WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی  « ودود فـضلی »

 

    عـیــن و غـیـــن - سُــبـحـــه شــمـاری سـنگســــــار - عـیــدقــربــان     ودود فضلی

 عـیــن و غـیـــن

 عبدالودود فضلی

عـیـن و غـیـنی کــــه شــدنــد هـمبغـلی

عـیـن دنبـوره زنـدغـیـن بخـوانـدغـزلی

عـیـن وغـینـی کـه نـیـرزنــد بــه جـوی

خـار کـِشـتـنـد و هـمـان شـــــــد دَرَوی

عـیـن و غـیـنـی کـــــه زدنــد لاف وفـا

غـیــن دیــوانــه وعـیــن ســربـه هــــوا

عـیــن مصـروف بــــــــــه آراسـتـنــش

گـهـی آرا و گـــــــــــه پـیــــراسـتـنــش

غـیــن مصـروفِ دوایِ عـصبـیسـت

تـا نگــویـنـــد کـسـی بـی نسبـیـســت

عـیـن چــون راه رَوَد بـا کـش و فَــــش

تــو بگــویـی کــه نــدارد غـل و غـــش

از کـلکـسیـون دریشـی هــایــش

شـــد گُـــدام پـُــر زســر و تــا پـایــش

او ژیگــولــوگـکِ افـغــانـییِ مـاســت

نـه بــه فـکــروغــمِ ویــرانـیی مـاســت

غـیـن بـا رقـص دو دستـانـک خـویــش

بـه تکـان دادن و لــرزانـک خــویــش

از گـلــو چـیـغ زنــد همچــون رعــــــد

سـنگ از تــرس بــریــزانــــد گـــــــرد

ایـن صـدا چــون زگـلــو گشــت بـلـنــد

زگـلــوی دیگــرش گـشـــت دو چـنـــــد

زآن هــوایـی کــه گـرفـتــه بــه گـلــون

بـویـش از جـای دیگــر رفــت بــــرون

آنچـه بــویی کـه هـمه گـیچـه سـراسـت

بخـودش بــوی خــوش و بـی اثـراسـت

گـیـر مـانــدیـــم مـیــانِ عَــــر و غِـــــر*

یک چـنـان شـرشــم ودیگــرچـو زغـِـر

چـه عـجــب نخـبــه عــروسک هــایـی

کــوک گــردیـــده گــذارنـــــد پــایـی

کـاش غـیــرت بــه خــریــدن مـی بــود

نــه چـــو پــوقــانـــه کـفـیـدن مـی بــود

چـه بگـویـم که چـه شیـریـن سخـن انــد

چـه هـنــرمـنـد وعـجــب گــورکـن انــد

دوستان گرانقدر هرگاه شما فکر مینمائید که اشتباه نوشتم که باعث چین به جبین تان گردیده باشد به بزرگواری تان عفو فرمائید. گرچه حقیقت مسلم است.زیرا قانونیت رفاهیت ملی،جایش را به قانونیت قومی و جاه طلبی ها واگذار نموده است . که تا متوجه بال خود بگردند ، دمش را از دست داده اند.

* - عَـر = مرض جَرَب ، کسی را گمراه کردن ، کسی را به بدی انداختن ، طفلی که زود از شیر جدا شود.

غِـر = جنباندن جز یا تمام بدن از روی ناز در سخن گفتن، در میان قومی جنگ انداختن.

لغتنامه دهخدا و معین .

سُــبـحـــه شــمـاری

یــادم  آن  صــورتِ  زیـبــا  و  نـضـــارت   نـــرود

جـــز صـنــم دیـــده  بـسـویِ  بــه  نـظـارت  نـــرود

 

چـون مــرا عـشـق یکی مهــر یـکـی یــار یـکـیسـت

کــه  بــه  افـسـونِ  کسـی  پــا بــه  اســارت  نــرود

 

گـفـت بـا شیـخ مخــور حـسـرتِ دنـیــا بــــه رمــوز

عـقــلِ نــا رس  بـــه رمـــوز و بــه اشــارت نــرود

 

هـمــه جــا سُـبحـه شـمـاری کــه شــده زیـنـتِ دسـت

قـطـره خـونـی  بـکجـاسـت تــا بــه تجـــارت نــرود

 

غـالــب ایـن بـیـت عجـب گـفـت بــه آن زاهــدِ رنگ

تـا ابَـــد زایــن سـخـنـش جــوش و حـــرارت نــرود

 

(( تو به یک قطره ی خون ترکِ وضو گیری و ما))

سـیـلِ خــون از مــژه  رانـیـــم  و طهــارت نــرود))

 

واعـظــانـی کـــه بـشــارت بــــدهــــد  مـقــتــدیـــان

وا عــجــب  خـــود بـــه تـمـنــای بـشــــارت نـــرود

 

مَـــرد دنـبــالِ  چـپــاول  شـــده  و  زن  بــــه دُعــــا

چــه  شــود کــو بـه خـطـا  زن بــه زیــارت نـــرود

 

گـرچــه ظـاهــر چــه قــریــب آمــده و بــاطــن دور

دل بــه تــذویـــر خــوش  از دیــده  حـقــارت نــرود

 

" فضلـی" آئـیـنـه  نگـهـدار کــز ایــن گـردشِ دهــر

گـــرد  در شـیـشــه و از دیــــده  بـصــارت  نـــرود

 

سـنگســــــار

ای قطار سنگــریــزان

شــد بشــر از تــو گـریــزان

تــو کــه مـؤمـنـی مسـلمـان

گـه شـنـیـده ای بـه گـوشـت

نـه بـه عـقــل وهـوش و وجــدان

رَجـــم ! رَجـــم !! رجـــم !!!!!

گــو بــه مــا از گــوشــۀ آن

رَجـــم بـنـوشـتـه بـه قــرآن

بـی خـبــر تــو از شـریـعـت

تــویـی دشـمـن بــا طــریـقـت

چـون نـدانـی آن حـقـیـقـت

شـیـشـه بشکسـتـی بـه سنگـی

مـیـدهـی فـتــوا بــه نـنگـی

سـنگسـار !! سـنگسـار !!! سـنـگسـار !!!!

چــه ســری مـغـرور داری

هــم دوچـشــم کــور داری

بــا قــوی چــه خــوش خــرامـی

بـا ضـعـیـف چــه زور داری

آنچـه را کـه دیـن گــویــد کـی کـنـی آنـرا بجــا

وآنچـه را بـی دیـن گــویــد مـیـدوی بـا چـار پــا

ای دریـغــا ! ای دریغـا !! ای دریغـا !!!!!!!!!!!!!!!!

خــوب مـی بـیـنـی .... خــوب مـی شـنـوی.....

خـامـوشـانـه دسـت بـه سـیـنـه بـی نـفـس ایسـتـاده ای

چــه کــارمیکنـی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والـلـهُ اعـلــــم

والـلـهُ اعـلــــم

ولـلــهُ اعـلــــم

عـیــدقــربــان

=========

بــوی قــربــانـی شـمـیـدم عـیــد قــربــان آمــده

حـاجـیـان ازبـهــرقــربـانـی بــه مـیــدان آمـــده

 

عـاشـقـان عـیـدی کــدن بــا لـعـل خـنــدان آمــده

قـاصــد عـطـرِ صـبـا از پـیـش خــوبــان آمـــده

                       بـــا پـیــام هـمـــدلـی در جـمــع  یـــاران آمـــده

 

غـنچـه مـیخـنـدد بـه روی بـلبـل شــوریــده سـر

چـشـم سـاحـل انـتـظـارِ بـحــرتــا گـیـرد گـهـــر

 

نـقش یـاقـوت پـرزنـد ازسـیـنـه ای سختِ حجر

قـُمری وطوطی سـرایــد نغـمـه ای شیـروشکـر

                       واه چـه ایـامی کـه بـا ایـنگـونــه احـسـان آمــده

 

مـسـت آمــد رفــت دیــوانــــه بـکـارِخـویـشـتـن

گـرم شــد بـازار مـسـتـان درکـنـارخــویـیـشـتـن

 

هـرکسی مشغـول شــد در کـار وبـار خـویـشـتن

جـای هـوشـیاران تهـی،گـشـتـه نـثـارخـویشـتـن

                       هـوش ازمدهـوش رفـت از بسکـه مستـان آمــده

 

ای بــرادرعـیــد آمــــد بــاز گــردان سـیـنــه را

دور افـگـن ازمـیـانـش عـقـــده ی دیــریـنـــه را

 

انــــدر آغــوش بــرادر آ و بـــردار کـیـــنــه را

درمـقـابـل مـی نـگــرعـاری زگــَـرد آئـیـنــه را

                       کـز مـقـام لایــزال ایـنــگـونـــه فــرمــان آمـــده

 

دیــده هـا از دیــده ای بی مهـرمـا پـُـرنــم شــده

کـوچـه هـا فـارغ زشـادی خـانـه ای ماتـم شــده

 

قـامـت ســروِ رســای بــوسـتــانـــم خــَـم شـــده

الـفــت ومـهــرو وفــا بــا آشـنــایـان کـــم شـــده

                       کـم مگـیـرچـشـم یـتـیـم کـز بحـرطـوفـان آمـــده

 

مـادرگـیـتـی سـتــرون گـشـت ازمـهـــر و وفـــا

کِشـتِ الـفـت خـُشک گـشـت ومی نـبارد ازهـوا

 

بـازگـردان چـشمـه ی دل رابــه لـطـف کـبـریـا

عــیــد مـیـبـاشـــد سـفـیـرگـلـشــنِ جــود وعـطـا

                       بــازکــن دروازه را در خــانــه مـهـمـان آمـــده

 

عـیـد قـربـان اســت وجـان قـربــان دلـبـربـایــدا

ازعـبـیـرعـــاشـــقـی  دل  را مـعــطــر بــایـــدا

 

هـمچـواسـمـعـیـل واربـگــذشـتــه ازســربــایــدا

دسـت بی خـیـرِ رقـیـب بـشکـستـه بـهـتـربـایــدا

                       مغـتـنم"فـضلی" بـدان کـزعـشـق سـلطان آمــده

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید