2018/04/24

طرح ساختن پايګاه در سرحد چين ؟؟؟

نويستده : دکتور طاوس وردک  

بسيار عجيب است که به پايګاه نظامي در مرز کوهستانات واخان که تيغه آن قبلا در حکومت رباني به فرمان احمد شاه مسعود فروخته شده و احمد شاه مسعود بالاي اسپ سفيد سوار است ، واين نقشه در روزنامه ترود  مسکو به نشر رسيده ، ونوشته است که تا که احمد شاه مسعود زنده باشد افغانستان مکمل طالب ها ګرفته نمي تواند ؟؟؟؟

خوب متوجه باش جناب اتمر که کشور را يک مرتبه بالاي امريکا فروختي واين بار بالاي حاجوج وما جوج دجال بزرګ وخطر ناک از همه امپريالستان ، يک روز براي افغانستان درد سر مي شود ؟؟؟

سخن مرا بشنو که در حکومت شما از اشرف غني شروع تا خودت يک نفر به سياست وديپلوماسي نه بلد هستين ونه مي فهمين ، اربکي ها طرح شما بو که من برايت ګفتم نه کن به جت خدا دهقان را مسلح نه ساز که باز جم کرده نمي تواني ؟؟

لواي جديد ملکي مردمي باز هم طرح شما بود که در قندهار مي سازي يک اشتباه کلان است ؟؟

امضاي پايګاهاي نظامي به امريکا را هم تو امضا کردي ، آيا مي داني که در پايګاها چي مي ګذرد ، کدام نماينده کشف يا امنيت ملي از کدام پايګاه نظامي امريکا ديدن کرده ؟؟؟

حال باز چين را در قطعات مسلح مشاور و رهنما معرفي مي کني که کارهاي سر تان کند که فردا ګوشت سګ و پشک وخر آزاد خورده بروين و ماويزم در کشور شيوع مي کند ، افغانستان حالا ((. از کمونست ها ، ديموکرات ها ، ماويست ها ، اخواني هاي سوني ، اخواني هاي خط امام خميني هزاره ها ، افغان ملتي ها ، غورځنګ ملي شهنواز تني ، جبحات مختلف ، ، طالب ها , داعشي ها ، القاعده ، حقاني ، ګلبدين که با امدنش طالب وداعش ده چند شد و ۲۰ ګروه ديګر که خودتان اعلان کردين ، پس به من بګو که به کدام طرف روان هستين ؟؟؟؟

بسيار عجيب است که به پايګاه نظامي در مرز کوهستانات واخان که تيغه آن قبلا در حکومت رباني به فرمان احمد شاه مسعود فروخته شده و احمد شاه مسعود بالاي اسپ سفيد سوار است ، واين نقشه در روزنامه ترود  مسکو به نشر رسيده ، ونوشته است که تا که احمد شاه مسعود زنده باشد افغانستان مکمل طالب ها ګرفته نمي تواند ؟؟؟؟

خوب متوجه باش جناب اتمر که کشور را يک مرتبه بالاي امريکا فروختي واين بار بالاي حاجوج وما جوج دجال بزرګ وخطر ناک از همه امپريالستان ، يک روز براي افغانستان درد سر مي شود ؟؟؟

سخن مرا بشنو که در حکومت شما از اشرف غني شروع تا خودت يک نفر به سياست وديپلوماسي نه بلد هستين ونه مي فهمين ، اربکي ها طرح شما بو که من برايت ګفتم نه کن به جت خدا دهقان را مسلح نه ساز که باز جم کرده نمي تواني ؟؟

لواي جديد ملکي مردمي باز هم طرح شما بود که در قندهار مي سازي يک اشتباه کلان است ؟؟

امضاي پايګاهاي نظامي به امريکا را هم تو امضا کردي ، آيا مي داني که در پايګاها چي مي ګذرد ، کدام نماينده کشف يا امنيت ملي از کدام پايګاه نظامي امريکا ديدن کرده ؟؟؟

حال باز چين را در قطعات مسلح مشاور و رهنما معرفي مي کني که کارهاي سر تان کند که فردا ګوشت سګ و پشک وخر آزاد خورده بروين و ماويزم در کشور شيوع مي کند ، افغانستان حالا ((. از کمونست ها ، ديموکرات ها ، ماويست ها ، اخواني هاي سوني ، اخواني هاي خط امام خميني هزاره ها ، افغان ملتي ها ، غورځنګ ملي شهنواز تني ، جبحات مختلف ، ، طالب ها , داعشي ها ، القاعده ، حقاني ، ګلبدين که با امدنش طالب وداعش ده چند شد و ۲۰ ګروه ديګر که خودتان اعلان کردين ، پس به من بګو که به کدام طرف روان هستين ؟؟؟؟

دولت شما چقدر زخيره اسعار زياد کرده ، منبع عايداتي که ( معادن مختلفه است ملي ومردمي نه ساختين ، مواد مخدر که در دست غرب است شما چند فيصد مفاد سالانه ازين مدرک داريد )، بار ها براي تان نوشتم که دوره دوساله مکلفيت عسکري را دوباره رايج بسازيد که از احتياج غرب خلاص شويد ، نه کردين ؟؟؟

خلع سلاح عام وتام نه کردين ، زيرا خود وزرا ، معين ها ، روساي دولتي ، والي ها ، وکلاي پارلمان ، رهبران جهادي به صد ها نفر مسلح پيش خود نګاه کرده ومعاشات انها را کي مي دهند ؟؟؟؟

بهترين راه وچاره وآوردن امنيت فقط اتکا به خود وخاصتا به انهاي که پاک وصادق اند ودر خاتمه قواي هوايي وزميتي را به اتدازه زمان دکتور نجيبالله تجهيز نماييد ، سرحدات تان با امن وامنيت سر تاسري تامين مي شود ؟؟؟

بسيار عجيب است که به پايګاه نظامي در مرز کوهستانات واخان که تيغه آن قبلا در حکومت رباني به فرمان احمد شاه مسعود فروخته شده و احمد شاه مسعود بالاي اسپ سفيد سوار است ، واين نقشه در روزنامه ترود  مسکو به نشر رسيده ، ونوشته است که تا که احمد شاه مسعود زنده باشد افغانستان مکمل طالب ها ګرفته نمي تواند ؟؟؟؟

خوب متوجه باش جناب اتمر که کشور را يک مرتبه بالاي امريکا فروختي واين بار بالاي حاجوج وما جوج دجال بزرګ وخطر ناک از همه امپريالستان ، يک روز براي افغانستان درد سر مي شود ؟؟؟

سخن مرا بشنو که در حکومت شما از اشرف غني شروع تا خودت يک نفر به سياست وديپلوماسي نه بلد هستين ونه مي فهمين ، اربکي ها طرح شما بو که من برايت ګفتم نه کن به جت خدا دهقان را مسلح نه ساز که باز جم کرده نمي تواني ؟؟

لواي جديد ملکي مردمي باز هم طرح شما بود که در قندهار مي سازي يک اشتباه کلان است ؟؟

امضاي پايګاهاي نظامي به امريکا را هم تو امضا کردي ، آيا مي داني که در پايګاها چي مي ګذرد ، کدام نماينده کشف يا امنيت ملي از کدام پايګاه نظامي امريکا ديدن کرده ؟؟؟

حال باز چين را در قطعات مسلح مشاور و رهنما معرفي مي کني که کارهاي سر تان کند که فردا ګوشت سګ و پشک وخر آزاد خورده بروين و ماويزم در کشور شيوع مي کند ، افغانستان حالا ((. از کمونست ها ، ديموکرات ها ، ماويست ها ، اخواني هاي سوني ، اخواني هاي خط امام خميني هزاره ها ، افغان ملتي ها ، غورځنګ ملي شهنواز تني ، جبحات مختلف ، ، طالب ها , داعشي ها ، القاعده ، حقاني ، ګلبدين که با امدنش طالب وداعش ده چند شد و ۲۰ ګروه ديګر که خودتان اعلان کردين ، پس به من بګو که به کدام طرف روان هستين ؟؟؟؟

دولت شما چقدر زخيره اسعار زياد کرده ، منبع عايداتي که ( معادن مختلفه است ملي ومردمي نه ساختين ، مواد مخدر که در دست غرب است شما چند فيصد مفاد سالانه ازين مدرک داريد )، بار ها براي تان نوشتم که دوره دوساله مکلفيت عسکري را دوباره رايج بسازيد که از احتياج غرب خلاص شويد ، نه کردين ؟؟؟

خلع سلاح عام وتام نه کردين ، زيرا خود وزرا ، معين ها ، روساي دولتي ، والي ها ، وکلاي پارلمان ، رهبران جهادي به صد ها نفر مسلح پيش خود نګاه کرده ومعاشات انها را کي مي دهند ؟؟؟؟

بهترين راه وچاره وآوردن امنيت فقط اتکا به خود وخاصتا به انهاي که پاک وصادق اند ودر خاتمه قواي هوايي وزميتي را به اتدازه زمان دکتور نجيبالله تجهيز نماييد ، سرحدات تان با امن وامنيت سر تاسري تامين مي شود ؟؟؟

دولت شما چقدر زخيره اسعار زياد کرده ، منبع عايداتي که ( معادن مختلفه است ملي ومردمي نه ساختين ، مواد مخدر که در دست غرب است شما چند فيصد مفاد سالانه ازين مدرک داريد )، بار ها براي تان نوشتم که دوره دوساله مکلفيت عسکري را دوباره رايج بسازيد که از احتياج غرب خلاص شويد ، نه کردين ؟؟؟

 خلع سلاح عام وتام نه کردين ، زيرا خود وزرا ، معين ها ، روساي دولتي ، والي ها ، وکلاي پارلمان ، رهبران جهادي به صد ها نفر مسلح پيش خود نګاه کرده ومعاشات انها را کي مي دهند ؟؟؟؟

بهترين راه وچاره وآوردن امنيت فقط اتکا به خود وخاصتا به انهاي که پاک وصادق اند ودر خاتمه قواي هوايي وزميتي را به اتدازه زمان دکتور نجيبالله تجهيز نماييد ، سرحدات تان با امن وامنيت سر تاسري تامين مي شود ؟؟؟

 

    

نویسنده : پوهندوی دکتور طاوس وردک، لندن

 

به بقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی و سیاسی دکتورطا وس وردک کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد