2011/04/12

درین مقطع زمان که تکنا لوژی قوس صعودی خود را در محور باور مردم می پیماید، در عرصه های مختلفی در جهان انکشافات و اختراعات چشمگیری به نظر می آید که وسایل ار تباط جمعی نیز ازین سیر بلند پایه عقب نمانده و پا به پای این انکشافات قدم میگذارد.با گذشت ایام و با تاسیس رادیو در جهان ؛ رسانه های چاپی کمرنگ تر میشود و با بوجود آمدن تلویزیون عطف تو جه مردم از رادیو کا سته میشود و امروزکه جهان با سیستم اینتر نیتی عیار شده با وجود شاخص بودن کار تلویزیون ؛ اینتر نیت و وبسایت های اینتر نیتی در پخش و انشتار مو ضوعات و اخبار قدامت اختیار کرده است.

نسل جوان امروز که در عصر کمپیو تر و اینتر نیت زنده گی میکنند نا گزیر اند تا با نبض تکنا لوژی امروزحر کت کنند و چنانکه هویداست اکثریت از جوانان دسترسی به کمپوتر و اینتر نیت دارندو تمام وظایف محوله شانرا از طریق کمپیو تر به عرصه ء اجرا قرار میدهند.

ایجاد وب سایت های اینتر نیتی افغانی خود یک حر کت مثبت درراستای ارتقاء ژورنالیزم  و اعتلای سطح آموزشی جوانان و احیای فر هنگ و عنعنات پسندیده مردم ما بشمار میرود که توسط عده یی از فر هنگیان و حا میان فرهنگ و دانش پا به عرصه وجود گذاشته است که عملیست قابل تمجید و رسالتیست بزرگ و تاریخی و غیر قابل انکار.

ما در سالگرد تجلیل از رسانه های اینتر نیتی افغانی با در نظر داشت شیوه های تشویقی آنها ؛ باید جهات مثبت و منفی آنرا منحیث خواننده و نویسنده مورد بازنگری قرار داده تا باشد که رسانه ها را از اشتباهات و نواقص عاری و با اظهار نظر در آراستن و پیراستن آن رسالت خود را به اتمام برسانیم.

وب سایت وطندار که در سو مین بهار عمر نشراتی خود قدم میگذارد، از جمله وب سایت های وزین است که با نشر مطالب و مو ضوعات دلچسب و جامع در عرصه های گوناگون توانسته است از حضور گرم خواننده گان بر خوردار شود و نکتهء مثبتی را من درین وب سایت برازنده تر میبینم همان آرشیفیست که برای هر یک از نو یسنده گان و شاعران تر تیب یا فته و خواننده به آسانی میتواند مطالب و مو ضو عات مورد علاقه اش را به خوانش بگیردو پیشنهاد من به دست اندر کاران محترم و مستعد این وب سایت این است که  باامکا نات تخنیکی ؛ مانند بعضی از وب سایت های دیگر افغانی در حواشی صفحه نخست جایی برای اعلانات فوتی اختصاص داده شود زیرا تجربه نشان میدهد که امروز بیشتر مردم عطف توجه به کمپیوتر دارند تا رادیو و تلویزیون و اکثر اطلاعات را از طریق کمپیوتر کسب میکنند.نکتهء مورد انتقاد را که میخواهم از آن یاد آور شوم اینست که بعضی اوقات چند مطلب از طرف نویسنده به اداره وب سایت ارسال میگردد و تنها یک مطلب آن نشر و متباقی از نشر باز میماند و ممکن تراکم مو ضوعات باشد به هر حالت اگر مطالب قا بلیت نشر را ندارد موضوعیست جداگانه در غیر آن میتوان در نشرات بعدی و با ایجاب اوقات معین از آن استفاده کرد.

در فر جان با تمنای مو فقیت های بیشتر دست اندر کاران این وب سایت ، تبریکات صمیمانه خود را به انجنیر صاحب نجیب جان یو سفی و خواهر مستعد ما انجنیر هما جان یو سفی و همه خواننده گان و همو طنان تقدیم میدارم این مشعل نشراتی را پر فروغ و جاودانه آرزو میبرم.

وطندار؛ آفرینشت مبارک باد!

 

وطندار یکی از سایت های انترنتی نامدار در سطح افغانستان بوده که توانسته با زحمات  خستگی ناپذیر شبا روز کارگذرانش به زود ترین وقت بیشترین قلم بدستان و نویسندگان را به دور خود جمع نماید، تا آنها با ارسال مطالب جالب و خواندنی شان در همه بخش ها، صفحات زرین این سایت را هرچه بیشتر رنگین تر سازند که مطالب آن را همه روزه صدها تن در سراسر گیتی به خوانش می گیرند.

با این رویکرد و پالیسی نشراتی وطندار، انگار که خوانندگان و علاقمندان این سایت همه روزه در حال افزایش بوده از معلومات های تازه، دقیق و متوازن علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... آن استفاده خواهند کرد.

یک بار دیگر سومین سالگرد سایت وطندار را به کارگذاران آن و همه هموطنانم که در هر گوشه ی از جهان زیست دارند مبارک باد گفته، سلامتی و موفقیت همه ی شان را در راستای خدمتگذاری بیشتر برای افغانستان عزیز از بارگاه ایزد منان خواهانم.

حشمت الله بیان  کابل - افغانستان

 

درودبی پایان برای بنیاد گزران تارنمایی وطنداربا نوی فرهیخته هماجان یوسفی وانجینر نجیب جان یوسفی !

اینک ازاعماق قلب خویش ,شگوفه با ران شاخه های نخل جوان ,همیشه سبزو پر ثمروطندارراکه درست در سومین بهارش ,ازکرانه ها تا کرانه ها درسراسرگیتی سایه انداخته است ,شادباش میگویم .وطندارروزنۀ گشود که بطرزدراماتیک ومعجزه آسا, با درخشش کمنظیرقا بلیت کاری وپرگماتیسم اندرکاران آن ,صفحه عالی فرهنگی, ونشراتی را ,با کاربست دموکراسی ,تجدد وآزادی بیان ,در بسترفرهنگ مدرنیسم بازگشائی کردوبه قلوب هزا ران وده هاهزار,تن ازفرهنگیان , روشنفکران واهل قلم ودانش راه گشود ودرصف معتبر ترین سایت های افغانی احرازموقعیت نمود.

بازتاب افکاروعقاید گوناگون ,که بدون شک محصول بینش بازمدیران آن است , سایت وطنداررابه تريبون همگان تبديل نموده ,هکذانقش روشنگرانه  ووطنپرستانۀ سایت وطنداردرراه دفاع ازآزادی ,دموکراسی وعدالت اجتماعی قابل تحسین وستایش میباشد.

اینجانب درحالیکه گستره وپهنای بی انتهای برای تابش انوار روشنگرانۀ این دریچۀ نویدبخش نشراتی آرزو میبرم ,موفقیت وکامگاری بیشتر برای کارگزاران این سایت تمنا دارم !

با احترامات فایقه

محمدعارف عرفان

رئیس شورای کشوری انگلستان حزب واحد

 

پیام تبریکیه   عبدالقدیر میرزایی ژورنالست افغانستان - کابل

صمیمانه ترین شاد باش های خود را به مناسبت ارج گذاری از خدمات فرهنگی سایت وزین وطندار ، دست اندرکاران و تمامی همکاران قلمی این رسانه ی با اعتبار تقدیم داشته و موفقیت های مزید برای هریکی شان تمنا میبرم. وطندار سه بهار عمر خویش را با قلم زدن در ابعاد مختلفی از زندگی مردم افغانستان در داخل وبیرون کشورو همچنان اوضاع نابسامان کشورمان سپری کرد اما داشته های خوبی از قلم بدستان در آرشیف این رسانه برجا گذاشت. جای مسرت وبسا خوشحالی است که در این مدت کم این رسانه ی الکترونیکی در میان قشر روشنفکرکشوردر داخل افغانستان علاقمندانی زیادی پیدا کرده است، بدینوسیله از گردانندگان اصلی این سایت و تمام قلم بدستان وهمکاران قلمی تقاضا می نمایم تا با درحرکت آوردن بیشترقلم های شان درچهارمین سالروز تاسیس این سایت دست آوردهای بیشتری داشته باشیم.

با ابراز حرمت

عبدالقدیر میرزایی ژورنالست افغانستان - کابل

 

بانوی فرزانه هما جان یوسفی

مدیر مسوول تارنمای وزین وطندار

دوست فرهمند نجیب یوسفی

صاحب امتیاز تار نمای وزین وطندار

      از آنروزیکه تار نگار ساده‌ای به تار نمای گرانسنگ وطندار مبدل گشت سه سال سپری میگردد .در این سه سال گردش زمان آورده های فراوانی داشت و فرود و فرازهای زیادی را در زندگی سیاسی و اجتماعی مردمان جهان و به ویژه باشندگان

سرزمین بلا کشیده ما نمایان ساخت .در این بازه زمانی وطندار همسفر باریک بین و جستجو گر , گزارشگر شتابنده و بیانگر بی پیرایه آورده ها , رویداد ها و شناخته‌ها بود و هر آنچه بدست آورد با اخلاص روشنگرانه در اختیار خوانندگان , به ویژه هوشمندان , خرد گرایان و فرهنگیان رسالتمند گذاشت . وطندار از همان آغاز کار پیمان بسته بود تا کار روشنگری کند و با همه آزاد اندیشی به انسانیت و امر بهزیستی انسان زحمتکش پابند و وفادار باشد و آرمان‌های آنرا از آن خود بشمارد

در روزگار آشفته فکری و پراگندگی روشنفکران و نیرو های مردمسالار و ترقیخواه افغان وطندار آرزوی صمیمانه داشت تا میدان همگرائی و همسوئی آنان باشد وجدال‌های سازنده و خلاق فکری روشنفکران را پوینده گی بخشد

تار نمای فرهنگ پسند وطندار که به آفرینش زیبائی شناسانه نگاه تیز بینانه دارد

پیوسته تلاش نموده تا ارزش‌های عالی و جاودانه هومانیسم , نیکی و داد را بیان نماید و دانش نظری را برای حل و ظایف عملی و مبرم تروئیج نماید .بیداد اجتماعی , خشونت , نقض حقوق بشری , زن ستیزی , فقر و پریشانی مردم , غارت و تجاوز

فساد اداری و ده‌ها مساله دیگر جامعه افغانی  موضوعاتی اند که وطندار به گونه  مستدام و پیگیر  با ژانر های گوناگون ادبی و هنری بیان داشته است . مبارزه بخاطر صلح , مردمسالاری و پیشرفت اجتماعی  نمادی دیگری از کارکرد های اثرگذار بوده است .

هر چند سه سال برای جای گرفتن در میان انبوهی از نشرات درون و بیرون مرزی زمان اندک  و راه باز نمودن بسوی خوانندگان هوشیار و نکته بین کار دشوار است ولی وطندار با رویکرد دگر اندیشانه توانسته است درب خانه‌های مشعلداران

دانش و معرفت و به ویژه زحمتکشان فکری را بگشاید و با آنان همنشین گردد

این همه دستآورد ها نتیجه کار و تلاش‌های خستگی نا پذیر و باور استوار دست اندر کاران تار نما به ویژه مدیر مسوول , شورای نویسندگان و همه همکاران روشنگر آنست که روزنه هنر و ادب پروری را از راه شبکه دیجیتال برخ فرهنگ متعالی ما گشوده است

بمثابه همکار آغازین و خواننده دایمی وطندار این همه پیروزی ها را بدوست عزیزم انجینر نجیب یوسفی اساسگذار تارنما , همه همکاران‌ شان و به‌خصوص همرزم فر هیخته ام  هما جان یوسفی شادباش میگویم و موفقیت بیشتر شانرا تمنا میکنم

وطندار را سبز و راهش را روشن و پالوده میخواهم.

عمر محسن زاده

 رئیس شورای کشوری اتریش حزب واحد

حیات، هستی و بودن مفهوم موجودیت تأ ثیر گذار را گویند. تمام اشیا، پدیده‌ها و موجودات در ماحول شان دارای یک تأثیر گذاری معین ا ستند که وجود شانرا به بیان میگذارد. در محتوای این مفهوم در جامعه انسانی این تأثیر گذاری هم در وجود فزیکی وهم دروجود فکری موردنظر قرار میگیرد. همینکه در نبود شماری از انسانها آنان را زنده میخوانیم معلوم میشود که آ نان مفهوم وجودی تأثیر گذار را بجا گذاشته اند.

نشریه انترنتی وطندار نیز به حیث یک وجود تأثیر گذار، یک لحظهء آغاز وتولد داشته، که اینک درپیش چشم ما در گذرگاه تأثیر گذاری وجود خودش سه ساله شد.

عمرش دراز و تأثیر گذاری اش ماندگار باد

همیشه آرزو کرده‌ ام که کاش نویسنده میبودم، تا دربارهء بسی ازارزش ها سخن در خور ودرونی را به زبان قلم می سپردم. در حالیکه این آرزو هنوز به جایش باقیست میخواهم با زبان بی پیرایه بگویم:

عزیزان مشغول در کار نشریه انترنتی وطندار!

شما بسیار توانمند تر از توصیف ها و تعریف‌ها این نشریه را بازتاب داده اید. اندام موزون این نشریه، شما را خالق توانای خود معرفی میکند. وقتی به این اندام نگاه میکنم تأثیرطرح صورتگری صفحات شما حتی در فوتوی همقلمان این نشریه بخوبی مشاهده می‌شود. راستش را بگویم خود را در آیینهء شما خوبتر از خود دیدم

ذهنیت گرداننده گی نشریه وطندار در نخستین روز های که به صفحات این نشریه راه یافتم در مصاحبت با رفیق گرانمایه نجیب یوسفی از آن جهت بسیار برایم پزیرا شد که با انحصار نوشتاری رأی موافق ندادند، وبر عکس نشر یک مقاله را در چندین صفحه انترنتی برای غنامندی هنر گرداننده گی مؤثر پنداشتند. اکنون می‌بینیم این ذهنیت یک ذهنیت کامیاب بود. چرا که نه تنها باز تاب علاقه به مشغولیت داوطلبانه گرادانند ه گان سایت انترنتی وطندار خوانده می‌شود بلکه در‌واقع تعهد و مسئولیت را در جهت تکرار بیان حقیقت منعکس میسازد

مشکل اساسی من کلمه یافتن برای سخن گفتن نسبت به روح نشریه انترنتی وطندار است.اما باز هم چند کلمه در این مورد مزید بر آنچه عزیزان دیگر گفته‌اند میخواهم اینرابگویم که:

نشریه وطندار پیوند گاه رفیقانه است .اینجا محل هم دیگر شناختی است. اینجا جایگاه سنجه گیری تفکر ها و ذهنیت ها است. اینجا دهلیز خود یافتن ها است. و درنهایت در مسیر رفتن به آینده ورسیدن به فردا یک امکان دیگر در دست بهترین رهنمایان است. به اساس همین بردداشت ذهنی خود، این سخن واضح تر از هر سخن دیگر را پوشیده نمیگذارم که کار گذاران ارزشمند نشریه وطندار اجازه ندهند چهره‌های بدنام شناخته شده از این معنویت برای پوشش بدنامی های شان استفاده ببرند. آنان که به زیبا‌ترین کلمات گفته خود دوست دارم این وطن را ـــ خاک او را کوه او را وفا دار باقی نماندند به هیچ زیبائی و معنویت دیگر وفا دار باقی نمی مانند.

در کهکشان انترنت دریچه شما بسوی نور گشوده باد

محمد یعقوب هادی

دوطندار سایت ددریمی کالیزی په ویاړ تا سو هر یو ګران قدرو ته  دزړه دکومی  قدر دانی او اومبارکی وایم او دستا سو دنجیب فامیل دزحمتونو اوکوششونونه قدر دانی کوم . وطندا دټولو افغانانو وطنی مینه ده او په ډیر شوق اوزوق سره دوطندار سره دوطن ددردونو دزړه خواله اومینه کوی. او وطندار خپل وطنی کور ګڼی .وطندا اوس دری کلن شووه ،زلمی به شی ،وړاندی   مخ ته به ولاړ شی ، وطندار به بی وزلو افغانانو دپاره ډیری تیاری روښانه کړی او وطندار به په فر هنګی او کلتوری بر خه کی دیادولو وړ خدمتونه وکړی ، ښی خغاستی او مسابقی به تر سره کړی . مونږ دردیدلی افغانان دوطندار سره یو دا زمونږ ملی وجیبه ده . دوطندار ویاړونه دی زرګوونه شی وطنداردی سل کلن شی . ستاسو قلمی همکار انجینر محمود صافی  ویانا ښار  اطریش

 

شورای اروپایی حزب واحد ، سومین سالگرد تاسیس سایت وزین وطندار را به محترم انجنیر نجیب یوسفی ، محترمه هما یوسفی وسایر دست اندر کا ران سایت وطندار وسایر قلم بدستان اندیشمند تبریک وتهنیت گفته موفقیت شان را در راستای کار با اهمیت روشنگرانه آرزو میکند .

سایت وزین وطندار بمثابه آیینه تمام نمای درد ها ورنجهای بیکران مردم ستمدیده افغانستان وباز تاب دهنده خواست ها ونظریات اندیشمندان وطندوست میباشد .سایت وطندار انعکاس دهنده واقعی دید گا ها ی سیاسی  آزادی خواهان  وترقیخواهان  افغانستان بوده وماموریت شریفانۀ روشنگری را بدوش دارد.

سایت وزین وطندار بمثابه ، ناشر افکار روشنفکران ترقی خواه وداد خوا هان  وطن ما مورد توجه بیشتر مردم  وجا معۀ مهاجر افغان قرار گرفته است . امید وارم این سایت بمثابه حلقه وصل نیرو های   ملی ، دموکرات وعدالت پسند وآیینه تمام نمای نظریات این نیرو ها  بوده ، در تقویت هماهنگی وهمسویی این نیروها موفقیت های بیشتر کسب نماید.

 شورای ارو پایی حزب واحد یکبار دیگر سومین سالروز نشرات پربار سایت وزین وطندار را  تبریک  گفته برای دست اندر کاران سایت  صحت ، موفقیت  وکا مگاری آرزو می کند.

                                          داود رزمیار

                           ریس شورای ارو پایی حزب واحد   

 

  بورد نشراتی سایت بامداد بمناسبت سومین سالگرد نشرات سایت وزین وطندار بهترین تبریکات وتمنیات شان را به محترم انجنیر نجیب یوسفی ومحترمه هما یوسفی وسایر دست اندر کاران سایت وزین وطندارتقدیم داشته وبرای شان آرزوی موفقیت بیشتر مینمایند . سایت وزین وطندار بمثابه زبان گویای ترقی خوا هان وانعکاس دهنده  ارزو ها واهداف والای انسانی با نشرات ارزشمند خود درمدت زمان کوتا  یعنی سه سال فعالیت نشراتی  خویش جا یگاه شایستۀ را در میان  سا یر رسانه های ملی وبیرون مرزی احراز نموده است. سایت و طندار به همت دست اندر کاران  متعهد ورسالتمند آن، و با تحلیل های تیوریک  وارزیابی حوادث رویداد ها مهم افغانستان وجهان به یک آدرس با اعتبار معلوما تی، علمی وفرهنگی  برای هموطنان ما در داخل  وجامعۀ  افغانهای مهاجر تبدیل شده است.

 باور داریم که دست اندر کاران سایت وزین وطندار در آینده نیز خط نشراتی دفاع از اصول آزادی و دموکراسی وداد خواهی را پیشبرده وبه مو فقیت های مزید نایل میگردند.  

فواد پامیری

مدیر مسئول سایت بامداد

مسرت درام که سایت وطندار سه سال عمر عزیزش را در خدمت فرهنگ و ادبیات پر بار کشور عزیز مان بدون تمایلات شخصی و گروهی سپری و مصدر خدمات شایانی در راه اعتلاء و رشد فرهنگ روشنگری جامعۀ سر بست...ه افغانی گردیده است . از آنجائیکه فدوی بحیث هئیت تحریر سایت وطندار از طرف مسوولین محترم انتخاب گردیده بودم ، بخود افتخار میدانم که در طول این مدت صاحب امتیاز و مدیر مسوول ، نظریات بنده را در راه بهبود هر چه بهتر سایت متذکره بدیدۀ قدر نگریسته و عمل نموده اند . سایت وطندار در پهلوی صد ها سایت انترنتی یگانه سایتی است که دارای کمیت و کیفیت بهتری بوده و بیشترین بیننده را دارد . بدینوسیله بهترین شاد باش ها تبریکات و تمنیات نیک خود را بمناسبت سه سالگی آن به مدیر مسوول و صاحب امتیاز و سایر دست اندرکاران آن صمیمانه تقدیم میدارم و از خدای منان موفقیتهای مزیدی را برای شان آرزومندم

. کریمی استالفی

بهترین و خجسته ترین تبریکات خود را به مناسبت سومین سالگرد، موفق ترین و پر بارترین تارنمای جهانی " سایت وطندار " به بنیاد گذاران آن بانو انجنیر هما یوسفی و انجنیر نجیب یوسفی ، همکاران فرهیخته و خواننده گان ارجمند شان تقدیم داشته و موفقیت های چشمگیر برای تک تک شان آرزو مینمایم.
به همه مبرهن است که سایت سیاسی ، فرهنگی ، ادبی وفلسفی وطندار طوریکه از نام آن پیداست. مهمترین وسیله تبارز افکار واستعداد های شگرفی پژوهش گران و خانهً وکاشانه اهل علم و ادب فرهنگیان و حامیان فرهنگی شده است.
وطندار با نشرات ارزشمند روشنگری، اندیشه و دیدگاه، اخبار و تازه ترین حوادث و واقعیت های روز ، اقشار و گروه های مختلف جامعه ما را پروانه وار بدور شمع خود جمع نموده و به خاطر اعتلای فرهنگ و تمدن امروزی خدمات شایانی را درمعرض نمایش و پیرایش قرارداده است،که شایان ارج گذاری و قدرشناسی است.
افتخار بتو ای خواهر و برادر که قلب هایتان مملو از حس وطندوستی بوده و درآزمون روزگار به اثبات رسانیدید که به خاطر عدالت اجتماعی و سعادت مردم عذاب دیده خویش با وجود چالش های مهاجرت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده اید.

راه وطندار دایماً سبز و عمر آن جاویدانه باد!

دوستان نهایت گرامی و رفقای عزیز هما یوسفی و نجیب یوسفی سلام !

با سپاس فراوان به شما و به تمام سرایندگان قلم و نویسندگان گرامی سایت وزین" وطندار" و قلم بدستان متعهد، امین و فداکار که اندیشه و نیروی خودرا در راه خدمت به وطن و به مردم وطن چه در داخل و چه در بیرون مرزها قرار داده اند سومین سالگرد "وطندار" را تبریک و تهنیت میگویم.

در سالی که گدشت "وطندار" درعرصه های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی در جهت تحکیم صلح و دموکراسی و فراهم نمودن زمینه های وحدت و اتحاد و تشکل وطن پرستان نقش برازنده داشت، همچنان ما شاهد عشق، علاقه، محبت و صفای شما نسبت به وطن و فرهنگ ما، تاریخ و مردم آن بودیم.

ضرور است بگویم مسوولیت بزرگی که به دوش شما گذاشته شده است با عزم استوار، اندیشه و عمل خردمندانه به بهترین شکل آن انجام داده میشود  و با توجه به زحمات، شور، عشق و انگیزه ای پاک و انسانی شما تلاش تان در این راستا به حیث یک شخصیت علمی و فداکار قابل احترام، سپاس و تقدیر است.

داکتر آرین

ریس مرکز اجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند.

جناب یوسفی سلام ودرود بر شما!

  سومین سالګرد نشراتی سایت وطندار را برای شما ودیګر دست اندر کاران آن، تبریک میګویم.وبرای تان موفقیت های روز افزون، تمنا دارم شنیدم که وطندار، سه ساله شد واین سه سال کار پر تلاش آرمانګرایانه ی خود را جشن میګیرد.بدون شک ( وطندار) طی این سه سال در عرصه سیاست، فرهنګ،وبیداری شعور وآګاهی خواننده ګانش وبذر اندیشه های انسان سالاری ودفاع از اندیشه وخرد ورزی،خدمات شایسته ای انجام داده است که ستودنی است بنظر می رسد که این کودک سه ساله که هنوز اندر خم یک کوچه باید باشد،ره صد ساله را پیموده است.

تا انجا که میبینیم و میخوانیم، پاسداری از فرهنګ ، دفاع از حقوق انسان، مبارزه ی نستوه در راه آزادی اندیشه وبیان، خطوط اصلی کار نشراتی سایت وطندار بوده است.شما مطمین باشید که وطندار در راه تحقق ارمان هایش تنها نخواهد ماند.واهل قلم مانند کوهی در قفای شما خواهد بود.راه تان سفید و چراغ راه تان همیشه فروزان باد! عشقی که به مردم، میهن و فرهنګ پر بار خود دارید، بدون احساس خستګی به پیش بروید زیرا:

 ناز پر ورد تنعم  نبرد راه  به  جای

عاشقی، شیوه ی رندان بلا کش باشد

با درود های ګرم و صمیمانه

۱۳ اپریل ۲۰۱۲  لندن.

السلام علیکم ورحمه وبرکاته !

قبل از همه تبریکات وتهنیت خویش را بمناست سومین سالګرد  سایت وزین وطندار   برای  شما دانشمندان  ،تقدیم میدارم . از پروردګار برای شما موافقیت های مزید در امر عظیمی ژورنالیستی وخدمات فرهنګی شبانه روزی  شما  خواهانم . من مدت تقریبآ سه سال است که به  سایت وزین  وطندار  آشنا  هستم  ، نمیدانم با کدام الفاظ خدمت شما عرض  بدارم که سایت  وطندار را با محتوی  زیبای اش  صفحه اصلای خویش  ساخته ام ، همه روزه  به سایت مراجعه میکنم واز  مقالات آن مستفید میگردم .

من افتخار میکنم که عضو  وهمکار  شما  هستم وبا تمام توان در خدمت شما خواهم بود .

در اخیر یکبار  دیګر سالګرد سایت وطندار را به همه همکاران شما  تبریک عرض میدارم  موافقیت های  مزید صحت وسلامتی  شما را  خواهانم .

با احترام

برادر شما

امین الدین   سعـیـدی-  سعید افغانی
مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
ومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی

سومین سالګرد تولد تارنمای وطندار را برای شما وهمه خوانندګان ارجمند مبارک و تهنیت ګفته  وامید وارم که وطندار از این  دوران سه سالګی پا به رشد فکری کیفی ومعنوی بازهم بګذارد و در میان همه رسانه های دیداری - نوشتاری و شنیداری وطن جایګاه رفیع    خود را کمایی نماید و در ګسترش افکار کوناګون و رشد تحمل و برده باری برده بار تر از دیګران باشد . به سانسورګری باور نداشته باشد و خود سانسوری را هم برخود اعمال ننماید.

وطندار در میان همه وطندارانم در این بحرانی ترین روزهای فغان ستان  بتواند ګره ای از ګره ها را با برده باری در پرتو افکار باز ووسیع وتحمل نمودن طیف های ګونا کون دګر اندیشان  بازنماید

وطندار صد ساله شوی

سالګرد ات مبارک باد

سومين سالروز( وطندار) نشريه آزاد ، مستقل ومترقي را به عزيزي پرتلاش وزحمتکش انجنیر (هما یوسفی ) مدیر مسوول ، جناب شخصيت آزادانديش ، ترقيخواه و هدفمند - آقاي { انجنیرنجیب یوسفی}  صاحب امتیازوهمکاران قلمي وخواننده گان نشريه وطندار ازصميم قلب تبريک وتهنيت گفته موفقيت ، شادکامي ، بهروزي ، کامگاري وسعادتمندي شما وباروري ، استقلال نشراتي ، بيطرفي ، آزاد انديشي وجاودانگي هميشگي به وطندارازصميم قلب خواسته وآرزودارم  که نشريه تانراازجفنگ گويي ، يخنگيري وعقده مندي هاي شخصي وگروپي به دورنگهداريد.

صائب چه بزرگوارانه ميفرمايد:

تار و پود عالم  امکان  به هم  پیوسته  است

عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد

درجاي خوانده بودم   بايد جواب کین را با کمتراز مهر و جواب دورنگی را با کمتر از صداقت ندهيم ، بايد امید کسی را از او نگیريم شاید تنها چیزیست که دارد، بايد قلب کسی را نشکنانيم شاید دیگر هیچوقت مجال جبرانش نباشد، بايد  تا شقایق هست ، تا صدای جیرجیرکها و جیک جیک گنجشکان و آواز پرندگان و صدای پای آب و امواج دریاها و صدای باد و قطرات شبنم و استواری کوه و وسعت دشت و سرسبزی چمنزار و طراوت جنگل باقیست تا لطافت باران و درخشندگی ستاره ها و نور ماه و گرمای خورشید و زیبایی و عطر گلها ونرمی شنهای ساحل و لطافت گلبرگ باقیست زنده گی را زیبا بدانيم. انديشمندي ميگويد:  با تزویر و ریا با غرور و تکبر با بدقولی و عهد شکنی با فتنه گری و دروغ نمی توان ادعای انسانیت داشت.

ماروشنگراني ازهم پاشيده ونامنسجم - دردها، رنجها ومصيبتهاي فرواني داريم ودرغربت ودوري نبايد پي تخريب ، تحقيروتوهين ديگري درتلاش باشيم وتا زمينه انگشت گذاري وعيب جويي ديگران راآگاهانه مساعد سازيم .

ما آقيانوسي  زهم گسسته ای هستیم
لشکري درد مندو خسته ای هستیم

غرق دردرياي پرازهيجاني  زنده گي

درکويرهستي آينه شکسته يي هستيم

روي همين ملخوظ وطنداربه خطوطي نشراتي اش که تحقيقات تاريخي ، پژوهشهاي ادبي ، انعکاسي صادقانه ي کارکردهاي ارزشمند ادبي و فرهنگي  شخصيت هاي پژوهشگر ومتفکري که صرف وصرف بخاطرروشنگري وبالا کشيدن افتخارات علمي وادبي سرزمين غرورآفرين ومرد خيزدست وآستين برزده اند مجال بيشترداده وازياوه گويي وامراضي کودکانه که شوربختانه گلوگيري نشريه هاي سياسي ومترقي گرديده دوري  ودين وطنداري خويش رابه انجام برساند وطي اين سالها ثابت گرديده که وطندارصادقانه وشرافتمندانه به مسيري درستي راه ميپيماد وتمنا داريم اين شيوه يي بزرگوارانه ادامه يابد. ( امور مملکت خویش خسروان دانند).

 

برای من منحیث یک آدم دلبسته وعلاقمند به کار و فعالیت مطبوعات ، نشرات ، رسانه ویا وسایل ارتباط جمعی ، هر جائیکه و هر باری  که می شنوم ویا درجای می خوانم که یکی از رسانه های  مربوط به وطن عزیز ما بر عمر نشراتیش افزوده شده و پُر بار تر گردیده ، دلم آباد و روانم شاد می گردد . در سومین سالگرد نشریه انترنیتی وزین وطندار می خواهم به گرداننده گان و دست اندر کاران صاحب دلش بگویم " حاصل سه سال کار پُرثمر نشراتی شما بر غنامندی نشرات درفضای مجازی انترنت برای افغانستان ، افزوده و عدهء زیادی از قلم بدستان عزیز و گرامی ما از این درگاهء به بیان اندیشه ها وناگفته های شان پرداخته اند که مجال دادن به چنین کاری تقبل حوصله و زحمت فروان می خواهد . به همین مناسبت خجسته ضمن مبارک باد به کار ، تلاش و زحمات تان در عرصه نشرات ، برای تان موفقیت مزید همراه با صحت وسلامتی از تهء دل آرزو می نمایم . قلم تان سبز و پُر توان باد ."

 فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

   12/04/2012

صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت سومیــن سا ل ایجا د ویبسایت وزین و جهانی وطنــداربه مدیر مسئول آن محترمه هما جان یوسفی وبرای بـرادر مهربانم نجیب جان یوسفی که با سعی وتلاش شباروزی دراین مدت سه سال توانسته اند که سایت زیبا و مردمی وطنداررا به نوع که لازم بود به جهانیان معرفی نما یند تقدیم میکنم .

     باید علاوه نمایم که سایت انترنتی وطنداریکی ازویبسایت های میباشد که مضامین واصله ء میهنی,اخلاقی,اجتماعی,سیاسی,اشعار که ازجانب نویسندگان وشعرای کشورما ارسال میگرد د به و قــت وزمانش منتشرشده وهمچنان مضامین که به شخصیت دیگران لطمه وارد کند منتشرنمیشود که یکی ازصفات خوب ویبسایت وطنداردر بین سایت های افغانی میباشد

      لهذا سه ساله گی و موفقیت چشمگیر ویبسایت وطنداررا بتمام همکاران قلمی وخوانند گان گرامی آن نیز تبریک گفته موفقیت های بیشترازپیش رابرای مسئولین محترم آن ازبارگاه ایزد متعال خواهانم عزیزه عنایت

 

 

درین مقطع زمان که تکنا لوژی قوس صعودی خود را در محور باور مردم می پیماید، در عرصه های مختلفی در جهان انکشافات و اختراعات چشمگیری به نظر می آید که وسایل ار تباط جمعی نیز ازین سیر بلند پایه عقب نمانده و پا به پای این انکشافات قدم میگذارد.

با گذشت ایام و با تاسیس رادیو در جهان ؛ رسانه های چاپی کمرنگ تر میشود و با بوجود آمدن تلویزیون عطف تو جه مردم از رادیو کا سته میشود و امروزکه جهان با سیستم اینتر نیتی عیار شده با وجود شاخص بودن کار تلویزیون ؛ اینتر نیت و وبسایت های اینتر نیتی در پخش و انشتار مو ضوعات و اخبار قدامت اختیار کرده است.

نسل جوان امروز که در عصر کمپیو تر و اینتر نیت زنده گی میکنند نا گزیر اند تا با نبض تکنا لوژی امروزحر کت کنند و چنانکه هویداست اکثریت از جوانان دسترسی به کمپوتر و اینتر نیت دارندو تمام وظایف محوله شانرا از طریق کمپیو تر به عرصه ء اجرا قرار میدهند.

ایجاد وب سایت های اینتر نیتی افغانی خود یک حر کت مثبت درراستای ارتقاء ژورنالیزم  و اعتلای سطح آموزشی جوانان و احیای فر هنگ و عنعنات پسندیده مردم ما بشمار میرود که توسط عده یی از فر هنگیان و حا میان فرهنگ و دانش پا به عرصه وجود گذاشته است که عملیست قابل تمجید و رسالتیست بزرگ و تاریخی و غیر قابل انکار.

ما در سالگرد تجلیل از رسانه های اینتر نیتی افغانی با در نظر داشت شیوه های تشویقی آنها ؛ باید جهات مثبت و منفی آنرا منحیث خواننده و نویسنده مورد بازنگری قرار داده تا باشد که رسانه ها را از اشتباهات و نواقص عاری و با اظهار نظر در آراستن و پیراستن آن رسالت خود را به اتمام برسانیم.

وب سایت وطندار که در سو مین بهار عمر نشراتی خود قدم میگذارد، از جمله وب سایت های وزین است که با نشر مطالب و مو ضوعات دلچسب و جامع در عرصه های گوناگون توانسته است از حضور گرم خواننده گان بر خوردار شود و نکتهء مثبتی را من درین وب سایت برازنده تر میبینم همان آرشیفیست که برای هر یک از نو یسنده گان و شاعران تر تیب یا فته و خواننده به آسانی میتواند مطالب و مو ضو عات مورد علاقه اش را به خوانش بگیردو پیشنهاد من به دست اندر کاران محترم و مستعد این وب سایت این است که  باامکا نات تخنیکی ؛ مانند بعضی از وب سایت های دیگر افغانی در حواشی صفحه نخست جایی برای اعلانات فوتی اختصاص داده شود زیرا تجربه نشان میدهد که امروز بیشتر مردم عطف توجه به کمپیوتر دارند تا رادیو و تلویزیون و اکثر اطلاعات را از طریق کمپیوتر کسب میکنند.نکتهء مورد انتقاد را که میخواهم از آن یاد آور شوم اینست که بعضی اوقات چند مطلب از طرف نویسنده به اداره وب سایت ارسال میگردد و تنها یک مطلب آن نشر و متباقی از نشر باز میماند و ممکن تراکم مو ضوعات باشد به هر حالت اگر مطالب قا بلیت نشر را ندارد موضوعیست جداگانه در غیر آن میتوان در نشرات بعدی و با ایجاب اوقات معین از آن استفاده کرد.

در فر جان با تمنای مو فقیت های بیشتر دست اندر کاران این وب سایت ، تبریکات صمیمانه خود را به انجنیر صاحب نجیب جان یو سفی و خواهر مستعد ما انجنیر هما جان یو سفی و همه خواننده گان و همو طنان تقدیم میدارم این مشعل نشراتی را پر فروغ و جاودانه آرزو میبرم.

   با عرض ادب نذ یر احمد (ظفر)    ژور نالیست ورجینیا امریکا

 

 

 

اطلاعیه

شورای نویسندگان تارنمای وطندار

وطندار سه ساله شد

ازهمۀ همکاران، دوستان اهل قلم و متعهد دعوت به عمل می آید تا با شرکت خویش  در برنامۀ تجلیل سومین سالگرد  وطندار ما را افتخار بخشند .

موضوعات :

۱ـ گزارش مختصر مدیر مسؤول

۲ـ سخنرانی همکاران قلمی

۳- نظرها و پیشنهادات

این تجلیل از طریق پالتالک ، شام شنبه، چهاردهم اپریل برگزار می گردد. شروع برنامه ساعت ده شب.

 عزیزانی که  در سخنرانی سهم میگیرند، لطفأ از طریق ایمیل بما اطلاع بدهند.

از اشتراک شما قبلأ سپاسگذاریم.

با عرض حرمت

هما یوسفی

آدرس

Room Name:
VatandarAfg
Category:
  Europe
Subcategory:
Germany

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد