2014/11/14

دیدګاه

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۲۰۱۴

هر افغان حق دارد نظریات ودیدګاهای خویش را در موارد مختلف زندګی برای مردم افغانستان خاصتا دکتور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله وچهارمعاون شان بګویند وبرای شان دیدګاهای خویش را بیان نمایند که چیبودین چي شدین - چطور به قدرت رسیدین چی می خواهید و چی می کنید وچی از دست تان پوره است وبرای چي این همه تپ تلاش می کردین که ریس جمهورویا معاون ریس جمهور شوید؟؟؟ اګر به این سوالات جوابات ارایه نمودین درآن صورت من می ګویم درست ، من هر ګز قبول نه دارم که شما روز ۱۰۰ مرتبه می ګویید که من ۱۰۰ متر خیز می زنم ، من توپ فوتبال را وخت که شوت کردم در کره مهتاب رسید و زمان که کیهانوردان به مهتاب رفتند توپ که من شوت کرده بودم انها یافت وبه همرای خود پس آورد این را می ګویند غلو ، دروغ که از شاخدار تیر شد آنرا غلو می ګویند ، هموطنان عزیز در کمپاین های انتخاباتی هر دو رهبر( تیم تحول وتداوم و همګرایان ) به مردم می ګفت که ما وضع اقتصادی را بهبود می بخشیم ، ما فقر را ګم می کنیم ، ما تعلیم وتحصیل را بهبود می بخشیم ،ما امنیت را تامین می کنیم ، ما این کار را می کنیم وان کار را می کنیم ، و کار را به اهل کار می سپاریم ،در تقرر وتعین وزرا ، معین ها ، روسا ، والی ها ، ولسوال ها ، قوماندانان در هر سه ارګان قووای مسلح به اساس تحصیل- تخصص وشایستګی افراد واشخاص تعین می شود که تا حال ما هیچ نه دیدیم ومی دانم که جنګ و جنجال سر این است که کی ها چقدر مصرف کرده وباید برایش حق شان داده شود تجار وسرمایه داران ،وزرای کابینه کرزۍ والیان ملیونر و ملیاردر زمان حکومت داری کرزۍ که از خون مردم ملیونر شدند وامروز حساب جایداد های شان به ۱۰۰ ها سند وقواله می رسد کی پرسان کرده ؟؟؟ و این ها به شمول تفنګداران و تفنګسالارها وقوماندانهای دزد جهادی به خاطر به ټیم عبدالله عبداالله و اشرف غنی پول مصرف کردند که در آینده یا به همین مقام ها باقی بمانند ویا ارتقاع نمایند تا اینکه در آینده مسون باشند وهیچ کسې و مقام از ایشان تحقیقات نه کند ویا به څارنوالی محول نه سازند ، کشور های غربي از امریکا شروع تا اخرین کشور شان در ( رشوت ترور قاچاق فساد اداری قراردادها تشویق وترغیب شان به کارهای خراب مانند ترافیکنګ هیرویین وتریاک و هم چنان غصب زمین ها و تجارت نوشابه های الکهولی و قاچاق سنګ های قیمتی-یورانیم انتیک باب کرومایت هیرویین وتریاک وچرس )با این ها شریک بودند ازهمین خاطر هم مشاورین وزرا ووالیها ملیونر شدند وهم خود مامورین دولتی ، امروز که جنجال انتخابات به چالش کشانده شد و تقلب در ان شد وبعدا زمان که اشرف غنی احمد زۍ برنده اعلان شد ، تیم همګرایی مخصوصا معاون دوم ان حاجی محمد محقق و خانمحمد عطامحمد نور امرالله صالح ریګستانی قانونی محمدی مجیب الرحمان ایرانی فضل الرحمان اوریا به جان اقای داکتر عبدالله شروع کردند که ( یا تخت یا تابوت ) و ګپ تا جای رسید که عکس های کرزۍ پاره وپایین ساخته شد و عطامحمد نور اعلان کرد که ما حکومت موازی می سازیم ما این ها را انقدر بزنیم که دست ها وپاهای شان را دور در کوچه ها پرتیم و امرالله صالح این بچه ګک جوان هنوز شیرچوشک می ګیرد انقدر سخت می ګوید که قسم به ذات خدا است .... بشنوید ،هر کدام را امروز همین لحظه همین دقایق مخاطب قرارداده می پرسم که اګر قدرت سیاسی را به شما می دادند راست و صادقانه بګویید که شما اشرف غنی را شریک می ساختین ؟؟؟ من هم یک قسم حق دارم بخورم ( به خدا قسم )که شما هر ګز وبه هیچ وجه اشرف غنی را در حکومت شریک نمی ساختین، زیرا قسم که در مکه مکرمه کردین ما دیدیم ، قسم که در پیشاور کردین ما دیدیم ،قسم وتعهد که با خلقی ها وپرچمی ها در مورد اتلاف کردین ما دیدیم ؟؟

وحال که شما بالای اشرف غنی تحمیل شدین وبه زور امریکا شما داخل سیستم شدین حال دیګر یک زره از خدا بترسین که هر لولو ، هر بیسیواد ، هر غدار ،هر غاصب ، هر قاتل ، هر دزد ، وهر قاچاقبر و مافیا را به زور وتهدید سر اشرف غنی در کابینه تحمیل نه نمایید بګذارید که اقلا یک بار در تاریخ افغانستان مقام ها و پوست ها به اساس لیاقت شایسته ګی وتحصیل وتخصص در افغانستان شکل بګیرد زیرا شما اګر برنده می شدین به کسر بودجه ۴۰۰ ملیون دالری به قضیه کابل بانک به موضوع سفرهای به خارج به تقرر رفقای مجاهد تان به قطع رشوت و قطع فساد اداری با همین وزرای بدنام ووالیان بدنام وسفرای بیکفایت وبیسیواد وغیر مسلکی این کشتی ور شکسته را به کجا می بردین ، و من با اقا ی داکتر عبدالله صادقانه می ګویم که لطفا مثل که در کمپاین ۲۰۰۹ به دزدان وچپاولګران تکیه نمودید باز تکراری از آن بدتر به شکل دیګری از آنها به دادن وعده ها به ایشان مقام های وزارت ها و ولایات وسفارت ها نه دهید که کار نادرست است ، ازهمین خاطر الحال یخن شما را ګرفته واز طریق زور با شما برخورد می نمایند ، خوب ببینید که افراد که در قضیه کابل بانک ویادر رشوت وزارت دفاع ویا در دیګر قضایا افراد جهادی مربوط به حزب جمیعت شامل اند چطور باید انها را برات به دهید ، خوب متوجه باش برای همه این ها بګو که پول که شما در کمپاین من مصرف نمودین از مدرک معاشات شما نه بود ، از مدرک تجارت شخصی تان نه بود ، شما ها این پولهارا دزدیده بودید و من از پول های دزدی شده تان استفاده کردم آخر شما بیل زده پول پیدا نموده اید ؟؟؟؟ ازین که به محاکم شما را حواله نمی کنم این هم برای تان بس است خودرا چپ بګیرید واین باید باشد جواب تان به غاصبین ودزدان ورشوتخوران ، بلې من حق شما می دانم که اګر افغان های پاک وبا وجدان دارید و تحصیل دارد و تخصص دارد ودر مدت زمان ۲۱ سال دستان شان به رشوت و خون مردم الوده نیست انرا معرفی نمایید شاید اشرف غنی بعد از تدقیق و کنترول انها را در کابینه مطابق تخصص شان وفهم شان داخل بسازد ، در غیر ان افراد و اشخاص خارج ازین دو ټیم بسیار زیاد است که عطش شان خدمت صادقانه به مردم است وهیچ جرم وخیانت هم نه کرده باید انها را شامل حکومت بسازید .

     

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد