گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 چند طنز کوتاه با کارتونهای دیدنی«8»                            حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی     

حامــد شــیزی از ترس همســایگان مســلمان با امــریکای نامســلمان پیــمان دوســتی می بنــدد !

 بیچاره حامد شیرزی برعلاوه خیلی عیوب و نقایص دیگر از بخت بد به مرض شیسوفرینی هم مبتلاست .
یکی ازعلایم این مرض اینست که مریض خود را همیش تحت تعقیب دشمن احساس کرده و حتی در چاردیوار خانه اش هم احساس امنیت نکرده و در هراس است که مبادا دشمن از سوراخ کلید و یا دودکش بخاری بخانه داخل شده و او را بقتل برساند.
کرزی هم در اثر ابتلا به این مرض همگی را دشمن پنداشته و حتی از همسایگان مسلمانش هم در هراس است ، در حالیکه این همسایگان بیچاره بنا بر وجیبه اخوت اسلامی از هیچگونه همکاری و مددگاری در حق برادران مسلمان شان دریغ نکرده و در حالات اضطراری پیشتر از حکومت افغانستان به مساعدت و همدری برادران مسلمان پرداخته.
بعض ها که از این مریضی  کرزی بی اطلاع اند هوس پیوند دوستی او را با امریکا حمل بر نمک حرامی وی کرده و میگویند که کرزی خود کش بیگانه پرور است ، آنها بدین عقیده اند که کرزی بجای اینکه شکر خدا را بجا آرد که چنین همسایگان نیکو سیرت و مسلمان نصیبش گردیده که مورچه در زیر پایشان اذیت نمی شود دست دوستی بسوی کفر دراز میکند ، پس کاش بجای کشور های اسلامی ایران و پاکستان ممالک کفر چون آلمان و فرانسه در همساگی افغانستان قرار میداشتند که از ضعف دولت کرزی استفاده کرده جاسوسان داخلی شان را در کابینه و پارلمان افغانستان جابجا می ساختند و از طریق آنها در امور داخلی کشور دخالت کرده و جهت حرکت جامعه را تعین میکردند.
آنگاه کرزی قدر همسایگان مسلمان را که بجز عمل خیر و کمک و مساعدت محض ان لله چیزی دیگری از ایشان به خاطر ندارد بخوبی میدانست .

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

خــــدایا ســــی و نه بار پنــــاه می بریم به تو از شــــر شیــــطان در لبــــاس انســـان !

اگر به تاریخ معاصر کشور یک نگاه اجمالی بیاندازیم به یقین که در نحس بودن یا حد اقل مرموز بودن عدد سی و نه دیگر شک و تردیدی نخواهیم داشت.
نادرغدار درست بعد از سی نه ماه حکومت بدست عبدالخالق و دوست همزرمش محمود که سن هردو جمعاً سی و نه سال می شد بقتل رسید و پسرش ظاهرشاه درست بعد از سی و نه سال سلطنت توسط دادود خان مجبور به ترک تاج و تخت گشته و دادود خان در هفته سی و نهم سال بدست کودتاچیان خلق و پرچم به ضرب سی و نه گلوله بقتل رسید.
نابغه شرق تره کی در ظرف سی ونه ثانیه بدست های شاگرد وفادارش حفیط الله امین ذریعه بالش خفه شده رهسپار جهنم گشت ، رهبران مجاهدین بعد ازینکه سی و نه بار عهد و پیمان صلح را بی شرمانه زیر پا کردند ( مرتبه سی نهم در خانه خدا) توسط وحشیان طالب از قدرت برکنار شدند و طلاب کرام با و جود غر و فش فراوان بیشتر از سی و نه روز در مقابل بمباردمان طیارات امریکایی  تاب مقاومت نیاوردند و بالاخره فرار را بر قرار ترجیح داده به سر زمین آبایی شان متواری گشتند.
حامد کرزی فقط در ظرف سی و نه ساعت از یک انسان مجهول الهویه به زعیم ملی افغانستان ارتقا یافته و بر اریکه قدرت تکیه زد و به فرمان با داران پاکستانی اش زمینه ترور استاد برهان الدین ربانی را که درست سی نه بار برای انجام فعالیت های صلح بخارج سفر کرده بود و ازین راه فقط موفق به ذخیره سی و نه ملیون دالر و سی ونه خشت طلا گردیده بود فراهم کرد.
در سی و نهمین لویه جرگه در تاریخ لویه جرگه های افغانستان نواده شیخ المشایخ حضرت صبغت الله مجددی و جلالتماب حامد شیرزی که اگر سن هردو را جمع کرده و از حاصل آن سن دانشمند محترم صدیق افغان بنیان گذار ریاضی فلسفی جهان را تفریق کرده و تقسیم دو نمایم با ز هم همان عدد منحوس سی و نه بدست می آید که بالاخره به فتوی حضرت صاحب و فرمان حامد شیرزی این عدد نا میمون از لوح خاطر اعداد زدوده شده و روانه اسفل السافلین گردید
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

ســنگســار عــدد سی و نه دست آورد بی نظــیری در تاریخ لــویه جــرگــه عـنعــنوی افغـــانســتان

قرار اخبار رسیده از کابل بعد ازاینکه عدد سی ونه از طرف حاضرین مجلس لویه جرگه به فتوی محترم صبغت الله مجددی چوپان مجلس و بفرمان جلالتماب حامد شیرزی سلطان جنگل افغانستان به شیوه اسلامی طالبانی سنگسار شد ، بعد پارچه های آن عدد منحوس و نامیمون در همانجا به زیرخاک دفن گردید تا ملت مسلمان افغانستان از لوث آن عدد شوم و پلید در امان باشد.
محترم صبغت الله مجددی فرمودند که اجداد بزرگوار ایشان همه در راه مبارزه برای نابودی این عدد نحس و پلید عمر عزیزشان را سپری کرده و جد بزرگوار شان نورالمشایخ که آرامگاه شان امروز زیارتگاه خاص و عام است از هیچ وسیله ای چون دم  و دعا و تعویض و تومار برای نا بودی این عدد منحوس دریغ نفرموده اند.
ازینرو امروز جای نهایت مسرت و شادمانیست که ایشان دین اجداد شان را ادا کرده و به کمک و همکاری بزرگان قوم ، علمای دین و سر شناسان میهن این عدد شوم را روانه دیار عدم کرده و زمینه بازگشت خیر و برکت را در کشور مهیا ساختند !
ایشان اظهار امیدواری کردند که با نابودی این عدد منحوس امید است که علایم بی دینی و بی غیرتی چون ساز و موسیقی ، تماشای فلم های هندی و کنسرت و رقص و آواز ازین میهن اسلامی رخت سفر بسته و برای ابد نا پدید گردد !

آقای مجددی از صدیق افغان مخترع ریاضی فلسفی جهان خواهش کرد که کوشش بخرچ دهد تا این عدد منحوس را بکلی از لوح خاطر علم ریاضی تبعید کند تا فجایع اخلاقی که امروز به علت و جود آن دامنگیر جهان غرب است از جهان محو و نابود گردد !
 
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

جــلالتمــاب حــامــد کــرزی در مجلــس افتــتاحیــه لــویه جــرگــه

با پوشــیدن نقاب شــیر به سخــنرانی پرداخت !

 بعد از اینکه جناب کرزی دست آورد های ده ساله حکومتش را بر شمرده و از تحولات بزرگ در ساحه شهر سازی ، اعمار مکاتب و دانشگاه ها ، فابریکه های بزرگ صنعتی ، کوره های ذوب آهن ، اعمار بند های برق در مناطق مختلف کشور ، تاسیس مراکز بزرگ علمی و تحقیقی و صدها دست آورد دیگر حکومت شان سخن گفته و میزان ارتقای پیشرفت های اقتصادی کشور را با ذکر مقدار ذخیره های طلا و اسعار دیروز و امروز مقایسه کرده فرمودند که در هنگام گرفتن قدرت دولتی از طالبان ذخایر بانکی افغانستان فقط بالغ به شانزده ملیون دالر می شد و امروز بفضل خداوند سرمایه شخصی هر یک از برادرانم در دوبی بیشتر از شست ملیون دالر می شود ، سرمایه شخصی حاجی نبی مالک شهرک سبز برادر خلیلی صاحب در کابل و دوبی بیشتر از صد ملیون دالر می شود و سرمایه شخصی مارشال صاحب و برادرانش که از حساب بیرون است.
ایشان در قسمت از سخنرانی شان دولت امریکا را مورد خطاب قرار داده فرمودند که :
امریکا باید بداند که اینجا سرزمین شیران است و من حامد شیرزی سلطان شیرانم ، گرچه امروز ما خوار و ذلیل و بی دندان و بی پنجالیم و از شیری فقط غر زدن بما باقی مانده ولی با وجود آن ما شیر غرانیم و خون شیر در رگ های ما در جریان است .
لعنت به این جنگ های خانمانسوز داخلی که بیرحمانه و احمقانه بجان هم افتادیم و بهمدیگر نه پنجال ماندیم و نه دندان و چیزیکه باقی ماند آن را هم مافیای چپاولگر از دهان ما کشیده در بازار های پشاور بفروش رسانید ند و پاکستانی ها آن را به قیمت ده چند در بازار های چین و تایلند فروختند چون از دندان شیر در آن کشورها منحیث ادویه برای بالا بردن قوت مردانگی استفاده بعمل می آید.
ازینرو حالا دست بدامان امریکا دراز میکنیم که حفاظت ما شیران بی دندان را عهده دار گردد چون از شیر بی دندان چون تفنگ بی مرمی دو کس هراس دارد دزد و صاحب تفنگ ولی همسایگان ما جاسوسان در بین خود ما دارند که از بی دندانی ما بخوبی مطلع اند پس جز دست بدامان امریکا شدن چاره ای دیگری نداریم !   
 
با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

مــــداری کــــرزی و چــــال لــــویه جــــرگه عنعــــنوی

جهت از پا در آوردن مجلــــس نماینــــدگان

 خبرنگار بی بی چهل :
آقای کرزی ، اگر نظام حکومتی افغانستان بر مبنای دیموکراسی غربی استوار است که در چنین نظامی پارلمان مشاور و نظارت کننده حکومت است پس اصلاً جایگاه لویه جرگه عنعنوی در چنین نظام در کجاست ؟

حامد کرزی :
محترم ، افغانستان کشوریست دارای تمدن کهن و تاریخ پنجهزار ساله ، زمانیکه شما در شاخ های درخت و مغاره های کوه زندگی میکردید ما افتخار داشتن بزرگترین تمدن روی عالم را دارا بودیم

 خبرنگار بی بی چهل :
اقای کرزی ، منظورتان از ذکر این افتخارات کهن چیست ؟

 حامد کرزی :
منظورم اینست که ما داشته های فرهنگی خویش را که نظام سیاسی هم جز آن است هرگز فراموش نمیکنیم ، مردم ما از پنجهزار سال بدینسو با نظام شاهی یک پیوند عمیق قلبی داشته و اگر در تاریخ معاصر کشور چیزهای بنام جمهوری و یا جمهوری دیموکراتیک و یا اصطلاحات دیگر بچشم خورده اینها بیشتر جنبه تزئینی و تطابق ظاهری با مقتضیات زمان را دشته ولی در اصل همان نظام شاهی مطلقه در کشور حاکم بوده و همین حالا اگر شما در دهات و قصبات افغانستان سری بزنید خواهید دید که مردم مرا بنام پاچای خود می شناسند و اصلاً کلمه رئیس جمهور برایشان نا آشنا و بیگانه است.
من هم منحیث زعیم ملی این خطه مجبورم به فرهنگ بومی و رسوم و عنعنات این جامعه احترام بگذارم که لویه جرگه عنعنوی یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی این کشور است.
به پاس کمک های مالی جامعه جهانی و جهت حصول رضایت خاطر آنها ما خیلی پدیده های غربی چون پارلمان ، اپوزیسیون ، آزادی بیان ، جامعه مدنی ، حقوق بشر ، حقوق زن و مسائل ازین قبیل را که با فرهنگ بومی ما کاملاً مغایرت دارد پذیرفتیم ولی غربی ها هم باید بدانند که هر چیزی حد و مرزی دارد که باید حدود آن را رعایت کرد

.خبرنگار بی بی چهل :
با موجودیت یک پارلمان چه نیازی به تشکیل لویه جرگه عنعنوی دیده می شود آیا انگیزه اینکار فقط زنده نگهداشتن رسوم و عنعنات بومیست ؟

 حامد کرزی :
اگر نمایندگان مردم وظایف شان را بدرستی انجام میدادند و مطابق احکام اسلامی که به صراحت آمده ( اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولولامر منکم ) از اومر من سر پیچی نمیکردند اصلاً نیازی به تشکیل لویه جرگه عنعنوی نبود ولی حالا که ایشان با من از در ناسازگاری پیش آمده اند پس مجبورم که به آنها نشان دهم که یک نان چند فطیر است !

 خبرنگار بی بی چهل :
پس تشکیل لویه جرگه عنعنوی درحقیقت یک گوشمالی نمایندگان پارلمان است ؟

حامد کرزی :
در دهات افغانستان که مردم مصروف مالداری و تربیه مواشی اند گاه و ناگه پیش می آید که یگ گاو شیری از شیر دادن امتناع ورزیده و صاحبش را با شاخ زدن از خود دور میکند ، علت اینکار اینست که این گاو به اصطلاح دهاقین و مالداران هوایی شده و گمان می برد که او گاو نر است و شیر دادن را برایش کسر شان میداند ، علاجش اینست که صاحبش او را با یک  گاو نر یکجا کرده و از خواب نر بودن او را بیدار میکند بعد همه چیز دو باره بر وفق معمول پیش رفته و مشکل حل میگردد.
حالا بنده نیز با تشکیل لویه جرگه عنعنوی فقط میخواهم نمایندگان محترم را که قدری هوایی شده اند از خواب های طلایی بیدار کرده و دوباره به واقعیت های زندگی بر گردانم !

 با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

 http://haqani.funpic.de

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید