2016/02/06

نظر بنده را جع به مصاحبه اقای توخی در مورد دکتور نجیب الله ؟؟؟

  نویسنده  ::  دکتور طاوس وردک  لندن ۵م فیبروری سال ۲۰۱۶  

اعضای محترم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان - حزب وطن وحزب مترقی وملی کشور سلام وعرض ادب دارم ، می خواهم نظریات شخصی ام را به ارتباط مصاحبه اقای توخی صاحب خدمت تک ، تک تان تقدیم نمایم .؟؟/

ببینید وقت که دکتور نجیب الله ریس خاد بود - ریس جمهور بود به تمام راها ، چال ونیرنګ ها ، دوستان ودشمنان را خوب می شناخت ، قدرت دولتی و حکومتی داشت ، و پول کافی وبانک ها در اختیار داشت ایا نمی توانست ازیک  طریق به خارج برود وشما می دانید که مجاهدین نوکران دالر بودند واګر ۱۰۰۰۰ دالر به یک افسر پهره دار داده می شد تا لندن دکتور نجیب الله را می رساند واز طرف دیګر شخص معین وزارت سرحدات  اګر نام وی را غلط کرده باشم معذرت می خواهم محترم مفتاح الدین  ګفته است که من زمان که به دیدن نجیب الله در مقر ملل متحد رفتم ودکتور نجیبالله برای ما پلو پخته کرد ومن از وی  خواستم که بیایید بیرون وما شما را به هر جای که خواسته باشید می رسانم ، که قبول نه کرد وباز در مسکو به طرفداران جان جانی دکتور نجیب الله اقایون جنرال صاحب کبیرکمال که فعلا در بلجیم است و منشي مبین که فعلا در دنمارک است پیشنهاد کردم که بیایید ده نفر هر کدام یک هزار دالر بدهید جمعا ده هزار می شود وهر کدام تان که همرایم می ایید من دکتور نجیب الله را از دفتر ملل متحد می کشم وهر جای که خواسته باشد می برم که یکی شان از ده دالر تیر نه شدند وامروز دعوای ریاست جمهوری را دارند بپرسید  ؟؟؟؟؟؟؟

اقای توخی در جای دیګر می ګوید که طرح کودتا به وجود امد ، خوب دکتور نجیب الله هنوز ریس جمهور بود و کودتای شهنواز تنی را ناکام ساخت - تعرض اشرار را در جلال اباد موفقانه به عقب زد وهمه را تار ومار کردند توسط علو انداز های شمیل ۵۰۰۰ کماندوی پاکستانی واشرار ها را به خاکستر بدل کردند  باز چطور او ګروپ کودتایی را که در کابل علیه وی کودتا می کرد  دستګیر نه کرد وهمه را از تیغ تیر نه کرد ، تا جای که من معاون توخی بودم وبه من کرکتر دکتور نجیب الله معلوم بود او یک ادم ترسو وبی اراده بود ور نه ۱۰ نفر شورای نظامی را می توانست به خوبی در ظرف نیم ساعت اعدام کند ؟؟؟؟؟ ودر بخش دیګر سوال می ګوید که در بیرون نیز ازطرف مجاهدین این کودتا ادامه یافت ، اقای توخی دکتور نجیب الله ریس ارکان خودرا اقای ( ستر جنرال محمد رفیع را یکجا با اقای میرعبدالرحمان اغا به چهار اسیاب نزد حکمتیار فرستان و شما جریان مکمل این قضیه را در کتاب که من نوشته ام به نام (( بې ستری مردم افغانستان )) دقیق بخوانید ، یعنی قویترین رهبر اشرار حکمتیار در پهلوی شما بود وباز زرداد کوچې احمد زۍ طالب نیز در پهلوی دیګر تان بود چرا دیګران را به نام کودتا از درون وبیرون ملامت می کنید ، خودتان وشخص نجیب الله بیکفایت بود که تسلیم اشرار شد ، ایا بارها نه ګفته بود که من منګیستو هالی ماریان نیستم که فرار کنم و بارها ګفته بود که اشرار این ریش داران اګر به کابل وحومه ان داخل شوند کابل به حمام خون تبدیل می شود ؟؟؟ پس چرا به قاتلین قرن اشرار ها سازش کرد وقدرت سیاسی را به ایشان تسلیم نمود ، چرا به ظاهر شاه تسلیم نه کرد و اخبار ( ایکونومیک پیپر لندن راکه شما به من دادین که ترجمه کنم )) ودر ان عنوان ذیل باید ترجمه می شد (( طرف نجیب الله احمد زۍ و ظاهر شاه به وساتط شوروی یعنی ګرباچوف به موافقه رسیدند که قدرت سیاسی را به ظاهر شاه تسلیم نمایند ودر زیر عکس ظاهر شاه نوشته بود (( ده بیست رایل فار کریملین ) یعنی بهترین انتخاب برای کریملن ، حال کوشش نه کنید که برف بام خودرا بالای بام دیګران پرتین از اول ملامت نجیب الله بود زیرا او خواب دیده بود که از هندوستان به حیث ریس جمهور برای ابد مثل ( فیډل کاستر برمی ګردد ) که به ګفته مردم وطن ما روبای زیرک در دو دام بند می ماند، از طرف دیګر به رفیق روزهای بدش و رهبر وی که به موی هایش شعر می ګفت چرا با شخص ببرک کارمل سازش نه کرد وقدرت سیاسی با وی تقسیم نه کرد و احزاب ملایم مثل مجددی - پیرګیلانی - مولوی محمدی وغیره را همرای شان شریک نه کردند و یک حکومت اتلافی را نه ساختند ؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟

توخی می ګوید که روس ها طرح ملل متحد را نه پذیرفت ؟؟ باید هم نمی پذیرفت زیرا رهبری (ک ګ ب ) دکتور نجیب الله را مخفی به مسکو دعوت نمود واز او خواست که قدرت سیاسی را به ظاهر شاه تسلیم نماید و سه سوال را با جواب های ان به دکتور نجیب الله داد که دکتور نجیب الله در مقابل سوالهای ( رویتر - صدای امریکا و بی بی سي ) چنین جوابات بسیار مختصر بدهند مثلا :( اقای ریس جمهور آیا شما حاضرید که قدرت سیاسی را به ظاهر شاه تسلیم کنید ؟؟؟؟  جواب ، بلی من حاضرم قدرت سیاسی را به ظاهر شاه تسلیم نمایم ؟؟  مثل این سوال وجواب  دو سوال دیګر هم چنین بود ، اما شب زمان که با دکتور حبیب منګل که در مسکو سفیر بود ملاقات کرد با دکتور حبیب منګل همین سوالها را مطرح نمود وحبیب منګل برای دکتور نجیب الله ګفت که جوابات را کمی تغیر می دهیم مثلا در جواب این که قدرت سیاسی را به ظاهر شاه تسلیم کنید باید شما بکویید بلی اګر صلحه در افغانستان به قیمت خونم هم تمام شود من قدرت سیاسی را به ظاهر شاه می دهم ؟؟؟ دوسوال دیګر را از اقای حبیب منګل بپرسید ؟؟ وباز روز که کنفرانس مطبوعاتی دایر می شود و سه سوال فرمایشی شوروی ها از دکتور نجیاب الله می شود ودکتور نجیب الله مغایر خواست شوروی جواب می دهد روسها دیوانه می شود ودر فکر انتقام از نجیب الله می شوند که باز روان کردن ببرک کارمل به کابل نیز شامل این پروژه انتقام می شود ، روس ها را که غرب خرس قطبی می ګویند راست است زیرا این ها بسیار انتقام جو و کینه به دل هستند شما دیدین که در برابر جواب که سردار داود خان که به بریژنیف داده بود سبب سقوط داود خان شد ؟؟؟؟؟

و ها این یک واقعیت است که ربانی زمان که به وساتط امام علی رحمانوف ریس جمهور تاجکستان  همرای فهیم پنجشیری به نزد پوتین در کریملن می روند ولادیمیر پوتین واضح به امام علی رحمان و روسهای که در ان وقت همرای شان بودند ګفت که (( دروزیم نه ده په موچ ) یعنی برای دوستان باید کمک نماییم ؟؟ حال باید مجاهدین ( اشرار ها ) زبان خودرا بسته نمایند وهر ګز علیه روسیه یک حرف نه زنند که ما کمونست ها یا شوروی را سقوط دادیم ؟؟؟ بلکه شوروی شما را به قدرت رساند وشما مزدوران روسیه نیز میباشید ؟؟ودر جای دیګر که توخی می ګوید که برخی اعضای حزب دیموکراتیک با حزب جمیعت و وحدت از شمال یکجا وارد کابل شدند ووضعیت را بحرانی ساخت ،؟؟ بلی درست است که (( عظیمی - اصف دلارو - علومی - صدیق زهین )) وامثالهم به رهبری احمد شاه مسعود بیعت کردند وقدرت را به ایشان تسلیم نمود ؟؟ اما حقیقت چیزې دیګر بود احمد شاه مسعود همرای برادر ډبل عبدالله جنرال لطیف که فعلا در امریکا است ګفته بود که باید با بخش پرچمی ها  حکومت اتلافی بسازید واین شورای نظامی که به رهبری محمود بریالۍ ساخته شده بود همه را بازی دادند واین خیانت را شخص جنرال لطیف انجام داد که به مسعود ګفته بود همین لحظه بلی بګو وزمان که به ارګ داخل شدی کار خود را بکن و به همین یک چانس که جنرال لطیف اتومات به کلیفورنیا برسد قدرت را به مسعود سپرد ومسعود هم پرچمی ها را به مشت از دالر ها از کابل اخراج واز وظایف سبکدوش ساختند ، در مقابل بخش خلقی ها به رهبری حکمتیار و محمد رفیع ودکتور نجیب الله قدرت سیاسی را به اشرار حکمتیار داد عکس های محمد رفیع با میر عبدالرحمان اغا در کتاب بنده مطالعه نمایید ، کتاب در هالند نزد جانمحمد هراتی موجود استودر جرمنی نزد غلامحمد هراتی در هامبورګ موجود است بخوانید  ؟؟؟

توخی می ګوید که یک بجه شب طالبها امدند و دکتور نجیب الله را به زرو همرای خود بردند ؟؟سوال این است که چرا شما را نه برد ؟؟؟و باز می ګویند که دکتور نجیب الله یک شخصیت ملی شده بود ومردم اورا دوست داشت شما به من بګویید زمان که ببرک کارمل را روس ها عاجل به مسکو خواست وتعداد کثیری پرچمی های طرفدار ببرک کارمل  زور و قدرت خودرا به شوروی ها نشان دادند ودر مقابل ارګ امدن تا با روس ها یک طرف نمایند که باز خود ببرک کارمل از اعضای برجسته ان حرکت که در راس ان مجید سربلند وسرورمنګل وانور پویان وغیره بودند و ببرک کارمل از انها خواست که لطفا به خاطر برکناری من اوضاع را خراب نه کنید ومن حاضرم استعفی بدهم وبه مسکو بروم ، این را می ګویند شخصیت ملی ، کسانی که در زندګی دکتور نجیب الله خیانت کردند وهمرای وی هیچ نوع همکاری وهمدردی نه کرد وطرفداران داشت باید نمی ګذاشت که دکتور نجیب الله به دار زده شود باید تمام روز وهر لحظه از رهبر خود دفاع می کرد که نه کردند ؟؟؟

در اخیر به انهای که امروز صفحات فیسبوک را به عکس های دکتور نجیب الله ، ببرکک کارمل - ترکی وامین رنګ می کند یا به عکسهای دیګر رهبران اصلا فایده نه دارد ، زیرا طرفدارن همه رهبران حزب دیموکراتیک باید خود را باز سازی نمایند ودر قدم اول راجع به وضعیت فعلی فکر نماییند از مرده ها چیز جور نمی شود ومرده ها هر ګز دیګر به داد شما نمی رسد ، البته که راه و مکتب شان را فراموش نه کنید از خوبی های شان استفاده نمایید واز بدی های شان اجتناب کنید ، همه جوابات را که در مورد مصاحبه اقای توخی نوشته ام دقیق ودرست است اګر کسانی سوال دارند بنده در حدمت تان است امر کنید با احترام ..  

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد