2018/03/18

 چرا ( اشرار يعني مجاهدين وطالبها )، مي خواهند تا ابد سر قدرت باشند ؟؟

نويستده : دکتور طاوس وردک

 

هموطنان عزيز به شما معلوم است که مجاهدين  وطالبها که دو روي يک سيکه اند مخصوصا رهبران شان دايم در فکر مقام وچوکي واستفاده از ان بود ند مثل اثلاف شان که در طول تاريخ عملي کردند ، چوکي هاي دولتي را تصاحب کردن و از طريق موقف و مقام بالاي هموطنان عادي مان انواع مظالم روا داشتند ، حکومت چنګيز خان را خوب هلاجي نموده و داستان هاي ظلم و بيداد وتخريبات انرا بخوانيد ، ظلم وتعدي ودربدري مردم را در زمان حبيبالله سقاو به ياد بياورين ؟؟  

ظلم و بيداد وتخريب  اشرار وطالبها را درکابل وولايات را در زمان رباني واحمدشاه مسعود ودر مجموع از ۱۶ حزب اسلامي  وطالبها را در وطن خوب ديدين وهنوز خرابه هاي  ان موجود است و کابل  را تخريب وچور کرد قواي مسلح ملي را کاملا مضمحل ، تخريب و به آهن پارچه تبديل نمود و( به پاکستان - ايران واعراب فروخت ) قسمت زياد آنرا اشغالګران در طيارات غول پيکر به کشور هاي شا ن مفت برد ،  جهاد عليه رژيم ديموکراتيک کاملا يک توطيه ( پاکستان - ايران - عربستان سعدي - چين بود  در راس ان امريکا وناتو بود )،تا اين وطن  را کاملا بيستر بسازند. و رهبران تنظيم هاي ۱۶ ګانه اسلامي با طالبها يکجا با قوماندانان رده اول  شان ملياردران ومليونر بسازند وهر کدام صاحبان چندين قصر وويلا وبلند منزل شوند ، سلاح ومهمات با افراد اجير نزد خود به ۱۰۰ و ۳۰۰ نفر داشته باشند و مردم عام را هميشه مثل برده وغلام استعمال وتهديد نمايند   ، از طرف ديګر. اين ها که دستان شان به خون ۱۰۰۰ ها افغان الوده است ، و ملکيت هاي. مردمان عادي را غصب نمودند   از ترس اينکه مبادا روز تصفيه حسابات برسد ، ازين خاطر بال وپر مي زند و اکثريت شان در بانک هاي خارج ثرمايه ګذاري کرده است هر ګز حاضر نيستند. که مقام و سرمايه شان از طرف اشرف غني ملي اعلان نه شود  ويا اشرف غني اشغالګران را به جان شان تحريک نه نمايند که رهبران جهادي و وزيران و واليان زمان حامد کرزي واشرف غني  به محکمه ( هاګ )، معرفي نه شوند دايم به توطيه ها و شراندازي ها دست مي اندازند ، دعواي شان اين است که تمام قدرت را ريس جمهور به دست ګرفته ، واقعيت امر نيز همين است  که دست باز که معاونين ، وزرا ، والي ها  در زمان کرزي داشت وکرزي. علنا انها را تشويق مي کرد که رشوت بخوريد  ، در زمان اشرف غني رشوت بند نه شده ولي شکل ان فرق کرده همه ،  از اشرف غني و ډبل عبدالله تا معاونين هردو  شروع تا پياده دفتر  رشوت به شکل هاي مختلف ګرفته مي شود ، مثلا از استحقاق مامور و سرباز بزن ، از خريداري بزن ،  از استعمال مواد خام بي کيفيت در ساختمانهاي تعميرات وسرک ها ،  ودر قراردادها بزن ، قاچاقرا درموتر هاي خود با سلاح ومهمات بفروش ،   انتحاريون و بم ګذاران را به محلات معين رساندن  و به لک ها دالر ګرفتن ،  پوسته هاي امنيتي ، ولسوالي ها ، وولايات را بالاي  طالبان. وداعشيان فروختن. ، قاچاق هيرويين وشراب به پيمانه وسيع کردن ، حتي مرده ګوخانه ها را اجاره دارند  ، ازين خاطر. درآمد هاي روزانه شان  از ۴ لک دالر زياد است ، در پهلوي اين بزنس ، از کشور هاي اشغالګر  نيز پول هنګفت دريافت مي نماينداشغالګران قصدا آنها را تمويل مي نمايند تا که اوضاع را نا آرام نګهدارند تا زمان اشغال زياد شود پاکستان - ايران -  عربها. نيز ماهوار براي  شان پول روان مي نمايند علاوه بر آن ، عايدات  کرايه بلند منزل ها وچندين خانه ومکروريان  ها را به عايدات شان اضافه کنيد  حال  شما رفقاي فيسبوکم و هموطنان ديګر ما که اين مضمون  را مي خواند قضاوت کنيد که آيا اشرار حاضر هستند مانند دکتور نجيبالله از مقام وچوکي تير شوند ،  معلوم دار که تير نمي شوند زيرا مي ګويند ما جهاد کرديم ، بلي جهاد کردين هرکدام به هزارها انسان کشتين  تنها در کابل به قومانده احمدشاه مسعود وډبل عبدالله که از کوه تلويزيون  در بيسيم قومانده مي کردن در مقابل راکتيار ګلبدين  مي جنګيدين ۷۰۰۰۰ کابلي را کشتين ودستان تان به خون هموطنان ما رنګ است  ومردم فراموش نمي کند وانتقام از شما مي ګيرد  ، هم وطنان اين ها به خاطر اين کار هاي شان چسپک در چوکي زده که تا ابد سر قدرت بمانند ؟؟؟؟؟؟

 

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد