2014/10/24

صلح در افغانستان ، ګروګان کی ها است 

نویسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۲۱ اکتوربر ۲۰۱۴

هموطنان عزیز ما مخصوصا تلویزیون های افغانی همیشه موضوع آوردن صلح را درمیز های ګرد با اشخاص و افراد دارای سویه های متفاوت وسیاسیون افغانی درمیان می ګذارند که هر کدام شان حق به جانب هستند تا درین مورد نظریات وپیشنهادات خویش را برای هموطنان وروسای جمهور کشورارایه نمایند که موردتایید همیشګی من می باشد ، امروز این جانب نیز درین مورد عرایض ونظریاتخویش را بحضور تک تک شما خاصتا اقای ریس صاحب جمهور جدید افغانستان دکتوراشرف غنی احمد زۍ ومعاونین وۍ و ریس اجرایه اقای عبدالله عبدالله ومعاونین شان تقدیم می دارم ، انچې برای تان درین مضمون می نویسم حقایق تلخ است که به یعضی ها بر می خورد چاره نیست در ۲۱ سال صلح در افغانستان در ګروګان سه طرف متخاصم داخلی وخارجی بودواست و علت ان اګر راستی متوجه شویم وقبول نماییم فقط خود خواهی- سلطه زدایی- زیرنفوذ قراردادن ونوکر خود ساختن افغان ها و خودرا به اریکه قدرت رساندن و پولدار ساختن بود تمام این اهداف زیر لوای اسلام و جهاد مقدس عملی می شد زیرا در طول قرن ها مخصوصا در افغانستان از اسلام ودین به حیث حربه خطرناک سیاسی و قدرت زدایی استفاده شده است که یکي از علل عقب مانی کشور ما نیز همین چیز بود ، در حال که یک نفر مجاهد نه به اصول اسلام ،نه به قوانین اسلام ، نه به تقدس اسلام ، نه به ارشادات قرانی باورمند ومتعهد بود و نیست این را هر افغان می فهمند ، زیرا اسلام نما ها دین داران مذهبیون ملا ها اخوند ها حضرات پیرها مشایخ از یک سر در داخل افغانستان ودر (پاکستان وایران وکشورهای عربی ) فقط به یک چیز خود را متعهد می دانستند که چطور خودرا به قدرت برسانند و چطور خود راملیاردرها بسازند و ازین طریق همیشه توسط پول حرام یا مردار با وسیله استعمال بل فعل اسلحه مردمان عادی کشور را ګروګان بګیرند مثل که درین ۱۳ سال همه دیدند ، مقام وچوکی به انهای داده می شد که سلاح دارند پول داراند مردم را تهدید کرده می توانند ، مردم را بیناموس کرده می توانند ، دختران مردم را به زور ودر بدل پول برای فرزندان بیسیواد و چرسی و قلدر شان به نکاح اورده می توانند که من یک تعداد را می شناسم ولی به حرمت پدران شان نام های شان را درین جا نمی ګیرم ، این ها از یک سر قوماندان های مجاهدین و طالب ها بودند وهستند که هم در حکومت مقام وچوکی دارند وهم ملیاردران می باشند ، اګر می ګویید چنین نیست بروید زندګی دیروزی شان رابه زندګی امروزی شان وثروت اندوزی شان محاسبه نمایید مثال های خوب شان قصرهای لکس ویله ها موتر های ضد مرمی ولکسیز می باشند و در پهلوی این سیواد هم نه دارند و باز مقامات وزرا والی ها سفرا را دعوا دارند چالش بزرګ برای صلح افغانستان همین ها می باشند .

--------------------------

همسایه های کشور ما ( پاکستان وایران به شمول عربها ) ، این ها در قدم اول نمی خواهند که افغانستان ترقی نمایند ، پاکستان از روزې که امریکایی ها وارد افغانستان شدند حکومت شان به رهبري ضیاولحق فورا جلسه اضطراری را دایر نمودند ودر ان چنین توضیحات دادند که یکطرف ما دشمن تاریخی ماهندوستان اتومی است وامروز تبر افغانستان دسته پیداکرده و غرب در راس شان امریکا همرای شان است باید پاکستان در مورد هندوستان از نرمش کار بګیرد وحالت دفاعی اختیار نماید ولی با افغانستان به حالت تعرضی و ادامه جنګ ( فراکسي ) وار یا جنګ نیابتی بپردازیم تا از یکطرف به ترقی نایل نه شوند واز طرف دیګر همیشه راها پل ها مکاتب مساجد فابریکان ترانسپورت شان را ذریعه سه دوست عزیز مان ( ملاعمر اخوند حکمتیار صاحب مولوی حقانی ) چریک های ازبک چیچنی عربها الظواهری وغیره تخریب ونابود بسازیم و بالای اموال تجارتی شان دمبرج بیاوریم و میوه های شان راهمیشه مانع شده که به هندوستان و پاکستان وکشورهای عربی صادر نمایند وهمه باید ګنده و پوسیده شود ، هم چنان در ادارات ملکی ونظامی حکومت کرزۍ افراد و اشخاص افغان که وفادار به (آی اس آی ) هستند وبه حکومت پاکستان سند داده که همیشه دوست پاکستان می ماند ونوکر ومزدور ګوش به فرمان شان خواهند بود ، تا از طریق انها یک روز موضوع (دیورند ) را در مجالس شورابلند نه کند ووکلای پارالمان را نیز باید از خود بسازیم در عین زمان ریس جمهور افغانستان نیز به اشاره پاکستان حامد کرزۍ انتخاب شد و پاکستان تا توانست فرامین اوامر و قوماند های پاکستان را به پیشانی باز وبسیاربیشرمانه سرش قبولاند چنانچه نماینده های حکمتیار و دیګر نوکران شان رادر کابینه به حیث وزرا سر کرزۍ تعین کردند ، پاکستان چې می خواهد؟؟؟؟ ((

می خواهد که در افغانستان ریس جمهور به فرمان واوامر پاکستان همیشه ګوش کند پاکستان می خواهد که ریس جمهور نو باید موضوع دیورند را در زندګی بلند نه کند پاکستان می خواهد که افغانستان هر ګز صاحب سلاح وتخنیک محاربوی مدرن نه شود پاکستان می خواهد که در بین اقوام مختلف کشورهمیشه به نفاق وشقاق دامن بزند پاکستان می خواهد که هندوستان هر ګز درافغانستان دست باز نه داشته باشد پاکستان می خواهد که همه روزه توسط طالبان و حکمتیار وحقانی هموطنان ما به خون الوده باشند پاکستان مردمان بیسیواد و اسلامست های بیسیواد را تحریک می نمایند که علیه قوت های غربی در افغانستان حمایت نه کنند و همیشه از انتحاری استفاده نمایند پاکستان نمی خواهد که مردم ما باسیواد شوند تحصیل یافته شوند فابریکات داشته باشند وهمیشه مردم افغانستا محتاج به اجناس و بازار پاکستان باشد ومثل این ها یک ۱۰۰ خیانت ومداخلات پاکستان را شما به حرف هایم علاوه نمایید ) ، این کار هارا پاکستان به خاطر می کند که صلحه در کشور ما ګروګان شان باشد .

---------------------------

غرب در راس ان امریکا ، شما همه دیدین که امریکا طالبها را توسط طیارات (ب۵۲ و اف ۱۶و ۳۵ ) تارومار وخورد وخمیر کردند و حتی تعداد زیادی شان رابه دستور مستر بوش در حیرتان توسط مجاهدین شمال زنده به ګور کردند ودشت لیلې چندین شب وروز شور می خورد ، بعدا امریکا طالبها را تعقیب نه کردند و به نظر (سي آی ای و هم چنان نظر ( آی اس آی ) دوباره همه را تنظیم مرمت ، تشویق ، ترغیب ، وتربیت کردن و برای شان پولهای ګزاف توزیع کردند تا از فامیل های خویش دیدن نمایند و پس برګردند وشامل ګروپ های مربوط به امریکا و انګلیس ها شوند و تعداد هم به دستور پاکستان کار نمایند ودر مجموع یک قوت منظم مسلح وتروریست وجنایت کار را از انها ساختند که تا امروز می جنګند ، حکمتیار را ګفتند که نفرهای خاص خودرا در اداره کرزی شامل کنید وامریکا انرا منظور می نمایند ولی خود ( حکمتیار حقانی وملاعمر ) از اشتراک در دولت کرزۍ خوداری نمایند که برای این سه نفر نیزتا امروز تمام امکانات از طرف امریکا وغرب تهیه می شوند ، امریکا هر سه ګروپ را در ګرو خود دارند واز همین خاطر کرزۍ نیز ګفت که اګر امریکا وپاکستان بخواهند صلح فورا تامین می شود ، ازین خاطر صلح در ګرو امریکااست و چرا امریکا نمی خواهد که صلح در افغانستان بیاید ؟؟؟

 به خاطر که اهداف را که تا هنوز امریکا در اطراف افغانستان در منطقه دارد براورده نه شده ازین خاطر به اوردن صلح نمی پردازد و این بازی امریکا با امضای قرارداد امنیتی بسیار طول می کشد ، امریکا یګان یګان شکار خودرا می کند هم در درون افغانستان وهم در خارج ودر پاکستان ، اما ماهی بزرګ را هر ګزشکار نمی کند ، از طرف دیګر شرکت ها تراست ها وسندیکات های غول پیکر که در امریکا اسلحه تولید می نمایند به ریس جمهور امریکا اجازه نمی دهد که جنګ را در افغانستان به این زودی ختم نمایند ، باید علاوه نمایم اګرامریکا خواهان ختم جنګ وتار ومار نمودن ( طالبها حکمتیار وحقانی بود )در قدم اول خودامریکا توسط خود پاکستان انها به قتل می رساند ، زیرا اګر به پاکستانی ۲۰ هزار دالربدهی فردا کله هرکدام را می اورد ، پاکستانی ها همیشه نوکر ډالر می باشند و در عین زمان اګر امریکا می خواست صلح در افغانستان تامین شود باید یک مرمی و یک دالر په این دشمنان افغانستان نمی داد علاوه بران اګرامریکا می خواست که دشمنان کرزی وامروز از اشرف غنی نابود شود باید برای قووای مسلح ما انواع سلاح های مدرن وخاصتا قووای هوایی مدرن را از روس ها می خرید و برای اینکه سلاح روسی را بالای وطن ما بند کند و سلاح خراب وکهنه خود را بالای ما تیر کند سر روسیه تحریم هاوضع نمود تا هلیکوپتر های مدرن که باید روسیه برای ما می داد داده نه شود ، خوب همه موضوعات را ریس جمهور می فهمد حال برای اینکه صلح را از ګروګان این ها بکشیم چې باید کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۱ تمام روسا معین ها والی ها ولسوال ها سفرا شاردزافیرها قنسل ها اتشه ها را از یکسر که مربوط به همین فتنه ګران بود واست وهمیشه ( ډبل ګیم بازی کرده تبدیل نمایید تا که صلح از ګروګان این ها رهایی یابند) .

۲ در تعین وتقرراشخاص درین ادارات که در ماده اول ذکر شد یک نفر هم ازاشخاص تعین نه کنید که در کابینه کرزۍ کار کرده و اګر یک روز در پاکستان وایران تیر کرده باشند مقرر نه شود .

۳ به هر شکل که می شود (( هلیکوپتر های جدید ومدرن طیارت جت مدرن ومختلف النوع را و توپچي مانند ( سکات اورګان لونا توچکه بی ایم۲۱ اوبوس های ۱۲۲م م توپهای ۱۰۰ م م ۱۳۰ م م اوبوس های ۱۵۲ م م چین دار رادار های مختلف النوع- شلکا ټانک های ت ۸۲ ت ۸۵ و زره پوش های ۸۰ پي بي ۶۰ پي بي و راکت های ضد طیاره سر شانه یی و راکت های از نوع ( بوک ) و ایس ایس۳۰۰ و ایس ایس ۴۰۰ )) را از روسیه خریداری نمایید ووجوه پولي انرا از سنګ های قیمتی کرومایت یورانیم مواد مخدر ګاز طبعی وغیره به پر دازید یعنې ( همه را در انحصار دولت ) قرار بدهید و توسط یک قول اوردو محافظت استخراج و انتقال نمایید ودر بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانید تا که دست محتکیرین و قاچاق بران ومافیا نیز ګرفته شود و قووای مسلح مان را تجهیز نمایید .

به نظر بنده کلید صلح که ګروګان دشمنان کشور ما است به خریداری اسلحه مدرن وتجهیز قووای مسلح تامین واز ګرو شان خلاص می شود حال به درایت استقلالیت جدیت ووطن پرستی حکومت وحدت ملی مربوط می شود که مردم را از ګروګان این کشور ها چطور نجات داده می توانید ، عین موضوعات وقضیه را درمورد ایران وعربها شما در نظر داشته باشید زیرا موضوع بسیا طولانی شد .

    

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد