WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی  « ودود فـضلی »

 

   تَـبَـــسـُــــــم -  تحـــریــم پـاکستــان -  ( طــنـــــز ) پـنــــــدِ  پــــدر               ودود فضلی

 

تَـبَـــسـُــــــم

تـبـسـمـی   اگــر  آن  لـعــلِ  گـلـعُــذار  کــنـــد

چـنـانکــه خـنــده گـلابـی بــه نــو بـهـار کــنــد

 

تـبـسـمـی ز نگــاه هـــای  عــاشــقـانـــه بُــــوَد

کــه بــرقــراریـیِ  دل  هــای  بـیـقــرار کــنــد

 

تـبـسـمـی کــه دهـــد روشـنـیـی  صبـحِ امـیـــد

ز نــوشـخـنــدِ  لـبـش خـجــلــتِ   انــار  کـنـــد

 

تـبـسمـی کــه دو عــالــم از او شــود  خـنــدان

کــه روزگــار هــم ایــن خـنــده اخـتـیـار کـنــد

 

تـبـسمـی کــه  بــرویـــد  گـلـی مـحـبــت از او

کــه  خــارزارِ  خصیـمـانــه شــرمـسـار کـنــد

 

تـبـسمـی کــه کـنــد مـهـربـانـــه سِـحـــر بـــدِل

تـبـسمـی  کــه  حـقــارت  از او فـــرار  کـنـــد

 

تـبـسمـی کــه زَنـَــد ریـشـــه در هـمــه  دلـهـــا

دمــاغِ  نــاقـــه ی  ابـلـیـس  را  مـهــار  کـنـــد

 

تـبـسمـی کـه بـه اخـلاص هــرکـه زد "فضلی"

خُــداش  اجــرِ دوعــالـــم بـــه او نـثــار کـنـــد 

 

تحـــریــم پـاکستــان

=================

یک کـمی از مـن شـنـو ای هـمـوطن

هـریکی باشیـد مـراچـون جـان و تـن

نکـتـه هـای را بگــویــــم  گــوشــدار

فـرصـت خـوبـی رسـیــده هــوشــدار

گـررَوَد ایــن فـرصـتِ خـوبی زکـف

مـی کـشـیـد آیـنـده هـا را بـس اســف

چــه  پـیــام  نـیک  دپـیـام  از  شـمـا

دسـت و پـا از بـنــد می سـازیـد رهـا

دیــده ایــم جَــوری ز پـاکستـان بسـی

بـلکـه گـندستان که بـوده چـون خسی

نـام افـغان چـون شـنـیـدی یـک زَمَـن

مـی بــرآمــد دَم زتـرس جـان ز تــن

شـیــر گـشـتــه روبــۀ  دیــروز  مـــا

در سـیـاهـی  بــرکـشـیــده  روزِ مـــا

زخــم نـاســوری بــه افـغـانـان شـــده

کـرمِ زیـر پـوسـت و زهـرِجـان شـده

دسـت بــوسـانـش کـنـون انــدر مـقـام

تـا وبـالا می پــرنــد هـمـچـون غـلام

لـیک فـرصـت آمـــده  مـثــل  طــــلا

حرفِ تحریـم اسـت و وقت دست وپا

گـنـدگـی هــا را ز گـنـدسـتـان نـخــر

هـم ز دال و روغـنـش نـامـی مــــبـر

مـدتـی بـا نـان و پـیـاز ونـان و چـای

میخـوریـم دیگـرنـباشـیم چـون گـدای

آنچه ازخــود مـیرســد بـس بهتراست

نه زبـیگانه که چون گـوشت خراست

کـن گـذاره  بـا  هـمـان  چـیـزِ وطـن

بـیعـزت دیگــرمگـردان جـان و تــن

ای  تجــار  نـازنـیـن  و  بـا  شــرف

بــار مُــرداری  بـیـنـــداز از  کِـتـَـف

بهـرِیک پـولی کـه می آری بـه سـود

خــون جــانـت مـیـدهـی بـهــرِ لَــدود

هـمـوطـن را زار و حـیـران مـیکـنی

بی بـس وخــوار و پـریـشـان میکـنی

مـیـدهـی ثــروت بــه دسـت دشمـنـان

مـیکنـی ویــرانــه مُـلــک  دوسـتـــان

خـوب مـیـدانی بــه ایـن چشـم سـفـیـد

مــال گـنـدسـتـان کـجـا بـاشــد مـفـیــد

 

بــا تـقـلـب خـاک بـر چـشمـت زنـنــد

خـون وگوشت وپوست ازجانت کَننـد

میخــری  بـی   کـیـفـیـت  داروی آن

شـیـر ومـاسـت و روغـن بـدبــوی آن

مـاهـمه چـیـزی کـه داریــم در وطـن

بـی تـقـلـب بـی ضـررکــوتــه سـخـن

هـای مــردم هـموطـن ای جـانِ جـان

ایـن بُــوَد مــا را ز روشنـایی نـشــان

زود بـاشـیـد دسـتِ هـمـت بَــرزنـیـــد

دسـتِ وحــدت بــرســر دلـبـر زنـیــد

هـیـچ  امـوالـی ز گـنـدسـتـان  گـنـــد

می نـخـربـرســوزنـش هـم دل مـبـنـد

چـون زخــود بــالا نـمـائـیــد اقـتصاد

دشمـنـان را میکـشـانـیــد  در  کـسـاد

مـدتی بـایــد کـه ایـن زحـمـت کـشیـد

تـاز وحـدت شـربــت راحــت چـشیـد

گـردن دشـمـن چـنـیـن بـایـد شکـسـت

همـچـنـان بــرنــوکـرانـش دل نـبست

مــال تـاجــر هـای بـی بـنـد و لـجــام

طـعمـۀ مـوشـان  بگــردد  در گــــدام

ای  وطـنــداران  شـمائـیــــد لاجَـــرَم

مـی زنـیـــد آیـنــدۀ خــود را رقـــــــم

زاین طریق بـرپـای خـود استاده باش

از بــرای ایــن  نـبـرد  آمــاده  بــاش

تـا بـه کـی بـر پــای دیگــر ره روان

تـا بـه کـی خـنـدد بـه روی مـا زمـان

پـشـت ایـن وآن مـگــرد ای هـموطـن

چـون خـرابی کـرده هـریک دروطن

دم غنیمت دان واین فـرصت طلاست

ورنـه مـاهستـیـم وآن رنـج و بـلاست

 

پـنــــــدِ  پــــدر 

( طــنـــــز ) 

آن  شـنـیـدسـتــم  ز یـک  فــــرزانــــه ی

جـمـع بــودنـــد  دوسـتـان  در خــانــه ی

شــب هـمـه بــا هـــم بــودنــدی یــار وار

بــذلـــه  گــویـی داشـتـنــد از هــر کـنــار

خــاطــرات و قـصـه هـــای دل  پـــذیـــر

مـی نـمــودنـــد از رسـیـــده  تــا  فـطیــر

درمـیـان  یـک مــردِ خــواب آلــود بـــود

بــر دو چشمش خــواب سـنگـینـی نـمــود

نــا  ادا  کـــرده  ز خُـفــتــن  را   نـمـــاز

گــوشــه ی افـتــاد شــد در خــوابِ  نــاز

فــارغ  از یـــاران و  از احـبــاب  شـــــد

آن هـمــه بـیــدار و او در خــواب  شـــــد

نـاگـهـان بــادی  بــرون  شــد از شـکــــم

داشــت  آوازی  کــه  بـشـنـیــدی  اَصَـــم

مــرد  یکـبـاره  ز خــوابِ  خــود بجَسـت

مضطـرب  بـیـچـاره بــر جـایـش نشسـت

حـاضـریــن گـفـتـا کـه ای نـیکــو جـبـیـن

چیسـت عـلــت زود بــرخـاسـتـن چـنـیــن

خــوب خـوابـیـدی مگــرمشکـل چـه بـود

بـس پــریـشانـی بگــو مشکــل چــه بــود

مــرد گـفـت دیــدم  پــدرآمــد بــه خــواب

گــوش هــایـــم  را بــدادی پـیـچ  و تــاب

او مــرا مـیگـفــت  بــا خـشــم و غـضـب

ایــن عـمــل  بــاشــــد تـــرا  دور از ادب

دوسـتـان  بـیــدار  و تـــو  خــوابـیــده ای

پــرده ی  شـــرم  و حـیــا بـــدریـــده  ای

آن یکـی  گـفـتـا بــه نــوشـخـنـدِ  ظـریـف

داشـتـی  حـقـــا چـــه  بــابــای  شــریــف

مــا صــدای او  هـمــه  بـشـنـیـــده  ایــــم

تـا بـه حـال ایـن چــون صدا نـشنیـده ایــم

راسـت گـفـتـا روحِ  مـرحــوم  شــاد بــاد

هــرکـه  نـشنـیـد حــرفِ او بــربــاد  بــاد

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید