گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

    چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«27»                      حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب

ســرقمــندان قــوای مســلح افغــان فقــط  یک هفــته بعــد از قتــل عــام اهــالــی میــرزوالنــگ به کمــک شــان شــتافــت

یک هفته قبل زمانیکه مخالفین سیاسی حکومت وحدت ملی با بیرق های سفید و سیاه طالبی و داعشی دوشادوش هم به عزم جهاد فی السبیل الله برای نابودی کفار و مشرکین و برافراشتن بیرق اسلام بسوی منطقه میرزوالنگ ولایت سرپل هجوم بردند والی سرپل موضوع را به مقامات ذیصلاح اطلاع داده و خواستار فرستادن فوری نیروهای کمکی برای دفاع از منطقه گشت.

جلالتماب اشرف غنی سرقمندان قوای مسلح افغان با استماع خبر فوق نمازش را نیمه تمام گذاشته و از بالای سجاده با لباس ملکی چنان به عجله به راه افتاد که حتی تکمه های کرتی را بالا و پائین بسته بود او در زودترین فرصت ممکن خود را در قول اردوی شاهین در مزار شریف رسانیده و فرمان حمله بر دشمنان وطن و دفاع از اهالی میرزوالنگ را صادر کرد.

اما متاسفانه که بعلت صعب العبور بودن راه های لعنتی ولایت سرپل تازه امروز بعد از مرور یک هفته و تحمل مشقات فراون موفق به رسیدن در منطقه میرزوالنگ گردیدند که از طالب و داعش دیگر اثری در منطقه دیده نمی شد.

جلالتماب اشرف غنی تصمیم داشت که فرمان تعقیب دشمنان را در کوه های ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل صادر کند ولی با مخالفت جناب استاد خلیلی رئیس شوری عالی صلح افغانستان موجه گشتند که ایشان فرمودند :

لذت که درعفو است در انتقام نیست و گذشته از آن ما باید به خواسته های طلاب کرام گوش فرا داده و به نظریات شان احترام بگذاریم تا مبادا با انتقام گیری از ایشان خدای ناخواسته پروسه صلح را خدشه دارسازیم.

در تائید نظر ایشان جناب قانون پوه سرور دانش فرمودند :

انتقام گیری از لحاظ حقوق شهروندی اشکال دارد و خلاف موازین بین المللی و کنوانسیون حقوق بشر است .

دولت ها وظیفه دارند به تادیب و مجازات شهروندان شان بپردازند اما به هیچ وجه حق انتقامگیری از مجرمین را ندارند.

بعد از شنیدن سخنان استاد خیلی و محترم قانون پوه سرور دانش جلالتماب اشرف غنی رو بسوی ایشان کرده گفت :

گرچه من امروز تصمیم قاطع بر قلع و قمع قاتلین این مردم بی گناه داشتم و سوگند یاد کرده بودم که تا نابودی آخرین فرد شان به ارگ برنگردم ولی چه کنم که از یکسو روی صلح نازک است و از جانب دیگر احترام قانون فرض هر افغان است.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 رســوایــی مغــز متفــکر

مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت.

توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز متفــکر و نوجــوان نابغــه پاکســتانی جلــب میکــنم :

مغــز متفــکر :

بچم هیچ ری نزن ، مه بچه آدم نباشم اگه ای بچه خر فیسبوک ره بند نکنم.

ســباوون :

کاکا جان شما فیسبوک ره چه رقم بند می کنین ، ای کار ناممکن اس.

مغــز متفــکر :

بچم تو از دنیا چه خبر داری !

کاکایت آب هلمند ره بالای ایرانی ها بند کد ، طیاره دوستم ره ده هوا بند کد ، خیال پلو های ده ولایت و بیست سفارت عطا مامد نور ره بی چون و چرا بند کد حالی تو آمدی و میگی که کاکایت فیسبوک ره بند نمی تانه.

 ســباوون :

کاکا جان مه نمی فامم که شما اصلا چرا فیسبوک ره بند می کنین ؟

یک پاکستانی ره پیش تان می خواهین و تقدیر میکنین اما فیسبوک ره بخاطر موفقیت یک هموطن خود تان بند میکنین.

 مغــز متفــکر :

بچم کم کم ده نابغه بودنت شک پیدا میکنم.

پاکستانی و افغان چه تفاوت داره ما هر دو گوینده یک زبان هستیم.

 ســباوون :

کاکا جان مه و رضا رفعت گر چه گوینده دو زبان هستیم اما هر دو انسانیم و متعلق به جامعه انسانی و افتخار همه انسانها.

مغــز متفــکر :

تو هم بچه خر برآمدی برو رنگته گم کو !

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن !

پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن !توجـه شـما را به مصـاحبـت دوسـتانه میـان جـلالتمـاب اشـرف غنـی و محـترم حنیـف اتمـر درین باب جلـب میکـنم :

اشـرف غنـی :

چرا سه چار توته نمی کنی که بکلی از شرشان بی غم شویم ؟

حنیـف اتمـر :

هیچ لازم نیس ، همی دو توته که کنیم باز خودشان یک دیگه ره توته توته کده از بین می برن.

اشـرف غنـی :

اما تا از بین رفتن کامل شان خیلی دیر دوام خاد کد.

حنیـف اتمـر :

بلی اما نشنیدی که گفتن صبر تلخ اس ولی بر شیرین داره.

اشـرف غنـی :

ها بچه خر تو بمه ای نصیحته میکنی ، مه چقدر خون دل خوردم تا موفق شدم که استاد عطا از دستم دانه بخوره اما تو با یک عمل نا سنجیده و عجله بیجای او ره تور دادی که از چنگم فرار کد.

حنیـف اتمـر :

مه هیچوقت عجله بیجای نکدم بلکه همیشه سنجیده قدم ماندیم چرا تهمت میکنی ؟

اشـرف غنـی :

بچه خر پلان ترور دوستم مگر عمل سنجیده بود ؟

حنیـف اتمـر :

به نظر تو مه باید دست به الاشه تماشا میکدم که گلم جمع چطو نیرو های ما ره در صفحات شمال قلع و قمع میکد ؟

اشـرف غنـی :

نی مه نمیگم دست به الاشه تماشا میکدی اما ترور همیشه راه حل بهتر نیس.

بیبی لالایت با پلان ایشچی چیزی به سرش آورد که از مردن صد بار بد تر و ثمره دیگش دو توته کدن قوم اوزبک اس.

حنیـف اتمـر :

ده ای قسمت تو حق به جانب هستی واقعا پلان تو بهتر بود اما فراموش نکو که مه آدم خاد هستم و چیزیکه ده جوانی ده مغر آدم تزریق شوه دیگه تا پای مرگ اثراتش باقی می مانه ، شعار ما ایطو بود که :

حـــرف مــا دایم حـــق اسـت و حـــق دایم حــرف مــا 

هـرکـه با مـا اسـت مخـالـف چـاره جـز کشـتار نیسـت

اما خاطر جمع باش اگه زنده بودیم ده بین تاجک و هزاره هم ایشچی پیدا کده و پلان خود ره بالای شان عملی میکنیم.

اشـرف غنـی :

بچه خر از خواب غفلت بیدار شو ، ایشچی تاجک و هزاره خو داریم ، مگر حاجی الماس و استاد خلیلی ملی و شلغم هستن که تو دنبال ایشچی تاجک و هزاره میگردی ؟

فکر قتل و ترور ره از سرت دور کو اما از طریق همی ایشچی های تاجک و هزاره هر دو قوم ره توته توته کو که قدر ما ره بفامن ای نمک حرام ها.

به سر نواسه خدا قسم اگه تا تعادل قومی ره ده زندان بگرام برقرار نکنم ماندنی والایشان نیستم.

مره میگن مغز متفکر میفامی یا نی !؟

حنیـف اتمـر :

بلی فامیدم اما دردته به قراری بخو زیاد چیغ نزن که روده های پلاستیکیت پاره نشه.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار

حکایت میکنند که روزی قدوس قولته با دو نفر از دوستانش برای تماشای یک فلم هندی با هم به سینما میروند ، در قطار پیش روی آنها یکنفر با سر کل که در فضای نیمه تارک سینما چون شیت چراغ می درخشید جلب توجه میکرد.

قدوس قولته رو بسوی رفیق هایش کرده میگوید :

اگه یک سیلی محکم به سر همی کل بی پدر حواله کدم مره چند میتین ؟

رفیق هایش قول پرداختن دوصد افغانی را به او میدهند.

قدوس قولته از جا برخاسته چنان سیلی محکمی به سر آن مرد بیچاره حواله میکند که صدایش تا دهلیز سینما بگوش میرسد و آن مرد از جا پریده و با خشونت بسوی قدوس قولته نگاه میکند.

قدوس قولته برسم معذرت خواهی خود را بسوی آنمرد خم کرده و از او صد ها بارعذر و پوزش می خواهد و ادعا میکند که او وی را به خیال یکی از دوستانش چنین سیلی حواله کرده و اگر او می خواهد جهت انتقام با کمال میل می تواند یک سیلی محکم به فرقش حواله کند.

مرد بیچاره فقط سرش را جنبانیده و بدون گفتن چیزی از جایش برخاسته و چند قطار پیشتر می نشیند.

قدوس قولته رو بسوی دوستانش که زیرعرق شرم و ترس تر شده بودند گشتانده و پولش را از آنها طلب می کند.

لحظه ای بعد قدوس باز هم رو بسوی دوستانش کرده میگوید :

او بچه ها اگه یکدفعه دیگه یک سیلی محکم بر فرق همی کل بی پدر حواله کدم مره چند میتین ؟

رفیق هایش با تعجب و ناباوری بسوی او نگاه کرده میگویند :

برو قدوس بچم اگه همی کار ره کدی یک پنجصدی نوش جانت.

قدوس قولته از جایش بلند شده و باز هم یک سیلی محکمی بر فرق آن مرد بیچاره حواله کرده میگوید :

فضلو او بچه بی پدر تو اینجه بودی و مه یک بیچاره دیگه ره خیال تو کده یک سیلی محکم به فرقش حواله کدم.

 حال هم اشرف غنی با وجودیکه ده ها تن منجمله سران جنبش روشنایی را بار بار به دریا برده و خشک پس آورده و دیگر عقل سلیم ایجاب نمیکند که کسی فریب نیرنگ های شیطانی او را خورده و به قول و قرارش اعتماد کند اما حالا او با حنیف اتمر شرط بسته که چراغ بخت محقق را توسط جنبش روشنایی خاموش کرده و جنبش روشنایی را بار دیگر به دریا برده خشک پس بیاورد.

دیده شود چه می شود.

 

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

https://www.facebook.com/zahrkhand

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید