2016/02/19

مذاکرات با طالب ها وعواقب خطرناک ان برای افغانستان

 نویسنده : دکتور طاوس وردک

درین روز ها در افغانستان جنجال های سر مذاکرات صلح با طالب ها از طرف ریس جمهور افغانستان و دکتور عبدالله عبدالله بسیار داغ شده هر کس نظریات و خواهشات مختلف دارند هر کسی می خواهند نظریات شخصی شان را به زعم خود شان وبه مفکوره خودشان مطابق سویه و دانش خود شان بالای طالبها و پاکستان بقبولاند ، در ضمن دیده می شود که در کابینه برای حکمتیار و طالبها مقام وجای خاص تعین نه شده و معلوم نیست که این موضوع به چی شکل حل می کند انچې عیان است ، این است که کابینه از تسلط و حاکمیت ۹۰ ٪ دیکټاټ ( پنجشیری ها ) برخوردار است و قدرت مجاهدین دران به وضاحت دیده می شود ، چیزی که در سابق یعنی در زمان حاکمیت کرزۍ حکمفرما بود یعنې همه قدرت به دست ( پنج پیران  پنجشیر به  رهبری       عبدالله و عبدالله یونس قانونی بالای کرزۍ توسط مارشال فهیم دیکته می شد وامروز توسط      بسم الله محمدی  ، سکرتر جنرال ولی مسعود، و رهبر جمیعت اقای   وفرمان امرالله صالح )

 عطامحمد نوروشخص ضیامسعود که در سفر اخرش در بدخشان اظهارات عجیب وغریب را به مردمان وطن ما بیان نمود و ګفت که باید علیه طالبها وخواسته های انها مبارزه جدی صورت ګیرد ، دلیل اصلی همه سخن ها این است که ضیا مسعود می فهمد که پاکستان انهای را به قدرت می رسانند که خواهان انتقام طالبهای هستند که از طرف ( دشمال ټلواله ) بسیار بیرحمانه در کانتینر ها تیرباران ودسته جمعی در دشت های لیلې ماسیکر شدند ، فردا این طالبها انتقام خویش را ګرفتنی هستند و پاکستان درین بازی یک بار دیګر جنبش طالبها را در نقاط مختلف کشور سازماندهی و منسج می سازند تا فرمانروایی ( آی اس آی ) را تدام ببخشند ، اګر به راستی این بار طالبها در افغانستان به قدرت برسند تخم پنجشیری را از افغانستان نابود خواهند ساخت وبا هزاره ها نیز تصفیه حساب می نمایند ، هموطنان عزیز ( سي آی ای و آی اس آی ) نه احمق هستند ونه کور مثل که رهبران بیسیواد افغانستان کرزۍ - اشرف غنی وعبدالله از یک سر کور بودند وتا امروز به عمق مد وجزر پاکستان وامریکا نمی فهمند که هدف عمق ستراتیژيک پاکستان در چی است ؟؟ هموطن عزیز در افغانستان پاکستان به حد سرمایه ګذاری نموده و به تعداد بیش از ملیون افغان را به نام حزب اسلامی حکمتیار - جمیعت اسلامی - حزب سیاف - حزب یونس خالص - حزب مجددی وپیرګیلانی و احزاب شعیه را )) خریده ونوکر ومزدور خود ساخته است ، طالبها و داعشی ها از نوکران دایمی پاکستان به شمار می رود ، ودرین روز ها کار های بنیادی دیګر را نیز کردند که دوګروپ یا دو شورای موازی مخالف حکومت اشرف غنی را رسمیت دادند ( یکي ان تحت زعامت سیاف، یونس قانونی ، اسماعیل خان ، بسم الله محمدی ،خلیلی ) ودیګرې را تحت رهبری افغان ملتی ها به رهبری اقای انورالحق احدی ،حضرت ها و پیرها بود ) ګویا پاکستان - امریکا (غرب در مجموع ) حشرات ومکروبهای بسیار خطرناک را شامل اراضی اسیب پذیر افغانستان ساختند ،تا نسل کوشی را در افغانستان برای ۵۰ سال دیګر ادامه دهند وګوسفندان ما خواب باشند تا یک یکی شان طعمه این حیوانات وحشرات زهری شوند؟؟؟ تعجب نیست که ګوروان ویا ګوسفند چران های خویش را ( ګرګان خونخوار ، حیوانات وحشی ودرنده و حشرات زهردار  قبول کردین ) یعنې صلحه را از (( امریکا - چین وپاکستان ) می طالبید ؟؟؟؟؟؟ چقدر خاینانه ، چقدر مضر؟ چقدر فریبنده ؟ چقدر دور از عقل ومنطق است ؟؟ ، در ۳۸ سال مردم افغانستان خصلت - کرکتر - تاروپود -شکل ومضمون ( ارتجاع ، امپریالیزم ، شوونیزم ، نیوکلونیالیزم ، راسیزم ، ضد اسلامی و ضد افغانی را ) دقیق نه فهمید ونه شناخت ، فقط خودرا به دین واسلام ومسلمان فریب دادند وهمه دارونه دار خویش را با بهترین جګرګوشه های خویش روزانه از دست همین دوستان نا شناخته کشته می شوند وبل اخره باز فریب می خورند که صلحه با طالبها ویا صلحه با پاکستان می کند ؟؟؟؟ کدام صلحه ؟؟؟  صلحه فقط از طریق زور - ازطریق فشار - از طریق اتحاد واتفاق بین خود بالای دشمنان میسر است وبس ،بهترین مثال ان ( در سوریه است )  من به شما نوشتم که روزان ۲-۳ ملیون دالر مصرف جنګ می شود وچقدر انسان کشته می شود وچقدر تخریبات صورت می ګیرد همه را ضرب ۳۰ روز کنید که می شود ۹۰ ملیون و اګر به ۱۲ ضرب کنید می شود ۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰ ملیون می شود اګر این پول را هلیکوپتر وطیارات جت بخریم دشمن را به کمترین زمان نابود کرده می توانیم و ( غرب - چین - عربها وپاکستان ) هر ګز نمی خواهند که افغانستان چنین قوت داشته باشد ازهمین خاطر ۴۵۰ طیاره جت و ۵۰۰ هلیکوپتر تان و۶۰۰۰عراده تانک - و۴۰۰۰میل توپ وراکت های توپچي را سرمجاهدین توټه وپارچه ویا زنده وسلامت بالای دشمنان ما فروختند وهمه را بمبارد نمود که همیشه احتیاج وخلع سلاح باشید ومجاهدین مثل که اجنت ونوکران شان بودند همیشه نوکر ومزدور شان باشد این یک حقیت است می پذیرید دل تان نمی پذیرید دل تان ؟؟؟          

من به هموطنانم اینقدر می ګویم که اګر به یاد داشته باشید زمان که طالب ها در قندهار توسط پاکستان به قدرت رسانده شدند اتومات اکثریت مجاهدین مخصوصا دری زبان یا تاجک هاو    هزارها وازبک ها پکول ها را در خانه ماندند ولنګوټه به سر کردند ، با یک پټوسر شانه  وعوض بوت یا کلوش چپلي پای کردند و به پشتو ګپ زدن شروع شد ، اب زور همیش به بالا می رود ، بعدا که طالب ها توسط امریکا بنا به درخواست همین ها خورد وخمیر شدند همه طالبهای تاجک  هزاره دوباره پکول به سر کردند و بوت پای کردند و به دری ګپ زدن شروع شد ، حتی در دهمزنګ مردم هزاره ( قروت را بالای میز ویا در جیب های خویش داشت وزمان که پشتون ها نزد شان مراجعه می کرد و انها که به دری هم ګپ می زد برای اینکه خوب امتحان کند  برای شان ( قروت را نشان می داد که این چی است وپشتون ها قاعدتا می ګفتند ( کرت دی )  ( قروت )  ګفته نمی توانست فورا انها را روانه زندان ویا می کشتند ، حال سناریوی زدن طالب ها از طرف امریکا و پاکستان قسم طرح شده که در هر دوکشور ( افغانستان وپاکستان ) موافقه کردند که در اول با انهای که صلح می خواهند و خطر ناک نیستند انها را در داعش تنظیم نمایند وزیر دست امریکا وپاکستان باشند ، از یکطرف داعش انها را از هر لحاظ خوب حمایت و تمویل کرده میتوانند

 ومستقیم زیر تامینات مادی امریکا- عربها و پاکستان می باشند وبرای ۵۰ سال این ها را در بغل شان نګاه می کنند در پهلوی این توسط داعش در جمهوریت های اسیای میانه و ایغور چین و جمهوریت های مسلمان نشین روسیه نیز به تخریبات ومداخلات ادامه می دهند سیاست وستراتیژي غرب و پاکستان همین است وبرای اثباط این سخنان (( عبدالروف مسلم دوست را در ګونتانامو تربیت و بعد از دوسال ازاد ساخت ودر کنر جابجا کرد که چندین مرکز تربیتی دارد ، حافظ سعید را در پاکستان رهبر داعش ساخت ، وملا شاهد را سخن ګوی شان تعین کرد ، ملا عبدالروف را در هرات ، شندنډ ، غوریان ، هلمند وظیفه دار ساخت ، ابوبکر البغدادی را که مدت دوسال در سرک ۱۳ وزیر اکبرخان کابل در زمان طالبها زندګی می کرد وبعدا فهمیده نه شد که کیها ، چطور وتوسط چی به کجا برد و برای مد ت دوسال ګم بودو فعلا رهبر داعش است و۶ ګروپ طالبهای پاکستان به وی بیعت نموده است )) طالبها یا باید به دولت افغانستان و پاکستان بیعت نمایند ، ویا به داعش به پیوندد که در اینده در ابعاد وسیعتر از انها در همه کشور ها  استفاده شوند مثل که بن لادن را به سرکردګی ۲۳ هزار تروریست عربی از کشورهای مختلف عربی برای سقوط حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و شکست شوروی تحت امر وقومانده دوسازمان استخباراتی ( سي آی ای و سازمان  ، آی اس آی ) قرار دادند ، عین پروژه امروز در افغانستان به نام وبه شکل متفاوت تکرا رمی شوند ، مردم وسر زمین که از دست این ها به خاکستر تبدیل می شوند خاک افغانستان است و مدوجزر ان به شدت تا امروز در افغانستان ادامه دارند  ؟؟؟ فقط یک راه وجود دارد (( اشرف غنی باید اختیارات کل را در دست داشته باشد  ، به هیچ کسی و هیچ کشور اجازه مداخله نه دهد ، به خواسته ها و فرمایشات انهای که در طول ۳۷ سال دارو نه دار این وطن را ازبین برد به شمول قوای مسلح وارزشهای معنوی و مادی مردم افغانستان ګوش نه کند  ، و قووای مسلح را توسط نخبه ګان ، تحصیل یافته ګان پاک و وطن پرست ولو که به هر رژیم مربوط باشند تربیه و به قوت های هوایی مدرن و توپچې بلا درنګ تا دندان مجهز بسازند )) بعدا دست داعش وطالب ها وغیره تا لندن خلاص

 

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد