WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   د افغا نستان د خلک دمو کراتیک گوند داد شهیدا نو او اتلانو دسور گوند               انجنېر ظهورالدين اندېش

 

د افغا نستا ن دخلک دمو کرا تیک گو ند چی دټولنۍ د بی وزلو ،زو رېدلو، فقیرو،تهی لا سو بزگرانو، کار گرا نو او ټولو زحمتکشا نود آه او حو صېلي په نتیجه کی دافغان دبا درکه، با احسا سه، وطنپر سته مبا رزینو او د هغو ی په را س کی د خلکو د اصیلو بچېا نو ملگرو نور محمد تره کي او ببر ک کا رمل تر رهبرۍ لاندی مو سسه کنگره کی د عصر د پر مختللۍ اېدېالو ژۍ پر بنسټ تهداب گذاري شو تر څو دافغا ن و لس دار ما نو نو دپو ره کو لو او هغوی ته دعا لي ژوند د اماده کو لو په منظور ېوه د برا برۍ او عدالت ټولنه چی د انسا ن استثمار د انسان په وا سطه نه او سی جوړه کړي د گوند د جو ړ ېدو سره سم په افغا نستا ن کی دوه جبهی منځته را غلې چی ېوه جبهه د خلکو جبهه او بله د خلکو ضد جبهه وه ٠
د خلکو جبهه متشکله وه د بزگرانو کا رگرا نو رو شنفکرا نو د ټو لو زحمتکشا نو په راس کی دخلک دمو کرا تیک گوند ٠
د خلکو ضد جبهه عبا رت وه له ېو تعداد محدود فېو دا لا نو برو کرا تا نو دو لتي حکمرا نا نو تا ريک فکره مذ هبي بنسټ پا له پر د ېو دمخصو صو خد ما تو وسیع شبکې چی د غا زي امیر اما ن ا له خا ن د و خت را هيسی په انقلا بي افغا نستا ن کی عمیقی او وسیع رېز دنتوری اگینتورۍ شبکی در لو دی او په راس کی دا مریکی دمتحده اېا لا تو امپر ېا لیزم وه ٠
د انقلا بي او طبقا تي مبا رزی پېل له همدی ځا ېه وه ،زه نه غوا ړم چی ټول تېر شوی تا ریخ تشرېح کړم مگر په لنډو اشا رو سره وېلای شم ،امپر ېا لیزم یعنی هغه غلیم چی داتلا نو بر ېا لېو ،او غېرتي افغا نا نو په وطن کی دتا ریخ په در شل کی له ماتی، تیښتی او ماېوسۍ نه ئی کومه بله نتیجه نه وه وړۍ صرف ېوه نتیجه چی په وینو لړلۍ افغا نستا ن او د مېړ نېو مبا ر یز ینو نه ډ کی هدیری په میراس پرېږدي دا چی خپله ئی څه ځا ني اومالي تلفا ت ور کړي تا ریخ شا هد دی د ثو ر د ملي او دمو کرا تیک انقلاب د بر ېا لیتوب سره سم د خلکو ضد جبهه ېعنی همغه پخوا نی غلیم چی د غا زي امیر اما ن ا له خان د ملي ازا دي بخښو نکي انقلاب په مقا بل کی ود رېد او هغه ئی د ماتې سره مخا مخ کړ او افغا نان ئی کلو نه کلو نه د ظلمو نو او رنځو نو کندی ته گذا ر کړ ل په همدی تر تیب سر ه ېو ځل بېا په ټو ل قدرت سره په منطقه (اېران او پا کستا ن) کی پلۍ شو لنډه ئی دا چی دافغا ن او لس د مېلنو نو انسا نا نو د شها دت اومعېو بیت او د گرا ن وطن د ویجا ړولو او ما لي تلفا تو مسو ل همدوی دي اېا دا څو میلو نه شهیدان، معلو لین، معېو بین څوگ دي٠٠٠٠٠٠٠پلار لري ؟ ٠
گرا نو ملگرو إ ددو و سېا سي نړېوالو سیستمو نو تر منځ تضا د ېعنی دامپر ېا لیزم د سېا سي سیستم او د سو سېا لیزم د سېا سي سیستم تر منځ تضا د چی نړۍ ئی په دوه متضاده قطبو نو سره وېشلی وه دسو سېا لیزم د تا کتیکي شاته تگ په نتیجه کی نړۍ ېو قطبي شوه ،او امپر ېا لیزم حا کم د میدا ن شو ددی لپا ره چی په نړۍ کا مل حا کمیت حا صل کړي او گلو با لیزم سر ته ور سو ي دی ته ضرو رت در لو ده چی په نړ ۍ باندی خپل سېا دت په عمل کی پلۍ کړي نو د لیگنتو نو په جو ړولو سره ئی په ټو له نړۍ اوخا صتأ په افغا نستا ن او عراق باندی خپل پر مختللۍ عصري نظا مي تخنیک وکا ره وه د خو نړ ېو جگړو په نتیجه کی پخپله هم خوړ ین شو ٠

داده دعصر مخکښه اېد ېا لوژي چی امپر ېا لیزم ئی په ټوله نړۍ کی او خا صتأ په انقلابي افغا نستا ن کی په گو نډو کړ ٠
مبا رزو اتلا نو إ تا سو تنها نه استی ، ستا سو ملگري د پخواپه شان په ټوله نړۍ کی قوي او نیرو مند دي اودټو لو نه قوي مټۍ لري چی په کلي توگه ور سره هیڅو گ لو بې نه شی کولۍ غېر له دی نه د ستا سو قدرت هم شتو ن لري چی د مځکی زېږوونکی ،رو زو نکی، او رهبري کوونکی ځواک دی ٠
پس را ځۍ په ډېر کلک انقلا بي جرأت سره خپل خوا ره وا ره ملگري را ټول، متحد، او خپل انقلا بي گوند په پښو ودروی لکه څر نگه چی معلو مه ده د مترقي او دمو کرا تیک گو ندو نو او سا ز ما نو نو اېتلا ف چی 1391 کال د و ري دمېا شتی په 5 نېټه دکا بل په ښا ر کی دڅو گو ندو نو اېتلاف تشکیل کړ دا په او سني حا لت کی د یو متر قي گوند ددو همی او دریمی کلکتیفي مرحلی دتشکیل لپا ره منا سب گام گڼل کیږي ،مگر زما هیله د مسو لو ملگرو بخصو ص دهغو درجه یک مسو لو ملگرو څخه داده چی په کا مله زړورتیا او قا طعیت سره د گوند په جو ړو لوکی د لازم سر عت نه گټه وا خلي ، دا را په یا د کړۍ د بلشویکا نو هغه مبا رزه چی د سا ن پطر بو رگ په ښا ر کی په زړور تیا ،قا طعیت، او دقت سره په علني توگه د گوند ټو ل غړي چی په فا بریکو کا رخا نو زرا عتي فا ر مو نو مو سسا تو او نو رو دو لتي بر خو کی مو جو د وه متشکل او علنأ د تزا ري پو لیسو او گا رد سره په مقا بله پېل و کړ دا هغه وخت وه چی د اکتو بر د انقلاب دبر یا لیتو ب لپا ره اماده گي نیول کیده اووئی شول کولی چی خپل ټو ل تشکیلات منظم او پر غلیم بر لا سي شي په افغا نستا ن کی اوسنی حا لت په مرا تبو د هغو حا لا تو نه سهیل او منا سب دی با ید وخت له لاسه ور نکړ ی او گو ند پر پښو ودروی ٠
په پا ی کی د پښتنو قبا یلو د مشهور شا عر غنی خا ن په دی شعر سره خپله لیکنه سر ته رسوم .

که خا زی شنی می په قبر وي ولاړې
که غلام مړ وم را ځۍ تو کړۍ پری لاړی
څوپخپلو وینو نه ېم لمبېدلۍ
پر ما مه خړوبوۍ د جما عت غا ړې
څو ټو ټی ټو ټی می فوځ دد ښمن نه کړه
مو ری ما پسی په کو مو ستر گو ژاړی
یا به دا بی ننگه ملک باغ عدن کړم
یا به کړم د پښتنو خو نی ویجا ړی
خپله خا وره به پخپلو وینو ساتم
که حا جت ئی قر با ني زما د سر شي
که غلیم له ما بر ۍ ېو ړه محبو بی
ستا پړونی دی زما د تن کفن شي
انجنیر ظهورالدین اندیش
ویا نا
1.5.2012

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید