گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

    چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«31»                      حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 

ترکــانی د بیــزو کــار نه دی

خــدای تعــالــی په آســمان کــی پښــتو خــبری کــوی او اســتاد خــلیلی په ځمــکه !

 میگویند حنیف اتمربه اشرف غنی گفته بود که تو ادعای متفکر بودن داری و درین راستا تا حال امتحان بد هم نداده ای اما اگر موفق شدی که خلیلی هزاره را به ریاست شورای عالی صلح گماشته و طالب اوغو را حاضر به مذاکره با او گردانی من شاگردی ات را قبول کرده و بدون امرت اقدام به هیچ کاری نخواهم کرد.

سه ما بعد ریاست شورای عالی صلح را جناب استاد خلیلی عهده دار شد و اتمر شرط را باخته و به شاگردی غنی تن در داد.

 

چندی بعد باز هم روزی اتمر رو به غنی کرده گفت اگر موفق شدی که استاد خلیلی را وادار کنی که به کندهار رفته و در وصف احمدشاه بابای درانی به زبان پشتو سخنرانی کند من دستانت را بوسیده و دیگر بدون اجازه ات آب هم نخواهم خورد.

یک هفته بعد خلیلی رهسپار کندهار شده و بدون آمادگی قبلی چنان به زبان پشتو سخنرانی کرد که حتی پرندگان و چرندگان را به حیرت انداخته و به وجد آورد.

 

حالا میگویند که حنیف اتمر پیشنهاد سومش را به غنی ارائه کرده و گفته اگر موفق شدی که استاد خلیلی را در تلویزیون شمشاد حاضر کنی که با مولوی تره خیل و جنرال طاقت یکجا به ساز اتن ملی در پیش کمره برقصند من از سمت مشاور امنیت ملی استعفا کرده و در سفارت افغانستان در کانادا به مشاورت میرمن شینکی کرو خیل خواهم پرداخت.

دیده شود چه می شود اما طوریکه ما خلیلی را می شناسیم باز هم غنی برنده خواهد بود مشروط بر اینکه خلیلی در اثنای اتن پایش بجلک نشده و مانند اتمر لنگ نگردد.

 

با تقـــديم حــــــــــــــــرمت

حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی

 

https://www.facebook.com/zahrkhand

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید