گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

    چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«28»                      حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 رهــبر محــبوب ملــت

 

العجب ! برای محــافظــت عکــس هــای رهــبر محــبوب ملــت به ســیم خــار دار و نگهــبان تفنــگدار نیــاز اســت.

برای اینکه سو تفاهمی ایجاد نگردد و عنوان این نوشته کسانی را به غلط فهمی نکشاند من اول درین رابطه یک داستان جالبی را برای خوانندگان گرامی حکایت میکنم :

میگویند در روز مولود شریف در زیارت شاه دو شمشیره ولی چنان ازدحامی وجود داشت که دیگر کسی به اراده فردی خود در داخل زیارت قادر به حرکت یا سکون نبود و به هر طرف که سیل جماعت مردم او را تیله میکرد به همان سمت کشانده می شد و فقط هر کسی در تلاش آن بود که تا از زیر پا شدن و شکستن قبرغه هایش توسط فشار زایرین جلو گیری کند.

درین میان شخص نحیف البنیه و به اصطلاح مردم قاق روده چون اشرف غنی وجود داشت که حتی نفس کشیدن نیز برایش خیلی مشکل شده بود و از بخت بد او قبل از آمدن به زیارت در خانه یک چاینک چای سبز هیل دار نیز نوش جان کرده بود.

درینجا زمانیکه فشار مردم از چار طرف به انتها رسید مثانه وی دیگر تاب نیاورده و محتوی آن در بین زیارت خالی شد ، مردم که متوجه این حالت شدند همه به خشم با مشت و لگد بسوی او حمله ور شده و می خواستند به جرم اهانت به مکان مقدس روز فرخنده را بر سر آن بیچاره بیاورند.

اما حریف نه تنها مانند اشرف غنی نحیف البنیه و قاق روده بلکه مانند او خیلی زرنگ و عوام فریب نیز بود که به صدای بلند فریاد :

او مردم صبر کنید و از برای خدا و همین زیارت بمن اجازه بیردی گفتن را بدهید تا نشود که خدای ناخواسته بازهم دستان تان به خون فرخنده دیگری به ناحق آلوده گردد !

مردم برای لحظه از مشت و لگد زدن او دست کشیده و با چشمان از حدقه بیرون برآمده بسوی وی با تعجب و نا باوری نگریسته گفتند :

بگو بی پدر ملعون برای شاشیدن در صحن مطهر زیارت چه دلیلی می توانی داشته باشی ؟

مرد به گریه افتاده و با گلوی پر از بغض فریاد زد که :

ای مسلمانان من از مدت سه روز تا حال سخت شاشه بند بودم و امروز خاص برای دریافت شفا اینجا آمدم که شاه دو شمشیره ولی حاجتم را برآورده ساخته و مرا شفا داد.

مرد همین بگفت و از هوش برفت و مردم باز هم بسوی او حمله ور شده و لباسهایش را توته توته کردند و هر کس کوشش داشت اگر بقدری سر انگشت هم پارچه بدست آورد و آن را به عنوان تبرک با خود به فامیل و اقاربش به ارمغان ببرد.

حالا هم که برای نگهداری و محافظت عکس های مجاهد بزرگوار برادر حکمتیار در کابل به محافظین مسلح و سیم خار دار نیاز است اما نه ازین بابت که خدای ناخواسته مردم  کابل از سر دشمنی و خصومت یا نفرت و انزجار قصد پاره  کردن عکس های او را داشته باشند بلکه عکس های مجاهد بزرگوار برادر حکمتیار هم به مانند لباس آن مرد برای مردم به شی متبرک تبدیل شده که هر کسی کوشش بخرچ میدهد تا یک توته آن را به هر نحوی شده بدست آورده و از آن برای شفای خیلی درد ها و برآورده شدن بسا آرزو ها استفاده کند.

به یقین  که  مقام و مرتبت برادر حکمتیار در نزد خداوند یکتا اگر از شاه دوشمشیره ولی بالاتر نباشد پائین تر که به هیچ صورت نیست چونکه افضل المجاهدین حکمتیار از روزیکه دست چپ و راستش را شناخته شمشیر اسلام از غلاف بیرون کرده آنقدر خون در راه اسلام ریختانده که اگر شاه دوشمشیره حیات دوباره نصیب گردد و صد سال دیگر عمر کند و اینبار بجای دو شمشیر با چار شمشیر به قتل و کشتار کابلیان بپردازد در اخیر یک دهم خون را که حکمتیار در راه اسلام ریختانده او موفق به ریختنش نخواهد شد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

 بازی دگــروال آبــی

بازی دگــروال آبــی ســی و نه مــرحــله دارد و در مــرحــله آخــر تنبــان دگــروال کشــیده مــی شــود

بازی دگروال آبی که یک بازی نهایت هیجان برانگیز است از طرف وزارت دفاع ملی کشور توسط یکتعداد دگروالان مستعد که در فنون برنامه سازی یا سافت ویر کامپیوتر مهارت و دسترسی کامل دارند طرح و دیزاین شده تا به هموطنان گرامی نشان داده شود که همه دگروالان کشور چنان کودن و بیکاره نیستند که قادر به تبدیل کردن سیم کارت موبایل شان نباشند.

این بازی هیجانی سی و نه مرحله دارد که در ذیل به تشریح کوتاه مراحل جالب آن پرداخته می شود :

در مرحله اول ارتش امریکا در یک حمله هوایی توسط بمب افگن های B52 پایگاه های نظامی دشمن را تخریب میکند.

در مرحله دوم پیاده نظام امریکا به کمک همکاران داخلی اش به قلع و قمع دشمن ادامه میدهد.

در مرحله سوم نظامیان امریکایی دشمن را از غار های توره بوره بسوی پاکستان متواری می سازد.

در مرحله چارم ارتش امریکا یک مداری پارک زرنگار را بر تخت سلطنت کابل می نشاند.

در مرحله پنجم امریکا در صدد تقویه ارتش کشور مستعمره شده و به آنها سلاح و مهمات می فرستد.

در مرحله ششم امریکا میخواهد در راستای دیموکراسی وانتخابات نمایشی مداری را تبدیل کند.

در مرحله هفتم مداری برای حفظ مقامش به کمک مخفیانه دشمنان کشورش می پردازد.

در مرحله هفتم ...

در مرحله هشتم ...

در مرحله نهم ...

در مرحله دهم ...

...

...

...

در مرحله سی و دوم فساد مالی در همه ادارات کشور خصوصا در وزارت دفاع به اوج میرسد.

در مرحله سی و سوم افسران اردوی ملی دست به دزدی نان و لباس سربازان میزنند.

در مرحله سی و چارم افسران اردوی ملی حتی به فروش اسلحه و مهمات اردو می پردازند.

در مرحله سی و پنجم افسران اردوی ملی از بیوه های سربازان شهید تقاضا های غیر اخلاقی میکنند.

در مرحله سی و ششم ناظرین امریکایی ازین سو استفاده جویی های افسران اردو به کانگرس امریکا گزارش میدهد.

در مرحله سی و هفتم ارتش امریکا به وزارت دفاع افغانستان از بابت وجود فساد گسترده در اردوی ملی هشدار میدهد.

در مرحله سی و هشتم وزارت دفاع افغانستان با بی تفاوتی تمام به این گزارشات توجه نمیکند.

در مرحله سی و نهم ارتش امریکا با کشیدن تنبان وزیر دفاع افغانستان در پیش کامره او را رسوای جهان می سازد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

پیـش قـراولان اسـتعمار کهـن انگلـیس با اسـتفاده از تجـارب گهـر بار شـان گفـته اند تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن !

متاسفانه فضای سیاسی و اجتماعی کشور مان بحدی مسموم و زهرآلود است و تعصب و تنگنظری ، خصومت و بی اعتمادی چنان در شریان های حیاتی جامعه در جریان است که ما حتی در یک حادثه عادی ترافیکی بجای کمک به زخمی ها و بررسی علت حادثه اولتر از همه دنبال پشتون و تاجک گشته و یا هزاره و ازبک را در ایجاد حادثه مقصر میدانیم.

از چندی بدینسو شبکه خبررسانی بی بی سی ابتکار خوبی به خرچ داده و شبکه بی بی سی دری را از شبکه بی بی سی فارسی جدا ساخته حالا اینکار در شبکه های اجتماعی قیامتی را برپا کرده که گویی عرش معلی به لرزه آمده و مرکز ثقل زمین تغیر کرده.

یکی فریاد میزند که بی بی سی شبکه جاسوسی اسرائیل است و دیگری ادعا میکند که بی بی همان انگریز قدیم است که با اینکارش می خواهد به فامیل بزرگ زبان فارسی صدمه زده و او را چند پارچه سازد و کسانی هم مدعی اند که انگلیس با این عمل شیطانی اش در حقیقت در پی تفرقه اندازی و دامن زدن به تنش های زبانی میان فارسی زبانان و پشتو زبانان در افغانسان است.

اما به قول معروف من در چه خیالم و فلک در چه خیال !

واقعا که تعصب کور ، خصومت و بدگمانی آدمی را کر و کور کرده و سخت به بیراهه می برد حالا اگر از انگیزه واقعی ایجاد شبکه دری رادیو بی بی سی واقف گردیم پس باید سه رکعت نماز توبه خوانده و فورا از مدیران این شبکه به علت بدگمانی و پخش شایعات نادرست و ناروایمان معذرت و پوزش بخواهیم.

خانم مینه بکتاش رئیسه شبکه دری رادیو بی بی سی و همکارانش در حقیقت با ایجاد این شبکه جدید مصدر خدمت بزرگی برای تعداد زیادی از هموطنان قلمبدست و فرهنگی ما که سالهای زیادی را در ایران سپری کرده اند و تا حال در لندن از جبر روزگار مجبور به دستفروشی و عرضه پکوره و سمبوسه یا مسواک و بند تنبان برای مسلمانان آنجا بودند گردیده و آنها را منحیث ترجمان زبان فارسی به زبان دری در شبکه دری بی بی سی بکار استخدام کرده است.

خانم بکتاش با این ابتکار عملش در حقیقت خیلی ماهرانه دو هدف را با یک تیر زده از یکسو زمینه کار آبرومندانه را برای هموطنان اهل قلم و اهل فرهگش فراهم کرده و از سوی دیگر از مصارف گزاف شبکه بی بی سی برای تهیه اخبار از منابع ایرانی جلوگیری بعمل آورده است چونکه قبلا گزارشات ومطالب مهم از منابع ایرانی اول توسط ترجمان ایرانی از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و بعد متن انگلیسی آن توسط ترجمان افغان از انگلیسی به دری برگردانده می شد که اینکار هم وقت زیادی را در بر میگرفت و هم مصرف آن دوچندان بود ولی حالا اینکار توسط ترجمان های جدید در یک مرحله از فارسی به دری ترجمه شده و مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت خانم بکتاش با این کارش هم خرما و هم ثواب بدست آورده است.

اما افسوس که ملت نفهم و قدر ناشناس افغان بجای قدردانی ازچنین ابتکار این شیرزن افغان او را به قومگرایی ، تفرقه افگنی و فارسی زدایی متهم کرده فحش و دشنام میدهند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

همه چیز فوتوشاپ

همه چیز فوتو شاپ بود و حالا کار خیر دگروال صایب هم فوتوشاپ شد !

افغانستان نه تنها کشور انفجار و انتحار و قتل و کشتار است بلکه درینجا تقلب و جعلکاری نیز بیداد میکند شاید شما هنوز اتهامات ناروا بر ضیا امرخیل و خیل گوسفندانش را در اثنای انتخابات ریاست جمهوری به خاطر داشته باشید.

حالا باز هم یک افسر فداکار که عمر عزیزش را وقف خدمت به وطن و دفاع از نوامیس این خطه کرده به تحریک دشمنان وطن مورد اتهامات ناجوانمردانه قرار گرفته و ترور شخصیت می شود.

ادعا میگردد که وی دختری را مورد سو استفاده جنسی قرار داده در حالیکه وی از مدت دو ماه بدینسو به علت اسهال خونی مریض و خانه نشین است و این شایعه ناجوانمردانه را دیروز هنگام که از ادای نماز ظهر فراغت یافته و مصروف طلاوت قرآن کریم بود از طریق یک دوستش دریافت کرده که از فرط نجابت فقط برای آن شخص دعای هدایت به راه نیک را کرده است.

حالا توجه دوستان را به مصاحبه خبرنگار بی بی چهل با محترم دگروال غلام رسول مایل لغمانی سرطبیب شفاخانه قوای هوایی کشور در باب این موضوع جلب میکنم :

خبـرنگـار بی بی چهـل :

دگروال صاحب نظر شما در باره اتهامات وارده بر شما مبنی بر سو استفاده جنسی از یک دختر جوان افغان و فلم که درین رابطه در رسانه های اجتماعی موجود است چیست ؟

دگـروال مـایل لغمـانی :

نظر ما چیس دیگه ، همیش پوتو شاپ اس ، په خدا قسم پوتوشاپ اس ، په قرآن قسم پوتو شاپ اس ، په مهترلام بابا قسم همیش پوتو شاپ اس ...

خبـرنگـار بی بی چهـل :

اما دگروال صاحب در ویدیو شما به درستی قابل شناخت هستید.

دگـروال مـایل لغمـانی :

خو گپتیم که پوتوشاپ اس ، گوسپند های امرخیل صایب مگر پوتوشاپ نبود ؟

خبـرنگـار بی بی چهـل :

مگر شما دگروال غلام رسول از ولایت لغمان از اقارب نزدیک حنیف اتمر نیستید ؟

دگـروال مـایل لغمـانی :

نی ، نی ، نی !

ما دگروال غلام رسول نیستیم ، ما جنرال غلام رسول هستیم ، ما از ولایت لغمان نیستیم ، ما از ولایت نورستان هستیم ، ما از اقارب محترم حنیپ اتمر نیستیم ، ما از خویشاوندان ایشان هستیم.

می بینی که همه ادعا هایتان غلط بود.

خبـرنگـار بی بی چهـل :

شما که از ولایت لغمان نیستید پس چطور لغمانی تخلص میکنید ؟

دگـروال مـایل لغمـانی :

ما لغمانی تخلص نمی کنیم ، ما مایل لغمانی تخلص میکنیم ای خو یک پرک اس ، ما که ماشوم بودیم با پلار مرحوم همیشه لغمان می رپتیم و گر و نیشکر می خوردیم و از همی خاطر بسیار مایل به لغمان بودیم و کلان که شدیم مایل لغمانی تخلص کردیم.

خبـرنگـار بی بی چهـل :

آیا رتبه شما دگروال است یا جنرال ؟

دگـروال مـایل لغمـانی :

ده کتاب هنوز دگروال اس اما اتمر صایب گفته که زودی جنرال میشه گپ اتمر صایب خو گپ اس ...

خبـرنگـار بی بی چهـل :

جنرال صاحب پس انگیزه این شخص که ویدو را بنام شما در رسانه های اجتماعی پخش کرده چه می تواند باشد ؟

دگـروال مـایل لغمـانی :

یادتان نیس که به پای میخکش بیچاره چرا تهمت قومگرایی کرده بودن ؟

پقط به جرم اینکه میخکش می خواست صادرات پسته را با دولت چین رونق بته اما دشمنان وطن مخالپ ای کار بود و به پای مظلوم تهمت نامردانه کرد.

ما هم تصمیم داشتیم که از رفتن مریض های افغان به کشور های همسایه جلو گیری کرده و امکانات تداوی آنها را در شفاخانه قوای هوایی مهیا کنیم اما استخبارات منطقه باز از همان نیرنگ های شیطانی کار گرپت و به پای ما تهمت کرد.

خبـرنگـار بی بی چهـل :

آیا شما برای اثبات این ادعا ها مبنی بر بی گناهی تان کدام سند و مدرک محکم دارید تا ملت افغان بتواند بر اساس آن به صداقت گفته هایتان اعتماد کند ؟

دگـروال مـایل لغمـانی :

بلی ما یک سند بسیار بسیار محکم داریم اما متاسپانه که نمی تانیم او ره به کس نشان بتیم.

خبـرنگـار بی بی چهـل :

اما شما برای اثبات عصمت و بی گناهی تان مجبورید آن سند را به مردم نشان دهید در غیر آن شک و تردید در صداقت گفته هایتان همیش در دل مردم باقی خواهد ماند.

خبـرنگـار بی بی چهـل :

ما که گپتیم ما او سند ره متاسپانه به کس نشان داده نمی تانیم به خاطریکه دلاک بی پدر پنجاه سال پیش کاردش بسیار تیز بوده و به جای نوک سند تمام سند ره از بیخ بریده ، حالی به گپ پامیدی خبرنگار بی پدر ...

خبـرنگـار بی بی چهـل :

بسیار متاسفم جناب جنرال صاحب ازینکه با سوالاتم شما مجبور به اظهار این حقیقت دردناک کردم اما باور کنید که چنین چیزی اصلا در ذهنم خطور نمیکرد ورنه اصلا سوالی درین بابت مطرح نمیکڔدم.

پس حالا هر دوی ما به استخبارات منطقه و نوکران داخلی اش با این پلان های شیطانی شان نفرین می فرستیم.

دگـروال مـایل لغمـانی :

په خدا اگه همی غیرت افغانی نمی بود یک عکس سند از بیخ بریده خود ره به پیسبوک می ماندم که روی استخبارات منطقه سیاه می شد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

ولسمشــر در میــدان هــوایی بگــرام

وزیر خــارجــه امــریکــا مطــابق عــرف دیپــلوماتیــک بادار و برده جــلالتــماب اشــرف غنــی را در میــدان هــوایــی بگــرام احضــار کــرد !

با حقــارت گــر ببــارد بر ســرت باران در   

آسـمان را گـو برو بارندگـی در کار نیسـت

شاعر از دل گرم خود سخن میگوید اگر او برای لحظه ای از دنیای تخیلات شاعرانه قدم بیرون نهاده و خود را در مقام پر مسولیت بابای ملت اشرف غنی قرار میداد و نظری به آوارگان جنگ های داخلی، کودکان یتیم و زنان بیوه که از بام تا شام دنبال لقمه نانی سر گردان هستند و اکثرا با خوردن نان قاق و سبوس که در حقیقت خوراک حیوانات است شکم های شان را نیمه سیر میکنند می انداخت دیگر هرگز چنین بلند پروازی های شاعرانه نکرده و همه ذلت و حقارت جهان را به جان دل خریده و در بدل آن لقمه نانی برای هموطنان آواره و گرسنه اش تهیه میکرد.

آن زمان های که از آسمان کابل بجای برف چک های سفید امریکایی می بارید و کرزی حتی لحاف و توشک میرویس جان را بجای پنبه با چک های سفید پر کرده بود سپری شد.

با رویکار آمدن اوباما قیودات بزرگی در توزیع چک های سفید به میان آمد و علاوه بر آن هم روابط دیپلوماتیک میان بادار و برده دستخوش تحولات نا خوش آیند گشت که بطور مثال توافقات میان دولت امریکا و افغانستان دیگر نه مانند دوره حکومت بوش در ارگ ریاست جمهوری بلکه در سفارت امریکا به امضا می رسید.

حالا با روی کار آمدن دونالد ترامپ که در خشونت و ناتراشی مشهور عالم است و به عرف و آداب دیپلوماتیک چندان ارزشی قایل نیست وزیر خارجه اش هم با تائید روش قلدرانه او حتی زحمت رفتن تا سفارت امریکا در کابل را بخود نداده و اشرف غنی بیچاره را در میدان هوایی بگرام جهت امضای کدام تعهد نامه نزدش احضار کرده اول ازش امضا میگیرد و بعد به او اجازه خواندن آن را میدهد.

اما زعیم عالیقدر کشور با انگیزه عالی خدمت به وطن و احساس درد فقر و گرسنگی هموطنان بی بضاعتش خمی به ابرو نیاورده و با زمزمه این شعر حافظ روانه میدان هوایی بگرام میگردد :

در بیــابان گــر به عــزم کعــــبه خــواهــی زد قــدم

گــر نصیــحت هــا کــند خــار مغیــلان غــم مخــور

اگر اشرف غنی این خفت و ذلت را با انگیزه منافع شخصی خودش قبول میکرد واقعا که خیلی جای خجالت و شرمساری می بود اما به همگان معلوم است که بیچاره ولسمشر روده های پلاستیکی دارد و از خوردن همه نعمت های جهان محروم است و این همه ذلت و خواری را فقط برای پرکردن شکم ملت افغان تحمل میکند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

ســـنت پیــامـبر مــانع اعــتراض علمــای دین شـــد

علمـای کـرام میخـواسـتند که در مـورد قـتل و کشـتار وحشــیانه سـربازان و مـردم بی گـناه اعـتراض شـدید شـان را ابراز کننـد ولی متاســفانه سنـت پیامـبر مـانع این کـار شـد.

ارشادات علمای کرام منجمله شیخ الحدیث عبدالرسول سیاف منحیث افضل المجاهدین ، عالم و دانشمند بزرگ جهان اسلام رهنما و چشم چراغ مسلمین در حل و فصل مشکلات و معضلات زندگیست وازینرو ملت مسلمان افغانستان بیصبرانه انتظار نظر ایشان را در مورد قتل و کشتار های اخیر مردم بی گناه خصوصا در مساجد و دیگر عبادتگاه های مسلمین داشتند تا بدانند که آیا اسلام به کسی اجازه میدهد که مسلمانان را در هنگام عبادت خداوند یکتا بیرحمانه به قتل رسانند ؟

شیخ الحدیث سیاف که دلش از دست این نامسلمانان مسلمان نما سخت داغدار است و به نیکی میداند که اینها با این اعمال شنیع شان باعث آبروریزی و بدنامی اسلام و مسلمین شده اند قصد داشت که در بیانیه ای نفرت و انزجار عظیم شان را ازین چارپایان آدم نما و لکه ننگ بر دامان بشریت ابراز داشته و آنها را دشمنان اسلام و در نتیجه مباح الدم و واجب القتل اعلام کند ولی افسوس و صد افسوس که رشد غلو و انبوه سنت پیامبر در دم در دهان بالای شان که حتی نفس کشیدن را برای ایشان مشکل ساخته مانع این کار شد.

حالا شما خود می توانید تصور کنید که با استماع خبر قتل وحشیانه بیشتر از پنجصد مسلمان بی گناه چه آتش در درون شیخ الحدیث سیاف مشتعل میگردد که چون کوه آتش فشان در جوش و خروش شده و مجرای برای بیرون شدن لاوای خشم و غضب درونی اش می پالد.

حالا که دهان بالا را سنت پیامبر مسدود کرده و دهان پائین برای جلوگیری از شکستن وضو باید مسدود باشد پس این شباهت به دیگ بخاری دارد که اشپلاقش بند شده و دیر یا زود سر نوشت انفجار در انتظارش خواهد بود که شیخ الحدیث سیاف کدام روزی خدای نا خواسته بدن واسکت انتحاری منفجر شده و این یک ضایعه بزرگی به امت مسلمان افغان و جهان اسلام خواهد بود.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید !

لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی اینچنین تعریف میکند :

فاحشه سیاسی به شخصی اطلاق میگردد  که در اعمال و حرکاتش پابند هیچ نوع ارزش های اخلاقی ، گرایشات سیاسی و عقاید مذهبی و ایدیولوژیکی نبوده و منافع شخصی یگانه معیار رفتار اجتماعی او را تشکیل دهد.

که ما بطور مثال می توانیم منحیث مشت نمونه خروار از سه شخصیت مشهور در جهان سیاست افغانستان که به این صفت متصف اند نام بریم که ایشان عبارتند از :

 محمد حنیف اتمر که زمان سنگ دفاع از طبقه کارگر و پرولتاریای جهان را به سینه میکوبید ولی حالا تا گلون در منجلاب متعفن فاشیزم و قومگرایی غرق است که برای رسیدن به اهداف شومش از نوکری دشمن قدیمش امپریالیزم امریکا هم شرم ندارد.

داکتر رنگین اسپنتا که زمان عضو سازمان سبز های آلمان بود و شعار های چپی و انقلابی او با آمدنش به کابل به خموشی گرائیده و یک دهه دهان جوال را برای کرزی باز گرفت گویی که همه شعار های انقلابی او قصه لحاف ملا نصرالدین بیش نبود.

شاه حسین مرتضوی که زمان همسنگر مرحوم قسیم اخگر و بعدا مدیر مسول روزنامه هشت صبح بود اما بوی دالر چنان او را شیفته و فریفته خود کرد که به آسانی بالای همه آرمانهای والای انسانی اش پا گذاشته و چنان سگ دربار ملا اشرف غنی گشت که به فرمان بادارش شیر را سیاه و قیر را سفید توصیف میکند.

کرزی هم زمان سوار بر توپ و تانک امریکا چون شاه شجاع و ببرک کارمل به تخت سلطنت کابل جلوس فرمود و نگهبانان امریکایش حتی در هنگام قضای حاجت او را تنها نمی گذاشتند ولی زمانیکه بادار او را مجبور به دست برداشتن از تخت و تاج کابل کرد او به یکبارگی پرچم مخالفت با امریکا را بلند کرده و ادای چه گوارای افغان را در آورد.

به این هم اکتفا نکرده و یکقدم دیگر از فاحشگی سیاسی پا فرا تر نهاده و برای رسیدن به اهداف شومش حتی اقدام به مرده گاوی سیاسی کرد و برادران ناراضش را دودسته برای پوتین تقدیم نمود.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

ســتاره افغــان باید نابود گــردد

 مــولــوی مجیــب الــرحمــن انصــاری گفــت اگــر ســتاره افغــان فــورا نابود نگــردد آینــده اســلام در خطــر اســت !

 ایشان در ادامه سخنرانی شان فرمودند که :

روایات متعددی در کتب معتبر اسلامی منجله در حدیث شریف بخاری آمده که در خانه ایکه صدای موسیقی بلند شود در آن خانه ملائک آسمانی گذر نمیکند و همچنین علمای کرام جهان اسلام درین موضوع اتفاق نظر دارند که شنیدن موسیقی باعث سستی رشته های ایمان مرد مومن گشته و در نهایت غیرت و مردانگی او را شدیدا خدشه دار می سازد که از همین بابت جهان غرب دچار انقراض نسل شده و به نیروی کار جوانان کشور های اسلامی محتاج گردیده است.

برای اثبات این مدعا کافی خواهد بود اگر نگاهی به تاریخ معاصر کشور انداخته و بنگریم که سه دهه قبل زمانیکه جامعه اسلامی ما از لوث کثیف این ستاره شیطان پاک بود امت اسلامی با دستان خالی و دلهای پراز ایمان در مقابل ابرقدرت شوروی قیام کرده و چنان پوزه او را بخاک مالید که تاریخ جهان نظیرش را بیاد ندارد.

 اما حالا که از برکت این ستاره شیطان رشته های ایمان مردان و جوانان ما چنان سست شده که از دو دهه بدینسو توان شکست دادن و از پا درآوردن یک حکومت دست نشانده و مزدور بیگانه را ندارد.

هر روز مجاهدین ما ده ها قربانی میدهند و درهر حمله استشهادی خون جوانان فدایی ما بخاک میریزد ولی از آنجایکه خیر و برکت و حمایت خداوندی ازین ملت بعلت وجود فسق و فساد گسترده و رقص و موسیقی و کنسرت و پایکوبی در جامعه رخت بربسته کار بجایی نمیرسد و حتی دشمن اسلام روز به روز قوی تر شده و زیر نام شعار های عوام فریبانه دیموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر و حقوق زن در حقیقت درخت اسلام را از بیخ و بن برمیکند.

پس حالا این وظیفه اسلامی و وجیبه  دینی ماست که تا نابودی کامل این ستاره شیطان و جاگزینی آن با ستاره اسلام لحظه ای آرام نگیریم.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

قیمــت کلــید بهشــت

الجــب ! فقــط با تخــریب خــانه خــدا ، ســوخــتاندن کــتاب و قــتل بنــدگــانش در اثنــای نمــاز مــی توان کلــید بهشــت را بدســت آورد.

در زندگی همه چیز در حال تغیر و دیگرگون شدن است ، زمان آسمان کابل رنگ آبی داشت و در دریای کابل آب زلال به رنگ آسمان آبی از چشمه ساران پغمان جاری بود و دلهای مردمان کابل نیز چون آسمان آبی رنگ کابل از تعصب و کینه و کدورت زمان پاک و منزه بود.

اما متاسفانه امروز آسمان کابل تاریک و مکدر و هوایش آلوده از گرد و خاک و دود و بارت و دریای کابل به بزرگ ترین و طولانی ترین کثافت دانی منطقه و جهان مبدل گشته است.

در دل های مردمان کابل نیز به سان آب دریای کابل دیگر اثری از پاکی و بی آلایشی سابق دیده نمی شود بلکه تعصبات و کینه و کدورت قومی و مذهبی جاگزین آن صفا و صمیمیت ، دوستی و محبت های گذشته شده در یک کلام که ارزش های اخلاقی جامعه از اساس دیگرگون شده و وحشت و بربریت جاگزین انسانیت گشته است.

حتی آموزه های دینی و مذهبی نیز ازین تغیرات و دیگرگونی های زمانی در امان نمانده و به رنگ زمان جامه خونین به تن به تن کرده که بجای مهر و محبت از قتل و کشتار و شلاق و سنگسار سخن میگوید.

ما زمان های را بیا داریم که منادیان دین راه رسیدن به خدا را فقط از میان مردم و با خدمت به مردم موعظه میکردند ، خدمت به خلق خدا را جز لازمی طاعت و عبادت به خدا می پنداشتند.

اذیت خلق خدا و مردم آزاری جز گناهان کبیره بشمار میرفت و عواقب سختی را در آخرت در پی داشت چنانکه شاعر درین باب میگوید :

مـی بخـور سـجاده سـوزان آتش اند کعـبه زن        سـاکـن بتخـانه باش و مـردم آزاری مکـن

اما امروز همه چیز دیگرگون شده و دیگر راه رسیدن به خدا نه خدمت به خلق بلکه اذیت و آزار و حتی قتل و کشتار خلق خدا تعریف شده حتی در همین هم بسنده نشده و برای رسیدن به خدا و بدست آوردن کلید بهشت خدا تخریب خانه خدا و سوختاندن کتاب مقدس خدا شرط لازمی قلمداد شده است.

حالا نمیدانم که خدا اعصابش را از دست داده و یا از فرط کهولت و پیری دیگر بر عقل و حواسش مسلط نیست که اینگونه قوانین و احکام خودش را لگد مال میکند یا دلالان و کلینران او در روی زمین به نرخ روز نان خورده و احکام او را برای امیال شیطانی شان غلط تعبیر میکنند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

همنظــری عــین و غــین

 

عــین وغــین فقــط در انتقــال تابوت هــای ســربازان کشــور بســوی قــبرســتان کــاملا با هــم همنظــر اند

با وجود اختلافات شدید و گسترده ایکه میان اشرف غنی و داکتر عبدالله از طرز پوشیدن لباس گرفته تا سیاست های داخلی و خارجی شان وجود دارد اما در یک نکته که همانا انتقال تابوت های سربازان کشور بسوی قبرستان است ایشان کاملا با هم همنظر و همنوا اند.

توجــه همــوطــنان گــرامــی را به صحــبت هــای دوســتانه مــیان ذوات محــترم اشــرف غنــی و داکــتر عبــدالله درین باب جلــب میکــنم :

داکـتر عـبدالله :

داکتر صایب دیگه وخت ها خو شریک پنجاه فیصدی تانه بکلی فراموش میکنین اما هنگام انتقال تابوت سرباز ها باز مه بیادتان می آیم.

اشـرف غنـی :

بچه خر چرا دروغ میگی ، مگر در وقت تقسیم دالر همیشه بیادم نبودی ؟

تقسیم دالر خوشت می آید اما از تحمل وزن تابوت ها شکایت میکنی !

داکـتر عـبدالله :

نی مه شکایت نمی کنم فقط می خاستم بیاد تان بیارم که بدون مه ناف تان میرفت و روده های پلاستکی تان پاره می شد.

اشـرف غنـی :

بچه خر ، میفامی بدون مه گلب الدین تو ره ده تابوت انداخته سر شانه خودت تا قبرستان انتقال میداد.

داکـتر عـبدالله :

حالی هم گلب الدین با حمایت شما تصمیم داره که تمام ملت ره به تابوت انداخته طرف قبرستان روان کنه.

اشـرف غنـی :

بچه خر ، تو به ملت چه کار داری ، خدا را سپاسگذار باش که فامیلت ده خارج زندگی میکنه.

مریم دخترم چند روز به کابل آمده بود با وجودیکه طالب ها برایم قول آتش بس داده بودند ولی با آنهم شب و روز آرام و قرار نداشتم.

داکـتر عـبدالله :

نی مه به اولاد هایم اصلا اجازه نمیتم که روی شان ره طرف افغانستان بگردانند ، ماه به ماه خرچ و مصرف شان ره به دالر برایشان روان میکنم دیگه مرگ میخواهند که یاد جهنم کنند

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

عنعــنه لــویه جــرگــه

مــا شــکر با داشــتن افتخــار عنعــنه لــویه جــرگــه دیگــر به ســوغــات هــای غــربی مــاننــد پارلمــان و قــانون اســاسی نیــاز نداریم.

 

بدون شک که پدیده های نوین زندگی اجتماعی چون پارلمان و قانون اساسی برای اکثر جوامع بشری دست آورد های خوب و ارزشمندی به حساب می آیند که در فقدان آنها جامعه دچار بسا مشکلات و معضلات فراونی خواهند گشت.

اما کشور عزیر ما افغانستان با داشتن تاریخ و تمدن پنجهزار ساله به یقین که نیازی به چنین چیز ها ندارد چون به روایت اسناد و مدارک معتبر تاریخ جهان پدیده پارلمان و قانون اساسی دنیای غرب ریشه در همان لویه جرگه عنعنوی و سنتی ما دارد.

 

اما ناگفته نباید گذاشت که ما برای رفع سو تفاهم بایست میان جرگه های قومی و لویه جرگه تفکیک قایل شویم چونکه بعضا آگاهانه و یا نا آگاهانه لویه جرگه بجای جرگه قومی قرار داده شده و آب به آسیاب دشمنان و مخالفین لویه جرگه ریختنانده می شود.

در جرگه های قومی و لویه جرگه فقط وجهه مشترکی اسمی وجود دارد در غیر آن میان شان فاصله بزرگی به وسعت زمین تا آسمان موجود است.

جرگه های قومی فقط برای حل و فصل منازعات فامیلی ، قومی و قبیلوی در محدوده قریه و منطقه از طرف بزرگان و محاسن سپیدان منطقه دایر شده و از تشنج و خشونت های احتمالی جلوگیری میکرد یا از شدت آنها می کاست.

 

اما لویه جرگه یک گرد هم آیی سرتاسری کشور از بزرگان علم و دانش، ادبا و شعرا، فیلسوفان و حکما و سایر نخبگان مملکت بوده که پیرامون مشکلات جامعه با هم بحث و تبادل نظر کرده و راهکار های سنجیده و عملی برای بیرون رفت از معضلات موجود جستجو میکردند.

نه تنها برای حل و فصل مشکلات و معضلات موجود که حتی برای پیشگیری از وقایع ناگوار در آینده تدابیر عالمانه و حکیمانه می سنجیدند که ثمره کار و زحمات همان پیش قراولان تمدن انسانی در پدیده های نوین اجتماعی امروز بنام های قانون اساسی در جوامع مدرن تبلور یافته است.

 

من باب مثال در خصوص جامعه افغانی می توان از تصویب قانون حق سلطنت قوم پشتون بر سایر اقوام افغانستان در اولین لویه جرگه ملی در عهد احمدشاه بابای درانی نام برد که از برکت آن جامعه افغان درین دو قرن شاهد  ترقیات چشمگیر اجتماعی و سیاسی در منطقه و جهان بوده است.

 

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

 

کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند

 کــرزی بعــد از یکعمــر جــیره خــواری ارباب امــریکــایی حــالا در خــزان عمــر نشخــوار چــه گــوارا میکــند.

 صداقت و راستی ، داشتن دل پاک و بی آلایش بدون شک نعمت بزرگ خداوندیست که نصیب هر کس نمیگردد اما متاسفانه در دنیای پر از نیرنگ و فریب امروز برای انسان نیک سیرت با قلب پاک که دنیا را از پشت عینک خود می نگرد چنین نعمتی همیش باعث درد سر شده و در اخیر به جز حزن و پشیمانی ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.

 حامد کرزی که در حقیقت تجسم عینی صداقت و راستی ، پاکی و بی آلایشی است در مدت سیزده سال دوران حکومتش جهان را از پشت عینک خود دیده و به راستی پنداشته بود که امریکا با انگیزه کمک به افغانستان آمده و او را منحیث وارث احمدشاه بابا بر اریکه قدرت نشانده تا نه تنها افغانستان که تمام منطقه از وجود تروریستان تبهکار پاک شده و به عمران و آبادی ، سعادت و خوشبختی دست یابند.

ازینرو کرزی هم همکاری با امریکا را وجیبه وجدانی و افغانیش پنداشته و از هیچ نوع همکاری و مساعدت در اجرای اوامر ارباب امریکایی دریغ نورزیده است تا اینکه امریکا خلاف سنت دیرینه افغانی که پادشاه تا آخر عمر برتخت سلطنت باقی می ماند و تاج و تخت سلطنتی بعد از مرگ شاه به پسرش میرسد عمل کرده و با دایر کردن انتخابات ریاست جمهوری کرزی را از تخت سلطنت کابل پائین آورد که ازین ببعد کرزی در نیت پاک امریکا در امر کمک و مساعدت به افغانستان دچار شک و تردید شد.

 این شک و تردید چشمان حقیقت بین کرزی را بازکرده و بالاخره او را در جمع مخالفین سیاست های استعماری و امپریالیستی امریکای جهانخوار قرار داد که حالا کرزی از صداقت و راستی و خوشباوری های سابقش در رابطه با امریکای جهانخوار سخت نادم  و پشیمان است و بار ها بخود نفرین می فرستد که چرا زود تر ازین متوجه نیرنگ های شیطانی امریکا نگردیده و چرا فریب این ابلیس پلید کاپیتالیسم غرب را به این سادگی خورده است.

اکنون کرزی چنان بر امریکا و سیاستمدران شیطان صفت آن برآشفته و خشمگین است که اگر همین اقیانوس اتلانتیک لعنتی در میان نمیبود او به رسم لشکر کشی های قدیم افغانی چون حملات  سومنات و پانی پت با جمع از شیران ژیان افغان فقط به زور غیرت افغانی و با دستان خالی کاخ سفید امریکا را در طرف یکروز به خاک یکسان میکردند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

بگــیرش کــه نگــیرش "

بشــنو از اتمــر حــکایت میکــند وز تروریســتان شــکایت میکــند

حنیف اتمر مشاور ارشد امنیت ملی که چندی قبل از دولت پاکستان خواستار رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان گریده بود در یک یک سخنرانی خطاب به نیرو های امنیتی کشورگفت که مشکل ما مبارزه با طالب و داعش نیست چون ایشان برادران نارض یا مخالفین سیاسی ما اند که اگر بکلی جلو عملیات انتحاری و یا انفجاری ایشان را نتوانیم بگیریم لا اقل در تعین زمان و مکان عملیات شان می توانیم سهم گرفته وآن را به نفع حکومت وحدت ملی تغیر دهیم بلکه مشکل اصلی ما غلبه بر تروریستان خارجی و دهشت افگنان بیگانه است که آنها بدون مشوره با مقامات دولتی خود سرانه اقدام به فعالیت های دهشت افگنانه در هر گوشه و کنار کشور میکنند.

وی در ادامه سخنانش از قتل و کشتار مردم ملکی در ننگرهار توسط تروریستان خارجی یاد آور شده و به روایت از ظاهر قدیر نماینده پارلمان اذعان داشت که تروریستان خارجی توسط هلیکوپتر های با هویت نا معلوم از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال داده می شوند

همچنین جناب اتمر از دست داشتن تروریستان خارجی در کشتار بیرحمانه جوانان جنبش روشنایی در تظاهرات چوک دهمزنگ یاد آور شده و به قول از احمد بهزاد یکی از مدیران جنبش روشنایی اظهار داشت که جسد یک تروریست خارجی در میدان دهمزنگ تقریبا سالم باقی مانده بود و به وضاحت مشاهده می شد که او اهل کشور های اروپایی بوده است.

قرار گزارشات موثق توطئه حمله به کاروان سربازان جنرال دوستم و قتل چند نفر از سربازان ورزیده او توسط همین تروریستان خارجی صورت گرفته که هدف اصلی آنها ترور جنرال دوستم و نزدیکانش بوده که با اقدام سریع کماندو های امنیت ملی آن پلان شوم و شیطانی خنثی شده و جنرال دوستم به سلامت در محل اقامتش بازگشتانده شده است.

این تروریستان لعنتی خارجی چنان قسی القلب و بیرحم اند که حتی رعایت مراسم تدفین مسلم ایزدیار را هم نکرده و در آنجا با حمله انتحاری مراسم مذکور را بهم زده و باعث قتل و جراحت چند نفر مسلمان بی گناه گردیدند.

پس ملت شریف افغان باید قدر طالبان و داعشیان افغان را دانسته و بیجا و بیمورد از ایشان شکوه و شکایت نکنند تا مباد که ایشان ازینجا دلسرد شده و به پاکستان باز گردند که در آنصورت جای آنها را همان تروریستان لعنتی خارجی خواهد گرفت که ایشان به هچ کس و هیچ چیزی رحم نخواهد کرد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی و جــامعــه مــدنی در راســتای حفــظ ســنن پســندیده آبایــی !

خانم زهرا فرخنده نادری زن خوب صورت و خوب سیرت ، مستعد و خردمندیست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هنگامیکه اکثر شهروندان افغانستان از جلالتماب محترم اشرف غنی شناخت چندانی نداشتند وی با قاطعیت و جسارت تمام  جناب ولسمشر را سپه سالار سیاسی و فکری خطاب کرد که به شکرانه الهی پیشگویی عالمانه و نظر حکیمانه او بکلی درست ثابت شد که حالا ملت افغان با کمال جرات می تواند لقب سپه سالار با شهامت و صادق جامعه مدنی را به این شیرزن افغان اعطا کند.

خانم نادری درین مدت کوتاه فعالیت های سیاسی و اجتماعی اش نه تنها مصدر خدمات شایان در عرصه برقراری تساوی حقوق زنان افغان در جامعه زن ستیز و مرد سالار افغانی گشت بلکه خدمت بزرگ ایشان احقاق حقوق زیر پا شده غلامان و کنیزان فامیل بزرگ نادری و وابستگان شان در دره کیان است.

تا چند سال پیش و قبل از آغاز فعالیت های سیاسی و مدنی خانم فرخنده نادری جزای اعدام برای غلامان و کنیزان دربار سید کیان به اتهام جرایم نا چیز یک امری عادی و معمولی بود حتی روایت گردیده که فرزندان و وابستگان نزدیک سید منصور نادری فقط برای تمرین شکار از غلامان و کنیزان دربار شان به عنوان نشانه های متحرک استفاده کرده و بعد جسد شان را پیش سگان شان می انداختند.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و قدم گذاشتن خانم فرخنده نادری به عرصه سیاست و فعالیت های مدنی تغیرات چشمگیری درین ساحات به وجود آمده و جزای اعدام در اثر جرایم خفیفه بکلی ملغی قرار داده شد که حکم اعدام فقط با ارتکاب جرایم ثقلیه و گناهان کبیره چون سرپیچی از احکام سید منصور آغا و دیگر بزرگان فامیل یا شکایت و انتقاد از ایشان به مقامات دولتی و مواردی ازین قبیل عملی خواهد گشت.

هزاره های اسمعیلی در عالم خیال هم تصور چنین تحول غیر قابل باور را در زندگی مشقتبار شان نمی توانستند حالا به همان پیمانه خود را مدیون لطف و کرم این فرشته آسمانی در روی زمین می نگرند و از جان دل برایش از بارگاه ایزد متعال آرزوی توفیق و سعادت هر چه بیشتر میکنند.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

پیــام تبــریکــی اشــرف غنــی به منــاســبت روز دخــتر

الحاج محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر این روز خجسته را به همه دختران افغان اعم از نرینه و ښځینه ، ریش دار و بی ریش ، انتحاری و انفجاری از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته برای همه شان از بارگاه نواسه خدا استدعای توفیق و کامگاری و سعادت دنیوی و اخروی کرد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 https://www.facebook.com/zahrkhand

 

تقــدیر از وزیر دفــاع

جلالتماب اشرف غنی به سرپرست وزارت دفاع ملی و سایر مسولین امنیتی کشور مدال های افتخاری اهدا فرمود !

همه میدانیم که از دیر زمانی بدینسو نیرو های دفاعی و امنیتی کشور در جبهات نبرد علیه دشمنان قسم خورده کشور روز های بسا سخت و دشواری را سپری میکنند که بدون حمایت همه جانبه عملی و معنوی افسران و فرماندهان نظامی چنین چیزی اصلا امکان پذیر نخواهد بود.

قرار گزارشات واصله از جبهات جنگ اکثر فرماندهان قوای دفاعی و امنیتی کشور نه تنها به حمایت عملی و معنوی سربازان شان در جبهات نبرد اکتفا ورزیده بلکه خودشان اکثرا با محاسن سپید عینک ذره بینی به چشم و عصا در دست دوشادوش سربازان شان در نبرد های خونین اشتراک ورزیده و نوکران بیگانه را به سزای اعمال شان میرسانند.

درین راستا باید از فداکاری ها و جانفشانی های شبانه روزی محترم معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی کشور و سرپرستان محترم وزارت دفاع ملی و وزارت داخله نام برد که همگی از ماه ها بدینسو خانه و کاشانه شان را به قصد جبهات نبرد ترک گفته اند و با سربازان دلیر شان یکجا نان و پیاز با آب جوی نوش جان میکنند.

جناب استانکزی که در اثر کهولت و خرابی وضع جسمی توان برداشتن سلاح را ندارد اما با آنهم مسولیت افغانی و اسلامی اش را به شیوه دیگر و با زدودن گرد و خاک نبرد از چهره سربازان جان برکف و تهیه غذا و شستن لباس برای آنها ادا میکند.

پس جاه دارد که زعیم گرانقدر کشور جلالتماب الحاج محمد اشرف غنی از فداکاری های شبانه روزی ایشان با اعطای مدال های افتخاری شاه شجاع قدر دانی کرده و به نیابت ملت افغان از ایشان سپاسگزاری و امتنان بنماید.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

مسـابقـات میخکشـی کـابل

 

در مسـابقـات میخکشـی کـابل برای اولـین بار یک شـیرزن افغـان حـایز مقـام اول گـردیده و مـدال شـاه شجـاع را بدسـت آورد !

در جامعه مردسالار و زن ستیز افغانی زنان بیچاره به ندرت شانس سهمگیری در فعالیت های سیاسی و اجتماعی را دارند اما اگر گاه و ناگه چنین زمینه ای برایشان میسر میگردد آنها به اثبات میرسانند که ایشان به مراتب از توانایی های بهتری نسبت به مردان برخوردارند که از موفقیت چشمگیر خانم بهاره جلالی در مسابقات میخکشی کابل فقط منحیث مشت نمونه خروار می توان درین راستا نام برد.

نظر به گزارش کمیسیون برگزاری مسابقات میخکشی کابل درین مسابقات بیشتر از ده ها تن میخکش ورزیده  و نامی کشور اشتراک ورزیده بودند که در اخیر فقط به سه تن شان مدال های افتخاری شاه شجاع از طرف سر میخکش کشور جلالتماب اشرف غنی و خفیه میخکش کابل جناب حنیف اتمر اهدا گردید.

محترم جنرال طاقت به پاس زحمات بی شائبه شان در امر حرامی کشیدن اقوام غیر پشتون حایز مقام سوم گردیده و مدال افتخاری برونز شاه شجاع را بدست آورد.

محترم ثواب الدین میخکش از بابت بیرون کشیدن علیخان هزاره از اداره امور ریاست جمهوری و گماشتن پشتون های فارسی زبان هراتی جهت برقراری وحدت ملی در کشور حایز مقام دوم گردیده و مدال افتخاری نقره شاه شجاع را دریافت کرد.

محترمه بهاره جلالی با بیرون کشیدن قوم هزاره از افغانستان و تبعید آنها بسوی مغلستان به سزای خیانت و جاسوسی پدران شان در جنگ های افغان و انگلیس و عقد معاهده ننگین دیورند حایز مقام اول شده و مدال افتخاری طلای شاه شجاع را بدست آورد.

در پایان ولسمشر گرانقدر برای همه شان آرزوی توفیق و پیروزی هر چه بیشتر در امر میخکشی برای تامین وحدت ملی و برقراری صلح دوامدار در کشور نمود.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

تقــدیر در ارگ بجــای تبعــید به مغلســتان

 

العجــب ، ولسمــشر اشــرف غنــی علیخــان هــزاره را بجــای تبعــید به مغلســتان مــورد تقــدیر قــرار داده در آغــوش گــرفــت !

ازین کار اشرف غنی جنرال طاقت ، ثواب الدین میخکش و بهاره جلالی سخت به  خشم آمده و شدیدا زبان به انتقاد گشودند که توجه هموطنان گرامی را در ذیل به صحبت ایشان درین باب جلب میکنم :

اشــرف غنــی :

آفرین بچیم ، بیرق افغانستان ره در جهان بلند کدی !

مه که میگم پشت برق و رشنایی نگردین بلکه شکر خدا ره بجا آورده ورزش کنین ، دمبوره بزنین یا از خاطر شهادت نواسه خدا زنجیر و قمه بزنین اما به گپ کلان هایتان گوش کننین و فریب نیرنگ های ای بچه های خر ره نخورین که شما ره ده کشتن میتن.

برو علیخان بچیم از خاطر همی مدال طلایت مه گناه ها و خیانت های پدر کلان هایته از جنگ های افغان و انگلیس تا امروز بخشیدم حتی خیانت معاهد خط دیورند ره هم بخشیدم.

علیخــان هــزاره :

ولسمشر صایب معاهده خط دیورند ره مگر امیر عبالرحمن خان با انگلیس بسته نکده ؟

اشــرف غنــی :

بچیم تو نمی فامی که مادر امیر عبدالرحمن خان از مردم هزاره بود ؟

علیخــان هــزاره :

نی صایب اولین بار است که مه ایطو یک چیز می شنوم.

 

اشــرف غنــی :

بچم خی قواره هزارگی و چشم های پوندیده امیر عبدالرحمن خان از کجا شده ؟

علیخــان هــزاره :

خی تشکر ولسمر صایب که  گناه  های پدرکلان هایمه بخشیدین.

بهــاره جــلالــی :

پدرم همیشه میگه که خیانت به وطن و جاسوسی هرگز قابل بخشیدن نیست.

اشــرف غنــی :

برو دختر خر ایقدر همرای مه زبان بازی نکو که بخدا اگه قهرم آمد تو ره کتی پدرت یکجای بند میکنم.

بهــاره جــلالــی :

خاک ده سر تو بی ادب شوه ، راستی که کوچی هستی.

هیچ صیقل نکو نخواهد کرد آهن را که بد گهر باشد

ثواب الــدین میخکــش :

زه هم اعترض کوم ، د اکار بلکل غلط دی.

اشــرف غنــی :

ثواب الدین بچیم گپ ته به اندازه دهنت بزن و درد ته به قراری بخور، چیزیکه که مه می فامم تو نمی فامی.

نشنیدی که میگن آش مرد ها دیر پخته میشه ، خی کمی صبر و حوصله داشته باش.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

بعــد از کفــش نوبت بوتل رســید

حــامــد کــرزی و زلمــی خلیــلزاد در نشســت لنــدن به اتهــام حمــایت از طــالبــان بوتل باران شــدند.

زلمی خلیل زاد در کتاب خاطرت زندگی اش از دوره های طلایی افغانستان یاد آور می شود زمانیکه که تندباد تحولات سیاسی و اجتماعی هنوز به وزیدن آغاز نکرده بود ، آسمان کابل رنگ آبی داشت و در دریای کابل آب زلال از چشمه ساران قرغه و پغمان جاری بود و قلب های مردمانش نیر چون آسمان کشور از گرد و غبار کینه و کدورت ، تعصب و خصومت پاک و منزه بود.

دوران طلایی که هر کسی به جایگاه تعین شده اش از طرف خالق هستی راضی بود و به شیر مادر قناعت داشت ، شاه شاه بود و رعیت رعیت و رعیت اگر در زندگی یکبار سعادت حضور در مجلس بزرگان کشور برایش میسر می گشت خاطره شیرین آن را تا آخر عمر فراموش نمیکرد.

اما افسوس و صد افسوس که آن دوره های طلایی سپری شد و تند باد حوادث نظم اجتماعی را چنان بهم زد که سنگ بالای سنگ باقی نماند ، افسر بجای عسکر نشست و عسکر بجای افسر و نتیجه این شد که خیر و برکت ، صلح و امنیت ، دوستی و محبت همه ازین دیار رخت بر بست و بجای شان خصومت و دشمنی ، جنگ و خون ریزی جاه گزین گشت و کشور از لحاظ مادی و معنوی به ویرانه ای مبدل شد که نه دیگر کسی رعایت اخلاق اسلامی کند و نه پروای سنن و عنعنات پسندیده و کهن افغانی را داشته باشد.

به قول حافظ شیرازی :

این چه شــوریست که در دور قمــر می بینــم

هــــمه آفــاق پر از فتنــه و شــــــر مــی بینــم

اســــپ تازی شــــــده در زیر پالان زخمــــی

طــــوق زرین بر گــــردن خــــر مــی بینــــم

دخــتران را همــه جنگ است و جدل با مــادر

پســران را هــــمه بد خــــواه پدر مــی بینــــم

نفرین دو عالم بر این دختران و پسران که نه تنها با مادر جنگ و جدل داشته و بد خواه پدر اند بلکه بی حیایی را بجایی رسانیده اند که به مقام والای ولسمشر کشور و بابای ملت و یا سایر بزرگان جامعه جرات گستاخی و دهن کجی را بخود داده یکی زعیم عالیقدر کشور را که در تعالیم اسلامی از او بنام ظل الله و سایه خدا یاد شده در انظار عام و در پیش چشمان جامعه جهانی درغگو خطاب میکند و دیگری بر منبر پیامبر اسلام بسوی مجاهد محاسن سپید کشور که عمر عزیزش را در جهاد و مبارزه علیه کفر و الحاد سپری کرد کفش پرتاب میکند و سومی بابای ملت و کاکای دولت را قاتلان سربازان کشور می نامد.

با اینهمه بی حرمتی در مقابل بزرگان و زیر پا نمودن عنعنات و سنن پسندیده افغانی و اسلامی که نه افغانیت باقی می ماند و نه اسلامیت پس با کدام روی از بارگاه حق تعالی استدعای خیر و سعادت برای این کشور کنیم ؟

پس در یک کلام باید گفت لعنت خدا و رسول خدا به جهان غرب و ارمغان شیطانی اش بنام های دیموکراسی ، جامعه مدنی ، آزادی بیان و حقوق فلان و بسمان که در پشت همه این عناوین ظاهر فریب فقط نیت شوم تباهی و اضمحلال فرهنگ افغانی و اسلامی یا زیر پا کردن اسلامیت و افغانیت نهفته است.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

 

راننــدگی  در معیــت محــرم

بعــد از عــربســتان دولــت اســلامــی افغــانســتان نیــز به زنان افغــان رســما اجــازه راننــدگی داد

عربستان سعودی به مثابه قبله مسلمین سراسر جهان و جایگاه حرمین شرفین همیش برای مسلمان جهان حیثیت کشور الگو و نمونه را داشته که سایر ملل اسلامی در امور زندکی اجتماعی و مسائل عقیدتی همیش چشم براه رهنمونی و ارشادات عالمانه خادمین حرمین شرفین بوده اند.

ایشان نیز با صدور فتوی های شرعی در موارد کروی بودن زمین ، جواز خوردن گوشت زن در هنگام ضرورت ، حلال و حرام بودن بادنجان رومی و بارنگ و مسائل ازین قبیل همیش به رفع مشکلات و معضلات فقهی پیروان شان پرداخته اند.

اما بالاخره خادمین حرمین شرفین پس از چارده قرن شتر سواری یکشبه ره صد ساله پیموده با صدور فتوی جدیدی حتی به زنان شان اجازه رانندگی را اعطا فرموده و با این کار شان جهان را به حیرت انداختند که این موضوع در سایر بلاد اسلامی با خشنودی تمام خصوصا از طرف خانمها مورد استقبال قرار گرفته است.

افغانستان اولین کشور اسلامی است که با پیروی ازین اقدام مدبرانه خادمین حرمین شرفین قول عملی ساختن فتوی فوق الذکر را به زود ترین فرصت برای زنان افغان داده است.

دولت افغانستان فقط دو شرط دیگر را نیز به قید داشتن حجاب اسلامی خانم راننده علاوه کرده که یکی پوشیدن چادری آبی رنگ افغانی به مثابه رعایت فرهنگ و سنن پسندیده افغانی و دیگری رانندگی به معیت مرد محرم که می تواند شوهر ، برادر و یا پدر زن راننده باشد.

اما اگر محرم زن راننده در اثر معاذیر شرعی چون مریضی و یا اشتراک در نماز جماعت یا سهم گیری در مسابقات سگ جنگی یا بودنه جنگی از معیت زن راننده معذور باشد زن راننده می تواند با حمل عکس مرد محرم به رانندگی اش بپردازد

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید