WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی سید زبیر واعظی

 

 طن طننا ، طن طننا ، طن طننا بود -خواب ديدم -  پيام همبستگى-....    سید زبیر واعظی

طن طننا ، طن طننا ، طن طننا بود

 

ديدى كه همش دغدغه و مكر و ريا بود

كان دمبك و دولك همه يكسر مدعا بود

 

ديدى ز پى غارت و تاراج من و تو

صد رنگ و فسون  غدر و دغا بود

 

گفتند به ما دين مبين ات به خطر رفت

با همچو شعارى هدف از خوردن ما بود

 

دزدان ز پى چور به كرسى نشاندند

هر گونه ستم بر سر ما و تو روا بود

 

هر ساز كه بر ما بنواختند به هر تال

طن طننا ، طن طننا ، طن طننا بود !

 

بستند و بريدند و دريدند و قپيدند

هر حرف كه بود بر سر لحاف ملا بود

 

من هيچ ندانم كه چنين نسل منافق

آخر ز كدام طايفه و قوم خطا بود ؟

 

زبير واعظى

خواب ديدم

خواب ديدم ديشب اندر بسترم

كاين خبيثان را به زندان ميكنم

 

عين و غين اش بيدرنگ و جا بجا

چهار پلاق و تير باران ميكنم

 

معاونين خيله و بى مايه را

در ملاء عام آويزان ميكنم

 

بر سر هر يك وزير دولت اش

همچو خر بارى به پالان ميكنم

 

آن مشاور هاى پوك و پوده را

سمبه ساران سمبه ساران ميكنم

 

آن سخن گو هاى لشمك را يكى

ره سپار كودكستان ميكنم

 

بسكه ميكوبم به روى شان مشت

پوز شان را خون باران ميكنم

 

بس دمارم مى كشم زين خاينان

هموطن را شاد و خندان ميكنم

 

چون شدم بيدار وجدانم بگفت

بوالعجب كارى به دوران ميكنم

 

زبير واعظى

پيام همبستگى

-------------

بيا كه ترك تعصب در اين ديار كنيم

بيا كه ريشهء  تبعييض را مهار كنيم

 

بيا كه در ره خدمت به مادر ميهن

تمام مال و سر و جان را نثار كنيم

 

بيا هزاره و پشتون و تاجيك و اوزبيك

كه تا بيك دل و يكرنگ فكر كار كنيم

 

شويم مصدر آمال و آرزو به وطن

بيا كه نفس هوس جو را مهار كنيم

 

هرانكه دشمن اين خاك و اينوطن باشد

بريده گردن و او را به پاى دار كنيم

 

نموده سعى و هم از زحمت شباروزى

علاج رنج برى هاى بى شمار كنيم

 

به زور بازوى خود اين وطن كنيم آباد

به پوند خنده زده خاك بر دولار كنيم

 

به دست گيرى بيچاره گان و مظلومان

كنيم جهد و حذر ز آه بى شمار كنيم

 

ببين "واعظى" هر كار مشكل آسان شد

اگر وفاق و صداقت به خود شعار كنيم

 

زبير واعظى

گلبدين اندر ديار آيد همى

----------------------

آفتى از كردگار آيد همى

گلبدين اندر ديار آيد همى

 

آب رفته باز ميآيد به جو

مردكى راكت تبار آيد همى

 

زخم هاى تازه و ديرينه را

دشمن مرهم گذار آيد همى

 

مقدم اين خاين ميهن بسى

بد شگون و شرمسار آيد همى

 

بعد هر تاريكى آيد روشنى

اين سياهى بار بار آيد همى

 

پاى نحس اين كثافت اى خدا

در دو عالم شرمسار آيد همى

 

باز افغانان به ملك خويشتن

هر كجا در گير و دار آيد همى

 

كينه و تبعييض ميگردد فزون

هم به ليل و هم نهار آيد همى

 

سوگ گيريد اى وطنداران باز

انتحار با انفجار آيد همى

 

با ورود همچو شخصى مهلكى

گريه ها بى اختيار آيد همى

 

اشك ريز اى ملت بيچاره چون

دوره ى ظلم و فرار آيد همى

 

زبير واعظى

تـــا که یاد از طالبـان اید همی              لرزه‌ ای در جسم و جان آید همی

آن هیولا با پلشتـــــی های او               پیش چشــم مــن عیـــان آید همی

مقــــدم این طالب غدار و دون              واژگــــون انـدر جهـــان آید همی

وا به جـــــــان ملت غمدیده باز             دوره ی رنــج و فغــــان آید همی

طالـبان ابلیس و ما بیچاره ایم             فتنـــــه از ابلیـــسیـــــــان آید همی

آب رفته باز می‌آید به جـــوی               دیو و دد، خیــــل زغــان آید همی

چرس گردد وافر و تریاک هم              داره ی قاچـــــاق چیــــان آید همی

دشمنا ن بی حس این مملـکت              از قطــــر با عـز و شـــان آید همی

ای زن افغان چه میسازی که باز           با شـــلاق این کرگســــان آید همی

بعد هر تاریـــکی آید روشنـــی              لیک بر عـکسش چســان آید همی

گر رسد دستش نمی‌مـــاند دگر           هر چــــه گل در گلســـــتان آید همی

با ورود این فلاکت های دهــــر             وحشتــــــی در آستــــــان آید همی

ای وطنـداران به فریادم رســـید           کـــــاین  بلا از آسمـــــــان آید همی

بر سر این مــلت زار و فقیــــر              من ندانم کاین چــــــنان آید همی

ای خدا رحمی به حال ما،که باز              عهـد و عصـر وحشیـان آید همی

مردم افغان به ملک خویش باز             دربدر ، بـــی آشیـــــــــان آید همی

در فراق شــــخص با درد وطن              واعــظی اشــــکش روان آید همی

 زبیر واعظی

Said Zobair Waezi

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.