2014/08/22

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در وطندار الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست.

به انهای که تا حال با تعصب ویا لاشعوري قضاوت می کنند

نویسنده : دکتور طاوس وردک

مضمون هذا را تقدیم وطنداران محاجر که در امریکا کاناډا استرالیا اورپا و کشورهای اسیایی بود باش دارند و تا هنوز حقایق را انچنان که بودمی خواند ویا می شنید ، با تاسف که نه خواندند ونه شنیدند و با تاسف که نویسنده ها وژورنالستان ، تاریخ دانان یا نه خواستند ویا نه توانستند ویا از ترس جان خود ویا از سمپاتي که به این حزب آن رهبر ، آن ایدیالوژي مربوط بود ویا خوشش می آمد طفره رفتند ویا غلو کردند ، می خواهم که از واقعیت های عینی جامعه افغانی پرده بردارم وبرای همیشه مغز های پوچ و شسته شده اخوانی های بیسیواد ومرتجع و روشن فکران منحرف ودروغ ګوی ، ماویست ها ، سازایی ها ، کجایی ها،وخاصتا آنعده کمونست های که الف جګر بودند وبه عقیدت وایمان که داشتند از آن منکر ویا منحرف شدند ،در حقیقت اخوانی بودند وصرف به خاطر منافع شان به حزب دیموکراتیک خلق افغانستان رجوع کرده بود وامروز هر کدام شغل، مسلک وحرفه راکه تا امروز هیچ نه خوانده بود ، تغیر موضیع نموده به صفحه از تاریخ حقیقی وطن آشنا بسازم تا این که تاریخ واقعی افغانستان را بسیار مختصر مطالعه نمایند

هموطنان ما در تلویزیون های افغانی که در امریکا نشرات می کنند البته به ګردانندګی اقایون ( خطاب اقای اشنا اقای مسکین یار اقای حسن امیری ) وغیره مخصوصا اقای خطاب که مراجعین وی ویا سخن ګویانش بیش از ده نفربیش نیست وهمیشه به موضوعات اسلام دین ومذهب اسلام قران و محمد واحادیث نبوی ، کمونست ها و ګیلم جم و غیره مصروف می شوند وتمام موضوعات داخلی افغانی یعنی موضوعات اجتماعی را به شد ومد عربی واسلامی برای مردمان محاجر افغان توضیح می نمایند ومن یقین دارم که یکی شان هم از الف بای شریعت و فقه اسلامی خبر نه دارند ، امریکا وغرب را دشمنان افغانستان وجهان اسلام وانمود ، نموده و موضوعات شراب را در دیموکراسی نیم بند افغانستان ناروا می پندارند و خود ها را بهترین مسلمانان کره زمین وانمود می نمایند در حال که در غرب توسط پول فحشا تکس فاحشه ها وخانه های مساج حمام های سونا شراب فروشی ها وانواع تکس های دیګر که در واقعیت امر برای مسلمانان که واعضین سر به کف اسلام درین تلویزیون ها می باشند برای خود حلال می پنداردکاملا حرام وزهر قاتل است ، و ازبچه های شرابی دختران نیمه لوچ و بازیګوش وبیدون فرمان شان که حتی زبان مادری را اکثریت شان یاد نه دارند حرف به زبان نمی آورند ، و بیدون تحلیل وارزیابی ها، نان سوسیال را خورده خواب اند در همان سرزمین کفار ویا برای وزرای دو تابعته نیز صد نوع جفن می ګویند اصلا نمی فهمند که چرا مردم محاجر شدند و محاجر یعنی هویت اصلی افغانی خویش را دارند ودر وطن هنوز فضای ارام برګشت برای شان میسر نه شده وخانه های واپارتمان های شان از طرف اشرار بی فرهنګ غصب شده از طرف دیګر این محاجرین که در کشورهای مختلف زندګی می کنند کجا بروند ، خانه نه دارند کار نه دارند آیا همه را می کوشید باید به افغانستان نه می ګذارید بیاید ، علاوه بر ان خود را وارثین تخت وتاج حرمین شریفین معرفی می نمایند وفتوای صادر می نمایند که چرا در فرانسته کاریکاتور های محمد رسم شده و یا چرا این ویا انجا را اشغال نموده وباید روابط افغانستان با این ها قطع ګردد وسفارت فرانسه مسدود شود ، در حال که حرمین شریفین ودیګر کشور های عربی تا حال حرف مخالف به کشور فرانسه نه ګفته صرف مسلمانهای احساساتی و بیسیواد ومرتجع افغان منافع ملی ومصالح علیای خویش را زیر پای می نمایند ، سوال من از مسلمان های شفاهی که به زبان اخوند ها وملا های دیوبندی ویا پاکستان وایرانی مثل شادی جت ها عمل می کنند مسلمان شدند ودر بدل ۱۰ الی ۱۰۰ ډالر شرف وعزت خویش را می فروشند چرا و به زهنیت های عام مردم زهر پاشی می نمایند ( نویسنده ها تاریخ نویسان ژورنالستان و تلویزیون های همین قماش مسلمانها ) تاریخ تجاوز عربها را به شمول چهار یار کبار که مردم که مسلمان نمی شدند در افغانستان سر می بریدند وچرا از دشمنی با این ها یاد نمی کنید ، تلخه دارین یا نه ؟؟ و همان شاه دوشمشیره که توسط دو شمشیر افغان ها را از یک طرف سر بریدند و امروز باز بالای قبر مردار وی تار و میخ کوبی دارند واز مرده اولاد می طلبد ویا از مرده پول وثروت می طلبد این است اسلام چرا ذهنیت مردم را ملاها واخوند ها روشن نمی سازند تاریخ تجاوز انګریز هار ا که باز قبر یک انګریز را یا کله خر را در نزدیک کانتیننټال به نام پیر بلند جور کرده ومردم به زیارت ان می روند و یا احمد شاه بابا ویا سلطان محمود غزنوی که لشکر کشی کردند بالای هندوستان و به ملیون ها هندو را قتل عام کردند و غنایم را اوردند ، این کدام قهرمانی بود وچرا باید بالای سرزمین بیګانه تجاوز صورت بګیرد ویا امدن قوت های شوروی که به خواست خود نورمحمد ترکی وامین با حضورداشت سه نفر خلقی بیروی سیاسی ( سیدمحمد ګلاب زوی اسلم وطنجار اسدالله سروری و یک نفر پرچمی ببرک کارمل ) امدن وبسیار کمک های مادی و ساختمانی وصنایع را به افغانستان کردند که اګر کتاب های سلطان علی کشتمند را بخوانید باز در می یابید که شوروی به افغانستان صادقانه خدمت نموده است که یک قلم انرا که ( تعلیم وتجهیز قووای مسلح مدرن بود ) ودر جنوب شرق اسیا چنین قوت نه بود تخنیک محاربوی زمان ببرک کارمل را در مراسم رسم ګذت ها مشاهده نمایید و بعدا به فرمایش پاکستان دکتور نجیب الله شهید مجبور ساخته شد که افغانستان را ترک بګوید وبه هندوستان مطابق میلش به هند برود و برخلاف حرف هایش که ګفته بود (( من منګیستو حالی ماریان ریس جمهور اسبق حبشه نیستم که فرار کنم )) ولی جانانه فرار کرد که از طرف حزبی های بخش دوستم و وزرای مانند ( وکیل بریالۍ رزم جو نجم الدین کاویانی فرید مزدک) مانع وی شدند وراهی دفتر ملل متحد در کابل شد ، اګر نجیب الله با ببرک کارمل می ساخت اصلا هیچ کاری نمی شد وقرن ها اشرار ها به قدرت نمی رسیدند، حال بګویید چې فرق بود بین امین و دکتور نجیب الله ، هردوی شان طرفداران ببرک کارمل را تحویل نمی ګرفت وفقط یک نقص طرفداران ببرک کارمل مرحوم داشتند که طرفدارن ببرک کارمل باسیواد وباتیوری ومعتقد با ایده و پاک بودند ، ازطرف دیګر دکتور نجیب الله جنرال دوستم را قهرمان ساخت و در ستدیوم رسم ګذشت این قهرمانان را همه مشاهده کردین ،بعدا اورا تهدید وتوهین کرد ودوستم مجبور شد به مزار وسمت شمال پناهنده شود و جنرال مومن را در اغوش ګرفت و شخص قوماندان قول اوردو یک بیسیواد مطلق از شینډنډ به نام جمعه اڅک بود با مومن مخالفت می کند واو از امر قوماندان قول اوردو و دکتور نجیب الله سرکشی می کند و دکتور نجیب الله یک ادم چرسی وبیسیواد سیاسی ماڼوکۍ منګل را با چند نفر دیګر به شمال برای اشتی بین دوستم ، مومن و دکتور نجیب الله به مزار شریف روان می کند که بسیار خرابی کردند ، دکتور نجیب الله و رفقای هم قطار شان نه توانستند یک ازبک بچه را که در تمام افغانستان به فرمان نجیب رزمید و موفق بود در اغوش نه ګرفت در حال که به ده های پشتون وتاجک وهزاره تقدیر و رتبه می ګرفت به یک ازبک بچه نیز باید به دیده قدر نګرسته می شد که اوضاع به این وخامت نمی ګرایید ، ، در مقابل خلقیها از یک سر به شمول دکتور نجیب الله ومحمد رفیع- شهنواز تنی نیازمحمد مومند قادر اکا وده ها جنرال دیګر دارای هویت اخوانی وخلقی به نزد حکمتیار به پاکستان پناهنده شدند و رهبری نجیب الله به سرکردګی محمد رفیع که در عکس ها می بینید که با اغا صاحب میر عبدالرحمان در چهار اسیاب پناه برده ومذاکره دارند ، حکمتیار در جنګ های کابل از جنرال دوستم کمک می خواهند وهردو را شما در میز بالای خریطه می بینید ولې حالا در تلویزیون اقای خطاب یک وردکی ودیګران به جنرال دوستم ( ګیلم جمع می ګوید ویک نفر از مشرقی درهمین تلویزیون اورا می ګوید که ګیلم ها ی ما را جمع کردند ، اقایون شما خودرا پشتون وغیرتی می ګویید چرا همرایش جنګ نه کردین وباز چرا امروز در امریکا ویا غرب به نان سوسیال خواب کرده زندګی دارید ومردم را در افغانستان علیه یکدیګر تحریک می نمایید ، چراهمیشه از صلح از وحدت ملی از دوستی از صمیمیت حرف نمې زنید هر کدام تان خود ها را از اشرف غنی کرده ویا از عبدالله عبدالله کرده فروفیسرتر وداناتر می دانید اګر شما عقل کل هستین لطفا بروید کابل در انجا اپوزسیون را بسازید وکارهای خوب وخراب دولت جدید را انتقاد نمایید من یک روز حرف سازنده و خوب و پاک را از تلویزیون ها افغانی در امریکا نه شنیدم همیشه (۰ اسلام دین محمد احادیث ) ورد زبان شان است ، آخر وطندار ، او برادر یک روزاز لغو بیکاری از لغو تفرقه افګنی یک روز از لغو سمت پرستی وتنظیم های واشرار فاسد ورشوت خوران نیز ګپ بزنید ، بروید به کابل هر قصر وخانه مقبول مربوط است به اشرار بی فرهنګ یک خانه کمونست را به من نشان بدهید ،می ګویند کمونست ها با مسلمان ها یک جا می شینند ، آخر شما از کجا مسلمانشدین ویا هستین ایا مسلمان ادم کش است خاین ملک وملت است رشوت خوروغاصب است - چپاولګر است ،ګردن کلفت و چرکین است ، می ګویند دوپاسپورته هستند ایا مجاهدین یک پاسپورته چور نه کردن وبه غرب با ملیون ها دالرفرار نه کردند کابل بانک را کی ها چور کرد ، یک زره شرم کنید وحقایق رابخوانید وبعدا زمزمه نمایید . به ګلبدین حکمتیار در چهار اسیاب پناه بردند و قوای مسلح را بخش پرچمی ها به مسعود و بخش خلقی ها به حکمتیارتسلیم نمودند ) بعدا کابل در بین دو ابر قدرت جهادی ( احمد شاه مسعود وحکمتیار ) به مخروبه تبدیل شد و ۶۰۰۰۰ نفر قتل عام شدند و۲۴۰۰۰۰ نفر محاجر شدند ، معادل ۱۹۰ ملیار ډالر تخنیک محاربوی زمان ببرک کارمل را بین خود تقسیم وباز بالای دشمنان فروختند چرا ګنګ می باشین که امروز یک مجاهد ویک تلویزین افغانی در امریکا ازین یاد نمی نمایند بلکه از ۵۰۰۰شهدای ګم نام که کی ها کشتند معلوم نیست یاد می نمایند ، بعدا زمینه اشغال افغانستان برای پاکستان در وجود طالبها از طرز وعمل کرد مجاهدین میسر می شود و مسعود در ابتدا به نزد جنرال دوستم پناهنده می شود و باززمان که طالبها مزار شریف را اشغال می کند با زمینه سازی ملک جان وزیرخارجه دوستم در ان زمان بود دوستم به ترکیه میرود وملک را هم طالبها بازی می دهند واو از ترس طالبها به ایران پناهنده می شود ، وطنداران افغانستان بسیار شدید زخمی است برای تداوی آن به دکتوران فهمیده دلسوز وطن دوست پاک تحصیل کرده ومتخصص ضرورت است ودر ضمن مشاورین خاص افغانی نیز با همه دار ونه دار که در مغز دارند فدای این مریض نمایند و تلویزیون ها نشرات و رادیو ها ، مخصوصا نسل جوان اعم مرد وزن ، همه دست به دست هم داده فقط به ادامه حکومت وحدت ملی مخصوصا وحدت بین دونفر ( اشرف غنی و عبدالله عبدالله ) را هر هموطن تقویه وتبلیغ نمایید هر ګز به شرانداز ها خاینین وطن فروشان تفرقه اندازان مزدوران پاکستان ایران وعربها زمینه تبیلغ میسر نه سازید همه به مثل مورچه ها این مریض نزدیک به مرګ راتوسط دستان و دندان های تان به شفاخانه ها وتداوی برسانید لا اقل ۵ سال آینده را به رهبری اشرف غنی به صداقت وهمدلی ادامه بدهید ولبیک بګویید به همه فیصله های وی ، تا اینکه نسل های اینده سر هر کدام تان افتخار نمایند این است اصل زیست با همی و همګرایی وهم سویی .

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد