WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی  « ودود فـضلی »

 

 مادر ـ مـقـــــامِ زن -  مـــار در آسـتـیـن - عـشــقِ یک دهــاتـی                ودود فضلی

 

مـــــــادر

========

مــادر تــویـی  تــرانـــه ی  رویــای  زنــدگـی

مــادر تــویـی  فـسـانـــه ی  دنـیــای  زنــدگـی

 

عـشقِ تــومـی کـشَـد خـطی بــراوجِ کـهکشـان

هسـتـی تـــو یـک حـقـیـقـتِ  والای  زنــدگــی

 

تـــو  بــلـبــلِ  هـــزارِ  هـمـــه   آشـیـانـــه  ای

آذیـــنِ  هـــر تـــرنــــــمِ  زیـبــای   زنـــدگــی

 

تــو آن  فــرشـتـه ای  کــه رسـیـدی ز آسـمـان

چــون بــوسـتـان عـشقـی و طـوبـای زنــدگـی

 

مـادرتــو کـردی شـیـره ی جــانــت نـثــار مــا

هــر قـطـره ی  ز شـیــرِتـــو  ابـقـای زنــدگـی

 

انــدیـشـه قــاصـر اســـت ز مـعـنـای نــامِ تـــو

تـــو  واژه ی مـحـبــت و  مـعـنــای  زنـــدگـی

 

خــورشـیـدِ صبحگـاهـی و شــب مــاهِ روشنـی

انـــدر فـضـای  نـیــلــه و  دریــای  زنـــدگــی

 

" فضلـی" فــدای هــرنـفـسِ پـاک وبی غَـشَـت

حـقـــا  تـــویـی  نـسـیــمِ  دل  آرای  زنـــدگــی

 

بـیـاد شـهـیـد فـرخـنــده

====================

چسان مـردی و آن مـردانگی هـای زمـان مـردنـد

جهـالـت سـرکشیـد وعـزت وغـیـرت هـمـه خـوردنـد

بـه تـاریکی و ظلمـت هـا

بـه نـادانـی و ذلـت هـا

سـیلی هـای زمـانـه میخـورد هـردم بـه روی مـا

زاحسـاس جهـولانـه

ز مُشـت سخـت نـامـردان

زکـوتـه فکـریِ طفـلانـه و فـوران نـادانـی

قضاوت هـا زکـوه و جنگـل و دشـت وبـیـابـانـی

بـه سـان سیـل گـرکـان گـرسـنـه

بسـان کـرگسـان و لاشخـوران

زهـرسـو حمـلـه مـی آرنـد

غـزال خـوشخـرام مـرغـزاران را

بـه چنگـال و بـه دنـدان و بـه منـقـار

چـه بـیـرحـمـانـه او را مـیـدرنـد از هــم

چسـان فـرخـنـده را دستـان نـا فـرخـنـدۀ دوران

چنـان گـرگـان وحشی ریخـتـنـد مـردان نـامـردان

شکـستـنـد دسـت و پـیـش را

دریــد از هــم قـبـایـش را

نمـودنـد بـی حجـابـش خـواهـر خـود مـادر خـود را

دریـدنـد دخـتـر خـود را

کجـا شــد دیـن و ایمانـش

کجـا شـد سـوز وجـدانـش

چـنـیـن مـردان بـه نـا مـردی زنـد لاف مسلمـانـی

چـه اسلامی، نـه اسلامـی نـه انسـانـی

یکـی مظلـوم را بـر بـام بـیـدردی کـنـد بـالا

زمـینـش مـیـزنــد مـردانگـی را مـیکـنـد رســوا

بـه آتـش مـیکشـد جسمی عـفیـفی را

چـه پـرپـر مـیکـنـد بـرگِ گـلی عـشقِ لطیفی را

قصـی الـقـلـب وحشـی هـای ایـن دوران

بـسـوزد آدم زنـده

غـزالـی همچـو فـرخـنـده

نمـی دانـنـد عـواقـب را

کـه از خـاکسـتـرش فـرخـنـده هـای سـبـز مـیگـردد

هـمـه بـاغ امـیـد آدمـی سـرسـبـز مـیگـردد

زمسـتان مـیـرود از ســر

بمـانـد رو سـیـاهـی بـر سـرِ انگِشـت

بُـوَد نـفـریـن حـق بـر دل سـیـاهـانِ لـعـیـن و زشـت

شکستـه بـاد ایـن دستـان

شکسـتـه بـاد بـی دردان

هـزاران لـعـنـت حـق بـاد

بـرایـن مــردانِ نـا مـردان

( عبـدالـودود فضلـی )

 

مـقـــــامِ زن

=========

زن بُـوَد صورتگـری بعـد ازخــداونــدِ جـهــان

زن فـروغِ چشـمِ گـردون است والـفـت بـیکـران

زن لطیف است وظریف است وشفیق ومهربـان

سـیـنـه ی بـی کـیـنــه و بــارانِ مـهـــرِ آسـمــان

بـرعـروجِ عـشـقِ او داده ســلامـش کـهـکـشـان

یک کمـی ای مــرد ســرانــدر گـریـبانـت بمـان

 

زن بُــــوَد زایـنــــــده ی پـیغـمـبـــرانِ بـیشـمـار

ســوره ی مـریــم بخــوان و الـنسـاء را بـاربـار

تـا زقــرآن گــربـیـایــد در دلــت صـبـروقـــرار

منصفـانــه نـیسـت زن دیــدن بـه چـشـمِ احتـقـار

چــون خـــدا داده ورا عِــــز و وقـــارِبـیکـــران

یک کمی ای مـرد ســرانــدر گـریـبـانــت بمـان

 

ارزشِ ایــن نخــلِ بــار آور نمـیـدانـی چــــرا ؟

قـیمـت ایـن عـطـرِجـان پــرورنمـیـدانـی چــرا؟

تــوصـدف پـنــداری ازگـوهــرنمـیـدانـی چــرا؟

گـربـدانـی فـرضِ یک شـوهــرنمـیـدانـی چــرا؟

یکـدمـی پــرهـیـزکــن ازمُشـت واز زخـمِ زبـان

یک کمی ای مــرد ســرانـــدرگـریـبـانــت بمـان

 

گـرنمی گـردی شکـرآخـرچـرا چـون ســم شـدی

ایـنکـه مــردی ایـنـقــدرمـغـروربـا اسـتـم شـدی

تــوبـه بـطـنِ مـادرت کِـرمـی بــودی آدم شــدی

می نـدانستـی چــرا ازعـلــم ودانـش کــم شــدی

چـون نبـودی زن نبـودهـرگـزتـرا ایـن جسم وجان

یک کمی ای مــرد ســرانــدرگـریـبـانــت بمـان

 

وقـتی زن همـسرشـوَد بـایــد بـه او همسرشَـوی

همچـنـان آئـیـنـه ی پـاک وصفـامنـظـــرشـــوی

اوتــرا صهبـای مهــروتـــو ورا سـاغـــرشــوی

زن تــرا مـرغ محـبـت گـشـتـه اورا پَـــرشــوی

تــو بــه بـیـرون رفـتـــه و زن پـاسبـانِ آشـیــان

یک کمی"فضلی" تـوهـم سـردرگریـبانـت بمـان

مـــار در آسـتـیـن

مـا بــه کجـا قــدم زنـیــم ، نـیست چـرا حـواسِ مــا

دوغ  طـلـب  ز آسمـان ،کــــم ز هـنــر شـنـاس مــا

 

قبضِ نفس بـدست کـیست، ایـن کـه بـدانـد هـرکسی

پـس بــه چـه بـی بسی بُــوَد، ایـنهـمـه الـتـماس مــا

 

ما که زخـود گـرفـته ایـم، فـاصلـه هـا شـود فــزون

نـالـه ز خـویـش ســر شـود، گــردن مـا و داس مــا

 

گــردش سنگ آسـیاب، بـرسـر مـا بگــردش اسـت

گـنــدم غـیــر روز و شــب، آرد شــود بــه آس مــا

 

کـیسـت بـه چشـم و روی مــا، عـاشـق  دل  تـپـیـدۀ

کایـن هـمه بـانگ میـزنــد، شام و صبا خُـراس مــا

 

مـا کـه زخـود شکسته ایـم، دستِ تعقُـل هـم شکست

دسـتِ  دیگــر ســلامـتــا ، تـا  بـنـهـد  اســاس  مــا

 

مـار کـه بــود در آسـتـیـن، بـلکـه ز یُـمـن لـطف او

صـد حشـرات بـه پـا شـدنـد، زیـرسـر و لـبـاس مــا

 

نیل به هـرسومیشود، "فضلی" نـدانست ایـن سخـن

کـایـن هـمـه هـرزگـی چـرا، گـرم کـنـد  تمـاس مــا

 

عـشــقِ یک دهــاتـی

(( عـامیـانـه ))

 

رُخ بــزنـی رویـَکِ خــوشـــرویـِتـَـــه

شــانـه کـنــم مــویـَکِ خـوشـبـویِـتـَــه

 

مُـرغـکِ دل مـیـکـُـنــه دیــــوانـگـــی

ســرمــه کـنـی چشمـکِ جــادویـِتــــه

 

بـرســرِگـل قـطـره ی شَکـنَــم چـکـیـد

داده جـَــــلا خــالـَــکِ  هــنــدویـِتـَــــه

 

نـخــره و نــازِ تـــو مــره مـی کُـشَــــه

شــــور مـــــدهِ کُـنـجَـکِ ابــرویـِـتــــه

 

کـاش بـــه ایــن گــردَنَـکِ  زارِ مــــن

حـلـقــه کـنــی قـولـک و بـــازویـِـتـَــه

 

خــانــه گـَـکـِـت مــادرکِ پـیــرِخـــود

رایــی کـُــنـُـــم تــا بُــبُــرَد تـــویـِتـَـــه

 

قـیــد بـه یک خـانـه شَــوِیـــم مـا وتــو

کــس نـــه بـبـیـنــد رُخِ مـــارویـِـتــــه

 

صـورَتـَکِ خــود نـهـی بــرروی مــن

پــاش بــه رویــــم بـکـنــی مــویـِـتـَــه

 

تـا کـه یکـی  مــویـکِ تـــو نـشـکــنــه

بـا گِــلِ ســرشــوی نـشـوی مــو یـتــه

 

بــر لــبِ  دریـا  کــه بشـویـی ســـرت

پـیـش  کـنــم  بـــوتـلِ   شــامـپـویــتــه

 

کـیسه کـنـم تـا کـه شــود پـاک و صاف

چِـرکِ ســـر و شـــانــۀ  و زانــویـتــه

 

روزی اگــه قــــارشـــدی بــرســـــرم

زاری کــنـــم بــاز بـُخـــو خــویـِـتـَـــه

 

دیــدۀ "فـضـلـی " بـکـنـم  کــور اگــر

چـشـــم زنـَــد  چـشمـکِ  آهـــویــتـــه

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید