WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات سلیمان کبیر نوری کلیک نماید

 

 یک پیغام  ملی و وطنی و یک دعوت تاریخی و انسانی                       سلیمان کبیر نوری

میهن داغدار  و ملت رنجور و در بند کشیده ی ما ؛ سالیانیست درآتش فتنه ها برای حصول اهداف و هوس های کینه توزانه ی سردمداران هژمونی طلب قدرت های جهانی که متأسفانه در حال حاضر رهبری اصلی روند ها در کرهء زمین و فرمانروایی بر جهان را ، در انحصار خود می پندارند ؛ میسوزد .آنها که به خاطر  در  محاصره داشتن حریفان ، غارت منابع طبیعی ، نفوذ بر اهداف ژیوپولیتیک- جیو استراتیژیک دراز مدت ، در منطقه و بخصوص در کشور مان جا گزیده اند ؛ همه می بینیم که برای تحقق این اهداف ؛ سلاح نیرومند، موثر و کاری که انتخاب کرده اند ؛ سلاح آراسته و پوشش شده با « دین و مذهب » بوده و میباشد . اسلاف آنها از همین سلاح استفاده نموده دست آورد گرانبهای استقلال و دولت مترقی امانی در کشور مان را ساقط کردند و نوکران پر و پا قرص شان را بر ای جلادی وطنخواهان و آزادی خواهان و ترقی طلبان آن زمان سر قدرت آوردند ؛ آنها با همین سلاح پیکر هندوستان  به پاخاسته برای آزادی از اسارت بریتانیا را پاره پاره کردند و از دو توتهء شرقی و غربی آن با انضمام خاک های هنوز آزاد نشده وطن ما « پاکستان » را ساختند که جزئیات و نتایج و عواقب آنرا امروز تمام جهان در گوشت و پوست خود لمس میکند . آنها با استفاده از همین سلاح « لارنس عربستان » و کارگردانان مانند او را آماده و در شرق میانهء اسلامی به پیشوایی و امامت و پیش نمازی و تاجبخشی و کشور سازی و مذهب سازی ( مانند اخوان المسلمین ، سلفیت ، وهابیت ...) گماشتند که کارنامه های وحشتناک و وحشیانهء اجینتوری و جاسوسی ایشان اکنون به اندازه وسیع توسط خود منابع امپریالستی افشاء شده است . لطفاً برای مزید معلومات درین باره از جمله کتاب « بازی شیطانی » تحقیق جناب رابرت درایفوس را در لینک زیر بخوانید :

http://www.ariaye.com/etlaat/matlab.html

اینکه آنان همین سلاح را در « جنگ سر د » چگونه استفاده کردند ؛ همه مان با گوشت و پوست لمس کرده ایم و با آن  آشنا هستیم . تنظیم های هفتگانهء جهادی ساخت پاکستان و انگریز  و امریکا و عربستان و بالاخره طاعون و سرطان طالبانیسم و القاعده را نه تنها برای مقابله با شوروی ها بلکه برای نا بود کردن کشور و ملت و همیت و غرور و نیروی بشری و عسکری و آثار تمدن و تنور ما به وجود آوردند ؛ به کار انداختند و تا میتوانند بازهم از اینها که مجهز با همان سلاح هستند کار میکشند . امروز با تمام نیرو به رشد، توسعه و گسترش استفاده از همین سلاح که خودشان « بنیاد گرایی مذهبی » میخوانند ؛ بوسیله ی استخبارات مزدور جهانی، به همکاری و همیاری استخبارات و مزدوران منطقوی، بخصوص شیوخ عربی، آخوند های ایران وکرنیل های پاکستان مصروف میباشند، کارزار وسیعی را آغاز کرده اند؛ تا باشد که آسیای مرکزی را بدون هیچگونه درد سری با استفاده از نیرو های سیاهی  که جز دو شعار مهیب و خطر ناک ( شهادت و غازی شدن) چیز دیگری را نمیشناسند، با تمام منابع طبیعی غالباً دست نخورده و بیحد غنی اش تصرف و بلع و هضم و صاحبان اصلی و تاریخی این خطه انسانیت خیز را به سرنوشت بومیان سرخپوست امریکا و مظلومان پاکباخته افریقا و دیگر ساحات غارت شده دنیا تبدیل گردانند.آنان دریافته اند که درین ساحات جهان هنوز نیرو های کور و کر نگهداشته شده و جاهل و ارتجاعی و لومپن ؛ میتوانند سلطه یافته سکوت و آرامش گورستانی را بر مردمان تحمیل بدارند و صدای هر نیروی مترقی وآزادی طلب و دادخواه را در گلو خشک و خفه ساخته ، بیرحمانه تحت نام « شریعت و دین و مذهب » سرکوب نمایند.فکر میکنم رویکرد های 9 ساله غربی ها در کشور مان کافی باشد تا هرگونه توهم و تردید را درین مورد منتفی سازد که طی این مدت فقط برای ایجاد و تشکیل یک حاکمیت مقتدر  بنیادگرا در افغانستان ، کار ها روان بوده  که همانا طراوش برناموی ذهن  بازیگران  اصلی جنگ زرگری و هالیودی جاری (یعنی  مرکز توطیه های جهانی ) از ده ها سال به پیش بوده است !. و زمینه سازی ها درمورد موفقانه به پیش میرود.روند پیشبرد اهداف شوم این خودکامگان جنگ افروز چنین زیرکانه و بدون کمترین احساس ترحم به انسان و زندگی انسانا ن مظلوم و زحمتکش ، زمینه سازی و آماده شده است.اما طوریکه دیده میشود، تاکنون، برخورد نهضت های مترقی، دموکرات، سکیولار، عدالتخواه ، مدنی و روشن نگر در داخل و خارج کشور برای پیش گیری از وقوع چنین فاجعه ی سیاه تاریخی، مبهم است وحتی موضعگیری ها متأسفانه بعضا" بسیار عجیب و نامانوس مینماید.به هر حال امروز تمام اقشار جامعهء غرقه در خون و آتش ما ، به ویژه از سیاسیون و دانشپژوهان کشور در هرکجایی که هستند ؛ با فریاد درد آلود «خاموش» طلب و آرزو میکنند تا با برخورد علمی و بینش  ساینتیفیک ، منطقی و اکادمیک از سطحی نگری ها و روز مره گی ها فراتر روند و به ریشه اصلی و اساسی این مسایل و مصایب کاوش کنند .از آنجاکه در تمام این عرصه ها سلاح اصلی و برنده و فیصله کن استعمارگران کهن و نوین , شکل و قیافه و پوشش دینی و مذهبی دارد و نیرو های که اجیر میکنند ؛ با مدعیات و هیجانات دینی و مذهبی سوق و اداره میگردند , سوال اساسی سیاست و علم و تحقیق و تفکر طبعاً این میباشد که آیا واقعاً دین و مذهبی که مردم ما به آن مؤمن اند ، فقط چیزی برای کار برد چنین وحشیانه از برای دشمنان پدران و نیاکان شان ، خود شان و نسل های آینده شان است ؛ راه و چارهء دیگری وجود دارد ، ندارد ؟

لذا آرزوی مردم و خواست تاریخ و زمان از متفکران و اندیشمندان محترم این است که هرچه عاجل به حل این معمای مرکزی  توجه فرموده  به گشودن این گره های  پیچ و در پیچ  پرداخته ، قرآن و پیامبر یعنی هسته اساسی دین و مذهب مردم ما را از دست ارتجاع سیاه کشور، منطقه و جهان اسلام و امپریالیزم جهانی بیرون آورند.تا جائیکه بنده اطلاع دارم و دریافته ام ؛ درین راه دشوار مبارزهء اساسی  یکی از محققین و دانشمندان بزرگ کشور محترم عالم افتخار با بیرون دادن  بهترین آثار و گذاشتن اولین سنگپایه ، و آغاز کار ظریفانه با تمام نیرو و کیاست سیاسی و کاملا" اکادمیک برداشتن گامهای استواری را آغاز کرده اند، که من این زحمتکشی ایشان را ارج میگذارم . ولی به تنهایی و کار منفرد یک تن نمیشود همه را از این ورطه عظیم بیرون کشید و به سرمنزل مقصود رسانید . نوشته ها و آثار ارزشمند محترم محمد عالم افتخار برای بعضی  ها عجیب و نامانوس معلوم میشود برای آنکه چنین شیوه تحقیق و نگارش آنهم در باب اساطیر و دینیات و قرآن شریف و تاریخ اسلام که غالباً همیشه سرکاری و درباری و مغرضانه و فرمایشی تدوین گشته ؛ جدید است ؛ بر علاوه بینش در آنها در اساس ساینتفیک بوده و ارائه در چوکات متون اعتقادی می باشد . بدینجهت خواننده گان گرامی اندکی سعی فرمایند ؛ که با ترمینولوژی خاص مورد استفادهء ایشان انس بگیرند ؛ آنگاه فهم و هضم آن ها چندان دشوار  نخواهد بود .بر علاوه محترم عالم افتخار ؛ خود در این زمینه ابتکار بی سابقه ای کرده و یک کتاب داستانواره و فیلمواره آماده کرده اند و قرار است این اثر آموزشی و پیداگوژیک و هنری به فیلم و سریال سینمایی تبدیل شود تا برای همه در راه آسان فهمیدن و درست فهمیدن علوم و اندیشه های معاصر ایشان و دیگران مدد برساند . در عین حال برخورداری از این اثر به معنای برخورد دار شدن از اساسات و الفبای جهانشناسی ساینتفیک و ترمینولوژی آن خواهد بود !

این اثر ناب چنین نام دارد :

« فقط به دنبال یک : گوهر اصیل آدمی ـ 101 زینه برای تقرب به جهانشناسی ساینتفیک » لینک آنرا در پایان اعلام میدارم .   این کمترین با دلایلی که عرض کردم از  همه دانشمندان عرصه سیاست و اکادمیسن ها و محققان و اندیشمندان کشوراحترامانه میلطبم تا  این آثار و تحقیقات و یافته های مشابه  را مورد تحلیل و ارزیابی علمی و اکادمیک قرار داده مشترکا" به غنامندی هرچه بیشتر آنها بپردازند , تا در مسیر تحولات کنونی هرچه بهتر به تنویر صفوف نهضت مترقی و توده مردم پرداخته و نقش سازنده خویشرا درین امر بزرگ تاریخی ایفا نمایند.باید نهضت ضد ارتجاع سیاه نوکر امپریالیزم و جوانان ترقیخواه و مردمان مدنیت دوست ما  هرچه بیشتر از همچو آثار و اندیشه های کشافانه استفاده کنند !

آنانی که قدرت مالی و سایر امکانات برای چاپ و پخش گسترده تر آثار دارند , باید به نام مردم و وطن , خود قدم پیش گذارند و آنانی که میتوانند و امکانات دارند این همکاری ها و همیاری هارا فداکارانه سازماندهی فرمایند .دوستان و رفقایی که گردانندگی سایت های مترقی را به عهده دارند، از ایشان توقع برده میشود که بدون هیچگونه توهم و تردیدی در زمینه به نشر منظم این آثار روشنگرانه و اکادمیک محترم عالم افتخار بپردازند تا باشد که این آثار در گستره وسیعی به دست اندیشمندان و جوانان و مبارزان صدیق راه رهایی و نجات میهن و مردم برسد .

موفقیت شما را آرزو میبرم به پیش به سوی هدف بزرگ روشنگرانه ی تاریخی !

باعرض حرمت واحترام

کتاب گوهر اصیل آدمی را که در سه جلد حاوی داستانهای کوتاه به هم پیوسته شیرین و بیحد زیبا و در عین حال حاوی عالیترین میتود های شخصیت سازی و رواندرست سازی است ؛ از اینجا دریافت و دانلود فرمائید :

http://www.ariaye.com/ketab/ketab.html

 .رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید