WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی سید زبیر واعظی

 

    وصف یار                                                                                  سید زبیر واعظی

  

ترا کان ملاحت آفریدند                   پی کشتارم آفت آفریدند
تو شاخ گلبن ای رشک بهاران        ز سر تا پا لطافت آفریدند
ملائک تحتم فرمان خالق             ترا با میل و رغبت آفریدند
هزاران سال و ماه نقاش گیتی        قلم بر دست حیرت آفریدند
مهیا تا کنند چشمان جادوت         شراب و جام و خلوت آفریدند
زبانت را فضیح و نغز و شیرین        زبان من به لکنت آفریدند
خرام سرو تو محشر دهد یاد              ترا قامت ، قیامت آفریدند
تو موج تند خو را از برایم             ز بهر رنج و محنت آفریدند
ز تیر و خنجر و از ساغر و جام          به مژگان نگاهت آفریدند
چو من سر گشته ای را، در اسارت      به زلفین سیاهت آفریددند
گرفتند شیرهء آب دهانت                 شراب ناب عشرت آفریدند
چو آمد در میان نام و نشانت             صفا و مهر و الفت آفریدند
ز آن مشکی دلاویز نسیمت          به عالم عطر و نگهت آفریدند
حریر نازک ماه رخ ات را                 ز لوح باغ جنت آفریدند
لبان داغ آتش فام حسنت             به رنگ زردم حسرت آفریدند
ز مروارید و لعل و انجم و در         لب و دندان و خالت آفریدند
چو پروین شیوهء بالا نشینی               برایت بهر عزت آفریدند
خیال انگیزی از شبهای مهتاب             ستانیدند و فرحت آفریدند
طراوت از بهشت و جلوهء حور       ز کلک جادو عظمت آفریدند
ز دیدارت به چشم اشکبارم             قرار و صبر و طاقت آفریدند
جهانی را به هم آمیختند ، پس        به تو اینگونه صورت آفریدند
تو باشی شاه خوبان ای عزیزم             مرا از بهر خدمت آفریدند
سپس با خامهء بی رنگ ، من را          چنین با گردن پت آفریدند
مرا با محنت و رنج و صبوری          ترا با شان و شوکت آفریدند
به من بخت سیاه اهداء نمودند            به تو اقبال و رفعت آفریدند
ز ناز و عشوه و بی مهری تو           به گیتی درس عبرت آفریدند
به تو اندر میان جمله خوبان                زهی ناز و نزاکت آفریدند
ز خوبان واعظی خیری ندیدی
به تو عمریست زحمت آفریدند

می 2011-05-19

سید زبیر واعظی

Waezi Said Zobair

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.