WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی  « فـضلی »

 

  تماشا کن                                                                                 « فـضلی »

 

زجـانــدارانِ بـی جــان کـنـدنِ جـان را تـماشــا کــــن

تــلاش آب بـنـگـــر در پـیـی نــان  را تـمـاشـــا کـــن

 

نـفـس هــا درقـفـس جــویــد نـیـابــد مسکــن مـیـمـون

شـنـوغـوغــای دلهــا جـســم حـیـران را تمـاشــا کــن

 

قـبــولِ محــنـتِ خــاشــاک را گـلـشـن بـــه ســر دارد

بــه پــرپــرکـردن گــل ظـلـم طـوفـان را تمـاشــاکــن

 

چـنان نالان وسـرگـردان چـومـوران میخـزد هـرســو

چـنـیـن پــامـالِ هــرپــای ســواران  را  تمـاشـــا کــن

 

هـزاران شـیـشه هــا بشکسـت وپـیـونــدی نمـی یـابــد

نگـاه بـرشـیـشـه هــا انــداز وسـنـدان را تمـاشــا کــن

 

چــو دیــدی روزگـاری را نـبـودش مــرکــبِ لـنـگـی

کـنـون تـازی ســواران را و جــولان را تمـاشــا کــن

 

گـنـاهِ کـیـنـه را تــا چـنــد بــردســت قـضـا جــوئـیـــم

بـبـیـن شـرم قضا زایـن حـال وگـرگـان را تماشـا کـن

 

زمـام مُـلکِ مهجـوران بــدیــن ســان مـیـرود تـا کـی

تــرازو فــاقـــدِ شــاهـیـن و مـیـزان را تمـاشـــا کـــن

 

ایــا مـسـنـد نـشـیــن و حــامـیـی طـفــلان بــی مـــادر

زپـشـت شـیـشـه شــورواشـکِ طـفلان را تمـاشـاکــن

 

اگــرپــروانـــه ســوزد آتـش و خــود نـیـستـش ایـمــن

بــه سـوزیـدن دهــد جـان شمع سـوزان را تماشـاکــن

 

زموج حـرص دنـیـا بـنـده گی را زنــده گی ســد شــد

جمـالِ دلـق شـیـطـان ضعــف ایـمـان را تمـاشــاکـــن

 

دریــدنــد پــرده ی شــرم وحـیـا را دســتِ نــا محـرم

محـبــت از رقـیـــب و جـَـور یــاران  را تمـاشــاکــن

 

چـسان سـرمـایــه هــای خـنـده ازلـبـهـا بــه یغـماشـــد

غـنـای رنـج و آلام چـشـــم گـــریــان را تمــاشـــاکــن

 

بـسی درپـنجـه ی غـربـت فـتـاده هـمچـنـان" فـضلی"

زفـقـــرجـمـع یــاران ســوزِ هـجــران را تمـاشــاکــن

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید