WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   عنوا نی کميته مرکزی حزب کمونيست                                    انجنېر ظهورالدين اندېش

عنوا نی کميته مرکزی حزب کمونيست در راس رفيق محترم ګينادی زوګانوف منشی عمومی  کميته مرکزی حزب کمو نیست روسيه ،و به عموم رفقا متعهد حزب کمونيست اتحاد شوروی

 

ولاديمير ايليچ لينين در روز تاسيس ارګان رزمنده وانقلابی   وی -چی -کا چنين ګفت :
امپر ياليزم بايد طوری سازماندهی شودکه شرايط مادی کمونيزم دربطن ان شکل ګرفته وګنديدګی ان باعث دفن تضاد ها ی انتی نه ګونستيک در سر تا سر جها ن ګردد ٠
رفقا ګرامی! من نميخواهم بطور تفصيلی همه مسايل را درشرايط کنونی به رشته تحرير توضيح نمايم ،اما ګفته ميتوانم قدرت در جهان ديده نميشود که اتحاد شوروی را شکست دهد، چی بسا ګرباچف وشرکا ان،ضرورت تاريخ وايجابات زمان بود که اتحاد شوروی جای خيش را به سويه ملی وبين لمللی به انتی کمو نيزم سپرد.
تا هيچ ګام به پيش وهزارها ګام به عقب در رول ها منفی رسالت تاريخی خيش راکه به تاريخ 25اکتوبر سال 1917در برابر شورای نمايندګان درقصراشرافی اسمولنی توسط لينين اعلام ګرديده بودجامه عمل بپوشاند٠
رفقا ګرانقدر! بلشويکها نه تنها درمبارزه طبقاتی انقلابی وتطبيق ان درجامعه روسيه-شوروی به مدارج عالی نايل ګرديده بلکه به شکل موازی درعرصه مبارزه به طبيعت لا يتناهی،وجهان ناشناخته مادی نيز به مراحل عالی رسيده که هيچ نوع مشکل دربرابر اجرا امور احساس نمی نمايد.
با غرور احسا س افرين بلشويکی وتوانائی بينظير ان بايد اعلام ګردد قدرت بلشويکی بطورمکمل به طبيعت، جامعه،انسان ومغز انسان حاکميت مطلق حا صل نموده است وانرا رهبری مينمايد ٠
از اوايل پيروزی اکتوبر سال1917الی اکنون مبارزات قهرمانانه بلشويکها تمام امکانات زندګی ملو از خوشی ها ولذايذ راکه حتی خارج از تصور وافکار انسان است بدست اورد، دست اوردهای انقلاب کبير سوسياليستی اکتوبرتا ان اندازه وسيع ووافر است که قلم توانائی تحرير انرا ندارد،دريک جمله ويک سخن زندګی خيالي که انسان درمغز خيش می پرورانيداز ان هم در سطوح بمراتب بالاتر قرار داردکه به پيروزی بلشويزم درسياره زمين دراختيار بشريت قرار خواهد ګرفت ٠
رفقا عزيز! امدم به اصل موضوع که انتخابات روسيه فدراتيف است،من اضافه تر چيز نمیګويم فقط به مطالب فوق الذکر اکتفا ۀ نموده علاوه مينمايم :
چی عوامل وکدام شخص اتحاد شوروی را ازهم پاشيد  ؟
کی ها باريس يلتسين راقدرتمند ساخته وبه اهدافش رساند  ؟
کیها وچی عوامل ولاديمير  پوتين را محبوب ترين فرد روسيه معرفی کردوبار سوم به موفقيت هر چه بيشتر بمقام عالی دولتی رساند  ؟
کیها وچی عوامل حزب نيرومند کمونيست را به حزب ضعيف اپوزيسونی تبديل نمود  ؟
جواب اينهمه واضح است  که اين کار  قدرت است ٠
رفقا ارجمند !   به عقيده من شما در هيچ فعاليت مقصر نيستيداين همه حکم تاريخ وعملکرد قاطع ليننيزم است تا زندګی ارام مرفه، ابدی، فارغ ازهرنوع دردو اندوه٠٠که در ادوار زمان در هيچ فر ما سيون اجتماعی-اقتصادی حتی درکمونيزم دراختيار بشريت قرار نداشت ،به پيروزی کامل فاذ سوم انقلاب اکتوبر يعنی به پيروزی بلشويزم درعمل پياده ميګردد،به اطمينان کامل پيروزي ګرنتی بوده مربوط بوقت ميباشد ٠ اينجانب در چهره يک بلشويک پر غرور وپيروزمند به شما مشورت ميدهم که :
جهت رهبری جامعه روسيه انقلابی بايد يک حزب نيرومند ، استوار ، جسور ،مارکسيست-لينينيست وانترناسيوناليست که عاری ازهمه نوسانات داخلی وخارجی باشد اماده ساخته واولين وعمده ترين شرط ،شرايت عينی وبخصوص شرايط ذهنی جامعه  راانجام نموده وازينطريق درايجاد وضع انقلابی که ضامن بحران عمومی ملی وکشاندن توده ها عظيم مليونی بطرف خود است ،رسالت خيش را تحقق بخشد ٠
انجنېر ظهورالدين اندېش
  6.3.2012

 

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید