WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   به افتخار  سالګرد  انقلاب پېروزمند و زنجير شکن سوسياليستی اکتبر              انجنېر ظهورالدين اندېش

 

ولاديمير ايليچ لينين ٢٤ اکتبر به کميته مرکزی نوشت :

به هيچوجه نبايد تا٢٥ اکتبر حاکميت را دردست کرنسکی وشرکا باقی ګذاشت،بايد مسله راحتمی امروز شامګا هان وياشب حل کرد ٠
تاريخ، تاخير انقلابيونی را که ميتوانستند امروز پيروز شوند و_بااحتمال قوی امروز پيروز خواهند شد_٠وفردا با خطراز دست دادنچيزهای زيادبا خطر ازدست دادن همه چيزروبرو هستند نه خواهد بخشيد٠ به پيشنهاد لينين ٢٤ اکتبر قبل از ګشايش کنګره شوراها قيام مسلحانه اغازګرديد ،ستاد قيام دراسمولنی قرارداشت، لينين برای اينکه مستقيما رهبری قيام رادردست ګيرد،دير شب به انجا رسيد،لينين که دروضع بحران انقلاب در اپارتمان يک کارګر ،قصبه کارګری که دريکی ازګوشه شهر پطروګراد قراردارداز تعقيب شديد پوليس استولپونی در خفا بسر ميبرد، حالات طوری بود که چهارطرف قصبه وچهاراطراف اپارتمان توسط پوليس تزاری در محاصره جدی قرارداشت، فيلکس ادمون دوويچ دير زنسکی بعد بنياد ګذار ارګان رزمنده، وی_چی_کا به لينين تاکيدات جدی مينمود که بهيچوجه ازاپارتمان بيرون نه رود،زيراکه بيرون رفت ازاپارتمان بدرقه مرګ است،مګر اينکه اونميتوانست بطور اطمينان بخش رهبری مستقيم انقلاب رابه ستالين ويابه کسی ديګر بسپارد بتاريخ٢٤اکتبر درچهره يکزخمی که قسمت روی ان به بنداژها بسته شده وبه تغير قيافه درحاليکه چند مراتب از طرف ګارد وپوليس تزاری  مورد بازپرس قرارګرفت به مهارت خاص خودرابه مقر شورای نظامی - اانقلابی که درقصر اسمولنی قرارداشت رسانده وقومنده انقلاب رابه دست ګرفت٠واحدهای ګارد سرخ به دستور ستاد قيام هدفهای راکه قبلا تعين شده بود اشغال  نمودند،افراد ګارد سرخ کارخانه ها رازير حفاظت خود ګرفتند ،واحدهای انقلابی برای جلوګيری ازاعزام نيرواز جبهه به کمک حکومت مو قت تمام راهای ورود به پايتخت را حفاظت ميکردند٠ 
ناويان ناوګان بالتيک احضارشده بودند، تمام ادارات دولتی طبق برنامه اشغال شده وقصرزمستانی که حکومت موقت به انجا پنا ه برده بود درمحاصره قرارداشت واحدهای ګارد سرخ نيروی اصلی رزمی قيام بودند ، ناويان
ناوګان بالتيک در افتخار پيروزی به انان شريک شدند،لينين دستور داداخرين سنګر حکومت بورژوائی را با هجوم تصرف کند ،صدای ګلوله توپ ،ازمناو، _اورورا_به علامت حمله ازروی رودخانه نوا ،بلند شد واغاز دنيا نوين را بشارت داد،قصر زمستانی ارميتاژ سقوط کرد،وتمام اعضا کابينه بازداشت ګرديد ٠
روز٢٥ اکتبر سال١٩١٧ بمنزله روز پيروزی انقلاب اکتبر سوسياليستی درروسيه درتاريخ ثبت شد٠
فردا صبح لينين درکنګره دوم شوراها اعلام نمود :
حکومت موقت سرنګون ګشت ارګان شورای  نمايندګان ،کارګران سربازان يعنی کميته نظا می _انقلابی که درراس پروليتاريا وپادګان شهر قرارد ارد حاکميت دولتی رادردست ګرفت،ارمان که خلق درراه ان مبارزه ميکرد،يعنی پيشنهاد فوری صلح دموکراتيک الغای مالکيت زمينداران بر اراضی، نظارت کارګری بر توليد ،تاسيس حکومت شوروی تحقق يافت ٠
که اين سر اغاز انقلاب سوسياليستی است که به پيروزی کمو نيزم درتمام جهان خا تمه خواهد يافت ٠
زنده باد انقلاب کارګران_سربازان_دهقانان
انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر ديکتاتوری پروليتاريا را مستقر ساخت طبقه کارګر طبقه حاکم وحزب کمو نيست حزب زمام دار شد،حزب در شرايط دشوار جنګ وويرانی اقتصادی مسوليت سرنوشت ميهن را بعهده ګرفت وانرا از فاجعه اقتصادی وملی نجات داد،حزب کشوررا ازاسارت مالی وخطر بردګی استعماری درندګان امپرياليستی رهائی بخشيد ومردم شوروی رادررهائی سازندګی سوسياليزم که تا ان زمان ناشناخته بود،دليرانه وبااطمينان پيش برد، حزب کمونيست درمدت کوتاه از نوامبر سال١٩١٧ تا سال ١٩١٨ توده ها ی وسيع طبقه کارګرودهقانان زحمتکش را به خلاقيت انقلابی بر انګيخت وبرخی از تحولات بنيادی دموکراتيک وسوسياليستی رادرکشور تحقق بخشيد ٠
کشور از تمام باز مانده فيوداليزم پاک شد وازادی کامل وبرابری تمام اقوام وملل روسيه اعلام ګرديد ،لينين ازتجارب انقلابات ١٩٠٥ و ١٩١٧ بورژوازی شکل سياسی ديکتا توری پرولتاريا را کشف نمود وا نرا بنام شوراها نامګذاری نمود که بنا م دولت شوراها ياد ميګردد ،
اهميت بين ا لمللی انقلاب اکتبر با رزترين نمايش حدت بحران عمومی سرمايه داری بود٠
اين انقلاب زنجير امپرياليزم راګسست وبرای پيدايش جامعه نوين سوسياليستی امکان فراهم ساخت ،به سيادت مطلق امپرياليزم پايان ګذارده شد ٠درفش سوسياليزم دريک ششم کره زمين با اهتزاز درامد جهان به دواردوګاه تقسيم شد ،اردوګاه سرما يداری منکوب شده واردوګاه سوسياليزم برومند  باانقلاب اکتبر عصر تازه درتاريخ بشر ،عصر الغای تمام اشکال استثمار ،عصر پيروزی کمونيزم اغاز ګشت ٠
يکی از با عظمت ترين اهميت بين لمللی انقلاب   سوسياليستی اکتبر دوستی جاودانه افغانستان واتحادشوروی است که توسط غازی امير امان اله خان وولاديمير ايليچ لينين عقد ګرديده اند ٠
اين دوستی سياره زمين را شستشو نموده ،وانسان نوين راکه از اهداف اساسی وعمده کمونيزم_بلشويزم ميباشد  پياده نمود،اين دوستی بمثابه دژ ضربتی امپرياليزم رادر افغانستان انقلابی وتمام جهان به زانو دراورد ،به جرت بلشويکی بايد اعلام کرد که افغا نستان امانی به ګورستان تاريخی امپرياليزم مبدل خواهد شد  ٠
انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر دربر ګيرينده سه فاذ تاريخی ميباشد :
١_سوسياليزم   ٢_کمونيزم  ٣_بلشويزم
در مورد دو فاذ اول همه معلومات لازم دارد،ميخواهم در مورد فاز سوم اکتبر يعنی بلشويزم بصورت فشرده بګويم که  ،
ولاديمير ايليچ  لينين_اوليانوف درنخستين قدم مبارزه بعد ازتحليل مارکسيزم اعلام نمود،که جهان مادی قابل شناخت است زيراکه  :
جهان جز ماده متحرک چيزی ديګری نيست واين ماده متحرک نمی تواند جزدرمکان وزمان حرکت کند
لينين به ارګانهای زيربط وظيفه سپرد تا در زمينه اجرا ات نمايد،بر اساس تحقيقات دقيق وعميق در پر تو تخنيک عالی ومدرن بلشويکها در کمترين فرصت زمانی تمام اسرار وحقايق که بشر از کشف وحصول ان عاجز بود بدست اورد ،طی تحقيقات پی در پي وسر انجام به اساس پيروزيهای متواتر در همه عرصه ها و بويژه درعرصه طب وتخنيک بر تمام ناممکنات غلبه حاصل نمود ٠
لينينيزم بمثابه علم تسخير پذير  در عرصه طبيعت لايتنا هی ،جامعه وقوانين ان ،اشياوپديده ها پيروزيهای چشمګيری رانصيب خيش ګرداند ،لينينيزم ثابت ساخت که عاليترين جامعه خوشبختی وسعادت انسان بلشويزم است،دراين جامعه پيشرفتهای عظيم که حتی خارج از تصور ومغز انسان ميباشد ،دراختيار بشريت قرار ميګيرد ٠
در بلشويزم تمام بشريت منحيث يک فاميل نهايت صميمی داخل زندګی نوين که تاريخ افسانه هائی انرا درکتابها ،حکايات، قصه ها ،فلم ها، ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نه ديده ونه شنيده با شد،ميګردد ٠
چون ګفتن حقايق مکمل   وارقام ان  قبل از وقت است ،معذرت ام را قبول فر مايد ٠
 
در اخير ميګويم ، به پيش درراه تحقق اکتبر عزيز
                      
انجنېر ظهورالدين اندېش
                                     ويانا  29.10.2011

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید