WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی  « ودود فـضلی »

 

  مـوش و بـقـال - ســرا پـــا  کــج - ســر زمـیـن خــار زار                ودود فضلی

 

مـوش و بـقـال

بـــود در شـهــرکـهــن مـــرد بـقــال

بـا دکـان کهــنـه وفـــرســـوده حــال

کـردمـویـش را سـپـیـد درایـن دکـان

خـالی از دنـدان گـشـت او را دهــان

حـاصــل عـمـرش بسـی اولاد  شـــد

یـک نـشـد صـالـح هـمـه شــداد شــد

گنـدم ومــال ومتـاع بـسـیـار داشـت

در دیــارش رونـــق بـــازار داشــت

دم بــَدم مــال دکـــانــش شـــد قـلـیـل

او نـمی دانـسـت از وجـــه ودلـیــــل

دزدهـای خـانــه بــودنــد در کـمـیـن

پـیـسـه هـا مـیـشـد بــه زیــر آسـتـین

هـریکی ازبچــه هــا چـنگـال زدنـــد

مـوشهـا دنـدان بـه ماش ودال زدنــد

او زبــالا مـی ربـــود دســتِ فــراخ

وآن دیگراز زیـرمیکـردش سـوراخ

رفـته رفـتـه حـال بـقـال شـد خـراب

دل شـــده در الـتـهـاب و اضـطـراب

ازخـیـانـت هـای فـرزنــدان خـویـش

بـودغمیـن وغـصـه مـنـد ودل پریش

یکطـرف فـرزنــد و دیگـر مــال هـا

هــردو شیـریـن اسـت بـا تمـثـال هــا

بـاهـمـه مهـر ومحـبـت آنکـه داشـت

معضلـه درپـیش فـرزنـدان گـذاشـت

صـد نصـیحت هـا نـمـودنــدش پــدر

جـا کجا گـیـرد سخـن درگـوش خــر

زانطرف مـوشـان غنیمـت دم شمرد

آنچـه بـردنــدان بـیامـد خـورد وبـُرد

پـیـره مـرد بیچاره سـرگـردان شــده

درمیـان مـوش وفــرزنــــدان شـــده

دسـت بـر زیــر زنـخ حـیـران بــود

او بـه فکـر صـدهــزار آرمـان بــود

گـه تـبـسـم هـای غــم انگـیـز داشـت

درمیانـش شـعـلـه هـای تـیـز داشـت

نـاگـهــــان  بـشـنـود  آواز تـَلــَــــک

بـرجـهـیـد گــویـــا فـتـــاده از فـلـک

دیـــد مـوشـی در تـلـک گـیــر آمــده

بـعـــد از ایــامـی کــه نخجـیـرآمــده

رفـت بــالای ســرش آن پـیــر مـرد

گـفـت حـقا بـیـنـمـت بــا رنـگ زرد

گـفـت بــر دسـتــم فـتـادی ای عـــدو

حــال مـیـســازم  تـــرا  بـی آبــــرو

موش درحالـیکـه حالش بـود خـراب

میکـشـیـد انـدر تـلک رنـج وعــذاب

گفـت رهـایـم کـن دمی ای پـیـرمـرد

تـا نمیـرم زایـن عـذاب ورنج و درد

گـر زمـن داری ســـوال آنــرا بگــو

می نشـیـنـیــم هــردوی مــا روبــرو

چـون ملامـت کـردی ام قــدرکـفـاف

می نگــردم درحـریـمـت بـرطـواف

ازتـلک موش را رهـانـیـد گفت بگـو

آنچـه داری کـــن بـرونــش از گـلــو

مـوش گـفـت آری سخـن دارم بـسـی

کـار مـوشـهــا را بــدانــد هــرکـسی

ازبــرای مـعـشـیـت کــاری کـنـیــــم

صد سوراخ هردرب ودیـواری کنیم

تـا بـدســت آریــم آنچـــه آرزوســت

گـرچـه نـزد تـوبـد وبـرما نکـوسـت

ســدِ راه مــا کسـی بــاشــــد کــه او

بـاشــدش فــرزنــــد و اولاد نـکــــو

هـــرکجـــا دنـــدان را حـلــوا بـُـــوَد

جــایـگـــاهِ جـشـــنِ مـــا آنجـــا بـُـوَد

گـربـیـایــد پـیـش بــردنــدان سـخـت

میشـویـم بیحـال وبـیـجـان وکـرخـت

هـمچـنـان گــر دزد درخــانــه بـُــوَد

مـوشهـا را جــان وجــانــانـــه بـُــوَد

ایـن هـمه گـفـتـار من بـر دل نـیـوش

بهـرمـن چــون آب بـرآتـش مجـوش

بـاشَــدت اولاد هـــای زشــت وبــَــد

خـون جـانـت را مکـیـدنــد دیـو و دَد

ازگریـبان تـا بـه بـه دامـن پـاره شــد

حــال زارت را بـبـیـن بـیچـاره شــد

ایـن هـمـه فــرزنــد هــای نـا خـَلـَف

خـورده گوشت ازپیکـرت مثل علف

گـربـودنـد فـرزنــد هـای پـاک طین

میـبـودنــد صـد مـوشـهـا را درکمین

درب و دیـوار دکـانـــت را زنـنــگ

می نمـود اعمـارمحکـم مـثـل سـنگ

هـم زمـیـن وچـهـــار اطــراف او را

سـنـگ وآهــن وار مـیکـردش بـنـــا

پـس اگـر دیــوار بـود دنــدان شکـن

می شکست دنـدان مـوشـان مـبرهـن

مـن نـه ازخـون و رگِ تــو بــوده ام

نـی نــوای مـهــرِتـــــو بـشـنــوده ام

گــر تــرا  اولاد  دلـســوزی نـکــرد

جـهــد انـــدرراهِ پـیــروزی نـکـــرد

من چـه پـروای تــو دارم بـیش وکـم

چـون تــرا مـن دشمـن وبـیگـانــه ام

گـرمـرا ازخــانــه هـمکـاری نـبـود

دسـت وپـای مـن مـرا یــاری نـبـود

گـرکـنــون مـن مجـرمــم نـزد شـمـا

حـُکـم ده ســراز تـنــم ســازد جـــدا

ورنــه آزادم بـکــن ای پـیـــر مــرد

ازخــدا خــواهــم نـبـیـنی داغ و درد

 

ســرا پـــا  کــج

 

کـج رَوِش هــا مـیـرونـــد هــردم  ســرِ  بــازار کـج

مـیگــذارنـــد  از غـــرور آن  کُـلــه  و دسـتــار کـج

 

کج نشینند کج خـورنـد و کج  گـذارنـد  پـای  خـویش

کـج شـنـو بـاشـنـد و کـج  بـیـنـنـد و بــر گـفـتـار کـج

 

کـج دهــانـی  هــا چـنـان  کـج   میکـنـد  تـیـرِ وفــاق

دیــده کـج، اظـهـار کـج اخـبـار و هــم طـومــار کـج

  

مـا کـه حـق گـوئـیـم و خـارِ چشـمِ کج بـیـن میشویــم

سـوی  مــا از حِـقــد و  کـیـنـه  مـیکـنـد  دیــدار کـج

 

زیـنـتِ دسـتـان شــده تسبـیـح و هـسـتـنـد  در شـمـار

دل  بــه  چـیـزی  دیگــر  و افـتــاده  اسـتـغـفـار کـج

 

صـادقـان  را خـار  چـشــمِ   بــد سگــالان  آفــریـــد

ای دریـغــا روزی  کــز گـلشـن بـــرآیـــد خــار کـج

 

بـا تظـاهــر بــاده  نـوشـی خــود سـتـایـی  در نـمـاز

بــاده  کـج  سـجـاده  کـج  انــدیـشـه  و  پـنــدار  کـج

 

بــارِ کـج را گـفـتـه بــودنــد کی بـه منـزل  مـیـرسـد

چــون  گــذارنــد بــار هـــا را بــر ســرِ حِـمـار کـج

 

چـنـد "فضلی" کـج شمـاری مـی نـیـایــد  در شـمـار

هــر کُـجـا  بـیـنـی  کـَجـا کـج  خــارج از آمــار کـج

 

ســر زمـیـن خــار زار

دلــم  ز دســتِ غـمَـش  پــاره  پــاره  مـیگــردد

چـه مشکـل اسـت کـه فــارغ ز چـاره مـیگــردد

 

بـه بــزمِ  عـشرتـیـان  دل  نـمـی  شــود  مـایــل

بــه  خـلــوتـی ز حــریـفــان  کـنـاره  مـیگــردد

 

ز پــرده هــای نــوایـش  طـرَب  نـمـی  خـیــزد

صـدای  نـی  ز  گـلـویــش   نـغــاره  مـیگــردد

 

دلـی  نسـوخــت بــدیــن  چشـمِ  پُـر ز نـمناکـش

بـبـین  کـه مــوم  چسـان سنگِ خـاره مـیگــردد

 

نـمـوده بـسـتـه  کـمـر چـشـم هــا بــه  تـاراجـش

هــزار دیـــده کــرخــت بــر نـظـاره  مـیگــردد

 

چــو بــالِ شــوق  گشـایــم  بسـوی  گـلـشـن وی

بـه سـیـنـه شـعـلـه ی حسـرت شــراره مـیگـردد

 

بـه جُــرمِ دل شکـنـی روزه هــای پـیـهــم گـیــر

کـه هـرنـفـس بـه سـرَت صـد کـفـاره  مـیگــردد

 

مــزن بــه سـیـنـه ی پــروردهـنـده ات  نــاخُــن

شـکسـتِ  زنــدگـی بــا یـک  اشــاره  مـیگــردد

 

ز حـالِ  مضطـربَـش گـر بـپـرسـی از" فضلی"

         شــرارِ  سـیـنــه بـــرون  از شـمـاره  مـیگــردد  

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید