2015/11/09

زن افغان میتواند وضعیت افغانستان را تغیر بدهند

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن

در مورد زن های قهرمان ونستوه افغانستان کتاب ها - جراید - ژورنال ها - اخبار ومقالات - اشعار وهماسی های درج تاریخ شده انچې امروز درین مرحله تاریخ به دوش زنان کشور است می خواهم به ان بپردازم وذهنیت طبقه اناث روشن فکر - روشن ګر - تحصیل کرده - تعلیم یافته - متعلم لیسه ها - کالج ها - دارالمعلمین ها وپوهنتون ها و مامورین دولتی در سطوح مختلف را روشن بسازم .

در طول ۴۲ سال یعنې از زمان تغیر رژیم شاهی به رژیم جمهوری توسط داود خان زن های افغان نقش بارز وقابل ستایش وارزشمند را برای مردم افغانستان انجام نه داده ، نه تنها که برای دفاع از حقوق شان بلکه برای دفاع از وطن وطنداران از ( ظلم - وحشت - بربریت - تجاوزات جنسی - فروش زنان - تهدید زنان - بیسیوادی - کارهای شاقه - ازدواج های اجباری - لغو بیکاری - تربیه اولادهای خویش - ومخصوصا برای ختم جنګ و تامین امنیت کار های مفید وسازنده انجام نه داده )) ،حتي صلاحیت سخن زدن پیشروی شوهران - ویا بین دیګر زنان و مردان کشوررا نیز از دست داده است ، در حال که زن افغان به زور وقوت خود می فهمند ولی از ان تا حال استفاده نه کرده ، همه روزه شوهران ، فرزندان ، پدران ، خواهران ، برادران ، خویش واقارب شان زخمی وکشته می شوند اما صدای اعتراض - صدای قهر - صدای یک پارچګی - صدای مادر بودن وصدای مبارزه علیه ( خشونت زنان - علیه جنګ - علیه بیکاری - علیه سنګ سارکردن ها - علیه مداخلات کشورهای همسایه - علیه افعال وکردان غیر اسلامی وغیر افغانی طالبها داعشی ها ومجاهدین در مجموع بلند نه کرده است) ، زن ها می توانستند که مانع افعال وکردار شوهران ، فرزندان ، خویشاوندان وهموطنان خود که علیه دولت ومردم سلاح ګرفته ومی جنګند صد واقع شوند ومانع ایجاد نمایند ، که این کار ها از عهده هر زن ودوشیزه جوان ومادران کشور پوره است و مانع شده می توانند که نه شدند و نه کردند ، بیایید لشکر عظیم وبزرګی را در لیسه ها - در کالج ها - در دارلمعلمین ها در پوهنتون ها در چوکات یک سازمان سر تاسری زنان متعهد کشور تشکیل نمایید و به شکل اپوزیسیون دولت در کشور علنا و قانونا به خود اجازه بدهید و به ملیون ها زن را در صفوف تان سازماندهی نمایید واز تلویزیون ها - رادیو ها - اخبار وجراید بخواهید که در مورد نقش و فعالیت های تان همه روزه راپورتاژ ها و اعلانات داشته باشند ، زنان مخصوصا دوشیزه ګان جوانان می توانند در همه مکاتب ولسیله ها اخبار و مجله های تبلیغاتی و کارهای عملی وتیوریک خویش نشر نمایند ، زنان میتوانند در احزاب دیموکرات و ازادی خواه خود ها را تنظیم نمایند ولی به هیچ وجه در احزاب وسازمانهای تروریستی و مرتجع و عقبګرا خودرا تنظیم نه کنید که این سازمان ها در در ادوار تاریخ  مخالفت خود را در مورد روی لوچی ویا آزادی زنان ویا تحصیل وکار زنان نشان داده است ، زنان باید بهترین فرزندان قهرمان ووطن پرست را در اغوش پر عطوفت خانوادګی برای خدمت به وطن تربیه نمایند ، زنان کشور همان قسم که ګفته است که به یک دست خود ګهواره را شور می دهند وبا دست دیګری جهان را ،حقیقت است  زنان باید بفهمند که تا امروز این ها یک ویا چند فرزند مخترع - مبتکر - قهرمان به دونیا نه اورده ، انهای را که حامد کرزۍ ویا اشرف غنی لقب قهرمانی دادند ( صرف اغواګری- فریب- تطمع کردن ها ودهان شان چوپ کردن بوده وخیانت ملی مرتکب شدند ) زیرا به کسانی باید لقب قهرمانی داده شود که او ( قاتل نه باشد - اجیر ومزدور بیګانه ها نه باشد - خاین به وطن ومردم نه باشد - ارزشهای ملی را زیر پای نه کرده باشند - تعصبات قومی ، لسانی وسمتی نه داشته باشند - مزدور ونوکر ، پاکستان ، ایران ، عربها و امریکا نه باشند ، وطن فروش نه باشند ورشوت وخیانت نه کرده باشند ) در حاله که قهرمانان که از طرف این ها نامیده شدند همه افعال واعمال خیانت دروجود شان موجود بود، ببینید کابل را کی ها ویران ساخت ، ۶۰۰۰۰ کابلی را کی ها کشتند ، ۲۴۰۰۰۰ را در سه روز کی ها محاجر ساختن ، قوای مسلح را کی ها مضمحل کرد ، - زنان را در قرغه کی ها بیعزت وبیستر کردند ، فرخنده را کی ها سنګ باران وباز زیرموتر ساخت ودر دریای کابل انداخت وسوختاند ومجرمین چی شدند ، دختر بسیار مقبول وجوان غور را چرا سنګ باران کرد ، در پارلمان کی ها نشسته اند ، - زن ستیزان همه روزه به سرنوشت زنان بازی می کنند ، شما زنان متحد شوید ، شما زنان لشکرعظیم را تشکیل نمایید و ۱۰۰۰۰۰ هزار زن در یک سال دور یک سازمان متحد زنان نخبه افغان متحد شوید وباز به شکل متحدانه به روی بازار مارش عظیم را بوجود اورید و غریو - فغان - ناله - فریاد - خواهش - نظریات - مفکوره تان را در مورد نظام طي قطع نامه به حکومت پیش کنید که ما خواهان فوری استعفي ریس جمهور می باشیم و در مدت کم تر از سه ماه انتخابات دوباره ریاست جمهوری دایر شود ودرین انتخابات برای (( کرزۍ و تیم وی - برای اشرف غنی وتیم وی - برای ډبل عبدالله وټیم وی و اقایون سیاف - اسماعیل خان - وقاد - حکمتیار - قانونی - امرالله صالح - )) اصلا اجازه نیست که خودرا کاندید نمایند ، بګذارید اشخاص (  بیطرف - نخبه - سیاسیون ازداخل وخارج ) بیایند و خودرا کاندید نمایند وباز هم در حکومت ان وقت نیز به یک نفر مجاهد وطالب و اعضای رهبری کومونست ها وماویست ها وخاندان شاهی ، حق واجازه داده نه شود که در ان حکومت وزیریا والی ویا معین وسفیر شوند ، تا این وطن راه واستقامت درست با سیاست درست دارای ستراتیژی علمی ومعین به طرف ترقی وتعالی سوق ګردد  که در ان اقلا ده نفر زن وزیر باشند ، شما انقدر زور دارید مثل تانک های لایزری که هیچ نیروی جلو حرکت انسانی وافغانی در ضمن اسلامی معتدل و مترقی شما  را ګرفته نمی تواند ، فقط هسته ګذاری کنید وهیچ نوع تعصبات ایدیالوژیکي - سمتی - زبانی ومذهبی را بین خود و اجندای پروګرام سیاسی تان مطرح و عملی نه کنید ، به امید کار عملی تان ، موفقیت از ان شما است  . 

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد