها برادر و برابر اند و او حتی با همکاران غیر پشتونش میانه خوبتر نسبت به پشتونها دارد که صحت و ثقم این ادعایش را نظر به فرموده خودش می توان از جناب قانون پوه سرور دانش و آقای مرتضوی و یا خانم فرخنده نادری جویا گردید.

 با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

نیــرنگ جنــگ و آشــتی

جنــگ تان صــلح و صــلح تان جنــگ اســت ، کس نمــیداند این چــه نیــرنگ اســت !

اگر قبول کنیم که سیاستمداران نیز انسانهای معمولی اند و نه فرشته و ملائکه که مانند هر انسان دیگر دارای غرایز انسانی بوده برای ادامه زندگی شان به آب و نان و هوا برای تنفس نیاز دارند پس در آنصورت درک خواهیم کرد که چرا اشرف غنی گاه و ناگه خود را بدر دیوانگی زده یکبار امام حسین را نواده خدا و بار دیگر آن دانشمند انگلیسی را بچه خر می نامد، زیرا که اشرف غنی هم مانند هر انسان دیگر بعد از شانزده ساعت کار طاقت فرسای سیاسی و از بام تا شام غم ملت را خوردن نیاز به تفریح دماغی و خنده و شوخی دارد.

همچنین سایر سیاستمداران نیز هرگز ازین نیازمندی طبیعی و کاملا انسانی مبرا نیستند که یکی مانند حامد کرزی خود را سلطان سرزمین شیران خطاب کرده لحظه ای هم خود به ریش روزگار می خندد و هم با این کارش درد و اندوه از دل غمدیده ملت می زداید.

دوتای دیگر چون داکترعبدالله و عطا محمد نور قدم را فراتر نهاده به منظور آوردن خنده بر لبان غمدیده ملت که هر روزی بالای گلیم غم نشسته و سوگوار ریختن خون فرزندانش است جنگ زرگری به راه انداخته به شوخی همدیگر را زشت و ناروا گفته صد ها فحش و دشنام نثار هم میکنند و چند صباحی چون طالب و داعش سایه همدیگر را به تیر میزنند.

اما افسوس که این ملت نفهم و قدرناشناس و از فهم و درک این تیاتر هنرمندانه و انگیزه انسانی و خیرخواهانه آن بکلی عاجز بوده و ازینرو بجای امتنان و قدر دانی زبان به اعتراض از جنگ و صلح ایشان گشوده و صد ها اتهام نا روا به ایشان می بندد.

افسوس به حال این سیاستمداران هنرمند و مسول که سردچار چنین ملت جاهل و نفهم گردیده اند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

فتــوی جهــاد و گــوشــت خــوک

مـلا فضـلو برعـلاوه صـدور فتـوی جهـاد گـوشـت خـوک هـم افغـانسـتان کـی صـادر کـرتاهـی !

با ملا فضلو به عنوان کسیکه با صدور فتوی جهاد پیروانش را علیه لشکر کفر و الحاد با حکومت دست نشانده شان در افغانستان به جنگ مقدس فراه می خواند ولی فعالیت های ضد حکومت پاکستان را ناروا و خلاف شرع اسلام می پندارد همه مردم افغانستان آشنایی کامل دارند و عکس های که ازین رهبر بزرگ مذهبی پاکستان با خانم های نیمه برهنه در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند هم به مشاهده همگان رسیده است.

اما صدور گوشت خوک در کنار فتوی جهاد توسط او یک عمل بی نظیر و بی سابقه در تاریخ معاصر کشور و منطقه و حتی جهان است خصوصا که گفته می شود این کارتن های گوشت خوک توسط موتر های شیشه سیاه مولوی تره خیل از مرز پاکستان تا داخل کابل بدون بازرسی گمرک و یا پوسته های دولتی کنار جاده انتقال داده شده اند.

توجـه شـما را به مصـاحبـه خبـرنگـار بـی بـی چهـل با مـولـوی فضـلو درین باب جلـب میکـنم :

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

مولوی صاب آیا شایعه صدور گوشت خوک توسط دولت پاکستان به افغانستان حقیقت هی ؟

 مـولـوی فضـلو :

بایی صاب یہ خبر بالکل غلط هی ، خو کفار بر ضد دولت اسلامی پاکستان ناروا شایعات کرتاهی.

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 پس شما خبر صادر کردن گوشت خوک از طرف دولت پاکستان به افغانستان را رد کرتاهی ؟

 مـولـوی فضـلو :

می تصدیق کرتاهی که دولت اسلامی پاکستان فقط مطابق شرع غرای اسلام عمل کرتاهی.

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 مولوی صاب لطفا رندی نه کرو واضح و روشن جواب دیدو !

آیا دولت پاکستان به افغانستان گوشت خوک صادر کرتاهی یا نه کرتاهی ؟

 مـولـوی فضـلو :

صادر کرتاهی اما بهت بهت کم مقدار.

 .خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 می آپ کی مقصد درست فهمیدن نه کرتاهی !

 مـولـوی فضـلو :

پاکستان اسلامی دولت مطابق شرع اسلام افغانستان کی فقط برای پیروان مذهب نصرانی گوشت خوک صادر کرتاهی.

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 اما در افغانستان پیروان مذهب نصرانی اصلا موجود نهی هی.

 مـولـوی فضـلو :

بایی صاب موجود هی اگر هم بهت کم هی یعنی فقط  یک و نیم آدمی هی.

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 یک و نیم نفر یعنی دولت پاکستان حتی برای یک طفل معصوم هم گوشت خوک صادر کرتاهی یہ خو عذر بد تر از گناه هی.

 مـولـوی فضـلو :

بایی صاب می خو اول خدمت کی عرض کرتاهی که پاکستان اسلامی دولت قطعا خلاف شرع اسلام عمل نه کرتاهی. 

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 پس آپ منظور از یک و نیم آدمی کون هی ؟

 مـولـوی فضـلو :

میرا منظور بی بی گل اور اشرف غنی هی.

خـبرنگـار بـی بـی چهـل :

 بی بی گل اور اشرف غنی خو دو آدمی هی.

 مـولـوی فضـلو :

دو آدمی هی لیکن دو نصرانی آدمی نهی هی.

بی بی گل کامل نصرانی هی خو اشرف غنی روزانه مسلمان هی اور شبانه نصرانی هی.

پس دونوں یک و نیم آدمی هی. 

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

مســابقــات جــام آســیایی گــردن زنــی

مســابقــات جــام آســیایــی ورزش گــردن زنــی در پایتخــت مــیانمــار تحـت نظـارت سـازمـان مـلل متحـد برگــزار شــد

درین مسابقات شانزده کشور آسیایی با تیم های ورزشی شان اشتراک ورزیده بودند که افغانستان ، پاکستان ، سوریه و عراق جز کشور های اشتراک کننده بودند.

بعد از پیکار های چندین روزه میان تیم های درگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد ، انجمن دفاع از حقوق بشر و سایر ارگانهای مدنی جامعه جهانی بالاخره مقام های اول ، دوم و سوم را به ترتیب میانمار ، عراق و شام و افغانستان بدست آوردند.

شیوه بازی خیلی ساده و بی جنجال بود که پیکار گر با شمشیر بزرگی در دست باید در اسرع وقت سر قربانیان شان را از تن جدا میکرد و بعد از پنج دقیقه تعداد سران از تن جدا شده حساب شده و برنده بازی اعلان می شد.

بالاخره نتیجه مسابقات چنین اعلان شد که :

جلاد میانمار با بریدن هفت سر در ظرف پنج دقیقه مقام اول را بدست آورده به کسب مدال طلا نائل گشت.

جلاد عراق و شام با بریدن شش سر در ظرف پنج دقیقه مقام دوم را بدست آورده به کسب مدال نقره نائل گشت.

جلاد افغانستان با بریدن پنج سر در ظرف پنج دقیقه مقام سوم را بدست آورده به کسب مدال برنج نائل گشت.

نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور ورزش های رزمی کشور های آسیایی این موفقیت را به همه اشتراک کنندگان بازی تبریک و تهنیت عرض کرده برایشان آرزوی موفقیت های مزیدی را درین راستا کرد ...

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 

جــایزه نوبل صــلح برای راکــتیار

گفــته مــی شــود کــه گلــب الــدین راکــتیار برای دریافــت جــایزه نوبل صــلح از طــرف امــریکــا نامــزد شــده اســت.

اگر گذشته های گلب الدین راکتیار را بیاد آریم که او فعالیت های سیاسی اش را با تیزاب پاشیدن بروی دختران مکتب آغاز کرده و با راکتباران شهر کابل و قتل و کشتار مردم بی گناه به اوج شرارتش رسیده و بنام قصاب کابل مشهور گشت اکنون تصور اینکه وی نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل گریده باشد به مشکل قابل تصور است.

اما به قول معروف که توبه کردن در جوانی خصلت پیغمبریست شاید این از اثر توبه راکتیار باشد گرچه پای راکتیار به لب گور رسیده ولی در اثر پرستاری و غمخواری خوب مربیانش چنان تر و تازه بنظر میرسد که حتی عزرائیل تا حالا متوجه این تقلبکاری او نشده ورنه سالها پیش او را رهسپار اسفل من النار میکرد.

راکتیار بعد از توبه و استغفار و پیوستن به پروسه صلح تمام سعی و تلاش ممکن را بخرچ میدهد تا خاطره زشت و منفوری که از او در اذهان مردم از قدیم باقیمانده با سخنان شیرین و رفتار نیک پوشانیده و از خود چهره ای روف و مهربان و صلح خواه و بشر دوست معرفی کند.

درین راستا وی بار ها با اظهارات نیک و صلح جویانه پیرامون احزاب و گروه های که در قدیم رقابت ها و تنش های بین شان موجود بوده دست دوستی و برادری را بسوی شان دراز کرده است بطور مثال چندی پیش در یک سخنرانی اش مردمان پنجشیر را با ایثار سخنان نیک مورد لطف و محبتش قرار داده و گفت که برای ما افغان ها بسا جای افتخار و مباهات است که  مادران پنجشیری جنرال های شیرخوار بدنیا می آورند که چنین چیزی در روی دنیا و طول تاریخ بشریت سابقه ندارد.

در جای دیگری از سخنانش وی شهامت و دلیری شیرمرد مرد پنجشیر احمد شاه مسعود را ستوده و گفت که او چنان مرد دلیر و نترس بود که اسلحه اش را از کمر بیرون کرده و با دستان خالی در مذاکره با طالبان نشست در حالیکه دیگر رهبران جهادی بدون حمایت سازمان جاسوسی پاکستان هرگز به طالبان نزدیک شده نمی توانستند.

او در قسمت دیگری از سخنرانی اش از رهبران ائتلاف سه گانه نیز به نیکی یاد کرده ایشان را مردان راستکار و خدا پرست نامیده که بعد از ختم جهاد در مقابل روس ایشان در گمنامی و فقر اقتصادی به سر برده و به جز فکر خدمت به وطن و حصول رضایت خداوند آرزوی دیگری ندارند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

لــرزش ســینه هــای آریانا ســعید و رشــته ایمــان مــلا هــا

 

لــرزش ســینه هــای آریانا ســعید رشــته ایمــان مــلا هــا را به اهــتزاز آورده و باعــث زمــین لــرزه شــدید در کــابل شــد

 از قدیم الایام بدینسو در جوامع اسلامی همیش در مورد حلال و حرام بودن رقص و موسیقی اختلاف نظر های شدیدی میان صاحبنظران وجود داشته و متولیان دینی اکثرا حکم حرام بودن یا حداقل مباح بودن آن را صادر کرده اند که امروز نیز ما در مورد برگزاری کنسرت آریانا سعید در کابل شاهد همین تنش های فکری و اختلاف نظرهای شدید میان ملایان و آزاداندیشان هستیم.

حتی علمای دین درین موضوع شامل دودستگی شده عده ای مانند گذشته ها بدین باورند که رقص و موسیقی عمل شیطانیست که باعث به اهتزاز در آوردن شدید رشته های ایمان مومنین و در نتیجه سگلیدن آنها خواهد گشت ولی عده دیگر از علمای دین این باور را رد کرده ادعا میکنند که اکنون بعد از تجربه اینهمه جهاد و شمشیر کشی در مقابل کفار و مشرکین رشته های ایمان مومنین به تار های پولادین تبدیل شده و دیگر دیدن و شنیدن هیچ نوع رقص و موسیقی توان سگلاندن آنها را ندارد.

بالاخره علمای دین بعد از جر و بحث فراوان پیرامون این موضوع به این نتیجه رسیدند که باید نظریات شان را در بابت استحکام رشته های ایمان مومنین خصوصا از علمای دین در لابراتوار عمل تجربه کنند و برای عملی ساختن آن در یک محفل کنسرت خصوصی رقص و موسیقی آریانا سعید اشتراک ورزیدند.

درین محفل تناسب لرزش سینه های آریانا سعید با اهتزاز رشته های ایمان علمای دین مقایسه شده و نتیجه آن علمای دین را در صدور فتوای حلال یا حرام بودن چنین محافل را برای مومنین و مسلمین یاری خواهد کرد.

ایکاش علمای دین درین قرن های طولانی در خیلی موارد دیگر دست به چنین تجربه عملی می زدند و از علوم دنیایی برای حل مشکلات و معضلات عقاید دینی شان استفاده می بردند و در نتیجه زندگی را برای پیروان شان به جهنم سوزان مبدل نمیکردند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری

 

اولیــن دور مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری در مــزار شــریف میــان پهلــوان احــمد ایشچــی و پهلــوان آصــف مهمــند برگــزار شــد

پهلوان احمد ایشچی موسس و بنیان گذار ورزش رزمی ایشچی اولین بار این طریقه کاملا جدید ورزشی را به فرمایش اتمرغنی در مقابل قاتل شناخته شده جنرال دوستم معروف به گلم جمع بکار برده و با ضرب توپ ایشچی گلم نامبرده را جمع و او را به کشور ترکیه پرتاب کرد.

ورزش رزمی ایشچی اصولا در دنیای سیاست مدرن و امروزی بجای قین و فانه ، شکنجه و اعدام و یا حبس و تبعید مخالفین سیاسی منحیث سلاح نرم وعاری از خشونت بکار گرفته می شود چونکه در عصر امروز از روش های موثر فوق الذکر به علت اخلالگری های جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشر نمی شود به راحتی و بدون سرو صدای مطبوعات استفاده کرد.

اما از برکت این ابداع بی نظیر و موثر پهلوان ایشچی دیگر در دنیای سیاست جهان سوم برای حل منازعات سیاسی و اجتماعی و یا برکناری حریفان و مخالفین از اریکه قدرت اصلا نیازی به اعمال زور و بکار گرفتن تدابیر خشن و استفاده از چماق و شمشیر نیست.

با استفاده از توپ ایشچی شما قادر هستید که حریف مزاحم تان را بدون اندک مقاومتی در اقصی نقاط عالم پرتاب کرده و تا ابد خود را از شر فتنه و شرارت او بیغم سازید.

فقط یک نکته قابل توجه توپچی می باشد که وی نباید دراثنای فیر توپ خیلی سرش به پائین خم کند چون در غیر آن خطر زخمی شدن سر و حتی کنده شدن گوش و بینی موجود است.

 با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب

ســرقمــندان قــوای مســلح افغــان فقــط  یک هفــته بعــد از قتــل عــام اهــالــی میــرزوالنــگ به کمــک شــان شــتافــت

یک هفته قبل زمانیکه مخالفین سیاسی حکومت وحدت ملی با بیرق های سفید و سیاه طالبی و داعشی دوشادوش هم به عزم جهاد فی السبیل الله برای نابودی کفار و مشرکین و برافراشتن بیرق اسلام بسوی منطقه میرزوالنگ ولایت سرپل هجوم بردند والی سرپل موضوع را به مقامات ذیصلاح اطلاع داده و خواستار فرستادن فوری نیروهای کمکی برای دفاع از منطقه گشت.

جلالتماب اشرف غنی سرقمندان قوای مسلح افغان با استماع خبر فوق نمازش را نیمه تمام گذاشته و از بالای سجاده با لباس ملکی چنان به عجله به راه افتاد که حتی تکمه های کرتی را بالا و پائین بسته بود او در زودترین فرصت ممکن خود را در قول اردوی شاهین در مزار شریف رسانیده و فرمان حمله بر دشمنان وطن و دفاع از اهالی میرزوالنگ را صادر کرد.

اما متاسفانه که بعلت صعب العبور بودن راه های لعنتی ولایت سرپل تازه امروز بعد از مرور یک هفته و تحمل مشقات فراون موفق به رسیدن در منطقه میرزوالنگ گردیدند که از طالب و داعش دیگر اثری در منطقه دیده نمی شد.

جلالتماب اشرف غنی تصمیم داشت که فرمان تعقیب دشمنان را در کوه های ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل صادر کند ولی با مخالفت جناب استاد خلیلی رئیس شوری عالی صلح افغانستان موجه گشتند که ایشان فرمودند :

لذت که درعفو است در انتقام نیست و گذشته از آن ما باید به خواسته های طلاب کرام گوش فرا داده و به نظریات شان احترام بگذاریم تا مبادا با انتقام گیری از ایشان خدای ناخواسته پروسه صلح را خدشه دارسازیم.

در تائید نظر ایشان جناب قانون پوه سرور دانش فرمودند :

انتقام گیری از لحاظ حقوق شهروندی اشکال دارد و خلاف موازین بین المللی و کنوانسیون حقوق بشر است .

دولت ها وظیفه دارند به تادیب و مجازات شهروندان شان بپردازند اما به هیچ وجه حق انتقامگیری از مجرمین را ندارند.

بعد از شنیدن سخنان استاد خیلی و محترم قانون پوه سرور دانش جلالتماب اشرف غنی رو بسوی ایشان کرده گفت :

گرچه من امروز تصمیم قاطع بر قلع و قمع قاتلین این مردم بی گناه داشتم و سوگند یاد کرده بودم که تا نابودی آخرین فرد شان به ارگ برنگردم ولی چه کنم که از یکسو روی صلح نازک است و از جانب دیگر احترام قانون فرض هر افغان است.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 رســوایــی مغــز متفــکر

مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت.

توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز متفــکر و نوجــوان نابغــه پاکســتانی جلــب میکــنم :

مغــز متفــکر :

بچم هیچ ری نزن ، مه بچه آدم نباشم اگه ای بچه خر فیسبوک ره بند نکنم.

ســباوون :

کاکا جان شما فیسبوک ره چه رقم بند می کنین ، ای کار ناممکن اس.

مغــز متفــکر :

بچم تو از دنیا چه خبر داری !

کاکایت آب هلمند ره بالای ایرانی ها بند کد ، طیاره دوستم ره ده هوا بند کد ، خیال پلو های ده ولایت و بیست سفارت عطا مامد نور ره بی چون و چرا بند کد حالی تو آمدی و میگی که کاکایت فیسبوک ره بند نمی تانه.

 ســباوون :

کاکا جان مه نمی فامم که شما اصلا چرا فیسبوک ره بند می کنین ؟

یک پاکستانی ره پیش تان می خواهین و تقدیر میکنین اما فیسبوک ره بخاطر موفقیت یک هموطن خود تان بند میکنین.

 مغــز متفــکر :

بچم کم کم ده نابغه بودنت شک پیدا میکنم.

پاکستانی و افغان چه تفاوت داره ما هر دو گوینده یک زبان هستیم.

 ســباوون :

کاکا جان مه و رضا رفعت گر چه گوینده دو زبان هستیم اما هر دو انسانیم و متعلق به جامعه انسانی و افتخار همه انسانها.

مغــز متفــکر :

تو هم بچه خر برآمدی برو رنگته گم کو !

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن !

پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن !توجـه شـما را به مصـاحبـت دوسـتانه میـان جـلالتمـاب اشـرف غنـی و محـترم حنیـف اتمـر درین باب جلـب میکـنم :

اشـرف غنـی :

چرا سه چار توته نمی کنی که بکلی از شرشان بی غم شویم ؟

حنیـف اتمـر :

هیچ لازم نیس ، همی دو توته که کنیم باز خودشان یک دیگه ره توته توته کده از بین می برن.

اشـرف غنـی :

اما تا از بین رفتن کامل شان خیلی دیر دوام خاد کد.

حنیـف اتمـر :

بلی اما نشنیدی که گفتن صبر تلخ اس ولی بر شیرین داره.

اشـرف غنـی :

ها بچه خر تو بمه ای نصیحته میکنی ، مه چقدر خون دل خوردم تا موفق شدم که استاد عطا از دستم دانه بخوره اما تو با یک عمل نا سنجیده و عجله بیجای او ره تور دادی که از چنگم فرار کد.

حنیـف اتمـر :

مه هیچوقت عجله بیجای نکدم بلکه همیشه سنجیده قدم ماندیم چرا تهمت میکنی ؟

اشـرف غنـی :

بچه خر پلان ترور دوستم مگر عمل سنجیده بود ؟

حنیـف اتمـر :

به نظر تو مه باید دست به الاشه تماشا میکدم که گلم جمع چطو نیرو های ما ره در صفحات شمال قلع و قمع میکد ؟

اشـرف غنـی :

نی مه نمیگم دست به الاشه تماشا میکدی اما ترور همیشه راه حل بهتر نیس.

بیبی لالایت با پلان ایشچی چیزی به سرش آورد که از مردن صد بار بد تر و ثمره دیگش دو توته کدن قوم اوزبک اس.

حنیـف اتمـر :

ده ای قسمت تو حق به جانب هستی واقعا پلان تو بهتر بود اما فراموش نکو که مه آدم خاد هستم و چیزیکه ده جوانی ده مغر آدم تزریق شوه دیگه تا پای مرگ اثراتش باقی می مانه ، شعار ما ایطو بود که :

حـــرف مــا دایم حـــق اسـت و حـــق دایم حــرف مــا 

هـرکـه با مـا اسـت مخـالـف چـاره جـز کشـتار نیسـت

اما خاطر جمع باش اگه زنده بودیم ده بین تاجک و هزاره هم ایشچی پیدا کده و پلان خود ره بالای شان عملی میکنیم.

اشـرف غنـی :

بچه خر از خواب غفلت بیدار شو ، ایشچی تاجک و هزاره خو داریم ، مگر حاجی الماس و استاد خلیلی ملی و شلغم هستن که تو دنبال ایشچی تاجک و هزاره میگردی ؟

فکر قتل و ترور ره از سرت دور کو اما از طریق همی ایشچی های تاجک و هزاره هر دو قوم ره توته توته کو که قدر ما ره بفامن ای نمک حرام ها.

به سر نواسه خدا قسم اگه تا تعادل قومی ره ده زندان بگرام برقرار نکنم ماندنی والایشان نیستم.

مره میگن مغز متفکر میفامی یا نی !؟

حنیـف اتمـر :

بلی فامیدم اما دردته به قراری بخو زیاد چیغ نزن که روده های پلاستیکیت پاره نشه.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار

حکایت میکنند که روزی قدوس قولته با دو نفر از دوستانش برای تماشای یک فلم هندی با هم به سینما میروند ، در قطار پیش روی آنها یکنفر با سر کل که در فضای نیمه تارک سینما چون شیت چراغ می درخشید جلب توجه میکرد.

قدوس قولته رو بسوی رفیق هایش کرده میگوید :

اگه یک سیلی محکم به سر همی کل بی پدر حواله کدم مره چند میتین ؟

رفیق هایش قول پرداختن دوصد افغانی را به او میدهند.

قدوس قولته از جا برخاسته چنان سیلی محکمی به سر آن مرد بیچاره حواله میکند که صدایش تا دهلیز سینما بگوش میرسد و آن مرد از جا پریده و با خشونت بسوی قدوس قولته نگاه میکند.

قدوس قولته برسم معذرت خواهی خود را بسوی آنمرد خم کرده و از او صد ها بارعذر و پوزش می خواهد و ادعا میکند که او وی را به خیال یکی از دوستانش چنین سیلی حواله کرده و اگر او می خواهد جهت انتقام با کمال میل می تواند یک سیلی محکم به فرقش حواله کند.

مرد بیچاره فقط سرش را جنبانیده و بدون گفتن چیزی از جایش برخاسته و چند قطار پیشتر می نشیند.

قدوس قولته رو بسوی دوستانش که زیرعرق شرم و ترس تر شده بودند گشتانده و پولش را از آنها طلب می کند.

لحظه ای بعد قدوس باز هم رو بسوی دوستانش کرده میگوید :

او بچه ها اگه یکدفعه دیگه یک سیلی محکم بر فرق همی کل بی پدر حواله کدم مره چند میتین ؟

رفیق هایش با تعجب و ناباوری بسوی او نگاه کرده میگویند :

برو قدوس بچم اگه همی کار ره کدی یک پنجصدی نوش جانت.

قدوس قولته از جایش بلند شده و باز هم یک سیلی محکمی بر فرق آن مرد بیچاره حواله کرده میگوید :

فضلو او بچه بی پدر تو اینجه بودی و مه یک بیچاره دیگه ره خیال تو کده یک سیلی محکم به فرقش حواله کدم.

 حال هم اشرف غنی با وجودیکه ده ها تن منجمله سران جنبش روشنایی را بار بار به دریا برده و خشک پس آورده و دیگر عقل سلیم ایجاب نمیکند که کسی فریب نیرنگ های شیطانی او را خورده و به قول و قرارش اعتماد کند اما حالا او با حنیف اتمر شرط بسته که چراغ بخت محقق را توسط جنبش روشنایی خاموش کرده و جنبش روشنایی را بار دیگر به دریا برده خشک پس بیاورد.

دیده شود چه می شود.

 

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

https://www.facebook.com/zahrkhand

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید